ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Το τακτικό προσωπικό (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στον Οργανισμό) και το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οιουδήποτε κλάδου, κατηγορίας, ειδικότητας, βαθμού ή ερευνητικής βαθμίδας, καθώς και οι με έμμισθοι εντολή και πάγια αντιμισθία δικηγόροι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον Οργανισμό, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο της προηγούμενης εργασίας τους, ανεξάρτητα από τη μεταβολή της ονομασίας ή του αντικειμένου των υπηρεσιακών μονάδων ή δομών που υιοθετεί ο παρών νόμος, η δε διανυθείσα εργασιακή θητεία τους στα συγχωνευθέντα στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ νομικά πρόσωπα καθώς και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θεωρείται ότι έχει διανυθεί για κάθε συνέπεια στον συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο Οργανισμό.

2.Οι ερευνητές βαθμίδας Δ΄ προάγονται στη βαθμίδα Γ΄ εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπονταν στο στοιχείο β) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.1845/18989 (ΦΕΚ Α΄102), όπως ίσχυε στις 21.08.2011, ύστερα από τριετή θητεία ή και διετή θητεία εφόσον το επιθυμούν στη βαθμίδα Δ΄ και θετική κρίση από πενταμελή επιτροπή κριτών που αποτελείται από τον Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου και τέσσερα (4) μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο τα οποία επιλέγονται με κλήρωση που διενεργεί το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου (ΕΣΙ) και πρέπει να κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα Γ΄. Δύο (2) από τα μέλη είναι ερευνητές του οικείου Ινστιτούτου και δύο (2) είναι εξωτερικά και επιλέγονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι κατά τα ανωτέρω ερευνητές που υπηρετούν στο Ινστιτούτο είναι λιγότεροι από δύο, στην κλήρωση για τη συμπλήρωση του αριθμού των δύο (2) μελών της επιτροπής μετέχουν ερευνητές συναφούς γνωστικού αντικειμένου από τα άλλα Ινστιτούτα του Οργανισμού. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο Ινστιτούτο ή στον Οργανισμό δεν επαρκούν, για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά δε τη λήξη της επανακρίνεται. Αν και κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος για τη βαθμίδα Γ΄ μπορεί με αίτησή του που υποβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του στη βαθμίδα Δ΄ να ζητήσει να ενταχθεί σε προσωποπαγή θέση είτε των ΕΛΕ του στοιχείου β) της παραγράφου 1 είτε, του προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η αίτηση για ένταξη στους ΕΛΕ διαβιβάζεται στο οικείο ΕΣΙ, το οποίο και γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ αποφασίζει την ένταξη μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ. Ο κατά τα ανωτέρω ενταγμένος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του θέσης. Η προηγούμενη θητεία του στη θέση ερευνητή θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις συνέπειες.

3. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ινστιτούτων (ΕΣΙ) συνεχίζει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητές του το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που συστάθηκε με το άρθρο 55 παρ.2 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) και παρατείνεται αντίστοιχα (παρατεινόμενη για αντίστοιχο χρονικό διάστημα) η θητεία των μελών του που ορίστηκαν με την αριθμ. 191/29448/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 131/14.03.2014).Για την πρόσληψη και προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού εφαρμόζει τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ.3 του παρόντος νόμου.

4. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής εξοπλισμού, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.2538/1997 (ΦΕΚ Α΄ 242), όπως κάθε φορά ισχύει, για τα ΙΑΕ (α) Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης και (β) Λοιμωδών, Παρασιτικών Νοσημάτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας Αθηνών, παύουν να εξελίσσονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία και των συγκεκριμένων ΙΑΕ καταγράφεται στα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού

5.Τα διαπιστευμένα ή υπό διαπίστευση Εργαστήρια του συνενούμενου με τον νόμο αυτόν ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, εντάσσονται και συνεχίζουν να λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες των οικείων ερευνητικών Ινστιτούτων του Οργανισμού.

6. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα, αποθεματικά κτλ. των συνενούμενων νομικών προσώπων περιέχονται στον Οργανισμό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν το δεύτερο και τις υπηρεσιακές του μονάδες χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης. Η παρούσα διάταξη αποτελεί τίτλο μεταγραφής, η οποία γίνεται ατελώς. Ειδικότερα, ταμειακά υπόλοιπα και καταθέσεις των συνενούμενων νομικών προσώπων περιέρχονται στον Οργανισμό. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα, έργα και μελέτες και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους του Οργανισμού συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζουν να διεξάγονται χωρίς να επέρχεται διακοπή αυτών, στο όνομα των συνενούμενων νομικών προσώπων, με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού, ο δε Οργανισμός αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

7. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ή των Τμημάτων του, τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού.

8. Μέχρι τη συγκρότηση του ΔΣ του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,8 και 9 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 της αριθ. 188763/10-10-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011), με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014) και 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015) όμοιες.

9. Ο διακριτικός τίτλος «ΕΘΙΑΓΕ-NAGREF», που μέχρι την έναρξη ισχύος της αριθ. 188763/10.10.2011 (Β΄ 2284) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε κατοχυρώσει το ΕΘΙΑΓΕ, καθίσταται ιδιοκτησία του οργανισμού και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της αγροτικής έρευνας.
ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ, Για το ΔΣ Π.ΠΛΑΤΗΣ, Γ.ΣΑΜΟΥΡΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος 2: Να αναφερθεί ότι εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 47(μεταβατικές διατάξεις) του ν.4310/2014 και για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας