ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές μονάδες:
1.1. Νομική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1.3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.4. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.7. Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, επιπέδου Τμήματος υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.8. Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων οι ανωτέρω οργανικές μονάδες έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
2.1. Νομική υπηρεσία. Είναι αρμόδια ιδίως:
2.1.1. Για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού από νομικής πλευράς και για τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λήψη των διοικητικών αποφάσεων.
2.1.2. Για τον έλεγχο της νομιμότητας των κάθε είδους πράξεων που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού, από τα διαρκή συλλογικά όργανα και τις οργανικές μονάδες, όταν αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2.1.3. Για τη νομική κάλυψη των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού του Οργανισμού έναντι τρίτων για θέματα που δημιουργούνται από την άσκηση των καθηκόντων τους.
2.1.4. Για την υποβολή γνωμοδοτήσεων σε κάθε ερώτημα νομικής φύσεως, που τίθεται για τις περιπτώσεις συμβιβασμού ή παραίτησης από δικαιώματα, αξιώσεις, αγωγές και ένδικα μέσα του Οργανισμού.
2.1.5. Για την παροχή νομικών - τεχνικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων στις οργανικές μονάδες σχετικών με την κατάρτιση και διατύπωση διακηρύξεων κατά την προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών, καθώς και κατά τη διαδικασία εξέλιξης των διαγωνισμών.
2.1.6. Για την εξέταση από νομικής άποψης των σχεδίων των συμβάσεων που συντάσσονται από τις οργανικές μονάδες.
2.1.7. Για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών στα όργανα διοίκησης, στα συλλογικά όργανα και στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού για την εφαρμογή νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, κανονισμών και εγκυκλίων, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Γενική Διεύθυνση και προτείνει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
2.1.8. Για την επεξεργασία νομοθετικών πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων του Οργανισμού, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Γενική Διεύθυνση και την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου.
2.1.9. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
2.2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι αρμόδια ιδίως:
2.2.1.Για την παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού και της γενικότερης νομοθεσίας που τον διέπει.
2.2.2. Για τον έλεγχο της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού και την υποβολή εισηγήσεων σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
2.2.3. Για τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισμού για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης και την αποτροπή τους στο μέλλον.
2.2.4. Για τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου, της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών καθώς και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού.
2.2.5. Για τη διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων.
2.2.6.Για την υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο διενέργειας διοικητικής εξέτασης σε περιπτώσεις εντοπισμού φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης και απάτης, καθώς και απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής.
2.2.7. Για τη διαρκή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους ελέγχους που διενεργεί.
2.2.8. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
2.3.Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Είναι αρμόδια ιδίως:
2.3.1. Για την κατάρτιση του γενικού προγράμματος δραστηριοτήτων της αγροτικής έρευνας και προγραμματισμού για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων του Οργανισμού στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού για αγροτική ανάπτυξη.
2.3.2. Για την εποπτεία, τον συντονισμό και την καθοδήγηση των θεματικών και κλαδικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών Ινστιτούτων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13. α. του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258) όπως κάθε φορά ισχύει και αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου.
2.3.3. Για τη συλλογή και επεξεργασία προτάσεων αγροτικών φορέων για έρευνα και τη διαμόρφωση σχετικής εισήγησης προς τα αρμόδια όργανα.
2.3.4.Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων αγροτικής έρευνας με στόχους την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ανάδειξη καινοτόμων οργανωτικών δομών της διατροφικής αλυσίδας από την παραγωγή έως και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, καθώς και των τροφίμων και ποτών. Τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
2.3.5. Για την ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και την πραγματοποίηση για λογαριασμό τους μελετών, εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων, αξιολογήσεων ποικιλιών, προϊόντων φυτικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, νερού, εδάφους, μηχανημάτων και λιπασμάτων.
2.3.6. Για τη διατήρηση των εθνικών φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, ιδιαίτερα όσων απειλούνται από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, προς όφελος των επόμενων γενεών με την ίδρυση και λειτουργία των Εθνικών Συλλογών και της Τράπεζας Γενετικού Υλικού.
2.3.7.Για τη συγκέντρωση, αποτίμηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας.
2.3.8.Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων με βάση τις αντίστοιχες εκθέσεις των ερευνητικών Ινστιτούτων και μέριμνα για την έγκρισή της από το ΔΣ του Οργανισμού προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.3.9.Για τη διασύνδεση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας με τις καθ` ύλην αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των άλλων Υπουργείων που ασχολούνται με συναφή θέματα.
2.3.10. Για τον συντονισμό, παρακολούθηση και ενίσχυση της δημιουργίας, βελτίωσης, διατήρησης και παραγωγής ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια ερευνητικά Ινστιτούτα και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας στο πλαίσιο της εθνικής αγροτικής πολιτικής καθώς και την εγγραφή νέων ποικιλιών στους αντίστοιχους Εθνικούς Καταλόγους.
2.3.11. Για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας σε εικοσιτετράωρη βάση των σταυλικών εγκαταστάσεων στα ερευνητικά Ινστιτούτα που διατηρούν φυλές ζωικού κεφαλαίου.
2.3.12. Για την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης από τα ερευνητικά Ινστιτούτα των ανατιθέμενων σε αυτά ανταγωνιστικών και μη ερευνητικών εθνικών και διεθνών έργων καθώς των αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
2.3.13. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
2.4. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Είναι αρμόδια ιδίως:
2.4.1. Για την εκπόνηση τυποποιητικών εγγράφων (πρότυπα, προδιαγραφές, πρωτόκολλα, οδηγίες, κανονισμοί κ.ά.) που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας, της ταυτότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, καθώς και την αναγνώριση της ισοδυναμίας ιδιωτικών ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων και προδιαγραφών με τα πρότυπα που εκπονεί ο Οργανισμός.
2.4.2. Για την εκπόνηση, την έκδοση και την κατοχύρωση σημάτων για τη διάκριση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων ή και υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προαιρετικών συστημάτων ποιότητας, καθώς και την έκδοση κανονισμών χρήσης αυτών.
2.4.3.Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και άλλων προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας.
2.4.4.Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (ΕΠΕ).
2.4.5.Για την εκπόνηση, αναγνώριση και έκδοση τυποποιητικών εγγράφων στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
2.4.6. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητάς τους ή και υπηρεσιών, καθώς και την επίβλεψη της εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
2.4.7. Για την προστασία της ελληνικής προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων του γάλακτος και του κρέατος, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό και τον έλεγχο της ποιότητας του γάλακτος.
2.4.8. Για την συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που εμπίπτουν στην έκδοση τυποποιητικών εγγράφων, στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στην επίβλεψη του Οργανισμού.
2.4.9. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων ή τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα άλλων φορέων ή με στόχο την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και την προστασία – αποκατάσταση και διασφάλιση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων.
2.4.10.Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησης του.
2.4.11.Για τον έλεγχο της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου) γάλακτος στο πλαίσιο των κανόνων της ΚΟΑ, καθώς και τον επίσημο έλεγχο (επιθεωρήσεις και επίβλεψη) της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου) γάλακτος που διενεργείται από τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων μεταποιητών και των ιδιωτικών εργαστηρίων αυτοελέγχου, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, από τα διαπιστευμένα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Οργανισμού.
2.4.12.Για τον έλεγχο των ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων γάλακτος όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων καθώς και τον έλεγχο της ορθής χρήσης της πρώτης ύλης.
2.4.13.Για τον έλεγχο των ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας, για την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης και του είδους του παραγόμενου και διακινούμενου κρέατος.
2.4.14.Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης των σφαγείων και των λοιπών επιχειρήσεων με τον Οργανισμό.
2.4.15. Για τον έλεγχο αγοράς των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων του παρόντος νόμου για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης και επισήμανσής τους καθώς και τήρησης των μέτρων που αφορούν τη διακίνηση και εμπορία του γάλακτος και του κρέατος.
2.4.16. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος.
2.4.17. Για την αξιολόγηση, αναγνώριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων ελέγχου και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, σύμφωνα με εθνικά πρότυπα ή ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
2.4.18.Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
2.4.19. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητάς τους ή διαδικασιών παραγωγής τους προς προαιρετικά, κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές, κανόνες και κώδικες, καθώς και την απονομή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και σημάτων συμμόρφωσης.
2.4.20.Για την τήρηση Μητρώων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης.
2.4.21.Για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ελεγκτών, επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων και η εκπόνηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
2.4.22.Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παραγωγών και των καταναλωτών για τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα που υπόκεινται στον έλεγχο και στην πιστοποίηση του Οργανισμού.
2.4.23. Για τη διενέργεια ελεγκτικού έργου για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2.4.24. Για τη διαχείριση μέτρων και δράσεων του Συστήματος Παροχής Συμβουλών (ΣΠΣ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την τήρηση σχετικών Μητρώων, όπως καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που διέπει τη λειτουργία του ΣΠΣ.
2.4.25.Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς και φορείς ή τη συμμετοχή σε προγράμματα άλλων φορέων που αφορούν θέματα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, προέλευσης-καταγωγής των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων.
2.4.26. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
2.5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Είναι αρμόδια ιδίως:
2.5.1. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Οργανισμού καθώς και για την επίβλεψη και παρακολούθηση της διεξαγόμενης γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και της δια βίου μάθησης των αγροτών.
2.5.2.Για την οργάνωση, λειτουργία και αναβάθμιση της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα καθώς και τη μετάδοση και διάχυση σε αυτό επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής ευελιξίας και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών για την παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
2.5.3.Για την άδεια λειτουργίας φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
2.5.4. Για την άδεια λειτουργίας φορέων τυπικής εκπαίδευσης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2.5.5.Για την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ του Οργανισμού ίδρυσης Κέντρων Γεωργικής Κατάρτισης
2.5.6.Για την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσεων, κατάρτισης και ενημέρωσης.
2.5.7.Για τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς άλλων Υπουργείων, για την υλοποίηση των Τάξεων Μαθητείας στις ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
2.5.8.Για τον σχεδιασμό, εκπόνηση και παραγωγή του απαιτούμενου διδακτικού και εποπτικού υλικού.
2.5.9.Για τη μελέτη, προσδιορισμό και σχεδιασμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτών καθώς και για την οργάνωση ομάδων εργασίας για την ανάπτυξη προγραμμάτων γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2.5.10.Για την ανάπτυξη, αναθεώρηση και έγκριση των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και για θέματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες συναρμόδιων υπουργείων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2.5.11.Για την υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης σε εθνικούς και κοινοτικούς οργανισμούς (Ε.Ε.) για έγκριση και χρηματοδότηση.
2.5.12. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.

2.6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού. Είναι αρμόδια ιδίως:
2.6.1. Για την έκδοση προκήρυξης πρόσληψης του τακτικού προσωπικού καθώς και των δικηγόρων του Οργανισμού.
2.6.2. Για την παρακολούθηση των αλλαγών της οργανωτικής διάρθρωσης του Οργανισμού.
2.6.3. Για τη διαρκή μελέτη και υποβολή προτάσεων για την ορθολογική και εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των οργανικών μονάδων του Οργανισμού καθώς και για την απλούστευση και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
2.6.4. Για την οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του προσωπικού που υπηρετεί, έχει απολυθεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί.
2.6.5. Για την παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα αντικείμενα της Διεύθυνσης και την έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις οργανικές μονάδες.
2.6.6. Για την τήρηση των φύλλων αξιολόγησης του προσωπικού και την ενημέρωση του υπηρεσιακού τους φακέλου.
2.6.7. Για την καλή λειτουργία, ασφαλή φύλαξη των υπηρεσιακών μονάδων και συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Οργανισμού καθώς και για τη λήψη μέτρων βελτίωσής τους.
2.6.8. Για την επίβλεψη, εκτέλεση και παραλαβή των κάθε φύσης τεχνικών έργων του Οργανισμού.
2.6.9. Για την εφαρμογή της εγκεκριμένης πολιτικής ασφάλειας, καθώς και των θεσπισμένων μέτρων ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής.
2.6.10. Για την κατάρτιση, τροποποίηση, αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, την κατάρτιση του Οικονομικού Απολογισμού και τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού.
2.6.11. Για την εκκαθάριση και εντολή της καταβολής των δαπανών μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού, των πάσης φύσης αποζημιώσεων ή αμοιβών του, των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων.
2.6.12. Για την οικονομικο-διοικητική διαχείριση των πάσης φύσεως προγραμμάτων και έργων.
2.6.13. Για τη δημιουργία ενιαίου ετήσιου προγράμματος προμηθειών του Οργανισμού, τον έλεγχο και τήρηση των διαδικασιών ορίων και προϋποθέσεων για τις προμήθειες, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς και τη γενικότερη νομοθεσία.
2.6.14. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
2.7. Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Είναι αρμόδια ιδίως:
2.7.1. Για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που άπτονται του σκοπού του Οργανισμού.
2.7.2. Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή/και συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.7.3. Για την εισήγηση ορισμού εκπροσώπων του Οργανισμού σε επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση με άλλα Κράτη − Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών προγραμμάτων.
2.7.4. Για τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε Κοινά Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους,
2.7.5. Για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του Οργανισμού, την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις του.
2.7.6. Για την κατάρτιση διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
2.7.7.Για την εισήγηση μέτρων για την αξιοποίηση της συμμετοχής της χώρας σε διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες,
2.7.8. Για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των διακρατικών συμφωνιών των κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και την ενδεχομένη χρηματοδότηση τους από ελληνικούς φορείς,
2.7.9. Για τη συγκρότηση μικτών επιτροπών για τη σύναψη πρωτοκόλλων διμερούς − πολυμερούς συνεργασίας με άλλες χώρες, την προκήρυξη προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών.
2.7.10. Για τον συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων δημόσιων φορέων της ημεδαπής και την προώθηση της συνεργασίας με αυτούς.
2.7.11. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.
2.8.Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι αρμόδιο ιδίως:
2.8.1. Για τη διεξαγωγή της ιδιαίτερης αλληλογραφίας των μελών της Διοίκησης.
2.8.2. Για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την ενημέρωση της Διοίκησης.
2.8.3. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, την προπαρασκευή των Συνεδριάσεων του Δ.Σ., την αποστολή στα μέλη του των εγγράφων, προσκλήσεων με τα προς συζήτηση θέματα.
2.8.4. Για την τήρηση πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΔΣ, την επικύρωση, την υπογραφή και την τήρηση αρχείου καταχώρησής τους και την κοινοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.
2.8.5. Μεριμνά για την τακτική σύγκλιση του ΔΣ.
2.8.6. Για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση σχέσεων συνεργασίας του Οργανισμού με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αγροτικούς φορείς και επιχειρήσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στους τομείς δραστηριότητας του.
2.8.7.Για την επικοινωνιακή διαχείριση, προώθηση και προβολή πάσης φύσεως προγραμμάτων, τα οποία υλοποιεί ή στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
2.8.8. Για τον σχεδιασμό και τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προβολή και τη διάδοση του έργου του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση οργανικές μονάδες.
2.8.9. Για την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών και γενικά όλων των εντύπων και των εκδόσεων του Οργανισμού, μετά από συνεργασία με τις κατά περίπτωση οργανικές μονάδες με σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.
2.8.10. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά του που του αναθέτει το ΔΣ του Οργανισμού.

3. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται η περαιτέρω διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και η ονομασία τους, η εξειδίκευση των σκοπών, στόχων και των αρμοδιοτήτων τους, η περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης καθώς και οι κατηγορίες, κλάδοι ή ειδικότητες από τις οποίες θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

4. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μπορεί να προβλέπεται η συγχώνευση ή αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες, η σύσταση νέων οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της.
Στην παράγραφο 1.7.: Το αντικείμενο της Υπηρεσίας Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, η οποία μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων καλύπτει όλα τα αναφερόμενα αντικείμενα. Συνεπώς, δεν απαιτείται η δημιουργία διακριτής οργανικής δομής. Σε αντίθετη περίπτωση προτείνεται να αποτελεί Γραφείο υπαγόμενο στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όχι να είναι Τμήμα δημιουργώντας μία ακόμη θέση ευθύνης.
Στην παράγραφο 2.3.4. μετά την ανάδειξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων να προστεθεί "αειφόρου γεωργίας"
Στην παράγραφο 3: Προτείνεται να συμμετέχει στην ΚΥΑ και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
Αναστασία Τσαγκαράκου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΥΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1) Στην παρούσα μορφή του ΣΧΝ έχουν αφαιρεθεί τα ΤΕΣ (Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια) τα οποία είχαν αποτυπωθεί σε αυτό που είχε βγει στην εσωτερική διαβούλευση του ΕΛΓΟ και η ύπαρξη των οποίων θα βοηθούσε στο οριζόντιο συντονισμό κάποιων κοινών ερευνητικών πεδίων διαφορετικών Ινστιτούτων. (π.χ. αμπέλι ή ελιά που μπορεί να είναι μέρος αντικειμένων διαφορετικών Ινστιτούτων)
Αυτό πιθανά να έγινε για να υπάρξει 'ευθυγράμμιση' με τα Ερευνητικά Κένρα του Νόμου 4310/2014 εντός των οποίων δεν υπάρχουν ΤΕΣ (αν και δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν μιας και τα Ινστιτούτα κάθε Ερευνητικού Κέντρου της ΓΓΕΤ έχουν αρκετά διακριτό ερευνητικό αντικείμενο από τα άλλα Ινστιτούτα του ίδιου Κέντρου οπότε δεν τίθεται θέμα συντονισμού στην περίπτωσή τους.
Τέτοια ΤΕΣ πάντως υπάρχουν στην ΓΓΕΤ και λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΣΕΚ.
Θα μπορούμε βέβαια αν δεν μπουν στον παρόντα Νόμο να οριστούν αργότερα από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού στα πλαίσια της οργάνωσης της ΓΔΑΕ.

2) Για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αντιστοιχία με την οργάνωση των Ερευνητικών Κέντρων του Νόμου 4310/2014, καλό είναι να υπάρχει ΔΣ στην ΓΔΑΕ με μέλη τους Δ/ντες των Ινστιτούτων όπως και τα αντίστοιχα Ερευνητικά Κέντρα του Ν 4310/2014.
Εναλλακτικά και επειδή πιθανά δεν μπορεί να υπάρχουν 2 ΔΣ μέσα στον Οργανισμό, μπορεί να προβλεφθεί να υπάρχει ένα Συμβούλιο Δ/ντών Ινστιτούτων που θα υποστηρίζει την δουλειά του Γενικού Δ/ντη ΑΕ. Αυτό μπορεί να καθοριστεί ίσως και μετά με τον κανονισμό λειτουργείας του Οργανισμού. Η παρουσία του θα εξυπηρετεί 3 σκοπούς:
α) υποστηρίζει τον ΓΔ στο να θέτουν από κοινού τους ερευνητικούς στόχους του Οργανισμού, να διαμορφώνεται σχέδιο δράσης, να αποτιμάται το έργο, να γίνεται η διαχείριση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της ΓΔΑΕ
β) να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός των ενεργειών / δράσεων των Ινστιτούτων ιδιαίτερα αυτών με ομοειδή αντικείμενα
γ) να υπάρχει μεγαλύτερη αντιστοιχία με την οργάνωση των Ερευνητικών κέντρων του Ν4310/2014
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
Αναστασία Τσαγκαράκου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προτίνεται ο εσωτερικός κανονισμός του Οργανισμού να εκδίδεται με κοινή απόφαση των (3) Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων
δεδομένου πως μεγάλη δραστηριότητα είναι η εκπαίδευση και η Ερευνα
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 3
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 10, Παράγραφος 2.3.11: Για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας, σε 24ωρη βάση, των σταβλικών εγκαταστάσεων στα ερευνητικά Ινστιτούτα που διατηρούν φυλές ζωικού κεφαλαίου, αρμόδια καθορίζεται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το γεγονός είναι αδιανόητο, συνάδελφοι χωρίς ζωοτεχνική κατάρτιση, από απόσταση 500 και πλέον χιλιομέτρων να διαχειρίζονται πειραματικές εκτροφές και να αποφαίνονται για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας σε 24ωρη βάση.

Η Διεύθυνση του κάθε Ινστιτούτου που διαθέτει πειραματικές εκτροφές, με το ερευνητικό και το βοηθητικό προσωπικό του, ανάλογα με τις τρέχουσες ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες και κυρίως ανάλογα με τις ανάγκες των εκτρεφόμενων ζώων, είναι οι μόνοι που διαθέτουν την επιστημονική γνώση για την εποπτεία και τη σκοπιμότητα της διατήρησης των πειραματικών εκτροφών.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 4
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας