ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης υπο-Μετρου 2.1 «Χρηση συμβουλευτικων υπηρεσιων στο γεωργικο τομεα» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης της Ελλαδας 2014-2020 (ΠΑΑ)
 3. Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 4

Ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Για την εφαρμογή του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» ισχύουν οι ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί που ακολουθούν:

 1. Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ): το ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. Το ΣΠΣΓΕ στην Ελλάδα θεσπίστηκε και εφαρμόζεται με τις διατάξεις της υα 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ......................
Θεόδωρος Ζιάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θα πρέπει να οριστεί σαφώς, αν οι ωφελούμενοι είναι επαγγελματίες γεωργοί βάση μητρώου αγροτών.
AGROQ O.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 4 σημείο 5 και 7. Στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου ΦΠΓΣ που είναι δικαιούχοι του Μ2 μετέχουν μόνο Γεωργικοί Σύμβουλοι.
Αιτιολόγηση: ο κανονισμός 1305/2013 προβλέπει ότι οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μόνο κόστη παροχής της συμβουλής αποκλείοντας έτσι το επιχειρηματικό κέρδος για τυχόν επενδυτές.
Στο άρθρο 4 παράγραφος 4, αναφέρεται ότι "Γεωργικοί Σύμβουλοι (ΓΣ): τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πιστοποιούνται βάσει των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των κριτηρίων των άρθρων 6, 7 και 8 της ΥΑ 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β ́ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς".

Όπως φαίνεται από τη λίστα των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων (Γ.Σ.) του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, κανένας Τεχνολόγος Γεωπόνος (Γεωπόνος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) δεν εξετάστηκε και δεν πιστοποιήθηκε στο Θεματικό πεδίο VI "Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας" , καθώς παρά το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί αιτήσεις για αυτό το πεδίο από Γεωπόνους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για πιστοποίηση στο θεματικό πεδίο VI, αυτές απορρίφθηκαν και αυτό συνέβη ΠΑΡΑΤΥΠΑ.
Και τι σημαίνει παράτυπα; Στην Υπουργική Απόφαση 163/13692/2018 - ΦΕΚ 267/Β/1-2-2018 που αφορά στον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών, άρθρο 6 "Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ." παράγραφος 2α, στα κριτήρια πιστοποίησης αναφέρεται ρητά ότι για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, πρέπει "Να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-ΑΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής και να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί." Παράλληλα, στα θεματικά πεδία πιστοποίησης δεν αναφέρεται ποιοι πτυχιούχοι θα μπορούν να ενταχθούν σε ποια πεδία, καθώς είναι σαφές ότι τόσο από την παράγραφο 2α του άρθρου 6 της ΥΑ 163/13692/2018 - ΦΕΚ 267/Β/1-2-2018 όσο από τα θεσπισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, βεβαίως και εντάσσονται στο θεματικό πεδίο VI, αλλά ο ΕΛΓΟ - Δήμητρα παρατύπως δεν εφάρμοσε. Επιπλέον, στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους σε Μητρώο αναφέρεται ρητώς ότι οι στο πεδίο VI πιστοποιούνται μεταξύ άλλων και οι Γεωπόνοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (βλ. επισυναπτόμενο link).

Με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε η μη πιστοποίηση των Γεωπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο VI;

Τέλος, στην παρούσα πρόταση για δημόσια διαβούλευση ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ), στο Άρθρο 7 Επιλέξιμα είδη συμβουλών, εμφανίζεται μόνο έως το 6ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ6): Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.. Ποια είναι η σύνδεση των πακέτων του Άρθρου 7 με τα θεματικά πεδία της Υ.Α. 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β ́ 267 και 590); Ποια είναι η επίπτωση στην άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης;

Τέλος, κατά πόσο είναι αρμοδιότητα του ΕΛΓΟ-Δήμητρα να πιστοποιεί επαγγελματικά προσόντα, κατά πόσο είναι έγκυρες οι πιστοποιήσεις που δίνει, όταν στο ελληνικό κράτος ο μόνος επίσημος φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Νόμος 4115/2013 ΦΕΚ 24/30-1-2013, Άρθρο 14 Σκοπός και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.);
Παραπομπές
 1. http://www.minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/typos081118_prosklhsh.pdf
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα17
Εχθές540
Αυτή την εβδομάδα2900
Αυτόν το μήνα11243
Σύνολο1482727

Ποιος είναι Online

1
Online

20 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: