ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου του Οργανισμού επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Τα ΕΣΙ αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη (αναλόγως με τον αριθμό Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου ή των Ινστιτούτων). Μέλη του ΕΣΙ μπορεί να είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ του Ινστιτούτου βαθμίδας Α` ή Β`, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του ΕΣΙ. Μέλη του ΕΣΙ μπορούν επίσης να είναι και -επί τριετία τουλάχιστον - συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Τα μέλη του ΕΣΙ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των Ερευνητών, των ΕΛΕ και των συνεργαζόμενων Καθηγητών ΑΕΙ. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, τα μέλη του ΕΣΙ εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο του ΕΣΙ. Σε Ινστιτούτα με συναφές ερευνητικό αντικείμενο μπορεί με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού να συνιστώνται κοινά ΕΣΙ, με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής.

2. Η θητεία των μελών του ΕΣΙ είναι διετής. Ο αριθμός των μελών του ΕΣΙ, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΙ, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού και μέχρι την έκδοσή του με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Στο ΕΣΙ συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος από το προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο Ινστιτούτο ή στα οικεία Ινστιτούτα σε περίπτωση κοινών ΕΣΙ. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ.

3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή στην περίπτωση κοινών ΕΣΙ ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, θέματα του οποίου συζητούνται στις συνεδριάσεις του ΕΣΙ, συμμετέχει ως εισηγητής. Προτάσεις Διευθυντών Ινστιτούτων για να συζητηθούν στα ΕΣΙ εγγράφονται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη. Αν ο Διευθυντής διαφωνεί με απόφαση του ΕΣΙ, υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο ΔΣ του Οργανισμού για την άρση της διαφωνίας. Η απόφαση του ΔΣ λαμβάνεται αφού εκφράσουν τη γνώμη τους τόσον ο Διευθυντής του Ινστιτούτου όσον και ο Πρόεδρος του ΕΣΙ.

4. Τα ΕΣΙ συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού. Το ΕΣΙ συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, της πλειοψηφίας των μελών του ή του 1/5 του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου.

5. Το ΕΣΙ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό:
α) Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
β) Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου.
γ) Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού του Ινστιτούτου.
δ) Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το ΔΣ ή από το οικείο ΠΕΣΥ.
ε) Αποτιμά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου σε σχέση με την ερευνητική και αναπτυξιακή πολιτική του Οργανισμού.
στ)Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, καθώς και για την εξέλιξή τους.
ζ) Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων Ερευνητών και ΕΛΕ στο Ινστιτούτο.
Τμήματα Εδαφολογίας Αθηνών και Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Από την παράγραφο 2 να διαγραφούν τα παρακάτω:

Στο ΕΣΙ συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος από το προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο Ινστιτούτο ή στα οικεία Ινστιτούτα σε περίπτωση κοινών ΕΣΙ. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
Η παράγραφος 3: Χρειάζεται διόρθωση η διατύπωση της πρώτης πρότασης ως εξής: Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή στην περίπτωση κοινών ΕΣΙ, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου που αφορά το θέμα συμμετέχει ως εισηγητής στις συνεδριάσεις του ΕΣΙ.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
Θωμάς Παπαχρήστου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το άρθρο 18 να μετονομαστεί ως εξής: Άρθρο 18
Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, Διευθυντές Ινστιτούτων και Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων

1. Να αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή.
2. Να αναφερθεί η διαδικασία διορισμού του (αυτά που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του ΔΣ)
3. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου προΐσταται των υπηρεσιών του και πρέπει να κατέχει τα προσόντα Ερευνητή Α΄ βαθμίδας και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών, που τον επιλέγει. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας που αφορούν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Ο διευθυντής Ινστιτούτου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσλαμβάνεται από το ΔΣ του Οργανισμού κατόπιν προκήρυξης της θέσης εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 16 του ν.4310/2014 επταμελής ειδική επιτροπή κριτών συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Πέντε μέλη και πέντε αναπληρωματικά επιλέγονται με κλήρωση από τον κατάλογο επιστημόνων της ημεδαπής καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του οικείου Ινστιτούτου, η κατάρτιση του οποίου καταλόγου αποτελεί φροντίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. Τα δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά της ειδικής επιτροπής κριτών είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Οργανισμού και εκλέγονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου και αν δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν, από το σύνολο των ερευνητών του Οργανισμού που θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα γνωστικά αντικείμενα του Ινστιτούτου που έχει προκηρυχθεί η θέση του Διευθυντή. Η ευθύνη καθορισμού της διαδικασίας και της εκλογής των δύο αυτών μελών ανήκει στο ΔΣ του Οργανισμού. Η επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των ερευνητών και του λοιπού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της ειδικής επιτροπής κριτών. Η διαδικασία έκφρασης γνώμης καθορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Το ΔΣ του Οργανισμού ασκεί επίσης κατ’ αναλογία όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές διατάξεις του ν.4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν, αναθέτουν την άσκησή τους στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. .......παρατίθενται οι αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου

Εναλλακτικά: άρθρο 18, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, άρθρο 19, Διευθυντές Ινστιτούτων και άρθρο 20, Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων, κ.ο.κ.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 3
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας