ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
 2. Σχέδιο Yπουργικής απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων
 3. Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου περίπτωση «μη συμμόρφωσης» προς τις προδιαγραφές εμπορίας, ιδίως όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 3 της παρούσας, η οποία να εμπίπτει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εφαρμόζεται ο Ν. 4235/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, ως εξής:
α) εάν εντοπιστούν στους χώρους των τυποποιητηρίων – συσκευαστηρίων ποσότητες ακτινιδίων προς τυποποίηση - συσκευασία, με βαθμό ωριμότητας μικρότερο από 6,2ο Brix, ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού μικρότερου του 15%,
β) εάν εντοπιστούν στους χώρους των τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων τυποποιημένες/ συσκευασμένες ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωριμότητας μικρότερο από 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού μικρότερου του 15%,
γ) εάν εντοπιστούν τυποποιημένες/συσκευασμένες ποσότητες ακτινιδίων κατά το στάδιο της εξαγωγής τους σε τρίτες χώρες ή της αποστολής τους στην Ε.Ε. με βαθμό ωριμότητας μικρότερο από 6,2 ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού μικρότερου του 15%,
δ) εάν εντοπιστούν τυποποιημένες/συσκευασμένες ποσότητες ακτινιδίων κατά το στάδιο της εμπορίας τους στην εγχώρια αγορά με βαθμό ωριμότητας μικρότερο από 6,2ο Brix
τότε, οι ως άνω ποσότητες ακτινιδίων δεσμεύονται άμεσα άνευ προηγούμενης συστάσεως, διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 4 περίπτ. α) σε συνδ. με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. θ) και παρ. 6 του Ν. 4235/2014, όπως ισχύει και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις εφαρμοζομένου του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014, (Πίνακας: «β) Τομέας τροφίμων - Υποτομέας κανόνων παραγωγής & διάθεσης τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με αρ. 1).

2. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου περίπτωση «μη συμμόρφωσης» προς τις προδιαγραφές εμπορίας, ιδίως όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 3 της παρούσας, και συγκεκριμένα:
α) εάν εντοπιστούν στους χώρους των τυποποιητηρίων/ συσκευαστηρίων ποσότητες ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward πριν τις 10 Οκτωβρίου,
β) εάν εντοπιστούν κατά το στάδιο της διακίνησης και εμπορίας στην εγχώρια αγορά, ποσότητες ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward πριν από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους,
τότε, οι ως άνω ποσότητες ακτινιδίων δεσμεύονται άμεσα άνευ προηγούμενης συστάσεως, διατάσσεται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 4 περίπτ. α) σε συνδ. με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. θ) και παρ. 6 του Ν. 4235/2014, όπως ισχύει και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις εφαρμοζομένου του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014, (Πίνακας: «β) Τομέας τροφίμων - Υποτομέας κανόνων παραγωγής & διάθεσης τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με αρ. 1).

3. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου περίπτωση «μη συμμόρφωσης» προς τις προδιαγραφές εμπορίας ιδίως όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 3 της παρούσας, και συγκεκριμένα εάν κατά το στάδιο της διακίνησης και εμπορίας ακτινιδίων στην εγχώρια αγορά εντοπιστούν ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωριμότητας τουλάχιστον 6,2 και μικρότερο από 9,5 ο Brix, εφαρμόζεται ο Ν. 4235/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, ως εξής:
για τα εν λόγω προϊόντα διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της «φυσιολογικής ωρίμασης σε αποθηκευτικούς χώρους συντήρησης» τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου 4 περίπτ. α) σε συνδ. με το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 6 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις εφαρμοζομένου του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Πίνακας: «β) Τομέας τροφίμων - Υποτομέας κανόνων παραγωγής & διάθεσης τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης, περίπτωση μη συμμόρφωσης με αρ. 1).

4. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου περίπτωση «μη συμμόρφωσης» προς τις προδιαγραφές εμπορίας ιδίως όπως εξειδικεύονται με το άρθρο 3 της παρούσας, και συγκεκριμένα εάν εντοπιστούν μέσα συσκευασίας ακτινιδίων που υπερβαίνουν τα 20 κιλά κατά τα στάδια εξαγωγών/αποστολών και διακίνησης και εμπορίας στην εγχώρια αγορά, εφαρμόζεται ο Ν. 4235/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, ως εξής:
για τα εν λόγω προϊόντα διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της «ανασυσκευασίας» τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου 4 περίπτ. α) σε συνδ. με το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 6 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις εφαρμοζομένου του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014, (Πίνακας: «β) Τομέας τροφίμων - Υποτομέας κανόνων παραγωγής & διάθεσης τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης, περίπτωση μη συμμόρφωσης με αρ. 1).

5. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου περίπτωση «μη συμμόρφωσης» ως προς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας του άρθρου 5, διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, όπου αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4235/2014 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Πίνακας: «β) Τομέας τροφίμων - Υποτομέας κανόνων παραγωγής & διάθεσης τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης, περίπτωση μη συμμόρφωσης με αρ. 13).

6. Εάν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου περίπτωση «μη συμμόρφωσης» με τις λοιπές ενωσιακές και εθνικές διατάξεις που αφορούν τις εμπορικές προδιαγραφές ποιότητας των ακτινιδίων, εφαρμόζεται ο Ν. 4235/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, ως εξής:
για τα εν λόγω προϊόντα διατυπώνονται έγγραφες συστάσεις και απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και του άρθρου 4 περίπτ. α) σε συνδ. με το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 6 και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις εφαρμοζομένου του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014, (Πίνακας: «β) Τομέας τροφίμων - Υποτομέας κανόνων παραγωγής & διάθεσης τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης, περίπτωση μη συμμόρφωσης με αρ. 1).
ΑΤΥΠΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στους παραβάτες, παραγωγούς και τυποποιητές-διακινητές-εμπόρους, της Απόφασης θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις και συγκεκριμένα απόλυτη, χωρίς καμία εξαίρεση ή εναλλακτική κύρωση, καταστροφή προβληματικών παρτίδων με σχετικά πρωτόκολλα και κάλυψη των εξόδων ταφής των ακτινιδίων στις χωματερές από τους υπεύθυνους, δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, πέραν όποιων άλλων κυρώσεων βάσει του Ν. 4235/14.
Αντίστοιχα ευθύνη θα πρέπει να αποδίδεται με τις όποιες συνέπειες και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για ακτινίδια που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις (βαθμός brix).

Στην παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 7, όπου αναφέρονται οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι κυρώσεις αφορούν και τις περιπτώσεις που εντοπιστούν ποσότητες ακτινίδιων με βαθμό ωριμότητας μικρότερο από 6.2ο Brix ή ποσότητες ακτινίδιων της ποικιλίας Hayward πριν τις 10 Οκτωβρίου (20.10 όπως εμείς προτείνουμε) όχι μόνο στους χώρους των τυποποιητηρίων-συσκευαστηρίων αλλά και στους αποθηκευτικούς χώρους (ψυγεία) που ανήκουν σε τυποποιητήρια-συσκευαστήρια ή σε εμπόρους-διακινητές.

Επιτακτική είναι η ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου – σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) - ιδιαίτερα την επικείμενη περίοδο (Σεπτέμβριος-μέσα Νοεμβρίου), κατά την οποία κάθε χρόνο εμφανίζονται παρόμοια κρούσματα, στους τόπους παραγωγής-τυποποίησης-διακίνησης και κυρίως στους συνοριακούς σταθμούς (με έμφαση σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ευζώνους και Προμαχώνα).

Μόνο με τον τρόπο αυτό θα καταπολεμηθεί η παράνομη διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων από εμπόρους γειτονικών κυρίως χωρών, που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσφήμιση των ελληνικών προϊόντων και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ παραβατών και υγιών εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, ανταγωνισμός που ενισχύεται από τα φαινόμενα φορολογικών παραβάσεων που παρατηρούνται στην ενδοκοινοτική ιδίως διακίνηση οπωροκηπευτικών με απώλεια εσόδων για το ελληνικό δημόσιο. Είναι γνωστό ότι το παραπάνω φαινόμενο έχει ενταθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα λόγω των αλλαγών στην φορολόγηση των αγροτών και μάλιστα, όπως προαναφέρθηκε, σε όλη την γκάμα των οπωροκηπευτικών.
ΔΑΟΚ ΠΙΕΡΙΑΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης

Στην παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 7, όπου αναφέρονται οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι κυρώσεις αφορούν και τις περιπτώσεις που εντοπιστούν ποσότητες ακτινίδιων με βαθμό ωριμότητας μικρότερο από 6.2ο Brix ή ποσότητες ακτινίδιων της ποικιλίας Hayward πριν τις 10 Οκτωβρίου, όχι μόνο στους χώρους των τυποποιητηρίων-συσκευαστηρίων αλλά και στους αποθηκευτικούς χώρους (ψυγεία) που ανήκουν σε τυποποιητήρια-συσκευαστήρια ή σε εμπόρους-διακινητές.

 

 

Να γίνονται αποδεκτές οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια .
Η δυνατότητα αυτή να παρέχεται για λόγους ταχύτερης εξυπηρέτησης .
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 244
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 77
 4. Τελευταίο Μέλος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα9
Εχθές124
Αυτή την εβδομάδα736
Αυτόν το μήνα872
Σύνολο761654

Ποιος είναι Online

1
Online

07 Δεκεμβρίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας