ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
1. Κατηγορία Ερευνητικού προσωπικού
α) Ερευνητές. Οι ερευνητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/08.12.2014), κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η εργασιακή τους σχέση, τα προσόντα πρόσληψης, η εξέλιξή τους, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τις παραγράφους 2, 3, 4, 6, 16 και 18 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι βαθμίδες τους είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
β) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ). Οι ΕΛΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄),είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Η εργασιακή σχέση, τα προσόντα πρόσληψης, η εξέλιξή τους, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τις παραγράφους 5, 6, 16 και 18 του ιδίου άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι βαθμίδες τους είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.

2.Το ερευνητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις ως αορίστου ή ορισμένου χρόνου (με θητεία) και για τη διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής του εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τα εδάφια 4 και επόμενα της παρ. 7 του άρθρου 29. Ο μη προαγόμενος στη Β΄ βαθμίδα με αίτησή του που υποβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του στη βαθμίδα Γ΄ μπορεί να ενταχθεί σε κενή οργανική θέση, αν υφίσταται, άλλως σε προσωποπαγή θέση είτε των ΕΛΕ του στοιχείου β) της παραγράφου 1 είτε, του προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση για ένταξη στους ΕΛΕ διαβιβάζεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου (ΕΣΙ), το οποίο και γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ αποφασίζει την ένταξη μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ. Ο κατά τα ανωτέρω ενταγμένος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του θέσης. Η προηγούμενη θητεία του σε θέση ερευνητή θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις συνέπειες. Διαφορές που γεννώνται από την πρόσληψη και την προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών ακυρωτικών δικαστηρίων.

3. Το προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ) στελεχώνει τις οργανικές μονάδες του Οργανισμού και προσφέρει τις υπηρεσίες του προς εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του Οργανισμού.

4. Το προσωπικό των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΔΕ και ΥΕ) στελεχώνει τις οργανικές μονάδες του Οργανισμού και υποστηρίζει τη λειτουργία τους.

5. Για την πρόσληψη των δικηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄).

6.Τα προσόντα πρόσληψης για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι τα οριζόμενα στις διατάξεις του πδ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν.

7. Για την πρόσληψη του προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν.

8. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, ο Οργανισμός μπορεί να απασχολεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων και έργων του:
8.1. Συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό, περιλαμβανομένων των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων ΑΕΙ, των μεταπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), των μεταδιδακτόρων συνεργατών και των επισκεπτών ερευνητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.
8.2. Συνεργαζόμενο επιστημονικό, διοικητικό, οικονομικό και λοιπό προσωπικό. Η απασχόληση και οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006. Το προσωπικό αυτό, εάν απασχοληθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) και της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280)

9.Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μπορεί να καθορίζονται άλλα ειδικά προσόντα για τις ειδικότητες των οποίων οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του ΠΔ 50/2001, όπως κάθε φορά ισχύουν.

10. Με τον εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση που διέπει το προσωπικό.
'Ενωση Ερευννητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ) Π. ΠΛΑΤΗΣ, Γ. ΣΑΜΟΥΡΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Τα προσόντα και τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητών, τόσο στο ΕΘΙΑΓΕ όσο και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη συνέχεα, ορίζονται στους ιδρυτικούς νόμους για την έρευνα, όπως κάθε φορά ισχύουν (ν.1514/1985 & ν.1845/1989) και είναι αντίστοιχα. Με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, τα προσόντα και τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητών θα είναι τα ίδια για όλους, όπως εφαρμόστηκαν στη ΓΓΕΤ και στο ΕΘΙΑΓΕ διαχρονικά.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 1
1. Στην παράγραφο 1α.......οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τις παραγράφους 2,3,4,6,16 και 18 του ιδίου άρθρου και νόμου,....
Οι παράγραφοι αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν.4386/2016 που τροποποίησε το άρθρο 18 του ν.4310/2014.
Να προσεχθούν και άλλες αναφορές στο ν.4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύει, σε σχέση με τις τροποποιήσεις του ν.4386/2016.
2. Στην παράγραφο 1β.....για τους ΕΛΕ, πρέπει να αναφέρεται ότι το μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα να είναι σχετικό με το(α) ερευνητικό(α) πεδίο(α) του Ινστιτούτου.
3. Στην παράγραφο 2, να προστεθεί ότι κάθε θέση ερευνητή που αποχωρεί ή αφυπηρετεί προκηρύσσεται εντός έξι (6) μηνών.
4. Στην παράγραφο 8.1. να προσεχθεί οι αντιστοιχία των παραγράφων σε σχέση με το ν.4310/2014 και των τροποποιήσεών του με το ν.4386/2016.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 2
Χρίστος Τσαντήλας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Τα όσα προτείνονται στο παρόν σχέδιο νόμου για τα προσόντα των ερευνητών, μπορούν να ισχύουν για τους ερευνητές που θα προσληφθούν μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου, εάν υιοθετηθούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. Το ήδη υπάρχον ερευνητικό προσωπικό για να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου 4310/2014, πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί με τα κριτήρια του ιδίου νόμου, διαφορετικά θα υπάρξει νομική αντίθεση ισχυρή που θα οδηγήσει σε αδιέξοδα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
 3. # 3
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 213
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 46
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα24
Εχθές158
Αυτή την εβδομάδα798
Αυτόν το μήνα3169
Σύνολο726167

Ποιος είναι Online

1
Online

23 Μαρτίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας