ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης που συστάθηκε με τον ν. 4369/2016 καθώς και από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

2. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τετραετής, με δικαίωμα ανανέωσης για μία (1) φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης, παύσης των καθηκόντων του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 4369/2016 και για την υπηρεσιακή του κατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εισηγείται στο ΔΣ του Οργανισμού προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων αγροτικής έρευνας, αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διασφάλισης της ποιότητας και της προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, που διενεργεί ο Οργανισμός σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των κατά περίπτωση οικείων Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον δεν προβλέπεται από τον νόμο αυτόν εισήγηση άλλου οργάνου.
β) Εκτελεί δια των οργανικών μονάδων του Οργανισμού τις αποφάσεις του ΔΣ.
γ) Είναι διοικητικός προϊστάμενος των οργανικών μονάδων του Οργανισμού.
δ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισμού, τα οποία αφορούν στην εσωτερική διοικητική λειτουργία του.
ε) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού.
στ) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισμού.
ζ) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, σε συνεργασία με τους κατ' αντικείμενο αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές.
η) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
θ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί και το Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής προς τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων καθώς και σε στελέχη του Οργανισμού.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνης της αναπλήρωσης του Προέδρου του ΔΣ, από άλλο μέλος του ΔΣ ή από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζεται από το ΔΣ.

7. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν.

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Να περιγραφούν τα προσόντα του Διευθύνοντος Συμβούλου, ώστε να προσδιορίζεται από ποιους θα επιλεγεί από το ΕΜΕΣΔΔ. Προτείνεται να είναι γεωτεχνικός ή συναφούς ειδικότητας με τα αντικείμενα του Οργανισμού τουλάχιστον με διδακτορικό δίπλωμα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
Χρίστος Τσαντήλας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δεν χρειάζεται σε ένα οργανισμό με αντικείμενα την Αγροτική Έρευνα και Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 113
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 102
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 11
 4. Τελευταίο Μέλος: Ελένη Τσαλίκη
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Οι Διαβουλεύσεις μου

288 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
0 Σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίες Αναρτήσεις

Άρθρο 14 - Διάκριση οργανικών θέσεων
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννι...
544 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Περιφερειακές Ενότητες 1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμ...
  1127 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 4 - Πόροι - Οικονομική Διαχείριση
  1. Πόροι του Οργανισμού είναι: α) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις ...
  398 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 7 - Πρόεδρος
  1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας...
  490 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 18 - Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου του Οργανισμού επικο...
  438 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Δημοφιλείς Διαβουλεύσεις

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  1127 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  19 Σχολιασμοί
  Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Οι περισσότερο σχολιασμένες

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Τελευταίοι Σχολιασμοί

  Επισκέπτες

  Σήμερα11
  Εχθές48
  Αυτή την εβδομάδα156
  Αυτόν το μήνα771
  Σύνολο692235

  Ποιος είναι Online

  1
  Online

  19 Ιουλιου 2018

  Συνδεσεις

  Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

  Πληροφορίες


  1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


  Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

  Επικοινωνία

   

  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

  Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

  Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

   

  Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

  Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

  Showcases

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :

  Πολιτική Απορρήτου
  Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας