ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Αποστολή του Οργανισμού, είναι η αγροτική έρευνα και η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ο έλεγχος της παραγωγής και ποιότητας, της προέλευσης και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, στην αποστολή του περιλαμβάνονται:
α) Η ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών φυσικών ή νομικών προσώπων του αγροτικού τομέα.
β)Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη – υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της αγροτικής έρευνας για την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων και της αλιείας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας δασικών προϊόντων. Η ανάπτυξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων για την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των καταναλωτών.
γ) Η οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα καθώς και η αξιοποίηση μέσω της εκπαίδευσης των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων για την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
δ) Η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας προέλευσης και της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, η διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και η προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος του συνόλου της παραγωγικής αλυσίδας και των καταναλωτών.
ε) Η προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στους αρμόδιους φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου, και η δημιουργία και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, προτύπων και άλλων σύγχρονων εργαλείων.
στ) Η διαχείριση μέτρων και δράσεων του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2. Ο Οργανισμός παρέχει επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών, αλιείας και περιβάλλοντος.

3. Ο Οργανισμός συμμετέχει σε προγράμματα, έργα και δράσεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητας του, από κοινού με άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έργα, προγράμματα, δράσεις, Συμπράξεις Δημόσιου-Δημόσιου τομέα και Δημόσιου Ιδιωτικού τομέα, σε κοινές υποδομές Έρευνας του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη υποδομών (ESFRI) και άλλα εργαλεία, με ή χωρίς την οικονομική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Τεχνολογίας και του συντονισμού των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία με αυτές των Κρατών Μελών, όπως κάθε φορά αποφασίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτοτελώς ή και από κοινού με συναρμόδιους Υπουργούς μπορεί να αναθέτει στον Οργανισμό την άσκηση κάθε συναφούς με τους σκοπούς του αρμοδιότητας καθώς και την εκτέλεση έργων και εργασιών από τα ερευνητικά Ινστιτούτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α’ 147), όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Ο Οργανισμός καταρτίζει και καταθέτει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάθε τέσσερα (4) χρόνια επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς της αποστολής του.
Χρίστος Τσαντήλας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έδειξε ότι η προσπάθεια συγχώνευσης των τεσσάρων Οργανισμών δεν πέτυχε. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι:
• Δεν υπήρξε ουσιαστική συγχώνευση των φορέων που αποτέλεσαν τον ΕΛΓΟ, αλλά μια καλυμμένη παράλληλη λειτουργία των πρώην φορέων και μάλιστα με διαφορετικούς ρυθμούς που είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες από τις λειτουργίες του να υποβαθμισθούν μέχρι σχεδόν της κατάργησής τους. Αυτό ήταν αναπόφευκτο και προβλέψιμο δεδομένου ότι τα αντικείμενα των φορέων που επιχειρήθηκε να συγχωνευθούν δεν είναι συμβατά.
• Η αγροτική έρευνα υποβαθμίσθηκε σε τέτοιο βαθμό που στην ουσία έπαψε να αποτελεί βασική αποστολή του Οργανισμού, όπως και επίσημα λέγεται εντός και εκτός του Οργανισμού. Αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την στέρηση του πρωτογενή τομέα από ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης.
• Η μείωση της αποτελεσματικότητας από την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του Οργανισμού είναι τόσο μεγάλη ώστε να χάνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες που μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και τον ίδιο τον Οργανισμό.
Τα μόνα αντικείμενα που έχουν κάποια συγγένεια και συνάφεια είναι εκείνα της Αγροτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αν και η εκπαίδευση έχει ιδιαίτερους κανόνες και ιδανικά θα έπρεπε να παρέχεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λόγω όμως του ότι επί πολλά χρόνια αυτή η λειτουργία γίνονταν μέσω υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ έχει αποκτήσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοχεύσεις, που θα μπορούσε με κατάλληλη οργάνωση να συνεχίσει να παρέχεται αποτελεσματικά μέσω του Οργανισμού. Τα υπόλοιπα αντικείμενα πρέπει να μεταφερθούν στο ΥΠΑΑΤ.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας