ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΧΈΔΙΟ YΠΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ ΕΜΠΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΊΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 98 Α).

2. Του άρθρου 19 παράγραφος 4 σημείο β) του ν. 4530/60 (ΦΕΚ 15 Α) "Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και άλλων τινών διατάξεων".

3. Του άρθρου 3 παράγραφος 4 του ν. 2538/97 (ΦΕΚ 242 Α) "Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις".

4. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)

5. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007

6. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 257543/2003 (ΦΕΚ 1122/Β/8-8-2003) "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών".

7. Του με αριθ. 326/1998 Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Της με αριθ. ΥΑ 290524/2010 (ΦΕΚ Β 1521/7.9.2010) «Τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής εμπορικών προδιαγραφών για ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης ακτινιδίων», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 72/109346/2017 (ΦΕΚ Β’ 3710/20.10.2017).

9. Της με αριθ. Υ.Α. 2069/54616 ΦΕΚ Β 1132 2013 «Τεχνικές «λεπτομέρειες εφαρμογής ΚΥΑ περί εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών».

10. Του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11.2.1014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

11. Την ανάγκη να καθορισθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Σχετικό Υλικό

Υπουργική Απόφαση

Θέματα

Αναρτήθηκε από
Τελευταίος σχολιασμός

Άρθρο 1 - Σκοπός

πριν 5 χρόνια
πριν 5 χρόνια
-
πριν 5 χρόνια
-
  • Σελίδα :
  • 1

Στατιστικά

  1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1001
  2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
  3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 828
  4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα235
Εχθές307
Αυτή την εβδομάδα2308
Αυτόν το μήνα4933
Σύνολο1353272

Ποιος είναι Online

2
Online

14 Απριλίου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: