ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
  2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
  4.  Εγγραφή μέσω email
1. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4281/2014, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό –ΔΗΜΗΤΡΑ» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα Ν.Π.Ι.Δ. που συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν.4009/2011, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, επιστημονικών ειδών, προϊόντων, υλικών, συγγραμμάτων και υπηρεσιών, που προορίζονται: α) για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή επιστημονικά πειράματα και έρευνες, καθώς και για την πραγματοποίηση εκδόσεών τους, β) για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια ή την προβολή και διάχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των έργων που διαχειρίζονται οι ανωτέρω Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και γ) για την κάλυψη αναγκών Δημόσιας Υγείας.»

2. Η διάταξη της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160) που προστέθηκε με τη διάταξη της πατ.3 του άρθρου 94 του ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός –ΔΗΜΗΤΡΑ» στον τομέα της δραστηριότητάς του που αφορά στην Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, υπό την προϋπόθεση, ότι η δαπάνη καλύπτεται από ίδιους πόρους και η προμήθεια εκτελείται για την παραγωγή, υποστήριξη, προβολή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στο πλαίσιο ερευνητικών, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων και συμφωνιών ή υποστήριξης της λειτουργίας ή διαχείρισης και αξιοποίησής τους. Οι Τεχνολογικοί Φορείς, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1514/1985 ως ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούν τις διαδικασίες προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τους μέσω των Κανονισμών Προμηθειών τους, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1Γ του άρθρου 199 του ν.4281/2014 και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του Ενωσιακού Δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων.».

3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
«δ) Δωρεάν, κατά νομή, χρήση και διαχείριση, ακίνητα στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποκλειστικά για την απρόσκοπτη υλοποίηση των σκοπών του. Στο πλαίσιο αυτό, ο παραχωρησιούχος ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να εκμισθώνει ή παραχωρεί τη χρήση παραχωρημένου ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, μετά από διαγωνιστική πλειοδοτική δημοπρασία που θα διενεργεί το ίδιο νομικό πρόσωπο, αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης.».
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 12, εξαιρουμένης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012.»

4.Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ δύναται να εγγράφει στον τακτικό του προϋπολογισμό το αποτέλεσμα της διαχείρισης (έσοδα) των παραχωρούμενων κατά νομή, χρήση και διαχείριση ακινήτων».

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α164) τροποποιείται ως εξής: «Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού αντιμετωπίζονται από πιστώσεις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) που επιδοτείται κάθε έτος για το σκοπό αυτό από τους προϋπολογισμούς Τακτικό και Δημόσιων Επενδύσεων και από πιστώσεις του «Ειδικού Λογαριασμού Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων».

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 1564/1985 τροποποιείται ως εξής: «Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου αυτού, εκτός από εκείνες των αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων, αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του ειδικού Λογαριασμού με τίτλο «Κεφάλαια σποροπαραγωγής» του προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ και Δασών ο οποίος μετονομάζεται σε «Ειδικό Λογαριασμό Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων».».

7.Στο τέλος του στοιχείου β. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/27.02.2016) να προστεθεί η φράση «καθώς και οι ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

  1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
  2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
  3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
  4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας