ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Νεα οριοθετηση περιοχων με φυσικους περιορισμους (εκτος των ορεινων)
 3. Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email
Νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών).

Η έννοια των μειονεκτικών περιοχών εισήχθη με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ «για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητος και με αυτόν τον τρόπο η διατήρηση ενός ελαχίστου ορίου πυκνότητος πληθυσμού ή η συντήρηση της υπαίθρου σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές» και με απώτερο σκοπό «να ευνοήσει τις γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών σ' αυτές τις περιοχές».
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), με έκθεσή του το 2003 , άσκησε ιδιαίτερη κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνοντας ότι «Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο η κατάταξη των μειονεκτικών περιοχών (ΜΠ) είναι έγκυρη. [Ακόμη,] παρά το γεγονός ότι ορισμένοι μακροοικονομικοί και κοινωνικοοικονομικοί δείκτες μεταβλήθηκαν αισθητά και ότι ορισμένες κατατάξεις μπορεί να μην ισχύουν πλέον, η Επιτροπή δεν πρότεινε τροποποίηση των υφιστάμενων κανονιστικών διατάξεων». Και συνεχίζει «Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ευρύ φάσμα δεκτών για να προσδιορίζουν κατά πόσο οι περιοχές είναι μειονεκτικές η όχι, γεγονός που μπορεί να συνεπαχθεί διαφορές ως προς τη μεταχείριση των δικαιούχων».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιδρώντας στην κριτική του ΕΕΣ, ξεκίνησε διαδικασία αλλαγής του τρόπου οριοθέτησης των μειονεκτικών περιοχών της παραγράφου 3.4 της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (άρθρο 19 Καν(ΕΚ) 1257/1999), καθώς οι ορεινές περιοχές οριοθετούνται με μετρήσιμα κριτήρια, κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, ενώ η έκταση των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα υπόκειται σε ανώτατο όριο ανάλογα με την έκταση της χώρας.
Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση βασίστηκε σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς «ιδίως χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές κλιματικές συνθήκες, και η διατήρηση εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας να είναι σημαντική στις περιοχές αυτές για τη διαχείριση της γης». Ο αρχικός ορίζοντας εφαρμογής της νέας οριοθέτησης ήταν η 1/1/2010, γι’ αυτό και το νέο καθεστώς συμπεριελήφθη στον Καν(ΕΚ) 1698/2005 (άρθρο 50.3(α)), από οπού προέρχεται και η παραπάνω αναφορά. Η εφαρμογή όμως δεν κατέστη δυνατή, καθώς οι διαδικασίες διαβούλευσης και προσομοίωσης των κριτηρίων της νέας οριοθέτησης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρονοβόρες, με συνέπεια η έναρξη της εφαρμογής να μετατεθεί για περίοδο 2014 – 2020 (άρθρα 31,32 και Παράρτημα ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1305/2013).
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, η νέα οριοθέτηση θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι την 1/1/2018 αλλά με τον Καν (ΕΕ) 2017/2393 (Omnibus) η προθεσμία εφαρμογής μετατέθηκε για την 1/1/2019.
Οι ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα προβλέπονται στο άρθρο 31 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, ενώ στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των περιοχών.
Η οριοθέτηση πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 60% της γεωργικής έκτασης πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού, στην οριακή τιμή που αναφέρεται.

Περισσότερα
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει αναρτηθεί στο σύνολό της η μελέτη, δεν μπορούν να αξιολογηθούν τα κριτήρια αποκλεισμού, από τα οποία να προκύπτουν τεκμηριωμένοι λόγοι απένταξης ανά περιοχή.
2. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια, που περιγράφονται στο κείμενο της διαβούλευσης, θα οδηγηθούμε στο τραγελαφικό της υπόθεσης, κατά το οποίο κάτοικοι των Αθηνών, που διαθέτουν ένα κτήμα στις νέες περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, θα λαμβάνουν εξισωτική αποζημίωση ενώ ένας κατεξοχήν γεωργοκτηνοτρόφος κάτοικος μικρού οικισμού, σύμφωνα με την νέα οριοθέτηση θα αποκλείεται από αυτή, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα ήδη βεβαρυμμένα νοικοκυριά των γεωργοκτηνοτροφικών οικογενειών, οδηγώντας τους με μαθηματική ακρίβεια στην πτώχευση.
3. Ένα ακόμη θέμα που τίθεται είναι η αποζημίωση των κτηνοτρόφων, που διαθέτουν εγκαταστάσεις σε θέσεις που δεν εντάσσονται στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, ενώ οι βοσκότοποι που τους έχουν κατανεμηθεί, βρίσκονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους εντός αυτών. Επιβάλλεται διευκρίνιση επί του ζητήματος, διότι αφορά πολύ μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.
4. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι η οριοθέτηση των κτηματικών περιφερειών των τοπικών Κοινοτήτων (επίπεδο διαίρεσης LAU 2 άλλωτε NUTS 5) πάνω στην οποία έχει πραγματοποιηθεί και η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, δεν λαμβάνει υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα κάποιες κοινότητες με όμοια χαρακτηριστικά να κατατάσσονται σε αυτές με φυσικούς περιορισμούς ενώ οι όμοιες τους όχι.
5. Οι Δημοτικές Κοινότητες απαρτίζονται εκτός του κύριου οικισμού από άλλους μικρότερους κυρίως γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα, που μπορεί να είναι χωροθετημένοι σε περιοχές με μεγάλη απόκλιση τόσο σε φυσικά, οικονομικά και κοινωνικά-οικονομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρονται στο σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας.
6. Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Αλμυρού Μαγνησίας, χωροθετείται εντός των ορίων του ο Μ.Σ. Αγχιάλου (WMOQ665- Γ. Μήκος (Lon): 22.8, Γ.Πλάτος (Lat): 39.217 Ύψος (Alt): 13m). Τα δεδομένα που ήδη διαθέτει ο Δήμος από την ΕΜΥ για τα έτη 2013-2017, τα οποία ακολουθούν, έχουν τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία καθώς ο Μ.Σ. βρίσκεται ακριβώς στο όριο των κτηματικών περιοχών Κροκίου και Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού. Λαμβάνοντάς τα υπόψη, υπολογίζεται η ξηρασία στον παρακάτω πίνακα:

έτος
2013 2014 2015 2016 2017
Βροχόπτωση (P) 316 468 612 474,7 477
Εξάτμιση (PΑΝ) 1281,9 1282,9 1254,9 1748,2 1524,5
Ξηρασία 0,25 0,37 0,49 0,27 0,31


Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τουλάχιστον η άμεση περιοχή του Μ.Σ. Αγχιάλου χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της ξηρασίας, σύμφωνα με το κριτήριο του κειμένου της διαβούλευσης ΚΛΙΜΑ/ ΞΗΡΑΣΙΑ : P/PET (Λόγος των ετήσιων βροχοπτώσεων (P) προς την ετήσια δυνητική εξατμισοδιαπνοή* (PET) ) <0.5. *Εξατμισοδιαπνοή = Εξάτμιση + διαπνοή . Η δυνητική εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη από την πραγματική διαπνοή ( http://users.uoa.gr/~eandreadk/index_files/Hydrogeology03.pps ), οπότε οι τιμές του παρονομαστή είναι μεγαλύτερος από αυτόν που έχει χρησιμοποιηθεί λόγω έλλειψης λεπτομερέστερων στοιχείων που διατίθενται από τον Μ.Σ. Αγχιάλου. Το πραγματικό αποτέλεσμα είναι μικρότερο των υπολογισμένων στη στήλη της Ξηρασίας, άρα με ασφάλεια προκύπτει ότι οι εν λόγω περιοχές, που έχουν αποκλειστεί από τη λίστα των περιοχών με φυσικούς αποκλεισμούς χαρακτηρίζονται από το φαινόμενο της ξηρασίας και πρέπει να ενταχθούν στον πίνακα των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.


7. Από το κείμενο της διαβούλευσης, φαίνεται ότι εξετάζεται η παράμετρος της ξηρασίας από στοιχεία του ΟΣΔΕ, ως προς την έκταση των αρδευόμενων ή μη εκτάσεων. Δεν προσδιορίζεται αν, και σε ποιο βάθος χρόνου έχουν εξεταστεί επιμέρους παράμετροι. Έχουμε ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των περιοχών , που έχουν αποκλειστεί, τα οποία δεν έχουμε λάβει ακόμη , προκειμένου να τα αξιολογήσουμε και να σας υποβάλουμε προτάσεις επί των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Εκτιμώντας ότι την διαβούλευση δεν την κάνετε για επικοινωνιακούς λόγους, ζητάμε όπως είτε να παραμείνουν οι περιοχές ως έχουν, είτε να μας δώσετε τα στοιχεία αυτά για να μπορέσουμε να υποβάλουμε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές προτάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στους κτηνοτρόφους θα επηρεαστούν από το που βρίσκεται ο βοσκότοπος, ο οποίος έχει κατανεμηθεί με τεχνητή λύση.
Παραπομπές
 1. http://users.uoa.gr/~eandreadk/index_files/Hydrogeology03.pps
Α.Σ Ενωση Μεσσηνίας | Πάζιος Ιωάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην Μεσσηνία προκύπτει κατάφωρη αδικία μιας και περιοχές που αποτελούν την επιτομή του ορισμού των μειονεκτικών εξαιρούνται όπως σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Παραθέτω παρατηρήσεις που ήδη έχουν κοινοποιηθεί από εμπλεκόμενους στον αγροτικό τομέα της χώρας.
Στον κύριο περιορισμό για την ξηρασία δεν λαμβάνονται υπόψη ως γεωργικές εκτάσεις οι μόνιμοι βοσκότοποι αν και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική έκταση οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μονίμων βοσκοτόπων και μονίμων λειμώνων ή μονίμων καλλιεργειών. Επιπροσθέτως, δεν ελήφθη υπόψη το κριτήριο για την ξηρασία όπως ορίζεται στον Κανονισμό 1305/2013. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι ενώ στο κριτήριο της ξηρασίας το ελληνικό Υπουργείο όρισε ως τοπική διοικητική μονάδα τις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, στην οικονομική δραστηριότητα χρησιμοποιεί τους Νομούς αν και γνωρίζει τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν ακόμη και μέσα στον ίδιο Νομό με αποτέλεσμα περιοχές εντός κάποιου νομού που πληρούν τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού να τίθενται εκτός.
Η εξισωτική αποζημίωση είναι απόλυτα αναγκαία για την επιβίωση των γεωργών ως αντιστάθμισμα του υψηλού κόστους παραγωγής των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και ως συγκολλητικός ιστός της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης της ζωής της υπαίθρου. Καλούμε άμεσα το ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην απόσυρση του εν λόγω Σχεδίου και να καλέσει σε άμεσο διάλογο τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να εξεταστεί ορθολογικά και όχι πρόχειρα σε ποιες περιοχές πρέπει να αποδοθούν ειδικά χαρακτηριστικά.

Με εκτίμηση,
ΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αν. Γεν. Διευθυντή
Αγροτικός Συνεταιρισμός ''Ένωση Μεσσηνίας''
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχετικά με το προσχέδιο του ΥΠΑΑΤ το οποίο αφορά τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, (εκτός των ορεινών) επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο για το Δήμο μας απεντάσσεται από τις μειονεκτικές περιοχές η Τ.Κ. Αγναντερής. Η μοναδική ημιορεινή κοινότητα του Δήμου μας.
Η κατάργησή της εξισωτικής αποζημίωσης θα ενισχύσει την ήδη φθίνουσα πορεία της τοπικής κοινότητας. Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στην περιοχή αυτή και για τη συνέχιση της άσκησης γεωργικών δραστηριοτήτων. Σας τονίζουμε ότι στην Τ.Κ. Αγναντερής εκτρέφονται σήμερα περίπου 6500 αιγοπρόβατα και περίπου 650 βοοειδή. Με την κατάργηση της εξισωτικής το κόστος παραγωγής θα εκτιναχθεί καθιστώντας το μέλλον των κτηνοτρόφων μας αβέβαιο.
Επειδή στην κατανομή των βοσκοτόπων η χώρα αντιμετωπίζεται, σαν ενιαία περιοχή( τεχνική λύση) και οι βοσκότοποι της Τ.Κ. Αγναντερής, δεν θα μπορούν πλέον να διατίθενται για τη λήψη της εξισωτικής αποζημίωσης από αγρότες άλλων περιοχών.
Όπως παρατηρούμε από το προσχέδιο, απεντέσεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ημιορεινών περιοχών της χώρας μας. Ουσιαστικά καταργείται ο χαρακτηρισμός ημιορεινά. Οδηγούμαστε δηλαδή σε μεγαλύτερο μαρασμό της ήδη δοκιμαζόμενης Ελληνικής υπαίθρου.
Ζητούμε από την πολιτεία να προστατεύσει τους κατοίκους της Τ.Κ. Αγναντερής και όλων των αντίστοιχων περιοχών ανά την Ελλάδα. και όχι κάτω από τον επιστημονικό μανδύα μιας ογκώδους μελέτης που δεν συνοδεύει το προσχέδιο να επιχειρείται εξοικονόμηση χρημάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σχετικά με το προσχέδιο του ΥΠΑΑΤ το οποίο αφορά τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, (εκτός των ορεινών) επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο για το Δήμο μας απεντάσσεται από τις μειονεκτικές περιοχές η Τ.Κ. Αγναντερής. Η μοναδική ημιορεινή κοινότητα του Δήμου μας.
Η κατάργησή της εξισωτικής αποζημίωσης θα ενισχύσει την ήδη φθίνουσα πορεία της τοπικής κοινότητας. Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στην περιοχή αυτή και για τη συνέχιση της άσκησης γεωργικών δραστηριοτήτων. Σας τονίζουμε ότι στην Τ.Κ. Αγναντερής εκτρέφονται σήμερα περίπου 6500 αιγοπρόβατα και περίπου 650 βοοειδή. Με την κατάργηση της εξισωτικής το κόστος παραγωγής θα εκτιναχθεί καθιστώντας το μέλλον των κτηνοτρόφων μας αβέβαιο.
Επειδή στην κατανομή των βοσκοτόπων η χώρα αντιμετωπίζεται, σαν ενιαία περιοχή( τεχνική λύση) και οι βοσκότοποι της Τ.Κ. Αγναντερής, δεν θα μπορούν πλέον να διατίθενται για τη λήψη της εξισωτικής αποζημίωσης από αγρότες άλλων περιοχών.
Όπως παρατηρούμε από το προσχέδιο, απεντέσεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ημιορεινών περιοχών της χώρας μας. Ουσιαστικά καταργείται ο χαρακτηρισμός ημιορεινά. Οδηγούμαστε δηλαδή σε μεγαλύτερο μαρασμό της ήδη δοκιμαζόμενης Ελληνικής υπαίθρου.
Ζητούμε από την πολιτεία να προστατεύσει τους κατοίκους της Τ.Κ. Αγναντερής και όλων των αντίστοιχων περιοχών ανά την Ελλάδα. και όχι κάτω από τον επιστημονικό μανδύα μιας ογκώδους μελέτης που δεν συνοδεύει το προσχέδιο να επιχειρείται εξοικονόμηση χρημάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Με την ολοκλήρωση (πρώτο στάδιο ) της μελέτης του Γεωπονικού πανεπιστήμιου Αθηνών στο νομό Γρεβενών μόνο μια μειονεκτική κοινότητα (Κοκκινιάς) μετατρέπεται σε φυσικά μειονεκτήματα ,ενώ όλες οι υπόλοιπες δεν υπόκεινται σε κανένα φυσικό περιορισμό ή ειδικό μειονέκτημα.
Στην συγκεκριμένη διαβούλευση δεν αναφέρεται η προέλευση των στοιχείων που αφορούν το κλίμα (χαμηλή θερμοκρασία), κλίμα και έδαφος (Υπερβολική υγρασία του εδάφους),έδαφος(Περιορισμένη αποστράγγιση εδαφών, Δυσμενής υφή και πετρώδες, Ριζοφυΐα μικρού βάθους, Έδαφος φτωχό σε χημικές ιδιότητες) ,γεωμορφολογία (απότομη πλαγιά).Αναφορά γίνεται μόνο για την ξηρασία, το οποίο φαίνεται να είναι και το βασικό κριτήριο απόρριψης των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα.
Γίνεται λόγος για στοιχεία ποτιστικών τεμαχίων από την ΕΛΣΤΑ
Τ και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.
Συγκεκριμένα τοπική-δημοτική κοινότητα με 50% ποτιστικών αγροτεμαχίων τίθεται εκτός περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.
Συμφώνα με την ΕΛΣΤΑΤ και το ΟΣΔΕ στις τοπικές κοινότητες (πρώην μειονεκτικές) του νομού Γρεβενών δεν υπάρχει καμία κοινότητα με αρδευόμενο ποσοστό αγροτεμαχίων πάνω από 20%.
Ότι αφορά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις Διευθύνσεις γεωργίας-ΤΟΕΒ τα ποτιστικά αγροτεμάχια των εν λόγω κοινοτήτων είναι από 5% έως 30%.
Επιγραμματικά αναφέρω οι τοπικές κοινότητες:
Αηδονίων, Αγίου Γεωργίου, και Κατάκαλης διαθέτουν μόνο γεώφραμμα στο οποίο δεν υπάρχει δίκτυο άρδευσης και μάλιστα υπάρχει απαγόρευση άντλησης υδάτων.
Οι τοπικές κοινότητες Μηλιάς, Κληματακίου και Μυρσίνης δεν διαθέτουν κάποιο αρδευτικό έργο απλά γίνεται μόνο διέλευση του ποταμού Αλιάκμονα.
Για τις κοινότητες Κιβωτού, Πολύδενδρου, Ελευθέρου, Βατολάκκου, Καρπερού, Τρικοκκιάς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , του ΟΣΔΕ αλλά και των ΔΑΟΚ με τα ΤΟΕΒ δείχνουν ποσοστά άρδευσης που δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση το 30%.
Ολά τα παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα την κακή εκτίμηση της μελέτης για το αποκλεισμό των κοινοτήτων από τους φυσικούς περιορισμούς.
Η εξαίρεση των δημοτικών διαμερισμάτων από τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα θα έχει ως συνέπεια εκατοντάδες κάτοικοι από 1-1-2019 να χάσουν την εξισωτική αποζημίωση αλλά και όλα τα επιπλέον μόρια που ελάμβαναν έως τώρα σε διάφορα μέτρα των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης κλπ), τόσο για την διετία 2019-2020 όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Φυσικά πολλαπλές θα είναι οι απώλειες σε άλλες ενισχύσεις κοινωνικής μέριμνας ενώ ποικίλες θα είναι οι εξαιρέσεις και οι ανισότητες για γεωργική και αναπτυξιακή δράση στις περιοχές αυτές.
Σας καλούμε άμεσα να δει το φως της δημοσιότητας και να έρθει στα χέρια μας η εν λόγω μελέτη του ΓΠΑ διότι τα δεδομένα είναι διάτρητα και όλες οι κοινότητες του νομού Γρεβενών να ενταχθούν όπου πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Μακρυχώρι 40006

Σχετικά με το προσχέδιο του ΥΠΑΑΤ το οποίο αφορά τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, (εκτός των ορεινών) επιθυμούμε την επανένταξη στις ημιορεινές-μειονεκτικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ελάτειας, Ευαγγελισμού, Παραπόταμου, Ιτέας, Τεμπών και Γόννων, του Δήμου μας, διότι ιστορικά ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Θεωρούμε ότι το χρονικό περιθώριο της διαβούλευσης ήταν ελάχιστο και δεν δόθηκε η δυνατότητα να τεκμηριωθεί η διατήρηση των κριτηρίων ένταξης στις μειονεκτικές περιοχές (ξηρασία, μορφολογία εδάφους, κλίση). Είμαστε ένας Δήμος όπου περιλαμβάνει ορεινές, ημιορεινές και πεδινές εκτάσεις, όπου το 1/3 περίπου των εκτάσεων ανήκουν στις ημιορεινές-μειονεκτικές ενώ αντίστοιχα έντονη είναι η δραστηριότητα των κατοίκων στις ξηρικές καλλιέργειες (σιτηρά, ελαιοκομία, αμπελουργία) αλλά και στην κτηνοτροφία.
Η κατάργησή της εξισωτικής αποζημίωσης θα ενισχύσει την ήδη φθίνουσα πορεία των παραπάνω μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας. Θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και για τη συνέχιση της άσκησης γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Σας τονίζουμε ότι στις παραπάνω κοινότητες εκτρέφονται περίπου 60.000 αιγοπρόβατα και περίπου 1200 βοοειδή και αντίστοιχα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονται σε περίπου 55.000 στρέμματα.
Με την κατάργηση της εξισωτικής το κόστος παραγωγής θα εκτιναχθεί καθιστώντας το μέλλον των κτηνοτρόφων και των καλλιεργητών μας αβέβαιο.
Προτείνουμε την παραμονή των αναφερόμενων Τοπ. Κοινοτήτων στο καθεστώς των μειονεκτικών περιοχών, σε διαφορετική περίπτωση να υπάρξει πρόβλεψη χορήγησης αντισταθμιστικών μέτρων διατήρησης του εισοδήματος.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
Κολλάτος Κων/νος
Χαραλαμπίδου Θένια Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με την προτεινόμενη οριοθέτηση στο Ν. Σερρών μόνο 5 κοινότητες συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία «περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» ενώ η προηγούμενη οριοθέτηση συμπεριλάμβανε 85 «μειονεκτικές» κοινότητες στο νομό. Κατανοώντας τόσο τους περιορισμούς που προκύπτουν από τις οδηγίες, όσο και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να συμβάλλω στη διαμόρφωση μιας ορθολογικής αλλά και δίκαιης κατανομής-οριοθέτησης για όλη τη χώρα και φυσικά για το νομό Σερρών. Σε αυτό το πλαίσιο έχω να επισημάνω τα εξής:
1. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει διαθέσιμη στη διαβούλευση η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έτσι ώστε να υπάρχει κείμενο αναφοράς για το πως υπολογίζονται οι διάφορες παράμετροι.
2. Δεν διευκρινίζεται η απόσταση από τα σύνορα για τον υπολογισμό των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα.
3. Είναι δεδομένο ότι στις δηλώσεις ΟΣΔΕ εμφανίζονται καλλιέργειες ποτιστικές (βαμβάκι, μηδική κτλ) σε μη αρδευόμενα αγροτεμάχια, με αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
4. Τουλάχιστον όσο αφορά στο Ν. Σερρών δεν έχουν γίνει αρδευτικά έργα για περισσότερο από 30 χρόνια και το πρόβλημα της ξηρασίας εξακολουθεί να μαστίζει πολλές περιοχές.
5. Η σύγκριση του μέσου όρου της τυπικής απόδοσης της χώρας με την τυπική απόδοση του νομού εμπεριέχει μεγάλο στατιστικό λάθος, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες διακυμάνσεις (μέσα στο νομό) στον υπολογισμό του μέσου όρου.
6. Δεν διευκρινίζεται πως έγιναν οι υπολογισμοί των μέσων όρων τυπικής απόδοσης δηλαδή ποια και πόσα έτη χρησιμοποιήθηκαν.
Επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα δεδομένα για τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης και ούτε είναι δυνατόν να ελεγχθεί το αποτέλεσμα αυτής της πρότασης, παρ’ όλα αυτά ίσως αποδοθεί σωστότερα η γεωμορφία και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής αν:

1. Ο υπολογισμός της τυπικής απόδοσης (που θα συγκριθεί με το μέσο όρο της χώρας) γίνει ανά κοινότητα και όχι ανά νομό και χρησιμοποιώντας δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας.
2. Αξιοποιηθούν και τα δεδομένα των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ για τον καθορισμό των αρδευόμενων εκτάσεων καθώς και των Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων (για τις γεωτρήσεις).
3. Παρουσιαστεί ο χάρτης σε μορφή GIS όπου θα φαίνονται επιπλέον και οι περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές, καθώς και τα όρια των δήμων και κοινοτήτων.

Θένια Χαραλαμπίδου
Γεωπόνος PhD
ΑΝΝΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ, ΤΟΥ ΥΠΑΤ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας ( πίνακας 1) το ζωικό κεφάλαιο στις ημιορεινές περιοχές που με την εφαρμογή του νέου κανονισμού 1305/2013 της Ε.Ε. αποχαρακτηρίζονται από μειονεκτικές παρατηρείται σταθερά μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Αυτό από μόνο του σημαίνει πως όχι μόνο δεν έχουν ξεπεραστεί οι φυσικοί περιορισμοί διότι δεν υλοποιήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες τα απαραίτητα έργα υποδομής ώστε αυτοί να αμβλυνθούν και να μην είναι απαραίτητη η εξισωτική αποζημίωση. Οι θαμνώνες έχουν πυκνώσει, η αγροτική οδοποιία είναι μηδαμινή και περιορίζεται πέριξ των οικισμών, νέες ομβροδεξαμενές και ποτίστρες δεν υπάρχουν και ή υφιστάμενες είναι λίγες και αναγκάζουν τους κτηνοτρόφους να συγκεντρώνονται και να βόσκουν τα κοπάδια τους γύρω από αυτές με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί η ποιότητα των βοσκοτόπων. Αντίθετα παρθένες εκτάσεις με υψηλής ποιότητας βοσκήσιμη ύλη είτε δεν έχουν νερό είτε είναι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτές.

Είναι επομένως απαραίτητο να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχεδία για τις βοσκήσιμες γαίες ώστε έχοντας στα χέρια του το Υπουργείο αλλά και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό το απαραίτητο εργαλείο να υλοποιήσουν στοχευόμενες παρεμβάσεις και έργα υποδομής όπως, αραιώσεις θαμνώνων, διανοίξεις δρόμων, ομβροδεξαμενές, ποτίστρες κλπ. για τη στήριξη της κτηνοτροφίας.

Στόχος του Υπουργείου αλλά και των ίδιων των κτηνοτρόφων θα πρέπει να είναι η σταδιακή μείωση των ενισχύσεων αφού όμως πρώτα επιτευχθεί η αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματός τους από αυτές, από αντίστοιχη μείωση του κόστους παραγωγής. Αν δεν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και δεν επιτεύχθη η απεξάρτηση της βιωσιμότητας των γεωργών και των κτηνοτρόφων από τις επιδοτήσεις, οποιαδήποτε μείωση του εισοδήματός τους θα τους οδηγήσει στην εγκατάλειψη της ενασχόλησής τους με την αγροτική δραστηριότητα.

Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα όπως για παράδειγμα η μείωση στο μισό του φορολογικού συντελεστή για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους αγρότες που διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσα από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών θα τους δώσει τη δυνατότητα αφενός μεν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις από το καρτέλ του γάλακτος και αφετέρου να προχωρήσουν σταδιακά και στην μεταποίηση του προϊόντος τους και στη διάθεση μέσα από τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών απευθείας στον καταναλωτή.

Η κτηνοτροφία είναι ο φυσικός ρυθμιστής της βιοποικιλότητας της υπαίθρου. Στις περιοχές που δε βόσκονται σταδιακά οι θαμνώνες πυκνώνουν με αποτέλεσμα να ανατρέπεται η ισορροπία στη χλωρίδα αλλά και στην πανίδα της περιοχής. Επιπλέον αυξάνεται ο κίνδυνος ανεξέλεγκτων πυρκαγιών διότι αφενός μεν αυξάνεται κατά πολύ η καύσιμη ύλη αφετέρου δε η δυνατότητα κατάσβεσής της περιορίζεται μόνο στα εναέρια μέσα λόγω αδυναμίας πρόσβασης των επίγειων δυνάμεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Π. Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΕΤΟΣ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΒΟΟΕΙΔΗ 640 27.369
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 918 191.247


ΕΤΟΣ 2013
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΒΟΟΕΙΔΗ 759 25.625
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 971 179.547

ΕΤΟΣ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΒΟΟΕΙΔΗ 699 26.270
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 778 157.239


ΕΤΟΣ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
ΒΟΟΕΙΔΗ 565 24.492
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 732 154.934

Από τα επίσημα στοιχεία της εξέλιξης του ζωικού κεφαλαίου διαχρονικά για τα έτη 2011 έως και 2017 διαπιστώνεται η δραματική μείωση του και σε επίπεδο αριθμού εκτροφών αλλά και αριθμού ζώων. Μέσα σε μία εξαετία τα βοοειδή μειώθηκαν κατά 2.877 ενώ τα αιγοπρόβατα κατά 36.313.
Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λύσσελης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Με αφορμή τη Δημόσια Διαβούλευση επί της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την οριοθέτηση περιοχών (εκτός των ορεινών) με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:
Για την τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στα φυσικά μειονεκτήματα και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, πρέπει να εξεταστούν σε επίπεδο Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας του Δήμου μας, τα πραγματικά δεδομένα (έλλειψη αρδευτικών δικτύων, χαμηλή παραγωγικότητα των εδαφών, ξηρικές καλλιέργειες χαμηλών αποδόσεων, διαμόρφωση και υφή του εδάφους, εκτατική κτηνοτροφία κλπ), σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ της ΠΕ Δράμας, διαδικασία η οποία δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε.
Επιπλέον τονίζεται ότι η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτίμησε την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο νομού και όχι σε επίπεδο Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας, όπου σε καμία περίπτωση στον Δήμο μας δεν καταγράφεται απόδοση μεγαλύτερη του 80% του μέσου όρου της χώρας.
Με την υπό διαβούλευση απόφαση αποχαρακτηρίζονται οι μέχρι σήμερα σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ έντεκα (11) μειονεκτικές Κοινότητες του Δήμου Προσοτσάνης (Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες Προσοτσάνης, Πετρούσας, Ανθοχωρίου, Γραμμένης, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Κοκκινογείων, Μικροπόλεως, Χαριτωμένης, Μικροκάμπου και Περιχώρας).
Την ίδια στιγμή όμως με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ εντάσσονται στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (επιπλέον εκείνων με φυσικούς περιορισμούς) όλες οι υπόλοιπες Κοινότητες της Θράκης, εξαιρώντας τις μέχρι σήμερα μειονεκτικές Κοινότητες της Ανατολικής Μακεδονίας, διαχωρίζοντας αυθαίρετα την ενιαία Περιφέρεια ΑΜΘ και οξύνοντας ακόμη περισσότερο τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Εάν η απόφαση αυτή δεν αλλάξει και ισχύσει ως έχει, οι επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών και κτηνοτρόφων που διατηρούν εκμεταλλεύσεις στις παραπάνω αναφερόμενες Κοινότητες του Δήμου μας θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές, αφού θα σταματήσουν να εισπράττουν εξισωτικές αποζημιώσεις και δε θα ενισχύονται επιπρόσθετα από τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης (νέοι αγρότες κλπ). Η απώλεια εκατομμυρίων ευρώ ετησίως θα έχει άμεσα δυσμενείς επιπτώσεις στις οικογένειες των αγροτών και κτηνοτρόφων του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν ήδη δυσβάστακτο κόστος παραγωγής, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην ήδη πενιχρή τοπική οικονομία.
Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ζητούμε την άμεση επανεξέταση σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ της ΠΕ Δράμας και τροποποίηση της οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, με το χαρακτηρισμό των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων Προσοτσάνης, Πετρούσας, Ανθοχωρίου, Γραμμένης, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Κοκκινογείων, Μικροπόλεως, Χαριτωμένης, Μικροκάμπου και Περιχώρας ως μειονεκτικών όπως ισχύει σήμερα.
Δήμαρχος Προσοτσάνης Λύσσελης Άγγελος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Με αφορμή τη Δημόσια Διαβούλευση επί της απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την οριοθέτηση περιοχών (εκτός των ορεινών) με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματαθα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:
Για την τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στα φυσικά μειονεκτήματα και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, πρέπει να εξεταστούν σε επίπεδο Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας του Δήμου μας, τα πραγματικά δεδομένα (έλλειψη αρδευτικών δικτύων, χαμηλή παραγωγικότητα των εδαφών, ξηρικές καλλιέργειες χαμηλών αποδόσεων, διαμόρφωση και υφή του εδάφους, εκτατική κτηνοτροφία κλπ), σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ της ΠΕ Δράμας, διαδικασία η οποία δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε.
Επιπλέον τονίζεται ότι η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτίμησε την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο νομού και όχι σε επίπεδο Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας, όπου σε καμία περίπτωση στον Δήμο μας δεν καταγράφεται απόδοση μεγαλύτερη του 80% του μέσου όρου της χώρας.
Με την υπό διαβούλευση απόφαση αποχαρακτηρίζονται οι μέχρι σήμερα σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ έντεκα (11) μειονεκτικές Κοινότητες του Δήμου Προσοτσάνης (Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες Προσοτσάνης, Πετρούσας, Ανθοχωρίου, Γραμμένης, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Κοκκινογείων, Μικροπόλεως, Χαριτωμένης, Μικροκάμπου και Περιχώρας).
Την ίδια στιγμή όμως με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ εντάσσονται στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (επιπλέον εκείνων με φυσικούς περιορισμούς) όλες οι υπόλοιπες Κοινότητες της Θράκης, εξαιρώντας τις μέχρι σήμερα μειονεκτικές Κοινότητες της Ανατολικής Μακεδονίας, διαχωρίζοντας αυθαίρετα την ενιαία Περιφέρεια ΑΜΘ και οξύνοντας ακόμη περισσότερο τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Εάν η απόφαση αυτή δεν αλλάξει και ισχύσει ως έχει, οι επιπτώσεις στο εισόδημα των αγροτών και κτηνοτρόφων που διατηρούν εκμεταλλεύσεις στις παραπάνω αναφερόμενες Κοινότητες του Δήμου μας θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές, αφού θα σταματήσουν να εισπράττουν εξισωτικές αποζημιώσεις και δε θα ενισχύονται επιπρόσθετα από τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης (νέοι αγρότες κλπ). Η απώλεια εκατομμυρίων ευρώ ετησίως θα έχει άμεσα δυσμενείς επιπτώσεις στις οικογένειες των αγροτών και κτηνοτρόφων του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν ήδη δυσβάστακτο κόστος παραγωγής, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην ήδη πενιχρή τοπική οικονομία.
Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ζητούμε την άμεση επανεξέταση σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ της ΠΕ Δράμας και τροποποίηση της οριοθέτησης των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα, με το χαρακτηρισμό των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων Προσοτσάνης, Πετρούσας, Ανθοχωρίου, Γραμμένης, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Κοκκινογείων, Μικροπόλεως, Χαριτωμένης, Μικροκάμπου και Περιχώρας ως μειονεκτικών όπως ισχύει σήμερα.
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην τρέχουσα διαβούλευση που αφορά τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εξαιρούνται οι τοπικές κοινότητες Καρπερού (Καρπερό, Δήμητρα), Κατάκαλης (Κατάκαλη) και Τρικοκκιάς (Τρικοκκιά, Άνοιξη, Τριφύλλι) του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. θα θέλαμε να αναφερθούμε στα εξής σημαντικά σημεία και να ζητήσουμε να συμπεριληφθούν οι παραπάνω τοπικές κοινότητες στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς:
• Με βάση το κριτήριο της ξηρασίας θα θέλαμε να αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία όπως αυτά μας δόθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ.
ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛ/ΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΤ/ΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡ.
2016 Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (κωδ.168-Κεφ Α1.1) (2) 44604 6491
2016 Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (κωδ 810-Κεφ Α1.2) (3) 372 372
2016 Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (κωδ.337-Κεφ Α.2.1) (5) 2669
2016 Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ (κωδ.408-Κεφ. Α.3.1) (6) 60 7
2016 Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ Αγρανάπαυση 1 - 5 ετών 56
2016 Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ Εκτάσεις για καταβολή επιδοτήσεων (7) 2323
2016 Δ.Ε ΧΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ (1) 50084 6870

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ 13,72%

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι σε επίπεδο δημοτικής ενότητας ποτίζονται περίπου το 14 % των καλλιεργειών.
Σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων τα στοιχεία των αρδευόμενων αγροτεμαχίων είναι τα κάτωθι:

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛ/ΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΤ/ΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡ.
2016 Τ.Κ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 23161 4482
2016 Τ.Κ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 291 221
2016 Τ.Κ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1495
2016 Τ.Κ. ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ 32 7
2016 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 24979 4710
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ 18,86%


ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛ/ΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΤ/ΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡ.
2016 Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 17533 2062
2016 Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 66 21
2016 Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1094
2016 Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙ ΑΜΠΕΛΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ 19
2016 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 18712 2083
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ 11,13%ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΑΛΛ/ΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΤ/ΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡ.
2016 Τ.Κ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 3910 319
2016 Τ.Κ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
2016 Τ.Κ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 80
2016 Τ.Κ ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝ ΣΤΑΦΙΔΑΜΠΕΛΩΝ 9
2016 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 3999 319
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ 7,98%

Στην τοπική κοινότητα Καρπερού υπάρχει συλλογικό δίκτυο άρδευσης αλλά λόγο των πολλών προβλημάτων στην λειτουργία του ποτίζονται μόνο το 18,86 % των καλλιεργειών.
Στις τοπικές κοινότητες Τρικοκκιάς και Κατάκαλης δεν υπάρχεουν συλλογικά δίκτυα άρδευσης και ποτίζονται τα 11,13 % και 7,98% των καλλιεργειών.
• Η έννοια των μειονεκτικών περιοχών που εισήχθη με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ «για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας και με αυτό ενός ελάχιστου ορίου πυκνότητας πληθυσμού», βρίσκει έδαφος στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Δεσκάτης που αποδεδειγμένα είναι απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα και παρατηρείται συνεχής μείωση του πληθυσμού.
• Στον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013, περιλαμβάνεται η παρακάτω αναφορά: «οι γεωργοί σήμερα είναι εκτεθειμένοι σε αυξανόμενους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους , ως συνέπεια της αλλαγής του κλίματος και της αυξανόμενης αστάθειας των τιμών». Με βάση τα βιοφυσικά κριτήρια οριοθέτησης του πρώτου σταδίου και λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής , οι εδαφοκλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν το χρόνο σποράς και κατ’ επέκταση συγκομιδής πολλών καλλιεργειών και ιδιαίτερα των εαρινών. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις μεταβολές στα επίπεδα υγρασίας λόγω της γειτνίασης με τη Λίμνη Ιλαρίωνα επιδρούν στη βλαστική περίοδο και στην απόδοση παραγωγής στις παραπάνω περιοχές.
• Η ορεινότητα του Δήμου Δεσκάτης , οι πλαγιές με έντονες κλίσεις, καθώς και οι αδιαμφισβήτητα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.
• Τέλος, εκτός από τον πληθυσμό των γεωργοκτηνοτρόφων που θα χάσουν την εξισωτική αποζημίωση, οι εγκεκριμένοι νέοι αγρότες των περιοχών αυτών που επένδυσαν στη γεωργική δραστηριότητα και καλύπτουν σημαντικό αριθμό θα χάσουν τα επιπλέον 2500 ευρώ του προγράμματος δημιουργώντας προϋποθέσεις συρρίκνωσης.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις ανωτέρω αναφορές ώστε οι τοπικές κοινότητες Καρπερού, Κατάκαλης και Τρικοκκιάς να χαρακτηριστούν ως περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
• Δεν συνυπολογίζεται στις γεωκλιματικές μετρήσεις, ο βοσκότοπος που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. Αυτό δίνει μια διαφορετική εικόνα από την πραγματική αφού οι βοσκότοποι στη χώρα μας, λόγω της φύσης τους, επηρεάζονται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες και δεν υπόκεινται σε βελτίωση της απόδοσής τους, με τεχνικά μέσα.
• Όλα τα κριτήρια σχετίζονται με την καλλιεργήσιμη γη, στοιχείο από το οποίο συμπεραίνουμε ότι τα κριτήρια αυτά έχουν προσαρμοστεί τις συνθήκες χωρών, που δεν ασκούν εκτατική κτηνοτροφία, με την έννοια που αποδίδουμε εμείς στον όρο,εκτατική κτηνοτροφία (βοσκοτόπια με πετρώδης εκτάσεις, δάση, θαμνολίβαδα, χερσολίβαδα, λιγοστή αλλά ποιοτική βοσκή). Στις χώρες αυτές η μορφολογία της καλλιεργήσιμης γης, ταυτίζεται με αυτή των βοσκοτόπων.
• Για τη χώρα μας, όταν βελτιώνονται οι υποδομές στις καλλιεργούμενες εκτάσεις κι όταν έχουν υψηλή απόδοση αυτές, λόγω νερού, εδάφους ή δυναμικών καλλιεργειών, δεν επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά η κτηνοτροφία της περιοχής.
• Ζητάμε την ξεχωριστή προσέγγιση, σε σχέση με το χαρακτηρισμό μιας περιοχής, με φυσικούς περιορισμούς, της γεωργίαςαπό την κτηνοτροφία. Με διαφορετικά κριτήρια για τον κάθε κλάδο, ώστε το αποτέλεσμα των κριτηρίων αυτών,να κάνει πιο ρεαλιστική και πιο δίκαιη, την ένταξη ή μη, της περιοχής αυτής.
• Να σας υπενθυμίσουμε τη μείωση των ποσών της εξισωτικής από το 2016 και μετά για την κτηνοτροφία, προς όφελος της γεωργίας. Με πυκνότητα βόσκησης 3,15 ΖΜ/Ha, για το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειάς μας ,ημείωση είναι μεγαλύτερη από 50%.
• Θα θέλαμε να γνωρίζουμε, ποιο ή ποια κριτήρια πληροί η κάθε περιοχή ξεχωριστά , που εντάσσεται στο νέο κατάλογο των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.
• Ζητάμε την άμεση ένταξη, των περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας, Π.Ε. Καβάλας, Π.Ε. Δράμας μαζί με τη Θράκη, της οποίας οι περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ορεινές ή με φυσικούς περιορισμούς, εντάσσονται ως περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Η περιφέρειά μας είναι ενιαία και ονομάζεται περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι καλλιεργητικές μέθοδοι και η κτηνοτροφική πρακτική είναι κοινές, οι κλιματολογικές συνθήκες το ίδιο, η ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος, της διατήρησης της υπαίθρου, όπως και του τουριστικού δυναμικού της περιοχής, είναι κοινά και για τους πέντε νομούς της ΑΜΘ. Γιατί υπάρχει αυτός ο αναίτιος διαχωρισμός; Ελπίζουμε όχι για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, γιατί αυτοί δεν αναφέρονται πουθενά, στο κείμενο της διαβούλευσης!
TΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
• Δεν συνυπολογίζεται στις γεωκλιματικές μετρήσεις, ο βοσκότοπος που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας. Αυτό δίνει μια διαφορετική εικόνα από την πραγματική αφού οι βοσκότοποι στη χώρα μας, λόγω της φύσης τους, επηρεάζονται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες και δεν υπόκεινται σε βελτίωση της απόδοσής τους, με τεχνικά μέσα.
• Όλα τα κριτήρια σχετίζονται με την καλλιεργήσιμη γη, στοιχείο από το οποίο συμπεραίνουμε ότι τα κριτήρια αυτά έχουν προσαρμοστεί τις συνθήκες χωρών, που δεν ασκούν εκτατική κτηνοτροφία, με την έννοια που αποδίδουμε εμείς στον όρο,εκτατική κτηνοτροφία (βοσκοτόπια με πετρώδης εκτάσεις, δάση, θαμνολίβαδα, χερσολίβαδα, λιγοστή αλλά ποιοτική βοσκή). Στις χώρες αυτές η μορφολογία της καλλιεργήσιμης γης, ταυτίζεται με αυτή των βοσκοτόπων.
• Για τη χώρα μας, όταν βελτιώνονται οι υποδομές στις καλλιεργούμενες εκτάσεις κι όταν έχουν υψηλή απόδοση αυτές, λόγω νερού, εδάφους ή δυναμικών καλλιεργειών, δεν επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά η κτηνοτροφία της περιοχής.
• Ζητάμε την ξεχωριστή προσέγγιση, σε σχέση με το χαρακτηρισμό μιας περιοχής, με φυσικούς περιορισμούς, της γεωργίαςαπό την κτηνοτροφία. Με διαφορετικά κριτήρια για τον κάθε κλάδο, ώστε το αποτέλεσμα των κριτηρίων αυτών,να κάνει πιο ρεαλιστική και πιο δίκαιη, την ένταξη ή μη, της περιοχής αυτής.
• Να σας υπενθυμίσουμε τη μείωση των ποσών της εξισωτικής από το 2016 και μετά για την κτηνοτροφία, προς όφελος της γεωργίας. Με πυκνότητα βόσκησης 3,15 ΖΜ/Ha, για το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειάς μας ,ημείωση είναι μεγαλύτερη από 50%.
• Θα θέλαμε να γνωρίζουμε, ποιο ή ποια κριτήρια πληροί η κάθε περιοχή ξεχωριστά , που εντάσσεται στο νέο κατάλογο των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.
• Ζητάμε την άμεση ένταξη, των περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας, Π.Ε. Καβάλας, Π.Ε. Δράμας μαζί με τη Θράκη, της οποίας οι περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται ορεινές ή με φυσικούς περιορισμούς, εντάσσονται ως περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Η περιφέρειά μας είναι ενιαία και ονομάζεται περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι καλλιεργητικές μέθοδοι και η κτηνοτροφική πρακτική είναι κοινές, οι κλιματολογικές συνθήκες το ίδιο, η ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος, της διατήρησης της υπαίθρου, όπως και του τουριστικού δυναμικού της περιοχής, είναι κοινά και για τους πέντε νομούς της ΑΜΘ. Γιατί υπάρχει αυτός ο αναίτιος διαχωρισμός; Ελπίζουμε όχι για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, γιατί αυτοί δεν αναφέρονται πουθενά, στο κείμενο της διαβούλευσης!
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προς:
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
κ. Σταύρο Αραχωβίτη

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.

Κύριε Υπουργέ
Σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ, στις μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Θηβαίων περιλαμβάνονται οι κοινότητες: Αμπελοχωρίου, Ελεώνος, Ελλοπίας, Βαγίων, Καπαρελλίου, Λεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου, Μουρικίου, Νεοχωρακίου, Ξηρονομής, Πλαταιών και Υπάτου.
Η έννοια των μειονεκτικών περιοχών εισήχθη «για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητος και με αυτόν τον τρόπο η διατήρηση ενός ελαχίστου ορίου πυκνότητος πληθυσμού ή η συντήρηση της υπαίθρου σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές» και με απώτερο σκοπό «να ευνοήσει τις γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών σ' αυτές τις περιοχές».
Στην υπό διαβούλευση όμως οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, οι εν λόγω κοινότητες του Δήμου Θηβαίων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν αναφέρονται ούτε στον Πίνακα 1. “Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς” ούτε στον Πίνακα 2. “Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα”, παρόλο που οι εν λόγω περιοχές σχεδόν στο σύνολο τους υπόκειται σε βιοφυσικούς περιορισμούς, με κυριότερο κριτήριο την ξηρασία, αλλά και τη γεωμορφολογία (επικλινές, πετρώδες έδαφος κτλ).
Επιπλέον, στις εν λόγω κοινότητες δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλογικά αρδευτικά έργα και σε κάποιες από αυτές η καλλιεργούμενη έκταση, σχεδόν στο σύνολό της, δεν αρδεύεται. Ως εκ τούτου, δεν έχουν αρθεί οι φυσικοί περιορισμοί που αναφέρονται ως κριτήρια στην υπό διαβούλευση οριοθέτηση, για να εξαιρεθούν από αυτή.
Σε ότι αφορά την οικονομική δραστηριότητα, ενώ έχει ορισθεί η Τοπική/Δημοτική Κοινότητα ως Τοπική Διοικητική Μονάδα για την Ελλάδα στο κριτήριο της ξηρασίας, εκτιμήθηκε ο Νομός και όχι ο Δήμος. Στο Νομό όμως δεν έχουν όλοι οι Δήμοι την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
Με βάση τα παραπάνω, το σχέδιο σας για την οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, αποκλείει το Νομό Βοιωτίας επομένως και τον Δήμο μας, με συνέπεια πλήθος γεωργών και κτηνοτρόφων δεν θα μπορεί πλέον να λαμβάνει την εξισωτική αποζημίωση, που ήδη τα τελευταία χρόνια είναι μειωμένη κατά 50%. Ανάλογες επιπτώσεις θα υπάρχουν και στα προγράμματα “Νέων Αγροτών” και “Σχεδίων Βελτίωσης”. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να σταματήσει στο απώτερο μέλλον η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή και οι κοινότητες να ερημώσουν.
Κύριε Υπουργέ
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω προκειμένου να συμπεριληφθούν οι προαναφερόμενες κοινότητες στο σχέδιο για την οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ, στις μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Θηβαίων περιλαμβάνονται οι κοινότητες: Αμπελοχωρίου, Ελεώνος, Ελλοπίας, Βαγίων, Καπαρελλίου, Λεύκτρων, Λουτουφίου, Μελισσοχωρίου, Μουρικίου, Νεοχωρακίου, Ξηρονομής, Πλαταιών και Υπάτου.
Η έννοια των μειονεκτικών περιοχών εισήχθη «για να εξασφαλίζεται η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητος και με αυτόν τον τρόπο η διατήρηση ενός ελαχίστου ορίου πυκνότητος πληθυσμού ή η συντήρηση της υπαίθρου σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές» και με απώτερο σκοπό «να ευνοήσει τις γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιώσει το εισόδημα των γεωργών σ' αυτές τις περιοχές».
Στην υπό διαβούλευση όμως οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, οι εν λόγω κοινότητες του Δήμου Θηβαίων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν αναφέρονται ούτε στον Πίνακα 1. “Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς” ούτε στον Πίνακα 2. “Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα”, παρόλο που οι εν λόγω περιοχές σχεδόν στο σύνολο τους υπόκειται σε βιοφυσικούς περιορισμούς, με κυριότερο κριτήριο την ξηρασία, αλλά και τη γεωμορφολογία (επικλινές, πετρώδες έδαφος κτλ).
Επιπλέον, στις εν λόγω κοινότητες δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλογικά αρδευτικά έργα και σε κάποιες από αυτές η καλλιεργούμενη έκταση, σχεδόν στο σύνολό της, δεν αρδεύεται. Ως εκ τούτου, δεν έχουν αρθεί οι φυσικοί περιορισμοί που αναφέρονται ως κριτήρια στην υπό διαβούλευση οριοθέτηση, για να εξαιρεθούν από αυτή.
Σε ότι αφορά την οικονομική δραστηριότητα, ενώ έχει ορισθεί η Τοπική/Δημοτική Κοινότητα ως Τοπική Διοικητική Μονάδα για την Ελλάδα στο κριτήριο της ξηρασίας, εκτιμήθηκε ο Νομός και όχι ο Δήμος. Στο Νομό όμως δεν έχουν όλοι οι Δήμοι την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
Με βάση τα παραπάνω, το σχέδιο σας για την οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, αποκλείει το Νομό Βοιωτίας επομένως και τον Δήμο μας, με συνέπεια πλήθος γεωργών και κτηνοτρόφων δεν θα μπορεί πλέον να λαμβάνει την εξισωτική αποζημίωση, που ήδη τα τελευταία χρόνια είναι μειωμένη κατά 50%. Ανάλογες επιπτώσεις θα υπάρχουν και στα προγράμματα “Νέων Αγροτών” και “Σχεδίων Βελτίωσης”. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να σταματήσει στο απώτερο μέλλον η αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή και οι κοινότητες να ερημώσουν.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω προκειμένου να συμπεριληφθούν οι προαναφερόμενες κοινότητες στο σχέδιο για την οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.
Δήμος Θηβαίων
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Προς
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Γραφείο Υπουργού
κ. Σταύρου Αραχωβίτη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στο έγγραφο της διαβούλευσης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών)» και συγκεκριμένα στον χάρτη και τον κατάλογο των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, διαπιστώσαμε ότι οι Τοπικές Κοινότητες Αχιλλείου, Διλόφου, Ερέτρειας, Ναρθακίου και Νεράιδας του Δήμου Φαρσάλων που θεωρούνταν μέχρι σήμερα μειονεκτικές, είναι εκτός των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Οι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες χαρακτηρίζονται από έντονο ανάγλυφο του εδάφους, υποβαθμισμένα, χαμηλής παραγωγικότητας και με κλίση εδάφη και μικρό ποσοστό αρδευομένων εκτάσεων. Στις Τοπικές Κοινότητες Αχιλλείου Διλόφου, Ερέτρειας, Ναρθακίου και Νεράιδας το ποσοστό των αρδευομένων εκτάσεων σε σχέση με το σύνολο των εκτάσεων είναι αρκετά μικρότερο του 50% και υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις υποβαθμισμένων βοσκοτόπων. Οι καλλιέργειες είναι κυρίως ξηρικές και ασκείται εκτατική κτηνοτροφία. Στους ανωτέρω οικισμούς εκτρέφονται 19.646 αιγοπρόβατα και 614 βοοειδή (στοιχεία 2015). Οι κτηνοτρόφοι των πρώην μειονεκτικών περιοχών, στους οποίους δόθηκε έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου, αλλά και οι γεωργοί αποκλείονται από την είσπραξη της εξισωτικής αποζημίωσης. Η εξισωτική αποζημίωση αποτελεί ένα από τα σημαντικά εισοδήματα των αγροτών των μειονεκτικών περιοχών. Ο αποχαρακτηρισμός των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων θα οδηγήσει σε μείωση του εισοδήματος των γεωργών και κτηνοτρόφων λόγω κατάργησης της εξισωτικής αποζημίωσης και άλλων ενισχύσεων (Νέοι αγρότες κ.α.).
Ζητούμε την επανεξέταση των κριτηρίων για την οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και την παραμονή ως μειονεκτικών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου που οριοθετήθηκαν με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ.Ο Δήμαρχος


Άρης Καραχάλιος
Παραπομπές
 1. http://www.farsala.gr
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ενόψει της διαβούλευσης του νομοσχεδίου του ΥπΑΑΤ με θέμα την νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, καταθέτουμε τους παρακάτω προβληματισμούς μας.
Όπως είναι γνωστό, η ρύθμιση αυτή αποβλέπει στον προσδιορισμό των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης που χορηγείται σε απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, ως αντιστάθμισμα της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που υφίστανται σε περιοχές της χώρας με αντίξοες συνθήκες (ορεινές, με ειδικά μειονεκτήματα και φυσικούς περιορισμούς) με στόχο να αποφευχθεί αφενός η ερημοποίηση των περιοχών αυτών και αφετέρου η αξιοποίηση των φυσικών πόρων στις δυσμενείς αυτές περιοχές.
Ωστόσο, η μεθοδολογία που υιοθετείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη της τα πραγματικά δεδομένα της Χώρας μας, με συνέπεια να καταστρατηγεί εν τέλει τον σκοπό θέσπισης του συγκεκριμένου οικονομικού βοηθήματος από την Ε.Ε..
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα βιοφυσικά κριτήρια, το νομοσχέδιο περιορίστηκε μόνο στο επίπεδο ξηρασίας του εδάφους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες που διαμορφώνουν την παραγωγική δραστηριότητα μιας περιοχής και που προβλέπονται από τον ίδιο τον Κανονισμό, όπως για παράδειγμα η κοστοβόρος άρδευση από παλαιωμένα δίκτυα προ δεκαετιών, η ποιότητα του οδικού δικτύου, η απόσταση από μεγάλα αστικά κέντρα, οι ιδιομορφίες του εδάφους σε κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα, η ριζοφυΐα μικρού βάθους κλπ. Χαρακτηριστικά, στον Δήμο Εμμανουήλ Παππά της Π.Ε. Σερρών, η Δημοτική Ενότητα Στρυμώνα χαρακτηρίζεται από τις πολύ ήπιες εδαφικές της κλίσεις και την περιορισμένη βιοποικιλότητα, σε αντίθεση με τη Δημ. Ενότητα Εμμανουήλ Παππά η οποία έχει έντονη γεωμορφολογία ποικίλο ανάγλυφο και σημαντική βιοποικιλότητα των ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Αναφορικά δε, με το δεύτερο κριτήριο της εκτίμησης της οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι φυσικοί περιορισμοί ή έχουν ξεπερασθεί μετά από την πραγματοποίηση επενδύσεων παρατηρούνται δύο ειδών αυθαιρεσίες. Καταρχάς, και εδώ λήφθηκαν υπόψη μόνο τα μέτρα για την αντιστάθμιση του επιπέδου ξηρασίας, ήτοι τα εν γένει αρδευτικά έργα, παραβλέποντας τους λοιπούς προαναφερόμενους παράγοντες. Επιπροσθέτως,ενώ η τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στα φυσικά μειονεκτήματα και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, προβλέπει ότι πρέπει η εκτίμηση να γίνει σε επίπεδο Δημοτικής/ Τοπικής Κοινότητας, η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτίμησε την αγροτική οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο νομού. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση φαίνεται μονομερής και άδικη καθότι δεν λαμβάνει υπόψη την ετερογένεια της παραγωγικής δραστηριότητας σε επίπεδο Κοινότητας, κατά τα προαναφερόμενα δεδομένα, αλλά και τη γενικότερη κατά τόπον οικονομική δραστηριότητα, η οποία σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως στηρίζεται στην ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
Κύριε, Υπουργέ,
Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά είναι ένας αποκλειστικά αγροτικός Δήμος, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της χώρας στη κατάταξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και με πληθυσμό που έχει μειωθεί δραματικά με βάση τα στοιχεία των τελευταίων δύο πληθυσμιακών απογραφών. Τα νέα εσφαλμένα κριτήρια του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, θα έχουν ως συνέπεια όλες οι κοινότητες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, οι οποίες είναι μειονεκτικές, να απωλέσουν πλέον αυτόν τον χαρακτηρισμό, να επιδεινωθεί το φαινόμενο της ερήμωσης της υπαίθρου και της εκμηδένισης του πρωτογενούς τομέα, βασικού πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως επανεξεταστούν τα κριτήρια που διαμορφώθηκαν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, ώστε να διαφυλαχθεί ο σκοπός της πρόβλεψης των ρυθμίσεων αυτόν από την Ε.Ε., ήτοι η ανάπτυξη της γεωργοκτηνοτροφικής οικονομίας στις δυσμενείς αγροτικές περιοχές, όπως ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά.
Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά
Δημήτριος Π. Νότας
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΠΡΟΣ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Γραφείο Υπουργού
κ. Σταύρου Αραχωβίτη


ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών).
Σχετ: Το έγγραφο με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών)».

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Στο έγγραφο της διαβούλευσης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών)» και συγκεκριμένα στον χάρτη και τον κατάλογο των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, διαπιστώσαμε ότι οι Τοπικές Κοινότητες Αχιλλείου, Διλόφου, Ερέτρειας, Ναρθακίου και Νεράιδας του Δήμου Φαρσάλων που θεωρούνταν μέχρι σήμερα μειονεκτικές, είναι εκτός των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Οι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες χαρακτηρίζονται από έντονο ανάγλυφο του εδάφους, υποβαθμισμένα, χαμηλής παραγωγικότητας και με κλίση εδάφη και μικρό ποσοστό αρδευομένων εκτάσεων. Στις Τοπικές Κοινότητες Αχιλλείου Διλόφου, Ερέτρειας, Ναρθακίου και Νεράιδας το ποσοστό των αρδευομένων εκτάσεων σε σχέση με το σύνολο των εκτάσεων είναι αρκετά μικρότερο του 50% και υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις υποβαθμισμένων βοσκοτόπων. Οι καλλιέργειες είναι κυρίως ξηρικές και ασκείται εκτατική κτηνοτροφία. Στους ανωτέρω οικισμούς εκτρέφονται 19.646 αιγοπρόβατα και 614 βοοειδή (στοιχεία 2015). Οι κτηνοτρόφοι των πρώην μειονεκτικών περιοχών, στους οποίους δόθηκε έκταση επιλέξιμου βοσκοτόπου, αλλά και οι γεωργοί αποκλείονται από την είσπραξη της εξισωτικής αποζημίωσης. Η εξισωτική αποζημίωση αποτελεί ένα από τα σημαντικά εισοδήματα των αγροτών των μειονεκτικών περιοχών. Ο αποχαρακτηρισμός των ανωτέρω Τοπικών Κοινοτήτων θα οδηγήσει σε μείωση του εισοδήματος των γεωργών και κτηνοτρόφων λόγω κατάργησης της εξισωτικής αποζημίωσης και άλλων ενισχύσεων (Νέοι αγρότες κ.α.).
Ζητούμε την επανεξέταση των κριτηρίων για την οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και την παραμονή ως μειονεκτικών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου που οριοθετήθηκαν με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ.Ο Δήμαρχος


Άρης Καραχάλιος
Παραπομπές
 1. http://www.farsala,gr
Χρήστος Σαλτογιάννης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας (Δυτική Ελλάδα) ζητάμε να συμπεριληφθούν πέρα των ήδη καταγεγραμμένων και οι παρακάτω περιοχές:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
• Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Τοπική Κοινότητα Τρύφου*, Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς*
• Δήμος Ξηρομέρου: Δημοτική Κοινότητα Αστακού*, Τοπική Κοινότητα Καραϊσκάκη*, Τοπική Κοινότητα Βασιλόπουλο*, Τοπική Κοινότητα Βλυζιανών*, Τοπική Κοινότητα Αρχοντοχωρίου*, Τοπική Κοινότητα Βάρνακα*, Τοπική Κοινότητα Παναγούλας*.
• Δήμος Αγρινίου: Τοπική Κοινότητα Παντάνασσας, Τοπική Κοινότητα Καινουργίου, Τοπική Κοινότητα Παναιτωλίου, Τοπική Κοινότητα Νέας Αβόρανης, Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα, Τοπική Κοινότητα Γαβαλούς, Τοπική Κοινότητα Δαφνιά, Τοπική Κοινότητα Τριχώνιου, Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας, Τοπική Κοινότητα Γραμματικού, Τοπική Κοινότητα Ζευγαράκι, Τοπική Κοινότητα Κάτω Κεράσοβο, Τοπική Κοινότητα Παπαδάτες.
Σημ. * (ίσως ανήκουν στις ορεινές περιοχές)


Χρήστος Σαλτογιάννης Γεωπόνος
Λαζαρίδης Δημήτριος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αγαπητοί κύριοι.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ορισμένες διαπιστώσεις.
1) Η διαβούλευση έχει πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα με αποτέλεσμα να μην είναι ενημερωμένος ο κόσμος που έχει άμεση σχέση με το θέμα.
2) Η μελέτη του γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί για να διαπιστώσουμε από που αντλεί τις πληροφορίες του προκειμένου να συνταχθεί και να ολοκληρωθεί.
Οι περιφέρειες δεν γνωρίζουν, οι ΔΑΟΚ δεν γνωρίζουν, οι δήμοι δεν γνωρίζουν, οι συνεταιρισμοί δεν γνωρίζουν, οι επιστημονικοί φορείς δεν γνωρίζουν απορούμε από που πήραν στοιχεία για την σύσταση και την παραγωγικότητα των εδαφών;
3)Διαφαίνεται ότι το μόνο κριτήριο που λήφθηκε υπ΄όψιν ήταν το εάν μια περιοχή έχει δυνατότητα άρδευσης ή όχι και μάλιστα χωρίς να ισχύει η ποσοστιαία δέσμευση.
4) Στην περίπτωση της Καστοριάς εάν δείτε τα ποσοστά αρδευόμενων εκτάσεων σε σχέση με τις ξηρικές θα αναρωτιέστε για το ποιος ευθύνεται.
5) Η Δυτική Μακεδονία είναι η περιφέρεια με την μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρώπη και θα πρέπει να μειωθεί, όχι να αυξηθεί.
6)To 2021 θα γίνει απογραφή και θα εκπλαγούν όσοι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου και σχεδιάζουν επί χάρτου.

Για όλα αυτά θα πρέπει να επανεξεταστεί η παρούσα πρόταση από την νέα ηγεσία του υπουργείου με περισσότερη
προσοχή,με περισσότερα στοιχεία και διορατικότητα.

Ευχαριστώ

ΥΓ. Λύστε μου και μια απορία. Το Καλοχώρι, η Τσάκωνη, το Χιλιόδενδρο, η Μεσοποταμία οι Μανιάκοι αρδεύουν 5 % των εκτάσεών τους και εξαιρούνται. Η Αυγή της Καστοριάς που δεν αρδεύει ούτε ένα στρέμμα γης γιατί εξαιρείται;
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2
 • 3


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα100
Εχθές504
Αυτή την εβδομάδα1578
Αυτόν το μήνα13856
Σύνολο1485340

Ποιος είναι Online

1
Online

25 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: