ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
 3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 6

Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων

 1. Δικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάροχοι συμβουλών, προς όφελος των ενεργών και των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ......................
Χρήστος Καρατζάς ΠΕ Γεωπόνος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο σημείο 4 αναφέρεται "Τα θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί οι ΓΣ του παρόχου πρέπει συνολικά να
καλύπτουν τα αντίστοιχα Πακέτα ή είδη Συμβουλών που περιλαμβάνει η πρόσκληση στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής τους". Γιατί θα πρέπει ένας ΓΣ να έχει πιστοποιηθεί στο σύνολο των πακέτων που προκηρύσσει μια Περιφέρεια και όχι σε εκείνα στα οποία θέλει να προσφέρει τις συμβουλές του για συγκεκριμένες ομάδες στόχου; Αν τον ενδιαφέρει να προσφέρει συμβουλές στη βιολογική γεωργία γιατί θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος στο σύνολο των πακέτων που περιλαμβάνει η πρόσκληση της κάθε Περιφέρειας;

Επίσης το σημείο 6 αναφέρει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή χωρίς να γίνεται αναφορά ούτε στην υποδομή, ούτε στη μελέτη που έχει καθορίσει την υποδομή. Η αναφορά στην υλικοτεχνική υποδομή δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτική για τους Γ.Σ. ως προς τη χρήση εργαλείων και εφαρμογών.
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος 6.10: Η προϋπόθεση της μη δραστηριοποίησης σε επιθεωρήσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων είναι άτοπή και πρέπει να απαληφθεί. Δεν βλέπουμε το λόγο να αποκλειστούν από τη διαδικασία των γεωργικών συμβούλων γραφεία γεωτεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τα οποία έχουν πιστοποιηθεί για να διεξάγουν τεχνικούς ελέγχους των ψεκαστικών.

Παράγραφος 6.4: Πρέπει να διευκρινιστεί επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν οι γεωργικοί σύμβουλοι που εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα. Με ποιό τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν επί της ουσίας? Μπορούν να γίνουν συμβάσεις έργου? Ειδάλλως με ποια λογική δόθηκε η δυνατότητα της ένταξής τους στο εν λόγω μητρώο?
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η προτεινόμενη ΥΑ επαναλαμβάνει το ατόπημα αποκλεισμού βασικών ομάδων των γεωτεχνικών που όχι μόνο defacto αλλά και σε μερικές περιπτώσεις και dejure έχουν επιφορτιστεί με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες. 
Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 για την ορθολογική χρήση των φπ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι «έχουν ‭αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών ‬οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή ‭εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων‬ τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, ‭των εμπορικών ‬αντιπροσώπων‭ και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής ‬πωλήσεως τροφίμων‭». ‬
Με δεδομένο μάλιστα ότι η κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νομοθεσία και προβλέπει:‭ ‬
‭Στο άρθρο 14 της οδηγίας, για τα Κράτη Μέλη την υποχρέωση να προωθήσουν την ‬
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων και με την εξασφάλιση ‘‭πρόσβασης ‬
σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία‭’, προφανώς ‬
από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει, η κατάρτιση των οποίων 
περιλαμβάνει τα αντικείμενα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης φυσικά, στο σημείο 4 αυτού, της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας.
‭Στο άρθρο 6 της οδηγίας, για τα σημεία πώλησης των φπτην υποχρέωση να ‬
παρέχουν στους αγρότες συμβουλές «‭όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών ‬
φαρμάκων,τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για 
τηνασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά μετα εν λόγω 
προϊόντα‭» και πάλι προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει.‬
‭Στο άρθρο 44, παρ. 4 τουν.4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο ‬
35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), την νομική πρόβλεψη ο συνταγογράφος των φπ, είτε 
είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων διάθεσης 
αυτών, να καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή τόσο της δραστικής 
ουσίας όσο και των ενδεδειγμένων και εγκεκριμένων για τη κάθε χρήση φπ.
Είναι οξύμωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να ορίζεται από τον έναν νόμο ως υπεύθυνος 
για την σωστή διαχείριση των φπ και από την άλλη να μην μπορεί να είναι σύμβουλος του παραγωγού αναιρώντας την τεράστια συμβουλή και εμπειρία των γεωπονικών καταστημάτων, η θέσπιση των οποίων από τη δεκαετία του ’70 αποτελεί αδιάλειπτη και στρατηγική επιλογήτου Ελληνικού Κράτους για την ασφαλή χρήση των φπ.
Ποια είναι άραγε η διαφοροποίηση από τα παραπάνω του συμβούλου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από την προτεινόμενη ΥΑ για το Πακέτο Συμβουλών 3; Αφού και πάλι η 
αναγωγή γίνεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 128/2009!
Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι ο αποκλεισμός, με μια υπουργική απόφαση, από τη 
δυνατότητα ορισμού ως συμβούλου των ασχολούμενων με την εμπορία των γεωργικών εφοδίων, έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές προβλέψεις.
Προτείνουμε κατ´ ελάχιστο
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων.
3 ημέρες πριν Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
Κωνσταντίνου Σωτήριος Επισκέπτης
Δεν είναι δυνατόν όλοι εμείς γεωπόνοι που εργαζόμαστε σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων ή όσοι διατηρούν κατάστημα γεωργικών εφοδίων και παρέχουμε συμβουλευτική στους πελάτες μας και προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας, να μην μπορούμε να συμμετάσχουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε μια εταιρία που θα πιστοποιηθεί σαν ΦΠΓΣ. Προτείνω όπως και πολλοί συνάδελφοί μου, να αντικατασταθεί στην παρ.8 το
"Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το
"Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων",
Παραπομπές
 1. http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/102-ypometro_2-1_150221/1405-artho6_ypaat2-1
Τσατσαρή Σαββίνα Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σχετικά με το άρθρο 6 του υπο-Μέτρου 2.1, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε μεμονωμένους ΓΣ να δίνουν γεωργικές συμβουλές χωρίς να απαιτείται να δημιουργήσουν Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Αυτό, θα δημιουργήσει διπλό όφελος για τον αγροτικό χώρο και για την επιτυχία του ίδιου του υπο-Μέτρου 2.1. Θα υπάρχουν πολλές επιλογές ΓΣ για τους αγρότες ώστε να επιλέξουν για συνεργάτη τους αυτόν που κρίνουν ότι μπορούν καλύτερα να συνεργαστούν. Θα δημιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο ανεξάρτητων γεωπόνων που με την εμπειρία τους στις τοπικές ιδιαιτερότητες θα προσδώσει διαφάνεια και κατ΄ επέκταση μεγαλύτερη αποδοχή του υπό-Μέτρου στον αγροτικό κόσμο.
Προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας, όπως επανεξετάσετε το άρθρο 6 και προβείτε στην δυνατότητα των μεμονωμένων ΓΣ να παρέχουν γεωργικές συμβουλές.
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αγροεφοδίων Νομού Ιωαννίνων (ΣΙΚΑΝΙ), ομόφωνα διαμαρτύρεται για την εξαίρεση από την πιστοποίηση ως Γ.Σ. φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο (στ’), όπου ρητά αναφέρεται: ‘’Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται σε τέτοιου είδους εταιρείες.’’
Αυτόματα, η παράγραφος αυτή, κατατάσσει τους συναδέλφους από επιστήμονες απλούς εμπόρους, δεύτερης κατηγορίας πτυχιούχους και τους απαξιώνει, καταστρατηγώντας την καταχύρωση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων όπως αυτά Νομιμοποιήθηκαν με Π.Δ. και ιδιαίτερα όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.2.δ ( ‘Παροχής συμβουλών εμπειρογνώμονα’) του Π.Δ. 344/2000 ‘’Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού’’.
Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 (για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων), τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι έχουν: ‘αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων’
Ας μην ξεχνάμε, ότι από την αρχή του περασμένου αιώνα, ήταν θεμέλια για την ανάπτυξή του αγρότη, η στήριξη (ηθική και οικονομική), η συμβουλευτική παροχή και η πρακτική βοήθεια, από τον Καταστηματάρχη Γεωπόνο.
Αποτέλεσμα των παραπάνω θεμελίων υπήρξε (και είναι) η βέλτιστη εφαρμογή των σχεδίων δράσης που θεσπίστηκαν από την Πολιτεία και τους συναδέλφους των Αγροτικών Διευθύνσεων και μετέπειτα ΔΑΟΚ.
Θεωρούμε και πιστεύουμε ακράδαντα, ότι δεν υπάρχει εγκυρότερος και ταυτόχρονα αποτελεσματικότερος Γ.Σ. για τον επαγγελματία αγρότη, από τον Γεωτεχνικό, ΕΜΠΟΡΟ, Αγροτικών Εφοδίων, ο οποίος ακούραστα συνεργάζεται μαζί του και συμβάλει στην ανάπτυξή της αγροτικής και ζωικής του παραγωγής.
Οι ιδιαίτερες γνώσεις αλλά και η εμπειρία που αποκτά κάθε συνάδελφος ΕΜΠΟΡΟΣ, Γεωτεχνικός, για την περιοχή του, για τα εδάφη, τα αρδευτικά νερά, τις ευδοκιμούσες καλλιέργειες και την νοοτροπία του αγρότη είναι άκρως απαραίτητες για την ευδοκίμηση κάθε Αγροτικού Σχεδίου για το μέλλον.
Η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση συνεχίζει την πολιτική της απαξίωσης των πτυχίων των γεωτεχνικών που εισήγαγε η προηγούμενη ΥΑ για τους συμβούλους, παρά τη ρητή συμπερίληψη της ‘Παροχής συμβουλών εμπειρογνώμονα’ στα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.2.δ τουΠ.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού». Αναρωτιέται κανείς πώς αντιλαμβάνονται οι συντάκτες της ΥΑ το πανεπιστημιακό πτυχίο των γεωτεχνικών, ακόμα και αυτών που έχουν αναγνωριστεί ως μάστερ (προφανώς μόνο ως μισθολογική διαφοροποίηση και όχι ως πραγματική αναβάθμιση) όταν δεν το αναγνωρίζουν ούτε ως αντάξιο μιας αρχικής πιστοποίησης των συμβούλων;
Ποια είναι άραγε η προστιθέμενη αξία στις γνώσεις των γεωτεχνικών από τις, παιγνιώδεις και μερικώς αμφίσημες, ερωτήσεις των αρχικών ‘εξετάσεων’ του ΕΛΓΟ Δήμητρα; Αν όντως θέλουμε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπονταν συνεχής ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των κατά τόπους περιφερειακών υπηρεσιών, που παρακολουθούν και ενημερώνονταιγια τις εξελίξεις στη νομοθεσία της ΕΕ και όχι από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο είναι μεν ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σκοπό έχει όμως να παρέχει Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα, δηλαδή σε αγρότες και όχι σε γεωτεχνικούς.
Πέραν όμως της παραπάνω θεμελιώδους αντίθεσης με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα εργασιακά δικαιώματα των γεωτεχνικών, η προτεινόμενη ΥΑ επαναλαμβάνει το ατόπημα αποκλεισμού βασικών ομάδων των γεωτεχνικών που όχι μόνο defactoαλλά και σε μερικές περιπτώσεις και dejureέχουν επιφορτιστεί με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες.
Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 για την ορθολογική χρήση των φπ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι έχουν ‘αποκτήσει επαρκείς γνώσειςκαι παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής πωλήσεως τροφίμων’.
Με δεδομένο μάλιστα ότι η κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νομοθεσία και προβλέπει:
• Στο άρθρο 14 της οδηγίας, για τα Κράτη Μέλη την υποχρέωση να προωθήσουν την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων και με την εξασφάλιση ‘πρόσβασης σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία’, προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει, η κατάρτιση των οποίων περιλαμβάνει τα αντικείμενα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά, στο σημείο 4 αυτού, της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
• Στο άρθρο 6 της οδηγίας, για τα σημεία πώλησης των φπτην υποχρέωση να παρέχουν στους αγρότες συμβουλές ‘όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων,τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για τηνασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά μετα εν λόγω προϊόντα’ και πάλι προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει.
• Στο άρθρο 44, παρ. 4 τουν.4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε από τοάρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), την νομική πρόβλεψη ο συνταγογράφος των φπ, είτε είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων διάθεσης αυτών, να καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή τόσο της δραστικής ουσίας όσο και των ενδεδειγμένων και εγκεκριμένων για τη κάθε χρήση φπ.
Είναι οξύμωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να ορίζεται από τον έναν νόμο ως υπεύθυνος για την σωστή διαχείριση των φπ και από την άλλη να μην μπορεί να είναι σύμβουλος του παραγωγού αναιρώντας την τεράστια συμβουλή και εμπειρία των γεωπονικών καταστημάτων, η θέσπιση των οποίων από τη δεκαετία του ’70 αποτελεί αδιάλειπτη και στρατηγική επιλογήτου Ελληνικού Κράτους για την ασφαλή χρήση των φπ.
Ποια είναι άραγε η διαφοροποίηση από τα παραπάνω του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα από την προτεινόμενη ΥΑ για το Πακέτο Συμβουλών 3; Αφού και πάλι η αναγωγή γίνεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 128/2009!
Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι ο αποκλεισμός, με μια υπουργική απόφαση, από τη δυνατότητα ορισμού ως συμβούλου των ασχολούμενων με την εμπορία των γεωργικών εφοδίων, έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές προβλέψεις, ενώ το ίδιο ισχύει και:
• για τους γεωτεχνικούς στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι από τις αρμοδιότητές τους έχουν επιφορτιστεί τόσο με αναπτυξιακό/συμβουλευτικό όσο και με ελεγκτικό ρόλο, καθιστώντας πρόδηλη την απουσία ‘σύγκρουσης συμφερόντων’ των δύο ιδιοτήτων για το Ελληνικό Κράτος,
• για τους γεωτεχνικούς που ασχολούνται με το εμπόριο τροφίμων, η περίπτωση των οποίων επίσης ρητά περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό ορισμό του συμβούλου των φ.π.
Επισημαίνουμε, ότι αυτές οι αναφορές σε ασυμβίβαστα δεν υπήρχαν στο κείμενο του σχεδίου της προηγούμενης ΥΑ για τους συμβούλους που είχε δοθεί για δημόσια διαβούλευση, οπότε δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα εναντίωσης σε αυτή τη πολιτική μεθόδευση των αποκλεισμών.
Κλείνοντας, σκόπιμο είναι να παρουσιαστούν δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε λογική αντίθεση με θεσμοθετημένες αλλά και μελλοντικά επιθυμητές ως βέλτιστες πρακτικές παραγωγής, ειδικότερα:
• αν ισχύσουν οι αποκλεισμοί οι συνεταιρισμοί, είτε ως οντότητες διάθεσης τροφίμων, είτε ως καταστήματα γεωργικών εφοδίων αποκλείονται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι
• η συμβολαιακή γεωργία εξ ορισμού επίσης θα αποκλείεται από τη δυνατότητα να οριστούν ως σύμβουλοι οι γεωτεχνικοί που την επικουρούν, οπότε υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού και των πακέτων συμβουλών 4&6, καθώςη συμβολή των γεωργικών καταστημάτων στην εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίαςείναι μεγάληκαι ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το ποντοπόρο και επιτυχημένο πρόγραμμα του κριθαριού βυνοποιίαςγια φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή.
ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6 : Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψηφίων παρόχων

Στο Άρθρο 6, στην παράγραφο με αριθμό 4,να προστεθεί το διαζευκτικό ή ΤΕ όπου αναφέρεται Γεωπόνος ΠΕ .
Δηλαδή Γεωπόνος ΠΕ ή Τ.Ε.

Εννοείται και σε οποιοσδήποτε άρθρο η υποενότητα της διαβούλευσης δεν υπάρχει.

Οι Πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της Αγροτοκτηνοτροφικής δραστηριότητας του Περιβάλλοντος και της Διατροφής , όπως και οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Επομένως θα πρέπει να γίνει τροποποίηση στο Άρθρο 6 ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 6

4) Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ ή ΤΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τα θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί οι ΓΣ του παρόχου πρέπει συνολικά να καλύπτουν τα αντίστοιχα Πακέτα ή είδη Συμβουλών που περιλαμβάνει η πρόσκληση στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής τους.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
M.Sc. Γεωπόνος Τ.Ε.
Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ Τ.Ε.) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
η θέση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ στα Κριτήρια επιλεξιμότητας των υποφηφίων παρόχων και συγκεκριμένα στο Άρθρο 6 , παράγραφος 4 είναι να προστεθεί το διαζευκτικό ή Τ.Ε. εκεί που αναφέρει μόνο Γεωπόνος Π.Ε.. Είμαστε η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα στους Γ.Σ και έχουμε τον αποκλεισμό ώστε απόφοιτοι των Α.Τ.Ε.Ι να μπορούν είτε αυτόνομα είτε με συνεργασία να δημιουργήσουν ή να μετέχουν σε φορείς . αρά για την αυτόνομη ή σε συνεργασία ίδρυση φορέα το ορθό θα ήταν Γεωπόνος Π.Ε. ή Τ.Ε

Για την Κεντρική Διοικητική Επιτροπή της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ
Κουβελέτσος Αθανάσιος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων
ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η προτεινόμενη ΥΑ επαναλαμβάνει το ατόπημα αποκλεισμού βασικών ομάδων των γεωτεχνικών που όχι μόνο defacto αλλά και σε μερικές περιπτώσεις και dejure έχουν επιφορτιστεί με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες. 
Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία έχει αποδεχτεί, με τον ορισμό του συμβούλου στην οδηγία 128/2009 για την ορθολογική χρήση των φπ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύμβουλοι όσοι «έχουν ‭αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών ‬οργανισμών και την ασφαλή χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή ‭εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων‬ τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, ‭των εμπορικών ‬αντιπροσώπων‭ και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και εμπόρων λιανικής ‬πωλήσεως τροφίμων‭». ‬
Με δεδομένο μάλιστα ότι η κοινοτική νομοθεσία έχει μεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νομοθεσία και προβλέπει:‭ ‬
‭Στο άρθρο 14 της οδηγίας, για τα Κράτη Μέλη την υποχρέωση να προωθήσουν την ‬
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, μεταξύ άλλων και με την εξασφάλιση ‘‭πρόσβασης ‬
σε υπηρεσίες συμβουλευτικής για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία‭’, προφανώς ‬
από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει, η κατάρτιση των οποίων 
περιλαμβάνει τα αντικείμενα του Παραρτήματος Ι της οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένης φυσικά, στο σημείο 4 αυτού, της ολοκληρωμένης 
φυτοπροστασίας.
‭Στο άρθρο 6 της οδηγίας, για τα σημεία πώλησης των φπτην υποχρέωση να ‬
παρέχουν στους αγρότες συμβουλές «‭όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών ‬
φαρμάκων,τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για 
τηνασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά μετα εν λόγω 
προϊόντα‭» και πάλι προφανώς από τους συμβούλους που η ίδια η οδηγία ορίζει.‬
‭Στο άρθρο 44, παρ. 4 τουν.4235/2014 (Α ́32), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο ‬
35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), την νομική πρόβλεψη ο συνταγογράφος των φπ, είτε 
είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων διάθεσης 
αυτών, να καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή τόσο της δραστικής 
ουσίας όσο και των ενδεδειγμένων και εγκεκριμένων για τη κάθε χρήση φπ.
Είναι οξύμωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να ορίζεται από τον έναν νόμο ως υπεύθυνος 
για την σωστή διαχείριση των φπ και από την άλλη να μην μπορεί να είναι σύμβουλος του παραγωγού αναιρώντας την τεράστια συμβουλή και εμπειρία των γεωπονικών καταστημάτων, η θέσπιση των οποίων από τη δεκαετία του ’70 αποτελεί αδιάλειπτη και στρατηγική επιλογήτου Ελληνικού Κράτους για την ασφαλή χρήση των φπ.
Ποια είναι άραγε η διαφοροποίηση από τα παραπάνω του συμβούλου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα από την προτεινόμενη ΥΑ για το Πακέτο Συμβουλών 3; Αφού και πάλι η 
αναγωγή γίνεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 128/2009!
Είναι πρόδηλο λοιπόν ότι ο αποκλεισμός, με μια υπουργική απόφαση, από τη 
δυνατότητα ορισμού ως συμβούλου των ασχολούμενων με την εμπορία των γεωργικών εφοδίων, έρχεται σε αντίθεση με υφιστάμενες νομικές και κανονιστικές προβλέψεις.
Προτείνουμε κατ´ ελάχιστο
Να αντικατασταθεί στην παρ.8 το "Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το "Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον
τομέα των αγροτικών προϊόντων", προκειμένου να δίδεται ορθά, αποτελεσματικά και τεκμηριωμένα το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ3 Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών, το Πακέτο Συμβουλών ΠΣ2 Ορθολογική Διαχείριση Νερού και Λιπασμάτων.
Κωνσταντίνου Σωτήριος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δεν είναι δυνατόν όλοι εμείς γεωπόνοι που εργαζόμαστε σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων ή όσοι διατηρούν κατάστημα γεωργικών εφοδίων και παρέχουμε συμβουλευτική στους πελάτες μας και προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας, να μην μπορούμε να συμμετάσχουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε μια εταιρία που θα πιστοποιηθεί σαν ΦΠΓΣ. Προτείνω όπως και πολλοί συνάδελφοί μου, να αντικατασταθεί στην παρ.8 το
"Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων" με το
"Στη μετοχική σύνθεση των παρόχων ΦΠΓΣ, τουλάχιστον το 50% να μην συμμετέχει με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων",
"Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. Ο ΕΦΔ πραγματοποιεί σχετικούς ελέγχους με το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕ), το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και άλλα πρόσφορα μέσα για κάθε υποψήφιο πάροχο και τους ΓΣ του."

Πρέπει μόνο οι ΦΠΓΣ και τα στελέχη αυτών να μην ασκούν τις παραπάνω περιοριστικές δραστηριότητες ώστε να μην υπάρχει "conflict of interest" στις συμβουλές που θα προσφέρουν και να μην υπάρχουν περιορισμοί για τους μετόχους. Για παράδειγμα αν κάποιος μέτοχος διαθέτει μία (το μία το τονίζω) μετοχή μιας πολυεθνικής φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή λιπασμάτων σε χρηματιστήριο της Γερμανίας τότε δεν μπορεί η δομή στην οποία είναι μέτοχος να παρέχει συμβουλές; Είναι παράλογο και αντίθετο προς την ελεύθερη επιχειρηματικότητα.
"Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο σε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα στον τομέα των γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή στον τομέα των αγροτικών προϊόντων. "
Το συγκεκριμένο εδάφιο προτείνουμε να τροποποιηθεί όσον αφορά στην συμμετοχή των μετόχων, εφόσον η δομή δεν ασχολείται με εμπορία γεωργικών εφοδίων, διότι δεν είναι δυνατόν με αποκλεισμούς να τιμωρείτε η επιχειρηματικότητα.
Προτάσεις αλλαγών
Ο σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών είναι να βελτιωθεί το συμβουλευτικό έργο και να μην δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος μονοπωλιακές καταστάσεις στον τομέα των μελετητών/συμβουλευτικών γραφείων.
- Αρθ 6
4) Διαθέτουν ... ένα ΓΣ Οικονομολόγου ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των ΑΕΙ ή με σχετική εξειδίκευση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Λόγος: Οι μεταπτυχιακές σπουδές δίνουν ικανοποιητικό υπόβαθρο γνώσεων του αντικειμένου για να στηριχθεί ο τομέας της αγροτικής οικονομίας στις συμβουλές.
7) Οι ΓΣ ….διαθέτουν συμβουλευτική/εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών.
Λόγος: Η εκπαίδευση είναι παραπλήσιο αντικείμενο με την συμβουλευτική δραστηριότητα.
AGROQ O.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
 Άρθρο 6 παρ1 περίπτωση 2η. Οι ωφελούμενοι και τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτοί συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, δεν είναι δικαιούχοι του Μ2
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Όσον αφορά την παράγραφο 11) ''Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα
τρόπο στις διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
ή/και των προϊόντων τους, για συστήματα ποιότητας ή διαχειριστικά πρότυπα.'' αν εννοείτε να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ των ωφελούμενων και των παρόχων συμβουλών ώστε να μην πιστοποιείται συγχρόνως ο ωφελούμενος απο στέλεχος/η του παρόχου είναι σωστό, υποπτεύομαι όμως πως αποκλείετε παραλόγως όλους τους εργαζόμενους σε φορείς πιστοποίησης, φαντάζομαι θα γνωρίζετε πως η πλειονότητα των περιφερειακών συνεργατών (επιθεωρητών) των ΦΠ είναι μερικώς απασχολούμενοι και συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Θα μπορούσατε αντί αυτού να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του παρόχου συμβουλών πως δεν παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης στον ωφελούμενο, κάτι που έτσι και αλλιώς ισχύει αφού οι εργαζόμενοι σε φορείς πιστοποίησης εκ του νόμου δεν μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που πιστοποιούν.
Γεωπόνος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο παρακάτω εδάφιο … το δεν επιτρέπεται να γίνει επιτρέπεται.
δ) Το νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση, οι μέτοχοι, οι εταίροι και τα μέλη αυτών ανάλογα με τη νομική μορφή καθώς και οι εργαζόμενοι και οι απασχούλούμενοι σε αυτά με κάθε μορφή σχέσης εργασίας [να επιτρέπεται] : δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων. δβ) Να είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων. δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.
γεωπόνος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το παρακάτω εδάφιο … το δεν επιτρέπεται .... να γίνει επιτρέπεται
δ) Το νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση, οι μέτοχοι, οι εταίροι και τα μέλη αυτών ανάλογα με τη νομική μορφή καθώς και οι εργαζόμενοι και οι απασχούλούμενοι σε αυτά με κάθε μορφή σχέσης εργασίας δεν επιτρέπεται: δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων. δβ) Να είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων. δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων
στο άρθρο 6 παράγραφο 9 υπομέτρο 2.1 αναφέρεται το εξής:
Δεν συμμετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/μέτοχοι/στελέχη/μέλη τους και οι ΓΣ τους με κανένα τρόπο στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Με αυτό το κριτήριο επιλεξιμότητας ο νόμος αποκλείει τις αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και έχουν και την κατάλληλη στελέχωση να γίνουν ΦΠΓΣ,


Προτείνουμε λοιπόν να γίνει διόρθωση στο Αρθρο 6 παράγραφος 9 υπομέτρου 2.1 την παρακάτω διατύπωση


Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή στο Μέτρο από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα όταν οι μέτοχοι τους Ν.Π.Δ.Δ που είναι μέτοχοι , οι Υπηρεσίες τους που εμπλέκονται στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής δεν ασκούν καμμία αρμοδιότητα στην διοίκηση και στην λειτουργία του Νομικού Προσώπου. Στην περίπτωση αυτή τεκμηριώνεται ότι τούτο προβλέπεται στη νομοθεσία και στο καταστατικό τους και αφ’ ετέρου ότι τα φυσικά πρόσωπα των Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου που συμμετέχουν στην παροχή των
εν λόγω υπηρεσιών δεν αναμειγνύονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο διάλογος πάνω στο Μέτρο παύει να έχει νόημα και είναι προσχηματικός εφόσον δεν είναι γνωστά :
- τα κριτήρια βαθμολόγησης των υποψηφίων δικαιούχων,
- η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου,
- η ύπαρξη ελάχιστης ή όχι βαθμολογίας
Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να δοθούν στην δημοσιότητα τα παραπάνω στοιχεία στα οποία άλλωστε είναι προφανές ότι θα αποτυπώνονται οι προσανατολισμοί και οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ.
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα535
Εχθές610
Αυτή την εβδομάδα2878
Αυτόν το μήνα11221
Σύνολο1482705

Ποιος είναι Online

1
Online

19 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: