ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
Περιφερειακές Ενότητες

1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμού με βάση την έδρα τους λειτουργούν στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες:
1.1. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα.
1.2. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
1.3. Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας, με έδρα τα Ιωάννινα.
1.4. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.
1.5. Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα.
1.6. Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου, με έδρα την Αθήνα.
1.7. Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

2. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται οργανική μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, με την ονομασία Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Στο εν λόγω Τμήμα εντάσσονται τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος, οι Εποπτείες και οι δραστηριότητες που αφορούν τους Γεωργικούς Συμβούλους, που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της.

3. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται οργανική μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, με την ονομασία Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.. Στο εν λόγω Τμήμα εντάσσονται οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και οι άλλες δομές αγροτικής κατάρτισης με παραρτήματα στις έδρες των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της.

4. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα λειτουργεί Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού με οριζόντιες αρμοδιότητες για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένων των ερευνητικών Ινστιτούτων ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων.

5.Τα ερευνητικά Ινστιτούτα που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.

6.Ειδικότερα:
6.1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:
6.1.1. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα την Καβάλα και με γνωστικό αντικείμενο τη διαχείριση ιχθυοαποθεμάτων, την αλιευτική τεχνολογία και οικονομία, τη θαλάσσια οικολογία – ποιότητα υδάτων, τη μοριακή βιολογία – βιοτεχνολογία υδρόβιων οργανισμών, την αλιευτική διαχείριση λιμνοθαλασσών και άλλων εσωτερικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, την τεχνητή εκτροφή υδρόβιων οργανισμών (υδατοκαλλιέργειες) και την αλιευτική μεταποίηση.
6.1.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσονται:
α)Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Δράμας, με έδρα τη Δράμα.
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Ξάνθη.
6.1.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται:
α)Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Ορεστιάδας, Ξάνθης και Χρυσούπολης, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).
β) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
6.1.4. Το Εργαστήριο Ελέγχου Καπνού με έδρα τη Δράμα (πρώην Καπνολογικό Ινστιτούτο).
6.2. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:
6.2.1.Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Επιστήμης των Ζώων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: α) Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, β) Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών και γ) Τμήμα Μελισσοκομίας Χαλκιδικής και με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την προστασία της υγείας και ευζωίας των αγροτικών ζώων (χερσαίων και υδρόβιων), την πρόληψη των ζωανθρωπονόσων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων (φυσιολογία, γενετική βελτίωση, διατροφή) και τη βιωσιμότητα των εκτροφών, αναπαραγωγική διαχείριση των ζώων και τη διαχείριση των εκτροφών, υγιεινή-ασφάλεια και τεχνολογία προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης και τη μελισσοκομία.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Επιστήμης των Ζώων στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, στο οποίο υπάγεται και Τομέας Μελισσοκομίας στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής.
6.2.2. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με γνωστικό αντικείμενο την έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων (δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών, υγροτόπων) με οικολογικές αρχές, την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των οικολογικών χαρακτηριστικών του και τη διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών.
6.2.3. Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: α) Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης και β) Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και των κηπευτικών, αυτοφυών και αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών και φυλλοβόλων δενδρωδών.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων στη Νάουσα.
6.2.4.Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων με έδρα τη Θεσσαλονίκη το οποίο προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης, και με γνωστικό αντικείμενο τη διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων, υγρών και στερεών αποβλήτων και αρδευόμενων εδαφών, τη λίπανση – θρέψη καλλιεργειών και την αξιοποίηση γεωθερμίας.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
6.2.5.Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσονται:
α)Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας με έδρα την Παραλίμνη Γιαννιτσών.
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (πρώην Εποπτεία Γάλακτος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας).
6.2.6.Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται:
α) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Θεσσαλονίκης, Μακροχωρίου, Κιλκίς, Σκύδρας, Κατερίνης, Σερρών, Αγίου Μάμαντος, Σιδηροκάστρου και Αρναίας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).
β) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
6.3. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:
6.3.1. Το Ινστιτούτο Γάλακτος και Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής, με έδρα τα Ιωάννινα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενο Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων και με γνωστικό αντικείμενο τη χημεία, την τεχνολογία και τη μικροβιολογία γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης.
6.3.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσονται:
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα.
6.3.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται:
α) Η ΕΠΑΣ Ιωαννίνων (Γαλακτοκομική Σχολή) με έδρα τα Ιωάννινα.
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Κωστακίων, Αγνάντων, Άνω Καλεντίνης, Ιωαννίνων, Παραμυθιάς, Γραικοχωρίου, Πρέβεζας, Θεσπρωτικού, Σκεπαστού, Καστοριάς, Πολυκάρπης, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών, Γρεβενών, Δεσκάτης, Κοζάνης, Νεάπολης και Κέρκυρας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
6.4. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:
6.4.1. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: α) Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Λάρισας, β)Τμήμα Φυτοπροστασίας Βόλου, γ) Τμήμα Ακρόδυων Βαρδατών Λαμίας και δ) Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Καρδίτσας και Ορχομενού και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των βιομηχανικών φυτών, των κτηνοτροφικών φυτών, των οσπρίων και των ακροδρύων, την εδαφολογία και την προστασία εδαφικών πόρων, καθώς και τον έλεγχο ποιότητας και ταξινόμησης βάμβακος.
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Φυτοπροστασίας στον Βόλο, (β) Τμήμα Ακροδρύων στις Βαρδάτες Λαμίας και (γ) Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο διαρθρώνεται στα:
(ι) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και
(ιι) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Ορχομενού, με έδρα τον Ορχομενό.
6.4.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσονται:
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα.
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
6.4.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται:
α) Η ΕΠΑΣ Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα και Αβερωφείου Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα.
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας, Στεφανόβουνου, Βόλου, Αλμυρού, Αργαλαστής, Καρδίτσας, Παλαμά, Καλαμπάκας, Θήβας, Νέας Αρτάκης, Βαρδατών, Δομοκού, Καρπενησίου και Ευπαλίου, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
6.5. Στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:
6.5.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: α) Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, β) Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών, της ελιάς, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών με έδρα την Καλαμάτα και τομέα Οπωροκηπευτικών με έδρα τον Κόροιβο Πύργου.
6.5.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσονται:
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πάτρας με έδρα την Πάτρα.
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.
6.5.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται:
α) Η ΕΠΑΣ Νεμέας με έδρα τη Νεμέα.
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Ν. Κίου, Κυπαρισσίας, Βέλου (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑΝΣ Βέλου Κορινθίας),Φιλιατρών, Καλαμάτας, Κερασίτσας, Μεγαλόπολης, Τροπαίων, Λεωνιδίου, Γυθείου, Μεσολογγίου, Αγρινίου και Πάτρας(πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών), όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
6.6. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:
6.6.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (α) Τμήμα Αμπέλου Αττικής, (β) Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και (γ) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου, την εδαφολογία, την προστασία εδαφών και την πρωτογενή διαχείριση αγροτικών προϊόντων και τη γεωργική μηχανική.
6.6.2. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων με έδρα την Αθήνα και με γνωστικό αντικείμενο τη συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων, τη μεταποίησή τους με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για παραγωγή τροφίμων και ποτών, τη δευτερογενή αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων τους, τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Εργαστήριο Ελαιολάδου με έδρα τη Μυτιλήνη της Λέσβου.
6.6.3. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με έδρα την Αθήνα και με γνωστικό αντικείμενο την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών οικοσυστημάτων με έμφαση στα δασικά της μεσογειακής ζώνης, τη λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων και την παρακολούθηση της δομής, της σύνθεσης και της βιοποικιλότητάς τους, την προστασία τους από πυρκαγιές, ασθένειες και έντομα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, τα αστικά και περιαστικά δάση και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και την τεχνολογία αξιοποίησης δασικών προϊόντων και δασικής βιομάζας.
6.6.4. Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα και με γνωστικό αντικείμενο την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, την αγροτική πολιτική, την εμπορία αγροτικών προϊόντων, την αγροτική κοινωνιολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
6.6.5. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσονται:
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Ανατολικής Στερεάς και Νήσων με έδρα την Αθήνα.
6.6.6. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται:
α) Η ΕΠΑΣ Συγγρού Αττικής με έδρα το Μαρούσι.
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Νάξου και Ρόδου, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.
6.7. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες:
6.7.1. Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, το οποίο προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασίας της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των υποτροπικών φυτών, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών με έδρα τα Χανιά, (β) Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας με έδρα το Ηράκλειο και (γ) Τμήμα Φυτοπροστασίας με έδρα το Ηράκλειο.
6.7.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσεται:
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.
6.7.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται:
α) Η ΕΠΑΣ Μεσσαράς, με έδρα τη Μεσσαρά Ηρακλείου.
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Χανίων, Σητείας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Μεσσαράς (πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς Κρήτης), όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

7. Τα ανωτέρω αναφερόμενα ερευνητικά Ινστιτούτα αποτελούν αυτοτελείς ερευνητικούς φορείς ως προς την ερευνητική τους δραστηριότητα και έχουν πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας εκπροσωπούμενα από τον Διευθυντή τους να καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη υπό την επωνυμία τους και στο όνομα του Οργανισμού, αναλαμβάνοντας αντίστοιχα την αρμοδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του Οργανισμού, αποκλειστικά για την υλοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης, ελεύθερης ή προσανατολισμένης αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους.

8. Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια αξιολόγησης των ερευνητικών Ινστιτούτων κατ΄ αναλογία των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού καθορίζεται η περαιτέρω διάρθρωση των ερευνητικών Ινστιτούτων και των άλλων περιφερειακών οργανικών μονάδων, η ονομασία τους, η έδρα τους, οι σκοποί και οι στόχοι τους, οι αρμοδιότητές τους, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης καθώς και οι κατηγορίες, κλάδοι ή οι ειδικότητες από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

10. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μπορεί να προβλέπεται η αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση ερευνητικών Ινστιτούτων και περιφερειακών οργανικών μονάδων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες, η σύσταση νέων ερευνητικών Ινστιτούτων και περιφερειακών οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

11. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν και Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών. Η σύσταση και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Φανή Χατζήνα Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράγραφος 6.2.1. Αναφέρεται η συνένωση του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με εκείνο των Κτηνιατρικών Ερευνών,
Πιστεύουμε ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες που καλύπτουν τα δύο Ινστιτούτα αυτή τη στιγμή.
Όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι ρόλοι των δύο παραπάνω Ινστιτούτων είναι διακριτοί και αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους, Υπάρχει σίγουρα μία συνάφεια αλλά συγχρόνως οι διαφορές είναι τεράστιες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο ΥΠΑΑ&Τ υπάρχουν ξεχωριστές Διευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής και αντίστοιχες Επιστημονικές Εταιρείες στη χώρα μας (Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία και Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία), όπως και σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου (Animal Sciences vs. Veterinary Sciences).
Τα αντικείμενα των δύο Ινστιτούτων είναι επίσης πάρα πολλά για να βρεθούν κάτω από μία ομπρέλα,
Επίσης όσο αφορά το τωρινό Τμήμα Μελισσοκομίας, ναι μεν η κτηνιατρική έρευνα το αγγίζει, αλλά δεν υπάρχει καν κτηνίατρος ερευνητής στο δυναμικό του, και ίσως δεν είναι και απαραίτητο. Όλες του οι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή, αφορούν βιολογία, συμπεριφορά και αναπαραγωγή παραγωγικών ζώων (μελισσών) κι όχι γενικά 'ζώων'.

Την ίδια στιγμή, με το νέο σχέδιο νόμου, δημιουργούνται τρία νέα Ινστιτούτα ενώ η συνένωση του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με εκείνο των Κτηνιατρικών Ερευνών, θα δημιουργήσει ένα γιγάντιο και μη λειτουργικό Ινστιτούτο.
Επιπλέον, τώρα πια υπάρχει η κρίσιμη μάζα των ερευνητών για να σχηματίσει σε 4-5 έτη αυτοτελές ΕΣΙ στο ΙΕΖΠ.
προς το παρών και όπως ήδη προβλέπεται το ΕΣΙ μπορεί να δημιουργηθεί με μέλη από συναφή Ινστιτούτα.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής μπορεί να έχει κοινό ΕΣΙ με εκείνο των Κτηνιατρικών Ερευνών, .
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
Τμήματα Εδαφολογίας Αθηνών και Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οι παρακάτω δύο προτάσεις (κύρια πρόταση και εναλλακτική πρόταση) αφορούν κυρίως τη δομή και ονομασία του «Ινστιτούτου Φυτικής Παραγωγής Αττικής».

Α. Κύρια πρόταση (παραμονή στο Ινστιτούτο μόνο των Τμημάτων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, και μετονομασία του):

Η παράγραφος 6.6.1 να αντικατασταθεί ως παρακάτω:

6.6.1.Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (α) Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και (β) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών, και με γνωστικό αντικείμενο την εδαφολογία, την προστασία εδαφών και την πρωτογενή διαχείριση αγροτικών προϊόντων, τη γεωργική μηχανική και τις τεχνολογίες πληροφορικής στη γεωργία και το περιβάλλον.

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής Ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Εδαφολογίας με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής και (β) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής.


Η παράγραφος 6.6.2 να αντικατασταθεί ως παρακάτω:

6.6.2. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, με έδρα την Αθήνα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (α) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και (β) Τμήμα Αμπέλου Αττικής, και με γνωστικό αντικείμενο τη συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων, τη μεταποίησή τους με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για παραγωγή τροφίμων και ποτών, τη δευτερογενή αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων τους, τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, και τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου.

Στο Ινστιτούτο λειτουργεί (α) Τμήμα Αμπέλου και Οίνου με έδρα την Αθήνα και (β) Εργαστήριο Ελαιολάδου με έδρα τη Μυτιλήνη της Λέσβου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

Σε αντίθεση με τα άλλα δύο προτεινόμενα Ινστιτούτα Φυτικής Παραγωγής του Οργανισμού τα οποία περιλαμβάνουν Τμήματα αμιγώς φυτικής παραγωγής, στο «Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής» μόνο το ένα από τα τρία Τμήματά του έχει αντικείμενο που εμπίπτει στη Φυτική Παραγωγή (το Τμήμα Αμπέλου Αττικής). Τα άλλα δύο Τμήματα του Ινστιτούτου (Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών) δεν ανήκουν στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής, ενώ τα αντικείμενά τους δεν σχετίζονται με αυτά του Τμήματος Αμπέλου. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η ένταξη του Τμήματος Αμπέλου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο ήδη περιέχει το Εργαστήριο Οίνου και με το οποίο έχουν παρεμφερή αντικείμενα και την ίδια έδρα στη Λυκόβρυση Αττικής.
Η ένταξη του Τμήματος Αμπέλου Αθηνών σε άλλο Ινστιτούτο αφήνει στο προτεινόμενο στην παράγραφο 6.6.1 Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής τα δύο παρεμφερούς αντικειμένου Τμήματα Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, οπότε ο προτεινόμενος τίτλος πλέον είναι ακριβώς αυτός (Ινστιτούτο Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής), με πρόβλεψη θεσμοθέτησης των δύο (ήδη υπαρχόντων) Ερευνητικών Τμημάτων, τα οποία έχουν διακριτά αντικείμενα και διαφορετικές έδρες στην Αττική (Λυκόβρυση το πρώτο και Αγίους Αναργύρους το δεύτερο).

Β. Εναλλακτική πρόταση (παραμονή στο Ινστιτούτο και των τριών Τμημάτων, και μετονομασία του):

Στην περίπτωση παραμονής στο Ινστιτούτο της παραγράφου 6.6.1 και των τριών Τμημάτων (Αμπέλου, Εδαφολογίας, Γεωργικής Μηχανικής), προτείνεται η μετονομασία σου σε Ινστιτούτο Αμπέλου, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.

Επομένως, η παράγραφος 6.6.1 να αντικατασταθεί ως παρακάτω:

6.6.1.Το Ινστιτούτο Αμπέλου, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (α) Τμήμα Αμπέλου Αττικής, (β) Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και (γ) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου, την εδαφολογία, την προστασία εδαφών και την πρωτογενή διαχείριση αγροτικών προϊόντων, τη γεωργική μηχανική και τις τεχνολογίες πληροφορικής στη γεωργία και το περιβάλλον.

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής Ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Αμπέλου Αττικής με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής (β) Τμήμα Εδαφολογίας με έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής και (γ) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής με έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
Στο άρθρο 11-Περιφερειακή διάρθρωση (παραγράφους 2, και 6) και αναφορικά με: τη διάρθρωση των μονάδων σε Περιφερειακές Ενότητες και ένταξη των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (Ε.Ε.Π.Γ) σε «Τμήματα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής» μολονότι ο ρόλος τους είναι καθαρά ελεγκτικός και δεν σχετίζεται με καμία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στον ορισμό αυτών των Τμημάτων και χωρίς να διαφαίνεται η διασύνδεση των επτά εργαστηρίων μεταξύ τους, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

• Τα εργαστήρια και οι εποπτείες αποτελούσαν διακριτές διοικητικές δομές του πρώην ΕΛΟΓΑΚ. Κύριο αντικείμενο των εποπτειών είναι ο έλεγχος των ισοζυγίων για την προέλευση του γάλακτος και κρέατος, μέσω τακτικών διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ενώ αντικείμενο των Ε.Ε.Π.Γ., ο έλεγχος της ποιότητας του νωπού γάλακτος.
• Και τα επτά εργαστήρια, πανελλαδικής εμβέλειας, έχουν κοινούς σκοπούς και μετρήσιμους στόχους που υπαγορεύονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο της ποιότητας του νωπού γάλακτος και λειτουργούν στο πλαίσιο κοινών αποφάσεων της Διοίκησης. Λειτουργούσαν και λειτουργούν ως ενιαία οργανωτική δομή υπό την εποπτεία – συντονισμό ενός προϊσταμένου. Συχνά συνεργάζονταν και συνεργάζονται όπως στην περίπτωση βλαβών του εξοπλισμού, κοινών μεταποιητικών μονάδων, αλληλοεπικάλυψης δρομολογίων κλπ
• Τα Ε.Ε.Π.Γ. είναι διαπιστευμένα και εφαρμόζουν ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) το οποίο απαιτεί κεντρικό συντονισμό, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη γνώση από τους εμπλεκόμενους σε όλες τις θέσεις ευθύνης. Το ΣΔΠ ανασκοπείται κεντρικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17025 με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του ώστε να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε οριζόμενοι από την Ανώτερη Διοίκηση κοινοί στόχοι. Οι στόχοι αυτοί οι οποίοι συντονίζονται από κατάλληλο επιστήμονα, υλοποιούνται από τον προϊστάμενο έκαστου εργαστηρίου.
• Η περιοχή ευθύνης του κάθε εργαστηρίου (και το ίδιο ισχύει και για τις εποπτείες) περιλαμβάνει αφενός μεγάλο αριθμό νομών π.χ 11 ή 12 και αφετέρου μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Η φύση των ελέγχων (νωπό γάλα) απαιτεί καθημερινή εγρήγορση του προσωπικού των εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού, την τήρηση του προγράμματος δειγματοληψιών και την άμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων. Αντίθετα τα καθήκοντα των εποπτών απαιτούν την παρουσία τους τόσο στις μεταποιητικές μονάδες σε όλους τους νομούς της περιοχής ευθύνης όσο και σε επιτροπές με τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες στους παραπάνω νομούς. Συνεπώς ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων είναι αναγκαίος για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων αυτών.
• Οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων τους είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και περιγράφονται αναλυτικά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η διαπίστευση προϋποθέτει την καθημερινή παρακολούθηση και εφαρμογή απαιτήσεων από στελέχη εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό - απαιτήσεις που απορρέουν τόσο από την εθνική όσο και την κοινοτική νομοθεσία.
• Τα Ε.Ε.Π.Γ, με μεγάλο και καθημερινό όγκο δουλειάς έχουν καθιερωθεί στο χώρο της παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος και είναι απαραίτητα για τον κτηνοτρόφο και τον μεταποιητή καθώς τα αποτελέσματά τους συνδέονται με οικονομικά μεγέθη για αυτούς. Η διαπίστευσή τους εγγυάται την αξιοπιστία τους στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος.

Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι:
 τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητα Τμήματα με τη σημερινή τους δομή τους και να αναφέρονται σε δική τους Διεύθυνση που θα έχει την επιστημονική εποπτεία και συντονισμό τους. Σε περιφερειακό επίπεδο να υποστηρίζονται από το ΠΕΣΥ και το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 Να αναφερθεί ότι θα περιγραφούν με Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Νόμου για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι διαδικασίες ελέγχου των αυτοελεγχόμενων μεταποιητών και των συνεργαζόμενων ιδιωτικών εργαστηρίων αυτοελέγχου καθώς και τα κριτήρια ένταξής τους στο Μητρώο των αναγνωρισμένων εργαστηρίων αυτοελέγχου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

 Να συμπεριληφθεί ο όρος: Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων: Εργαστήρια Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικών δοκιμών με σκοπό τον έλεγχο της Ποιότητας του νωπού γάλακτος, σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία (Ορολογία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 1)
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 3
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Αμπέλου Αθηνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λυκόβρυση Αττικής, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλου του προσωπικού των κάτωθι Τμημάτων:
1. Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ)
2. Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών (ΤΕΑ)
3. Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής (ΤΓΜ)
Έπειτα από διεξοδική συζήτηση οι προτάσεις συνοψίζονται ως εξής:
1. Τη σύσταση ενός ενιαίου Ινστιτούτου Περιφέρειας Αττικής και Νήσων Αιγαίου και τη δημιουργία τμημάτων σε αυτό με σαφή διαχωρισμό βάσει γνωστικού αντικειμένου.
2. Την κατάργηση του προτεινόμενου ΙΦΠΑ και τη σύσταση - αντικατάσταση με δύο άλλα Ινστιτούτα: α) Αμπέλου και Οίνου β) Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
3. Την κατάργηση του προτεινόμενου ΙΦΠΑ και τη σύσταση - αντικατάσταση με δύο άλλα Ινστιτούτα: α) Αμπέλου, Οίνου και Τεχνολογίας και β) Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
  Lykovrysi, Greece
Επίσκεψη 
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 4
1. Στην παράγραφο 5, προτείνεται να περιγραφούν με σαφήνεια τα αντικείμενα των προτεινόμενων ερευνητικών ινστιτούτων.
2. Στην παράγραφο 6.1.1, προτείνεται να αντικατασταθεί όρος "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο.
3.Στην παράγραφο 6.2.1., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί "Κτηνιατρικών Ερευνών και Επιστήμης των Ζώων" σε Επιστήμης των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας, β) προτείνεται να αντικατασταθεί όρος "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο και γ) προτείνεται να φύγουν τα Τμήματα και με εσωτερικό κανονισμό να οριστούν όπως στις παρ. 9 & 10. Διαγραφή του κειμένου "Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Επιστήμης των Ζώων στην Παραλίμνη Γιαννιτσών, στο οποίο υπάγεται και Τομέας Μελισσοκομίας στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής".
4. Στην παράγραφο 6.2.2., προτείνεται να αντικατασταθεί όρος "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο.
5. Στην παράγραφο 6.2.3., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί όρος "γνωστικό πεδίο" με ερευνητικό πεδίο και β) Διαγραφή του κειμένου "Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων στη Νάουσα".
6. Στην παράγραφο 6.2.4., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί όρος "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο και β) Διαγραφή του κειμένου "Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης".
7. Στην παράγραφο 6.3.1., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί "Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής" σε Γαλακτομικών Προϊόντων, β) να αντικατασταθεί ο όρος "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο.
8. Στην παράγραφο 6.4.1., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί το "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο, β) το Τμήμα/Εργαστήριο Ακρόδρυων Βαρδατών Λαμίας να υπαχθεί στο Φυλλοβόλων Νάουσας. Διαγραφή του κειμένου "Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Φυτοπροστασίας στον Βόλο, (β) Τμήμα Ακροδρύων στις Βαρδάτες Λαμίας και (γ) Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο διαρθρώνεται στα:
(ι) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και
(ιι) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος Ορχομενού, με έδρα τον Ορχομενό".
9. Στην παράγραφο 6.5.1., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί το γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο. Διαγραφή του κειμένου "Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών με έδρα την Καλαμάτα και τομέα Οπωροκηπευτικών με έδρα τον Κόροιβο Πύργου".
10. Στην παράγραφο 6.6.1., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί το "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο.
11. Στην παράγραφο 6.6.2., προτείνεται: α) να αντικατασταθεί το γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο, β) διαγραφή του κειμένου "Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Εργαστήριο Ελαιολάδου με έδρα τη Μυτιλήνη της Λέσβου" και γ) Στο Ινστιτούτο με τον εσωτερικό κανονισμό (παρ.&10) να υπαχθούν το Τμήμα Οίνου και το Τμήμα Αμπέλου της Λυκόβρυσης.
12. Στην παράγραφο 6.7.1., προτείνεται: α) αντί "Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής" να γίνει Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και β) να αντικατασταθεί όρος "γνωστικό αντικείμενο" με ερευνητικό πεδίο.
Διαγραφή του κειμένου: "Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών με έδρα τα Χανιά, (β) Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας με έδρα το Ηράκλειο και (γ) Τμήμα Φυτοπροστασίας με έδρα το Ηράκλειο".
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 5
Γεώργιος Μερκουρόπουλος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο αμπελοοινικός μας κλάδος βασιζόμενος κυρίως σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο Branding και Marketing που έχει εκπονήσει επιδεικνύοντας τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο δυναμισμό και εξωστρέφεια Στο στρατηγικό σχέδιο (Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Νο 10) αναγνωρίζεται ότι η επιτυχία των στρατηγικών επιλογών του κλάδου προϋποθέτει μεταξύ άλλων την έρευνα, καινοτομία, και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στην παραγωγή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός ερευνητικού κέντρου που θα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες τις Ελληνικής οινοπαραγωγής για έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, θεωρώ αναγκαία την ίδρυση ενός ενιαίου ερευνητικού φορέα «Αμπέλου και Οίνου» διότι:
i. συμβαδίζει με τα πρότυπα μεγάλων οινοπαραγωγών χωρών του κόσμου για την οργάνωση και διασύνδεση της αμπελοοινικής έρευνας με την παραγωγή.
ii. θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του εγχώριου γενετικού υλικού της Αμπέλου και την αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών ως ισχυρού ανταγωνιστικού εργαλείου για την οινοπαραγωγή μας.
iii. η χώρα μας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή προβλέπεται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οινοπαραγωγή, όπως είναι μεταξύ άλλων η κλιματική αλλαγή και η γενετική διάβρωση των αμπελώνων. Κατά συνέπεια, η έρευνα σε αυτούς τους τομείς κρίνεται αναγκαία.
iv. θα επιτρέψει την αποτελεσματική αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού που ασχολείται με την Άμπελο και τον Οίνο, και της ερευνητικής υποδομής που υφίσταται ή πρόκειται άμεσα να αποκτηθεί.
v. η μη ύπαρξη ενιαίου φορέα υποβαθμίζει την ύπαρξη, διατήρηση και ανάδειξη της μεγαλύτερης Αμπελογραφικής Συλλογής της χώρας, η οποία –παρά τις ελλείψεις της– αποτελεί αναξιοποίητο εθνικό πλούτο.
vi. η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων προσέλκυσης χρηματοδότησης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν ο συντονιστής φορέας συνδυάζει την εμπειρία, το έργο και το κύρος ενός ενιαίου «Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου».
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την Αμπελογραφική Συλλογή που διαθέτει στο Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) είναι ο κύριος Εθνικός Διατηρητής των γηγενών ποικιλιών αμπέλου, με τα πλεονεκτήματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Η Αμπελογραφική Συλλογή του ΤΑΑ καταλαμβάνει έκταση περίπου 70 στρεμμάτων και περιλαμβάνει πάνω από 550 γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, στις οποίες περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο ενώ επίσης διατηρεί μεγάλο αριθμό κλώνων και ξενικών ποικιλιών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα επιμελούς και μακρόχρονης εργασίας, το οποίο αντιπροσωπεύει υποδομή ανυπολόγιστης αξίας ώς προς τη δυνητική συμβολή του στην έρευνα και στην αναπτυξιακή πορεία του αμπελοοινικού κλαδου της χώρας. Επιπροσθέτως του υπάρχοντος Ερευνητικού προσωπικού του ΤΑΑ, Δρ Π. Ζαμανίδη, η πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων από τους τρεις νέους Ερευνητές του ΤΑΑ (Δρ Α. Καπάζογλου, Δρ Γ. Μερκουρόπουλος, Δρ Δ. Τάσκος) θέτει εκ νέου τους ορίζοντες και τη συμβολή του Τμήματος και της Αμπελογραφικής Συλλογής στο εγχώριο και διεθνές αμπελοοινικό γίγνεσθαι, στοχεύοντας στα εξής:
1. Ολοκλήρωση της γενετικής ταυτοποίησης των γηγενών ποικιλιών της Αμπελογραφικής Συλλογής ώστε:
1.1) η εθνική συλλογή να καταστεί Εθνική Συλλογή Αναφοράς.
1.2) να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας επιπλέον αφανών ποικιλιών που βρίσκονται σε καλλιέργεια στην επικράτεια, οδηγώντας στην εγγραφή νέων ποικιλιών ή κλώνων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
2. Ανάπτυξη μοριακών εργαλείων που θα παρέχουν στους εμπλεκόμενους στην αμπελοοινική παραγωγή τη δυνατότητα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της ασφάλειας του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, εφαρμογή της HRM τεχνολογίας μπορεί να διασαφηνήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ποικιλιών ή να οδηγήσει στη διάκρισή τους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
3. Δημιουργία επιπλέον των ήδη υπαρχόντων (>60) νέων ποικιλιών αμπέλου για οινοποίηση ή επιτραπέζια χρήση.
4. Διεξαγωγή έρευνας για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την αμπελοοινική παραγωγή.
5. Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που σχετίζονται με την απόδοση, ποιότητα και απόκριση των ποικιλιών σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και καλλιεργητικές πρακτικές.
6. Ανάπτυξη μοριακών δεικτών προς αξιοποίηση σε βελτιωτικά προγράμματα.

Το Τμήμα Αμπέλου εξοπλίζεται με τον αναγκαίο εξοπλισμό για διενέργεια έρευνας στο χώρο της μοριακής βιολογίας και στο αμπελουργικό πεδίο, κυρίως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί και την υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (ΓΔΑΕ) του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Εν κατακλείδι, προτείνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος Αμπέλου Αθηνών σε θέματα που αφορούν τον Οίνο, ώστε να προκύψει ένας ενιαίος φορέας που να συνδέει αποτελεσματικά την έρευνα στα δύο πεδία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 6
Ελένη Τσαλίκη Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
παράγραφος 6.2.3: Στα αντικείμενα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) πρέπει να προστεθούν και τα βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά γιατί το αντικείμενο αυτό αποτελεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ινστιτούτου και η παράλειψη αναφοράς τους θα αποδυναμώσει ερευνητικά το ΙΓΒΦΠ στο συγκεκριμένο τομέα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 7
Ελένη Τσαλίκη Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
παράγραφος 6.2.3: Στα αντικείμενα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) πρέπει να προστεθούν και τα βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά γιατί το αντικείμενο αυτό αποτελεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ινστιτούτου και η παράλειψη αναφοράς τους θα αποδυναμώσει ερευνητικά το ΙΓΒΦΠ στο συγκεκριμένο τομέα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 8
Αλίκη Καπάζογλου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο αμπελοοινικός μας κλάδος βασιζόμενος κυρίως σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο Branding και Marketing που έχει εκπονήσει επιδεικνύοντας τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο δυναμισμό και εξωστρέφεια Στο στρατηγικό σχέδιο (Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Νο 10) αναγνωρίζεται ότι η επιτυχία των στρατηγικών επιλογών του κλάδου προϋποθέτει μεταξύ άλλων την έρευνα, καινοτομία, και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στην παραγωγή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός ερευνητικού κέντρου που θα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες τις Ελληνικής οινοπαραγωγής για έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, θεωρώ αναγκαία την ίδρυση ενός ενιαίου ερευνητικού φορέα «Αμπέλου και Οίνου» διότι:
i. συμβαδίζει με τα πρότυπα μεγάλων οινοπαραγωγών χωρών του κόσμου για την οργάνωση και διασύνδεση της αμπελοοινικής έρευνας με την παραγωγή.
ii. θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του εγχώριου γενετικού υλικού της Αμπέλου και την αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών ως ισχυρού ανταγωνιστικού εργαλείου για την οινοπαραγωγή μας.
iii. η χώρα μας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή προβλέπεται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οινοπαραγωγή, όπως είναι μεταξύ άλλων η κλιματική αλλαγή και η γενετική διάβρωση των αμπελώνων. Κατά συνέπεια, η έρευνα σε αυτούς τους τομείς κρίνεται αναγκαία.
iv. θα επιτρέψει την αποτελεσματική αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού που ασχολείται με την Άμπελο και τον Οίνο, και της ερευνητικής υποδομής που υφίσταται ή πρόκειται άμεσα να αποκτηθεί.
v. η μη ύπαρξη ενιαίου φορέα υποβαθμίζει την ύπαρξη, διατήρηση και ανάδειξη της μεγαλύτερης Αμπελογραφικής Συλλογής της χώρας, η οποία –παρά τις ελλείψεις της– αποτελεί αναξιοποίητο εθνικό πλούτο.
vi. η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων προσέλκυσης χρηματοδότησης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν ο συντονιστής φορέας συνδυάζει την εμπειρία, το έργο και το κύρος ενός ενιαίου «Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την Αμπελογραφική Συλλογή που διαθέτει στο Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) είναι ο κύριος Εθνικός Διατηρητής των γηγενών ποικιλιών αμπέλου, με τα πλεονεκτήματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Η Αμπελογραφική Συλλογή του ΤΑΑ καταλαμβάνει έκταση περίπου 70 στρεμμάτων και περιλαμβάνει πάνω από 550 γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, στις οποίες περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο ενώ επίσης διατηρεί μεγάλο αριθμό κλώνων και ξενικών ποικιλιών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα επιμελούς και μακρόχρονης εργασίας, το οποίο αντιπροσωπεύει υποδομή ανυπολόγιστης αξίας ώς προς τη δυνητική συμβολή του στην έρευνα και στην αναπτυξιακή πορεία του αμπελοοινικού κλαδου της χώρας. Επιπροσθέτως του υπάρχοντος Ερευνητικού προσωπικού του ΤΑΑ, Δρ Π. Ζαμανίδη, η πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων από τους τρεις νέους Ερευνητές του ΤΑΑ (Δρ Α. Καπάζογλου, Δρ Γ. Μερκουρόπουλος, Δρ Δ. Τάσκος) θέτει εκ νέου τους ορίζοντες και τη συμβολή του Τμήματος και της Αμπελογραφικής Συλλογής στο εγχώριο και διεθνές αμπελοοινικό γίγνεσθαι, στοχεύοντας στα εξής:
1. Ολοκλήρωση της γενετικής ταυτοποίησης των γηγενών ποικιλιών της Αμπελογραφικής Συλλογής ώστε:
1.1) η εθνική συλλογή να καταστεί Εθνική Συλλογή Αναφοράς.
1.2) να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας επιπλέον αφανών ποικιλιών που βρίσκονται σε καλλιέργεια στην επικράτεια, οδηγώντας στην εγγραφή νέων ποικιλιών ή κλώνων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
2. Ανάπτυξη μοριακών εργαλείων που θα παρέχουν στους εμπλεκόμενους στην αμπελοοινική παραγωγή τη δυνατότητα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της ασφάλειας του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, εφαρμογή της HRM τεχνολογίας μπορεί να διασαφηνήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ποικιλιών ή να οδηγήσει στη διάκρισή τους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
3. Δημιουργία επιπλέον των ήδη υπαρχόντων (>60) νέων ποικιλιών αμπέλου για οινοποίηση ή επιτραπέζια χρήση.
4. Διεξαγωγή έρευνας για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την αμπελοοινική παραγωγή.
5. Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που σχετίζονται με την απόδοση, ποιότητα και απόκριση των ποικιλιών σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και καλλιεργητικές πρακτικές.
6. Ανάπτυξη μοριακών δεικτών προς αξιοποίηση σε βελτιωτικά προγράμματα.

Το Τμήμα Αμπέλου εξοπλίζεται με τον αναγκαίο εξοπλισμό για διενέργεια έρευνας στο χώρο της μοριακής βιολογίας και στο αμπελουργικό πεδίο, κυρίως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί και την υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (ΓΔΑΕ) του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Εν κατακλείδι, προτείνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος Αμπέλου Αθηνών σε θέματα που αφορούν τον Οίνο, ώστε να προκύψει ένας ενιαίος φορέας που να συνδέει αποτελεσματικά την έρευνα στα δύο πεδία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 9
Δημήτρης Τάσκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο αμπελοοινικός μας κλάδος βασιζόμενος κυρίως σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο Branding και Marketing που έχει εκπονήσει επιδεικνύοντας τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο δυναμισμό και εξωστρέφεια Στο στρατηγικό σχέδιο (Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Νο 10) αναγνωρίζεται ότι η επιτυχία των στρατηγικών επιλογών του κλάδου προϋποθέτει μεταξύ άλλων την έρευνα, καινοτομία, και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στην παραγωγή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός ερευνητικού κέντρου που θα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες τις Ελληνικής οινοπαραγωγής για έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, θεωρώ αναγκαία την ίδρυση ενός ενιαίου ερευνητικού φορέα «Αμπέλου και Οίνου» διότι:
i. συμβαδίζει με τα πρότυπα μεγάλων οινοπαραγωγών χωρών του κόσμου για την οργάνωση και διασύνδεση της αμπελοοινικής έρευνας με την παραγωγή.
ii. θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του εγχώριου γενετικού υλικού της Αμπέλου και την αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών ως ισχυρού ανταγωνιστικού εργαλείου για την οινοπαραγωγή μας.
iii. η χώρα μας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή προβλέπεται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οινοπαραγωγή, όπως είναι μεταξύ άλλων η κλιματική αλλαγή και η γενετική διάβρωση των αμπελώνων. Κατά συνέπεια, η έρευνα σε αυτούς τους τομείς κρίνεται αναγκαία.
iv. θα επιτρέψει την αποτελεσματική αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού που ασχολείται με την Άμπελο και τον Οίνο, και της ερευνητικής υποδομής που υφίσταται ή πρόκειται άμεσα να αποκτηθεί.
v. η μη ύπαρξη ενιαίου φορέα υποβαθμίζει την ύπαρξη, διατήρηση και ανάδειξη της μεγαλύτερης Αμπελογραφικής Συλλογής της χώρας, η οποία –παρά τις ελλείψεις της– αποτελεί αναξιοποίητο εθνικό πλούτο.
vi. η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων προσέλκυσης χρηματοδότησης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν ο συντονιστής φορέας συνδυάζει την εμπειρία, το έργο και το κύρος ενός ενιαίου «Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την Αμπελογραφική Συλλογή που διαθέτει στο Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) είναι ο κύριος Εθνικός Διατηρητής των γηγενών ποικιλιών αμπέλου, με τα πλεονεκτήματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Η Αμπελογραφική Συλλογή του ΤΑΑ καταλαμβάνει έκταση περίπου 70 στρεμμάτων και περιλαμβάνει πάνω από 550 γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, στις οποίες περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο ενώ επίσης διατηρεί μεγάλο αριθμό κλώνων και ξενικών ποικιλιών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα επιμελούς και μακρόχρονης εργασίας, το οποίο αντιπροσωπεύει υποδομή ανυπολόγιστης αξίας ώς προς τη δυνητική συμβολή του στην έρευνα και στην αναπτυξιακή πορεία του αμπελοοινικού κλαδου της χώρας. Επιπροσθέτως του υπάρχοντος Ερευνητικού προσωπικού του ΤΑΑ, Δρ Π. Ζαμανίδη, η πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων από τους τρεις νέους Ερευνητές του ΤΑΑ (Δρ Α. Καπάζογλου, Δρ Γ. Μερκουρόπουλος, Δρ Δ. Τάσκος) θέτει εκ νέου τους ορίζοντες και τη συμβολή του Τμήματος και της Αμπελογραφικής Συλλογής στο εγχώριο και διεθνές αμπελοοινικό γίγνεσθαι, στοχεύοντας στα εξής:
1. Ολοκλήρωση της γενετικής ταυτοποίησης των γηγενών ποικιλιών της Αμπελογραφικής Συλλογής ώστε:
1.1) η εθνική συλλογή να καταστεί Εθνική Συλλογή Αναφοράς.
1.2) να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας επιπλέον αφανών ποικιλιών που βρίσκονται σε καλλιέργεια στην επικράτεια, οδηγώντας στην εγγραφή νέων ποικιλιών ή κλώνων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
2. Ανάπτυξη μοριακών εργαλείων που θα παρέχουν στους εμπλεκόμενους στην αμπελοοινική παραγωγή τη δυνατότητα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της ασφάλειας του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, εφαρμογή της HRM τεχνολογίας μπορεί να διασαφηνήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ποικιλιών ή να οδηγήσει στη διάκρισή τους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
3. Δημιουργία επιπλέον των ήδη υπαρχόντων (>60) νέων ποικιλιών αμπέλου για οινοποίηση ή επιτραπέζια χρήση.
4. Διεξαγωγή έρευνας για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την αμπελοοινική παραγωγή.
5. Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που σχετίζονται με την απόδοση, ποιότητα και απόκριση των ποικιλιών σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και καλλιεργητικές πρακτικές.
6. Ανάπτυξη μοριακών δεικτών προς αξιοποίηση σε βελτιωτικά προγράμματα.

Το Τμήμα Αμπέλου εξοπλίζεται με τον αναγκαίο εξοπλισμό για διενέργεια έρευνας στο χώρο της μοριακής βιολογίας και στο αμπελουργικό πεδίο, κυρίως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί και την υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (ΓΔΑΕ) του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Εν κατακλείδι, προτείνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος Αμπέλου Αθηνών σε θέματα που αφορούν τον Οίνο, ώστε να προκύψει ένας ενιαίος φορέας που να συνδέει αποτελεσματικά την έρευνα στα δύο πεδία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 10
Γιώργος Μερκουρόπουλος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο αμπελοοινικός μας κλάδος βασιζόμενος κυρίως σε γηγενείς ποικιλίες αμπέλου υλοποιεί το στρατηγικό σχέδιο Branding και Marketing που έχει εκπονήσει επιδεικνύοντας τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο δυναμισμό και εξωστρέφεια Στο στρατηγικό σχέδιο (Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Νο 10) αναγνωρίζεται ότι η επιτυχία των στρατηγικών επιλογών του κλάδου προϋποθέτει μεταξύ άλλων την έρευνα, καινοτομία, και αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας στην παραγωγή. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης ενός ερευνητικού κέντρου που θα μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες τις Ελληνικής οινοπαραγωγής για έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, θεωρώ αναγκαία την ίδρυση ενός ενιαίου ερευνητικού φορέα «Αμπέλου και Οίνου» διότι:
i. συμβαδίζει με τα πρότυπα μεγάλων οινοπαραγωγών χωρών του κόσμου για την οργάνωση και διασύνδεση της αμπελοοινικής έρευνας με την παραγωγή.
ii. θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία του εγχώριου γενετικού υλικού της Αμπέλου και την αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών ως ισχυρού ανταγωνιστικού εργαλείου για την οινοπαραγωγή μας.
iii. η χώρα μας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή προβλέπεται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οινοπαραγωγή, όπως είναι μεταξύ άλλων η κλιματική αλλαγή και η γενετική διάβρωση των αμπελώνων. Κατά συνέπεια, η έρευνα σε αυτούς τους τομείς κρίνεται αναγκαία.
iv. θα επιτρέψει την αποτελεσματική αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού που ασχολείται με την Άμπελο και τον Οίνο, και της ερευνητικής υποδομής που υφίσταται ή πρόκειται άμεσα να αποκτηθεί.
v. η μη ύπαρξη ενιαίου φορέα υποβαθμίζει την ύπαρξη, διατήρηση και ανάδειξη της μεγαλύτερης Αμπελογραφικής Συλλογής της χώρας, η οποία –παρά τις ελλείψεις της– αποτελεί αναξιοποίητο εθνικό πλούτο.
vi. η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια προγραμμάτων προσέλκυσης χρηματοδότησης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας όταν ο συντονιστής φορέας συνδυάζει την εμπειρία, το έργο και το κύρος ενός ενιαίου «Ινστιτούτου Αμπέλου και Οίνου».

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την Αμπελογραφική Συλλογή που διαθέτει στο Τμήμα Αμπέλου Αθηνών (ΤΑΑ) του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) είναι ο κύριος Εθνικός Διατηρητής των γηγενών ποικιλιών αμπέλου, με τα πλεονεκτήματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Η Αμπελογραφική Συλλογή του ΤΑΑ καταλαμβάνει έκταση περίπου 70 στρεμμάτων και περιλαμβάνει πάνω από 550 γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, στις οποίες περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο ενώ επίσης διατηρεί μεγάλο αριθμό κλώνων και ξενικών ποικιλιών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα επιμελούς και μακρόχρονης εργασίας, το οποίο αντιπροσωπεύει υποδομή ανυπολόγιστης αξίας ώς προς τη δυνητική συμβολή του στην έρευνα και στην αναπτυξιακή πορεία του αμπελοοινικού κλαδου της χώρας. Επιπροσθέτως του υπάρχοντος Ερευνητικού προσωπικού του ΤΑΑ, Δρ Π. Ζαμανίδη, η πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων από τους τρεις νέους Ερευνητές του ΤΑΑ (Δρ Α. Καπάζογλου, Δρ Γ. Μερκουρόπουλος, Δρ Δ. Τάσκος) θέτει εκ νέου τους ορίζοντες και τη συμβολή του Τμήματος και της Αμπελογραφικής Συλλογής στο εγχώριο και διεθνές αμπελοοινικό γίγνεσθαι, στοχεύοντας στα εξής:
1. Ολοκλήρωση της γενετικής ταυτοποίησης των γηγενών ποικιλιών της Αμπελογραφικής Συλλογής ώστε:
1.1) η εθνική συλλογή να καταστεί Εθνική Συλλογή Αναφοράς.
1.2) να καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας επιπλέον αφανών ποικιλιών που βρίσκονται σε καλλιέργεια στην επικράτεια, οδηγώντας στην εγγραφή νέων ποικιλιών ή κλώνων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
2. Ανάπτυξη μοριακών εργαλείων που θα παρέχουν στους εμπλεκόμενους στην αμπελοοινική παραγωγή τη δυνατότητα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της ασφάλειας του τελικού προϊόντος. Για παράδειγμα, εφαρμογή της HRM τεχνολογίας μπορεί να διασαφηνήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ποικιλιών ή να οδηγήσει στη διάκρισή τους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
3. Δημιουργία επιπλέον των ήδη υπαρχόντων (>60) νέων ποικιλιών αμπέλου για οινοποίηση ή επιτραπέζια χρήση.
4. Διεξαγωγή έρευνας για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την αμπελοοινική παραγωγή.
5. Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που σχετίζονται με την απόδοση, ποιότητα και απόκριση των ποικιλιών σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες και καλλιεργητικές πρακτικές.
6. Ανάπτυξη μοριακών δεικτών προς αξιοποίηση σε βελτιωτικά προγράμματα.

Το Τμήμα Αμπέλου εξοπλίζεται με τον αναγκαίο εξοπλισμό για διενέργεια έρευνας στο χώρο της μοριακής βιολογίας και στο αμπελουργικό πεδίο, κυρίως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί και την υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (ΓΔΑΕ) του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Εν κατακλείδι, προτείνεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του Τμήματος Αμπέλου Αθηνών σε θέματα που αφορούν τον Οίνο, ώστε να προκύψει ένας ενιαίος φορέας που να συνδέει αποτελεσματικά την έρευνα στα δύο πεδία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 11
Χρίστος Τσαντήλας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.2.3., 6.2.4: Τα Ινστιτούτα αυτά (Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και Εδαφοϋδατικών Πόρων) να ενσωματωθούν ως τμήματα σε ένα Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Βορείου Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος του νόμου πρέπει να είναι η συνένωση και όχι η διάσπαση σε ειδικά ινστιτούτα. Με την ίδια λογική όλα τα αντικείμενα της αγροτικής έρευνας θα μπορούσαν να προταθούν να υπαχθούν σε ένα ξεχωριστό Ινστιτούτο.
6.4: «Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα». Πρέπει να είναι Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής με αντικείμενα που θα υποστηρίζονται από αντίστοιχα τμήματα που καλύπτουν τους βασικούς παράγοντες της φυτικής παραγωγής: Εδαφοϋδατικοί πόροι, Γενετική βελτίωση φυτών, Φυτοπροστασία.
6.6.3: Το «Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων» να υπαχθεί ως τμήμα στο Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής. Δεν είναι σωστό υπό τις παρούσες συνθήκες να προτείνονται δύο Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών στον Οργανισμό.
6.6.4: Το «Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας» δεν μπορεί να υπάρχει υπό τις παρούσες συνθήκες ως Ινστιτούτο, αλλά ως Τμήμα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 12
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών προϊόντων Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το παρακάτω:
6.6.2. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων με έδρα την Αθήνα και με γνωστικό αντικείμενο τη συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων, τη μεταποίησή τους με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για παραγωγή τροφίμων και ποτών, τη δευτερογενή αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων τους, τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών.

Να αντικατασταθεί ως:
6.6.2. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων, Οίνου και Ποτών με έδρα την Αθήνα και με γνωστικό αντικείμενο τη συντήρηση και μεταποίηση των τροφίμων με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, την διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, οίνων και ποτών, την δευτερογενή αξιοποίηση των αγροτικών υποπροϊόντων τους.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 13
Αναστασία Τσαγκαράκου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αναφέρεται
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα λειτουργεί Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού με οριζόντιες αρμοδιότητες για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένων των ερευνητικών Ινστιτούτων ως προς την διαχείριση των ερευνητικών έργων.

Δηλαδή τον τακτικό προυπολογισμό των Ινστιτούτων θα το διαχειρίζεται το Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ενώ τον ΕΛΚΕ του κάθε Ινστιτούτου άλλο Τμήμα υποστήριξης? Θα πρέπει η διαχείριση όλου του προυπολογισμού (τακτικό και προγραμμάτων) του κάθε Ινστιτούτου να εξυπηρετείται από ένα τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης που θα υπάγεται στο κάθε Ινστιτούτο
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 14
Αναστασία Τσαγκαράκου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το παρακάτω
6.7.1. Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, και ερευνητικές δομές στα Χανιά και Ηράκλειο το οποίο προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των υποτροπικών φυτών, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών, τα συστήματα βιολογικής καλλιέργειας και την τεχνολογία και ποιότητα ελαιολάδου.
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τρία ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, (β) Τμήμα Αμπέλου και Λαχανοκομίας και (γ) Τμήμα Φυτοπροστασίας, καθώς και Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης .

Να αντικαταστεθεί ως παρακάτω:
6.7.1. Το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με έδρα τα Χανιά, και ερευνητικές δομές στα Χανιά και Ηράκλειο το οποίο προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των υποτροπικών φυτών, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών, τα συστήματα βιολογικής καλλιέργειας και την τεχνολογία και ποιότητα ελαιολάδου.
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τρία ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών, (β) Τμήμα Αμπέλου και Λαχανοκομίας και (γ) Τμήμα Φυτοπροστασίας, καθώς και Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης .
Αιτιολογία : 1) Δεν χρειάζεται να αλλάξει το όνομα του Ινστιτούτου και αυτό γιατί : α) και με την νέα δομή του συνεχίζει να θεραπευει αντικείμενα που αφορούν στις καλλιέργειες της ελιάς των υποτροπικών και της αμπέλου που είναι οι κύριες καλλιέργειες της Κρήτης και β) είναι ήδη και από παλιά γνωστό με το όνομα αυτό.
2) Προτίνεται να σβήσει το ‘ανθοκομίας’ μιας και κανένας πλέον ερευνητής με αυτήν την ειδικότητα δεν υπάρχει στο Ινστιτούτο, και ούτε έγινε κάποια σχετική έρευνα τα τελευταία χρόνια
3) Δεν χρειάζεται να καθοριστεί απαραίτητα η έδρα των Τμημάτων αυτών. Μέσα σε καθένα μπορεί να είναι ερευνητές και από τα Χανιά και από το Ηράκλειο.
4) Αν το διοικητικό (του Ινστιτούτου) παραμείνει εντός του Ινστιτούτου, προτίνω να είναι ξεχωριστό Τμήμα, Εναλλακτικά θα μπορούσε αυτό να καθοριστεί από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού και το Οργανόγραμμα του Οργανισμού

Η παρακάτω παράγραφος:
6.5.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: α) Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, β) Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών, της ελιάς, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών με έδρα την Καλαμάτα και τομέα Οπωροκηπευτικών με έδρα τον Κόροιβο Πύργου

να αντικαταστεθεί με

6.5.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό: α) Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, β) Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών, της ελιάς, συκιάς και των κηπευτικών φυτών και την ποιότητα ελαιολάδου.
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών με έδρα την Καλαμάτα και τομέα Οπωροκηπευτικών με έδρα τον Κόροιβο Πύργου.

Αιτιολογία : Το Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας έχει δύο νέους ερευνητές με γνωστικό αντικείμενο ελαιοκομία και ποιότητα ελαιολάδου και ένα από τα 3 διαπιστευμένα εργαστήρια ελαιολάδου του ΕΛΓΟ, ώς εκ τούτου πρέπει να προστεθεί στα αντικείμενα και η ποιότητα ελαιολάδου. Επίσης το Τμήμα ΕΛ.ΟΠ διατηρεί την Εθνική συλλογή της συκιάς οπότε προστίθεται και η καλλιέργεια αυτή. Αντίθετα λόγω του ότι δεν υπάρχει κανένας ερευνητής με γνωστικό αντικείμενο το αμπέλι προτίνεται να φύγει το αμπέλι από τα αντικείμενα.

Σχετικά με το 'Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής" αναφέρονται:
6.6.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (α) Τμήμα Αμπέλου Αττικής, (β) Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και (γ) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου, την εδαφολογία, την προστασία εδαφών και την πρωτογενή διαχείριση αγροτικών προϊόντων και τη γεωργική μηχανική.

Μέσα στο Ινστιτούτο αυτό αλλά και στο Τεχνολογίας Τροφίμων ‘χάνεται’ ένας από τους μεγάλους τομείς της Ελληνικής Γεωργίας : ο αμπελοοινικός.
Προτείνεται είτε:
Α) να ονομαστεί Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου και μέσα εκεί να υπάρχουν 3 Τμήματα (1) Αμπέλου και Οίνου, (2) Τμήμα Εδαφολογίας και (3) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής.
Είτε -καλύτερα- Β) Το Αμπέλι και ο Οίνος να αποτελέσουν μόνα τους ένα Ινστιτούτο το Ινστιτούτο Αμπέλου και Οίνου (ξεχωριστά από εδαφολογία και γεωργική μηχανική).
Και στις δύο περιπτώσεις σημαίνει πως και ο ‘οίνος‘ θα φύγει από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 15
Ε. Τούμπας, Εργαστήριο Ελέγχου Καπνού και Τσιγάρων Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.1.4. Στο εργαστήριο Ελέγχου Καπνού και Τσιγάρων ήδη απασχολούνται παραλλήλως δύο ερευνητές του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. Ως εκ τούτου θα ήταν ορθότερο το Εργαστήριο να παραμείνει υπό την εποπτεία του Ι.Γ.Β.& Φ.Π..
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 16
Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 11, Παράγραφος 6.2.1.: Με το νέο σχέδιο νόμου, το μοναδικό σε Πανελλαδικό επίπεδο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών καταργείται και ενσωματώνεται πλέον ως Τμήμα Επιστήμης των Ζώων στο νεοσυσταθέν Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Επιστήμης των Ζώων με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Η Ζωική Παραγωγή και η Κτηνιατρική παγκοσμίως είναι δύο ξεχωριστές Επιστήμες, με διακριτούς ρόλους και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο ΥΠΑΑ&Τ υπάρχουν ξεχωριστές Διευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής και αντίστοιχες Επιστημονικές Εταιρείες στη χώρα μας (Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία και Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία), όπως και σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου (Animal Sciences vs. Veterinary Sciences). Κάθε χώρα προηγμένη και μη, αυτονόητα διαθέτει τουλάχιστον ένα αυτόνομο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ακόμα και η Ουγκάντα διαθέτει το International Livestock Research Institute).
Επίσης, η μετονομασία του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών σε Τμήμα Επιστήμης των Ζώων, όπως προτείνεται στο νέο σχέδιο νόμου, είναι αδόκιμη, αφού δεν προσδιορίζει ότι η ερευνητική μας δραστηριότητα περιστρέφεται γύρω από τα αγροτικά ζώα. Η ονομασία Επιστήμη των Ζώων θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ζώα άσχετα με την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, όπως για παράδειγμα τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες κ.α.).Το πιο παράλογο και παράδοξο όμως είναι ότι την ίδια στιγμή, με το νέο σχέδιο νόμου, δημιουργούνται τρία νέα Ινστιτούτα και το μοναδικό Ινστιτούτο που καταργείται και απορροφάται από άλλο Ινστιτούτο, ως Τμήμα, είναι το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (τα 11 ήδη υπάρχοντα Ινστιτούτα αυξάνονται σε 13).

Σύμφωνα με αυτή την πρόταση στο νέο σχέδιο Νόμου καταργείται πλήρως η Διοικητική αυτοτέλεια του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, γεγονός το οποίο με απόλυτη βεβαιότητα θα οδηγήσει στη σταδιακή του απαξίωση και τελικά στη πλήρη διάλυση του. Να σημειώσουμε ότι πρόσφατα στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προσελήφθησαν 10 νέοι ερευνητές, οι οποίοι αποτελούν μία κρίσιμη μάζα ερευνητών, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, οι οποίοι ήδη διεξάγουν πειραματισμούς στις υπάρχουσες εκτροφές του Ινστιτούτου.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι το σημερινό Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής είναι ένα ιστορικό Ινστιτούτο αφού σχεδιάστηκε το 1935 ως «Κέντρο Ζωοτεχνικών Ερευνών» και η υλοποίηση και στελέχωσή του ξεκίνησε μετά τον Β’ παγκόσμιο και εμφύλιο πόλεμο, το 1950. Η προσφορά του στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι αδιαμφισβήτητη και η αναγνωρισιμότητα και συμβολή του στην επιστήμη της Ζωικής Παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι αποδεδειγμένη από το πλήθος των ερευνητικών έργων που υλοποιήθηκαν στις εκτροφές του και από τον πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου, η πλειοψηφία των ερευνητικών Ινστιτούτων συγκεντρώνεται στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αποδυναμώνοντας την περιφέρεια και την άμεση επαφή των ερευνητικών Ινστιτούτων με τον αγροτικό κόσμο. Θεωρούμε ότι η αποκέντρωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων προς την περιφέρεια, θα έπρεπε να είχε αποτελέσει πρωταρχικό στόχο του νέου Σχεδίου Νόμου, προκειμένου αυτά να συμβάλουν τα μέγιστα στην ανάταξη της κτηνοτροφικής παραγωγής και γενικότερα της αγροτικής παραγωγής.

Η πρόταση των Ερευνητών, αλλά και του λοιπού προσωπικού του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, είναι το Ινστιτούτο να παραμείνει ως έχει, ανεξάρτητο με τη δική του Διοικητική αυτοτέλεια και στο εγγύς μέλλον να στελεχωθεί και με άλλο ερευνητικό και βοηθητικό προσωπικό, προκειμένου να εκπληρώσει την αποστολή του με τον ποιό ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 17
Πολύκαρπος Λώλος (Γεωπόνος Π.Ε / ΕΛΓΟ "ΔΗΜΗΤΡΑ") Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6.6.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, αποτελείται από τα 3 παρακάτω Τμήματα:
(α) Τμήμα Αμπέλου Αττικής, (β) Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και (γ) Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής Αθηνών.

Από αυτά τα 3 Τμήματα που συγχωνεύονται, μόνο το ένα (Αμπέλου) έχει άμεση σχέση με Φυτική Παραγωγή και αφορά μόνο την καλλιέργεια του Αμπελιού. Έτσι γνωστικά (και ερευνητικά) δεν καλύπτονται οι υπόλοιπες καλλιέργειες της Αττικής π.χ κηπευτικές.

Επίσης τα υπόλοιπα 2 Τμήματα που συγχωνεύονται (Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής) ανήκουν στον Τομέα της "Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής" και όχι στην "Φυτική Παραγωγή".

Οπότε: Το όνομα "Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής" θα πρέπει να μετονομαστεί σε:
- " Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής & Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων Αττικής" ή (στο πιο εκτενές και πλήρες όνομα)
- " Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Αττικής",

έχοντας πάντα ως προοπτική την διεύρυνση του πεδίου δράσης του Ινστιτούτου και σε άλλες καλλιέργειες ώστε να καλύπτει ερευνητικά τις ανάγκες του συνόλου των καλλιεργειών που υπάρχουν στην Αττική.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 18
Θωμάς Παπαχρήστου Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παράγραφο 6.2.1. η επωνυμία του Ινστιτούτου να αλλάξει σε Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Ζωικής Παραγωγής και αντίστοιχα το Τμήμα σε Τμήμα Ζωικής Παραγωγής. Ο όρος Επιστήμη Ζώων (Animal Science) παραπέμπει σε ακαδημαϊκή διάρθρωση.

Στην παράγραφο 6.2.2. μετά την παρένθεση να προστεθεί ".....λιβαδιών, υγροτόπων) και των πόρων τους (έδαφος, βλάστηση, νερό και ζώα) με οικολογικές........."

Στην παράγραφο 6.4.1., η ενοποίηση του Τμήματος Ακρόδυων Βαρδατών Λαμίας στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας φαίνεται να μην είναι συμβατή με τον τίτλο του Ινστιτούτου. Επιστημονικά ταιριάζει με το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων της παραγράφου 6.2.3. και μάλλον θα πρέπει να μεταφερθεί ή ενσωματωθεί εκεί. Αν μείνει εδώ θα πρέπει μάλλον να αναδιατυπωθεί ο τίτλος του Ινστιτούτου.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 19
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας