ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Α.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σήμερα, σχεδόν έξι χρόνια μετά τη σύσταση και πρώτη λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  το 2011  στο πλαίσιο του νόμου  για τις ΔΕΚΟ, η ανάγκη εντονότερης, «χειροπιαστής» με την έννοια της ουσιαστικότερης και της πιο συντονισμένης παρέμβασής του, με όλες τις επιμέρους αρμοδιότητες που τον έχει προικίσει η πολιτεία, στην αγροτική παραγωγή και στον αγροτοδιατροφικό τομέα της χώρας, δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει.  

Παράλληλα, στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη σύσταση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –  που συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση των τεσσάρων αυτοτελών νομικών προσώπων  υπό την πίεση του πρώτου μεσοπρόθεσμου νόμου για την οικονομία –πολλές και σημαντικές οριζόντιες ρυθμίσεις της γενικότερης νομοθεσίας του κράτους, άλλες άμεσα  και άλλες έμμεσα, έθεσαν εκτός ισχύος και εφαρμογής διατάξεις της καταστατικής ΚΥΑ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των επιμέρους καταστατικών νομοθεσιών των τεσσάρων φορέων που τον συναποτέλεσαν, ενώ ταυτόχρονα  περιόρισαν τη δυνατότητα του Οργανισμού να ρυθμίζει με τους εσωτερικούς κανονισμούς του κρίσιμα για τη λειτουργία του ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τις γενικές αρχές και κανόνες  που έχει θεσπίσει η πολιτεία (αναφερόμαστε, στο ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο για τις κατηγορίες προσωπικού εκτός των ερευνητών και στην αξιολόγησή του, στις διαδικασίες επιλογής στελεχών στις θέσεις ευθύνης, στο ειδικό μισθολόγιο των ερευνητών και την αξιολόγησή τους κ.λπ.). Από τις μεταβολές αυτές στη νομοθεσία, δημιουργούνται πολλές φορές εύλογες αμφιβολίες για το κατά περίπτωση ισχύον καθεστώς.

Αν στόχος της πολιτείας, με τα δεδομένα  του 2011,  ήταν με τη συγχώνευση των τεσσάρων φορέων στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ να καλύψει την ανάγκη παρουσίασης των τεσσάρων δημόσιων νομικών προσώπων που εποπτεύονταν από το ΥΠΑΑΤ σε ένα τυπικά συνεκτικότερο σχήμα, οι σημερινές ανάγκες επιβάλλουν το ίδιο αυτό σχήμα να συμμετάσχει και να προσφέρει πιο οργανωμένα, με το σύνολο των υποδομών που διαθέτει σε στελεχικό δυναμικό, σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,  εντονότερα και ουσιαστικότερα στην αγροτικό τομέα της οικονομίας.

Είναι αναγκαίο ένα συγκροτημένο σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού, που η καταστατική του ΚΥΑ  μετά από τις  δύο τροποποιήσεις της, μαζί,  (α) με τις αποσπασματικές συμπληρώσεις της με διατάξεις νόμων (αναφερόμαστε κυρίως στις διατάξεις των νόμων που παρέτειναν την αρμοδιότητα του Οργανισμού να λειτουργεί τις ΕΠΑΣ, επανακαθόρισαν την υπέρ του Οργανισμού ειδική εισφορά στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, επανασυγκρότησαν το Επιστημονικό Συμβούλιο, χορήγησαν το δικαίωμα στους υπηρετούντες διδάκτορες υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας να κριθούν για ένταξη στο ερευνητικό προσωπικό κ.ά.)  και (β) τις επιμέρους υπουργικές αποφάσεις (αναφερόμαστε στην υπουργική απόφαση που διεύρυνε το δικαίωμα της βεβαίωσης στις ΔΟΥ οφειλομένων από τρίτους στον πρώην ΕΛΟΓΑΚ για το σύνολο του Οργανισμού κ.ά.), δεν κατάφεραν στα πέντε χρόνια λειτουργίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να δώσουν στον Οργανισμό – παρά τις προσπάθειες των μέχρι σήμερα διοικήσεών του -  την απαραίτητη ώθηση, ώστε η συμβολή του στην ελληνική  αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη να είναι περισσότερο ουσιαστική, λόγω και της οικονομικής κατάστασης  της χώρας.

Το κείμενο του προσχεδίου που σας παρουσιάζουμε προσπαθεί:

 1. Να προσαρμόσει τη βασική οργάνωση του Οργανισμού «ως νομικού προσώπου που ανήκει στο κράτος» στα ισχύοντα στη γενικότερη νομοθεσία, βγάζοντάς το από τη χωρία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΔΕΚΟ.
 2. Να συγκεντρώσει, επικαιροποιήσει και ενιαιοποιήσει – όσο αυτό είναι εφικτό – την ειδική και διάσπαρτη νομοθεσία που αφορά στις πολύπλευρες αρμοδιότητές του, καλύπτοντας κενά ή ατέλειες της καταστατικής νομοθεσίας του Οργανισμού.
 3. Να τονίσει και διακρίνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του τομέα της αγροτικής έρευνας, ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανάληψη ερευνητικών έργων μετά τη συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τον σκοπό αυτόν με το προσχέδιο προτείνεται η υιοθέτηση του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογία που ισχύει και εφαρμόζεται στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται και η σύσταση της κατηγορίας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που με άλλες ονομασίες προβλεπόταν από την ειδική νομοθεσία του ΕΘΙΑΓΕ και παραβλέφθηκε όμως από την καταστατική ΚΥΑ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι όποιες διαφοροποιήσεις, από τα ισχύοντα στη ΓΓΕΤ όπως είναι το (εσωτερικό) Διοικητικό Συμβούλιο των Ερευνητικών Κέντρων αποτελούμενο από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και εκπροσώπους του ερευνητικού και των άλλων κατηγοριών προσωπικού, είναι αναπόδραστες, λόγω της φύσης του Οργανισμού με εκτός και πέραν της αγροτικής έρευνας αναπτυξιακές για τον αγροτοδιατροφικό τομέα αρμοδιότητες, που διοικείται ενιαία από (εξωτερικό) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από μέλη που δεν ανήκουν στο προσωπικό του Οργανισμού. Κατά τα λοιπά ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας όπως και οι Διευθυντές των υπό τη Γενική αυτή Διεύθυνση Ινστιτούτων προτείνεται να επιλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία της ΓΓΕΤ για την επιλογή Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου και Διευθυντών στα Ινστιτούτα τους. Ταυτόχρονα,  το προσχέδιο υιοθετεί όλες εκείνες τις ρυθμίσεις του νομικού οπλοστασίου της ΓΓΕΤ που διευκολύνουν την εκτέλεση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων των Ερευνητικών Κέντρων και  Ινστιτούτων της, αρκετές από τις οποίες θα διευκολύνουν και τον γενικότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα του Οργανισμού (μεγαλύτερη ελευθερία στην προώθηση αναπτυξιακών συνεργασιών με τρίτους με στόχο την αξιοποίηση  των περιουσιακών του στοιχείων π.χ. ποικιλίες φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ζωικό κεφάλαιο κ.ά.).
 4. Να αναδείξει την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση ως βασικό παράγοντα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας μας. Την κατ’ αναλογία υιοθέτηση της ισχύουσας γενικότερης νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που διέπει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τις προοπτικές της στις ΕΠΑΣ για τις οποίες (μέχρι το 2022) αρμόδιος για την λειτουργία τους είναι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Την δημιουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σύμφωνα επίσης με το νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠΕΘ. Την λειτουργία ταχύρυθμων σχολών του αγροδιατροφικού τομέα όπως Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, την διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
 5. Να υπηρετήσει το στόχο της ανάπτυξης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Τη συγκέντρωση και ενιαία παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας – με ενδεχόμενη διεύρυνσή τους - που αφορά στους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού οι οποίοι συμβάλουν στην αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγροτικής οικονομίας και των τροφίμων, στη διασφάλιση της ποιότητας μέσω της Πιστοποίησης και των Ελέγχων. Στόχος που αφορά στην ανάπτυξη μέσα από την προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα μας και τον έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων γάλακτος, κρέατος και αυγών.
 6. Δημιουργούνται επτά (7) Περιφερειακά Συμβούλια με αποκλειστικό σκοπό τον συντονισμό των δομών και δραστηριοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού και των υποδομών και την ανάπτυξη συνεργιών σε περιφερειακό επίπεδο, στη θέση των πέντε (5) Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέφθηκαν με την πρώτη συμπλήρωση της καταστατικής ΚΥΑ του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2014, τα οποία μέχρι σήμερα δεν λειτούργησαν ούτε επιδιώχθηκε η λειτουργία τους.

Η  πρότασης αυτή εξειδικεύει την κύρια αποστολή του Οργανισμού να βρίσκεται ενεργά και άμεσα κοντά στον αγρότη. Στην περιφερειακή διάρθρωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που αν και με οργανωτικές ατέλειες και ελλείψεις στον συντονισμό της λειτουργίας της όπως προαναφέρθηκε αλλά και με προοπτική διεύρυνσης (αναφερόμαστε στις υπηρεσίες Γεωργικών Συμβούλων) είχε ήδη περιληφθεί στη διάρθρωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από το 2014. Τα προτεινόμενα να συσταθούν επτά Περιφερειακά Συμβούλια (ΠΕΣΥ), προφανώς και δεν θα υποκαταστήσουν την ιεραρχική διοικητική δομή του Οργανισμού, τις αποφασιστικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και τις εισηγητικές αρμοδιότητες των υφιστάμενων αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου κατακόρυφων – τεχνικών στο αντικείμενό τους καθώς και των οριζόντιων – υποστηρικτικών κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού. Εξάλλου, η λειτουργία των ΠΕΣΥ θα συμβάλλει στην απαραίτητη επικοινωνία και συνεργασία των μελών του και των υπηρεσιακών μονάδων που εκπροσωπούν με σκοπό να επιτευχθούν συνέργειες προς όφελος της αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Οργανισμού στην περιφέρεια, αντιμετώπισης προβλημάτων που απασχολούν τον αγρότη και την αγροτική παραγωγή της οικείας περιφέρειας και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Τα ζητήματα αυτά και οι επιμέρους προτάσεις θα εξετάζονται από τις κεντρικές υπηρεσιακές μονάδες και τα όργανα διοίκησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και είτε θα απαντώνται ή και επιλύονται από τον Οργανισμό, είτε θα διαβιβάζονται στο ΥΠΑΑΤ για περαιτέρω εξέταση και  αντιμετώπιση.

Εν κατακλείδι τα ΠΕΣΥ τα οποία θα συγκροτούνται από τους διευθυντές των υφιστάμενων στην περιφερειακή ενότητα οργανικών μονάδων του Οργανισμού δεν θα υποκαθιστούν την ιεραρχική δομή κάθε Γενικής Διεύθυνσης αλλά θα συμβάλουν τόσο στη σύμπραξη και τη φροντίδα προσωπικού και υποδομών όσο και στη σφαιρικότερη και αμεσότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. 

Γ.   ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

επί του σχεδίου νόμου για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου,  στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΓΟ)  – ΔΗΜΗΤΡΑ, του οποίου ο σκοπός και οι κύριες αρμοδιότητες  αναφέρονται  στην ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προήλθε από τη συνένωση τεσσάρων φορέων και πιο συγκεκριμένα, από:

(α) Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) που ιδρύθηκε το 1989 (ν.1845/1989).

(β) Τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης “ΔΗΜΗΤΡΑ” που ιδρύθηκε το 1997 (ν.2520/1997).

(γ) Τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΟΓΕΠ – AGROCERT) που ιδρύθηκε το 1998 (ν.2637/1998) και

(δ) Τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛΟΓ) που ιδρύθηκε το 1993 (ν.2127/1993) και από το 2008 μετεξελίχθηκε σε ΕΛΟΓΑΚ (ν.3698/2008).

Τα τέσσερα αυτά ΝΠΙΔ, όλα εποπτείας του ΥΠΑΑΤ, συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο φορέα, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των  παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1  του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) και με την υπ' αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) με την οποία ολοκληρώθηκε η σύσταση του ανωτέρω Οργανισμού ως «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ». Οι αρμοδιότητες όλων των συγχωνευμένων φορέων μεταφέρθηκαν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος σήμερα μετρά σχεδόν 6 χρόνια λειτουργίας ως ενιαίος φορέας.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί με τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ, ανήκει στον  δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το ΥΠΑΑΤ.  Σκοπός του Οργανισμού είναι η ουσιαστικότερη συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας,  μέσω της άσκησης των επιμέρους αρμοδιοτήτων και δράσεών του. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του οργανισμού είναι  η στοχευμένη  και εφαρμόσιμη  στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής αγροτική έρευνα, η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των αγροτών, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των  αγροτικών προϊόντων και τέλος οι έλεγχοι των ισοζυγίων στο γάλα και το κρέας, όλα προς όφελος της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, διαθέτει σειρά περιφερειακών δομών και έντονη παρουσία σε ζωτικούς τομείς της αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, στα πρώτα του βήματα αντιμετώπισε σειρά προκλήσεων  και δυσκολιών.

 Φιλοδοξία του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα κενά της καταστατικής νομοθεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  να αποτυπωθεί η εμπειρία της συγχώνευσης και να ρυθμιστούν οι ατέλειες που παρατηρηθήκαν  στα 6 χρόνια ζωής του.

Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ενιαίου φορέα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι απαραίτητες συνέργειες για την  περαιτέρω και πιο ουσιαστική συνεργασία και αξιοποίηση των στελεχών του.

Επιδίωξή μας είναι, το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, που ενδιαφέρει την ελληνική αγροτική παραγωγή, να βρίσκει τον δρόμο της άμεσης μεταφοράς της στον χρήστη «αγρότη», η διάχυση και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας στην αγροτική παραγωγή και οικονομία της χώρας, η ολόπλευρη, εν κατακλείδι, συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών και η επιστημονική υποστήριξη των αναπτυξιακών στόχων του ΥΠΑΑΤ. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται αφενός ο κεντρικός συντονισμός της πολιτικής στην αγροτική έρευνα – αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου η σύνδεσή της με τις περιφερειακές, τοπικές ανάγκες.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της  Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη της αγροδιατροφικής πολιτικής και της αγροτικής οικονομίας  και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την λειτουργία  ενός Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας που περιλαμβάνει και  τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς κρέατος και γάλακτος.

Με το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται επίσης τα θέματα λειτουργίας των περιφερειακών μονάδων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, λαμβάνεται πρόνοια για το καθεστώς του ερευνητικού και μη ερευνητικού προσωπικού του και εξασφαλίζεται ορθολογικότερη  λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στόχος είναι να αποκτήσει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  νέα δυναμική και ορίζοντα προσφοράς, για να συνεχισθεί και να βελτιστοποιηθεί το πολύπλευρο  και  σημαντικό για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας έργο που έχει αναλάβει.

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ  –

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 1

Στην αρχή του νομοσχεδίου υπάρχει ιδιαίτερο άρθρο με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των χρησιμοποιούμενων όρων από τις διατάξεις του. Με την παράθεση αυτή θα αποφευχθούν παρερμηνείες και θα επιτευχθεί με τρόπο ενιαίο η εφαρμογή των ρυθμίσεών του, χωρίς καθυστερήσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης στο παρόν σχέδιο νόμου, λόγω των διαφορετικών επιμέρους αντικειμένων και στόχων των τεσσάρων νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν σε ενιαίο Οργανισμό. Είναι βέβαιο ότι η διευκρίνιση από την αρχή της βασικής  ορολογίας που συνδέεται με την αποστολή του Οργανισμού, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματικότητά του και την αύξηση της παραγωγικότητάς του.

 

Άρθρο 2

Αποσαφηνίζεται η νομική μορφή του Οργανισμού ως ΝΠΙΔ το οποίο ανήκει στο κράτος κατά την έννοια του στοιχείου στ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176), διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  απομακρυνόμενο από τη χωρία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΔΕΚΟ.  Η απομάκρυνση του Οργανισμού από τον πυρήνα της νομοθεσίας που διέπει τις ΔΕΚΟ, με την ταυτοποίησή του ως «ΝΠΙΔ του κράτους» (που αποτελεί τον πλέον σύγχρονο ορισμό για τα χαρακτηριζόμενα παλαιότερα «ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα»), θα συμβάλλει στην αποφυγή παρερμηνειών ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο του  κοινωφελούς χάριν του δημοσίου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του, χωρίς η ταυτοποίηση αυτή να σημαίνει και μη συμπερίληψή του, από δημοσιονομική άποψη» στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.    

Προτείνονται επίσης εναλλακτικές ονομασίες για τον Οργανισμό για την ορθότερη επιστημονικά και ουσιαστικά αποτύπωση της αποστολής του.  Εξάλλου, για λόγους συνέχειας του Οργανισμού ο διακριτικός του τίτλος θα μπορούσε να παραμείνει ο σημερινός.

Άρθρο 3

Παρουσιάζεται συνοπτικά η δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος αποστολή του Οργανισμού η οποία ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα αντικείμενα δραστηριότητας των τεσσάρων νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν στον μέχρι σήμερα λειτουγούντα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Εξειδίκευση των στόχων γίνεται στη συνέχεια με τη διατύπωση των υπηρεσιακών αντικειμένων – υποχρεώσεων των Γενικών Διευθύνσεων. Στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνονται χρήσιμες ρυθμίσεις, που υποδεικνύουν δοκιμασμένους σε άλλους δημόσιους Οργανισμούς τρόπους αξιοποίησης του πλούτου που διαθέτει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή και που δημιουργεί  η ερευνητική δραστηριότητά του (παρ.3 και 4).

 

Άρθρο 4

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, αναφέρονται στο σύνολο των πόρων και στην οικονομική διαχείρισή τους από τον Οργανισμό. Ρητή είναι η επισήμανση, ότι η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού προέρχεται αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση. Χρήσιμη επίσης θεωρήθηκε η ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση των πηγών από τις οποίες προέρχονται τα ίδια έσοδα του Οργανισμού. Σημαντική είναι τέλος η πρόνοια να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ η αξία του (εισαγόμενου από το εξωτερικό) εξοπλισμού κ.λπ. που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση ερευνητικών έργων των Ινστιτούτων του (παρ. 5).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 5

Ορίζονται το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Διευθύνων Σύμβουλος ως όργανα διοίκησης του Οργανισμού. (Η συμπερίληψη στα όργανα διοίκησης και δεύτερου μονοπρόσωπου οργάνου, ως «εκτελεστικού» των αποφάσεων του ΔΣ, όπου είχε παλαιότερα θεσμοθετηθεί δημιούργησε σύγχυση και διοικητική δυσλειτουργία. Ο ρόλος του Προέδρου του ΔΣ να εποπτεύει την ορθή εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού και να τον εκπροσωπεί, δεν υποβαθμίζει τη θεσμική του θέση. Διαφορετικό είναι το μοντέλο διοικητικής οργάνωσης με «εκτελεστικό» τον Πρόεδρο του ΔΣ, στο περιεχόμενο της θέσης του οποίου συναιρούνται οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου που απουσιάζει από τη διοικητική πυραμίδα).     

 

Άρθρο 6

 • Προβλέπεται η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία. Είναι επταμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), έναν καθηγητή ή ερευνητή, βαθμίδας Α΄ ή Β΄, γεωτεχνικής ή συναφούς ειδικότητας με τα αντικείμενα του Οργανισμού, έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού και έναν εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού.
 • Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, σύγκλιση και απαρτία του.
 • Περιγράφονται οι αρμοδιότητές του, μεταξύ των οποίων και η προκήρυξη των θέσεων ευθύνης των Προϊσταμένων,  εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία, αφενός τις διατάξεις των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ΓΓΕΤ για τις θέσεις που καλύπτονται από ερευνητές, αφετέρου τις διατάξεις που ισχύουν στο δημόσιο για  τις άλλες θέσεις.
 • Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα του ΔΣ να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του (που δεν αφορούν σε μείζονα ζητήματα διοίκησης, οι οποίες ρητά καθορίζονται ως μη μεταβιβάσιμες) στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα Περιφερειακά Συμβούλια και σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, με σκοπό την επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα του διοικητικού έργου του.
 • Τέλος, προβλέπεται όπως για την επίτευξη της αποστολής του Οργανισμού, το ΔΣ να καλεί σε συνεδριάσεις του κατά μόνας ή από κοινού τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΕΣΥ) του Οργανισμού, εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων (ΕΦΕΤ, ΜΦΙ, ΙΓΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ), εκπροσώπους των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εκπροσώπους των Συνεταιριστικών Οργανώσεων των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τροφίμων, των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και των φορέων πιστοποίησης (παρ.18).

Άρθρα 7 και  8 

Υιοθετούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις που ισχύουν στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα για την επιλογή του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις υποχρεώσεις και την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Προβλέπεται ο τρόπος αμοιβής και ασφάλισής τους και περιγράφονται οι αρμοδιότητές τους. Παρέχεται η ευχέρεια τόσο στον Πρόεδρο όσο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να μεταβιβάζουν αρμοδιότητές τους σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Οργανισμού για να επιταχύνονται διοικητικές ενέργειες. Επίσης προβλέπεται η αναπλήρωση του Προέδρου του ΔΣ  (όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται)  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αυτού (όταν απουσιάζει ή κωλύεται) από άλλο μέλος του ΔΣ ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που ορίζεται από το ΔΣ.

Άρθρο 9

Στις καινοτομίες του προσχεδίου ανήκει και η πρόβλεψη σύστασης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση του ΔΣ του Οργανισμού, Επιστημονικού Συμβουλίου με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των ερευνητικών,  εκπαιδευτικών και γενικότερα επιστημονικών θεμάτων ενδιαφέροντος του Οργανισμού και καταγραφή των αρμοδιοτήτων του. Δεν πρόκειται για το «Επιστημονικό Συμβούλιο» όπως το προέβλεπε ο καταστατικός νόμος του ΕΘΙΑΓΕ και στη συνέχεια η  νομοθεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  μέχρι σήμερα, στο οποίο ανήκαν κατά κύριο λόγο αρμοδιότητες αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και αποτίμησης των ερευνητικών έργων των Ινστιτούτων, με κορυφαία εκείνη της επιστημονικής αξιολόγησης (για πρόσληψη και προαγωγή) του ερευνητικού προσωπικού. Οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται πλέον στα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και στις Επιτροπές κρίσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα  της ΓΓΕΤ

 

.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

(Το Κεφάλαιο Γ΄ διακρίνεται σε δύο Μέρη. Το Μέρος Α΄ αναφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού και το Μέρος Β΄ στην Περιφερειακή του διάρθρωση)  

ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο 10

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού προβλέπεται η σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού  οκτώ (8) οργανικών μονάδων, ως ακολούθως : 

 1. Νομική Υπηρεσία.
 2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
 3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.
 4. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
 5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού.
 7. Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας.
 8. Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Σημαντική καινοτομία στην ανωτέρω προτεινόμενη διάρθρωση αποτελεί η δημιουργία Υπηρεσίας Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται το μεν η στενότερη συνεργασία των υπηρεσιακών μονάδων για την μεταφορά τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται δραστηριοτήτων του Οργανισμού και συνδέονται άμεσα με τον αγρότη και την αγροτική παραγωγή, το δε, η διαρκής παρακολούθηση διεθνών και εγχώριων ανακοινώσεων για την προκήρυξη προγραμμάτων και έργων που αφορούν τις δραστηριότητες του Οργανισμού, η ενημέρωση της διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και η επικουρία στη διεκδίκηση για την ανάληψη και διαχείρισή τους. 

Η δεύτερη παράγραφος αποτυπώνει με επαρκή ανάλυση τους επιχειρησιακούς στόχους  των ανωτέρω οργανικών μονάδων.

Στην τρίτη παράγραφο προβλέπεται η έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του Οργανισμού με διυπουργική απόφαση, στον οποίο θα καθορισθούν:

 • η περαιτέρω διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων σε Διευθύνσεις και Τμήματα,
 • το επίπεδο διοικητικής ευθύνης των Υπηρεσιών (Διεύθυνση/ Υποδιεύθυνση/ Τμήμα/ Γραφείο),
 • η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους,
 • τα καθήκοντα κάθε θέσης ευθύνης,
 • οι κατηγορίες, οι κλάδοι ή οι ειδικότητες από τις οποίες θα προέρχονται οι

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον νόμο.

Τέλος, η τέταρτη παράγραφος μεριμνά, ώστε θέματα συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης οργανικών μονάδων στην Κεντρική Υπηρεσία, σύστασης νέων και οτιδήποτε άλλο αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της να ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό και να μην απαιτείται τυπικός νόμος.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 11

Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται στην εισαγωγή, καινοτομία του προσχεδίου αποτελεί η περιφερειακή διάρθρωση του Οργανισμού, καθώς όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες με βάση την έδρα τους εντάσσονται σε επτά (7) ενότητες.
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα:
Λειτουργούν τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας που εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.

Συστήνεται Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, στο οποίο εντάσσονται τα Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και οι Εποπτείες Γάλακτος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Συστήνεται Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στην οποία εντάσσονται όλες οι υπηρεσιακές μονάδες που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και οι άλλες δομές αγροτικής κατάρτισης με παραρτήματα στις έδρες των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ και ΚΕΚ.

Συστήνεται Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού με οριζόντιες αρμοδιότητες για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στις αρμοδιότητες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τα Ινστιτούτα ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται οι οργανικές μονάδες που ανήκουν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.
Στη συνέχεια, προβλέπεται ότι με την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του Οργανισμού θα καθορισθούν περαιτέρω η διάρθρωση των περιφερειακών οργανικών μονάδων, η ονομασία τους, η έδρα, οι σκοποί και οι στόχοι τους, οι αρμοδιότητες τους, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης καθώς και οι κατηγορίες, κλάδοι ή ειδικότητες από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.
Τέλος, μεριμνά, ώστε θέματα συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης των περιφερειακών οργανικών μονάδων, σύστασης νέων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους; εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο, να ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό και να μην απαιτείται τυπικός νόμος.

Άρθρο 12

Με βάση συγκεκριμένες και επί τούτου αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού, η παρακολούθηση, η εποπτεία και όπου χρειάζεται, ο συντονισμός του έργου των υπηρεσιακών μονάδων σε κάθε περιφερειακή ενότητα ανατίθεται σε πενταμελές Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τα μέλη επιλέγονται από τους υπηρετούντες Προϊσταμένους των οργανικών  μονάδων δικαιοδοσίας της περιφερειακής ενότητας, με τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού, Έρευνα, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση- Έλεγχοι, Διοικητικό- Οικονομικό.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από το ΔΣ του Οργανισμού με κριτήρια που αυτό καθορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρα 13 και 14

Προβλέπεται η σύσταση και ο αριθμός οργανικών θέσεων των έμμισθων δικηγόρων και του τακτικού προσωπικού ανά  κατηγορία, ως εξής:

α) Κατηγορία Ερευνητικού Προσωπικού 

αα) Ερευνητές

ββ) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ)

β) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

γ) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

δ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ε) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)

Με τη  δημιουργία και την υπαγωγή των ΕΛΕ στην κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού υιοθετούνται οι σχετικές ρυθμίσεις που διέπουν τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού  καθορίζονται οι κλάδοι ή ειδικότητες του προσωπικού, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στις οργανικές μονάδες και ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο προσωπικό.

Άρθρο 15

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού. Ειδικότερα, ως προς το ερευνητικό προσωπικό ακολουθούνται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νόμο πλαίσιο για την έρευνα (ν. 4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύει) και ως προς τις άλλες κατηγορίες του προσωπικού ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις του δημοσίου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τον τρόπο συνεργασίας του επιστημονικού και μη προσωπικού στο πλαίσιο των πάσης φύσεως προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί ο Οργανισμός (ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών), με την υιοθέτηση ευεργετικών διατάξεων που εφαρμόζονται στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ.

Άρθρο 16

Για τις αποδοχές του προσωπικού προβλέπεται η εφαρμογή των γενικών  ρυθμίσεων  του δημοσίου για κάθε κατηγορία (ειδικό μισθολόγιο για το ερευνητικό προσωπικό σύμφωνα με το ν.4472/2017 και το προβλεπόμενο από το ν. 4354/2015 για τις άλλες κατηγορίες προσωπικού).

Άρθρο 17

Όσον αφορά την αξιολόγηση, τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και τις προαγωγές του προσωπικού, με εξαίρεση την κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού, προτείνεται η συμπλήρωση του ν. 4369/2016, ώστε οι γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους του δημοσίου να εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν και για το προσωπικό του Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

Άρθρο 18

Η οργάνωση και λειτουργία των Ινστιτούτων του Οργανισμού ενδυναμώνεται με τη σύσταση Επιστημονικών Συμβουλίων (ΕΣΙ). Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των ΕΣΙ ακολουθούν τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4310/2014. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Διασφάλιση της Ποιότητας και της Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Άρθρα 19

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε ειδικότερα θέματα που άπτονται του τομέα διασφάλισης της ποιότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρα 20

Αναφέρεται και ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις ιδιαίτερες αρμοδιότητες της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ). Στα αντικείμενα αυτά ο Οργανισμός εναρμονίζεται με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (νόμοι 3475/2006 και 4186/2013, όπως κάθε φορά ισχύουν).

Άρθρο 21

Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού συνδέονται άμεσα με τη γεωργική επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση των αγροτών, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά αντικείμενα του Οργανισμού.

Άρθρο 22

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η αξιοποίηση από τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας  εξαιρετικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, προμηθειών και έργων από τους ερευνητικούς φορείς της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ. Στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας κυριότητας του δημοσίου της οποίας η χρήση παραχωρείται στον Οργανισμό για την επίτευξη της αποστολής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚEΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο  23

 

Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα προσωπικού και οργάνωσης που στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση στο νέο νομοθετικό καθεστώς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Οι διατάξεις οι οποίες θα καταργηθούν με την ψήφιση του παρόντος νόμου.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

« ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

Σχετικό Υλικό

Σχέδιο Νόμου

Θέματα

Αναρτήθηκε από
Τελευταίος σχολιασμός
πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια

Άρθρο 7 - Πρόεδρος

πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια

Άρθρο 5 - Όργανα Διοίκησης

πριν 4 χρόνια

Άρθρο 1 - Ορισμοί

πριν 4 χρόνια

Άρθρο 2 - Νομική μορφή – Έδρα

πριν 4 χρόνια
πριν 4 χρόνια

Άρθρο 3 - Αποστολή

πριν 4 χρόνια

Άρθρο 13 - Δικηγόροι

πριν 4 χρόνια
-
πριν 4 χρόνια
-

Άρθρο 22 - Γενικές διατάξεις

πριν 4 χρόνια
-
 • Σελίδα :
 • 1

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 757
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 590
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα43
Εχθές324
Αυτή την εβδομάδα367
Αυτόν το μήνα7536
Σύνολο1082212

Ποιος είναι Online

1
Online

27 Σεπτεμβρίου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: