ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών
 3. Τρίτη, 07 Αυγούστου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 3 - Αρμόδιες αρχές

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη λειτουργία και την εποπτεία του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών, ως εξής:
(α) η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας μεριμνά για:
(αα) τις διαδικασίες έγκρισης, ως εκδιδουσών, των αρχών των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
(αβ) την κατάρτιση του καταλόγου των φορέων έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών στην Ελλάδα και την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή της περίπτωσης (δ),
(αγ) την αίτηση για την απόδοση UELN στις εκδίδουσες αρχές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7,
(αδ) την προμήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων έκδοσης της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
(αε) την εποπτεία των φορέων έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των καταχωρημένων ιπποειδών,
(αστ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των καταχωρημένων ιπποειδών στην επικράτεια, με την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη σε ότι αφορά την έκδοση εγγράφων αναγνώρισης της συγκεκριμένης κατηγορίας ιπποειδών,
(αζ) τη διενέργεια ελέγχων των αρχών των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ως προς την τήρηση των διατάξεων της παρούσας για την έκδοση εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών
(αη) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση του μέρους Β.1 του Κεφαλαίου Ι, του Κεφαλαίου V και του Κεφαλαίου ΧΙ του εγγράφου αναγνώρισης,
(β) η Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής μεριμνά για:
(βα) την εποπτεία των φορέων έκδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
(ββ) την προμήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων έκδοσης της παραγράφου 2 του άρθρου 7,
(βγ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών με την έκδοση εγκυκλίων, την παροχή οδηγιών και κάθε άλλου είδους υποστήριξη που αφορά το μητρώο καταχώρησης των εκμεταλλεύσεων ιπποειδών, τις διαδικασίες ενεργούς σήμανσης των ιπποειδών και τις προϋποθέσεις υποβολής τους σε φαρμακευτικές αγωγές, σε σχέση με την ταξινόμησή τους ως ζώων προοριζόμενων για την παραγωγή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση ή όχι,
(βδ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών αναπαραγωγής και απόδοσης με την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε άλλου είδους υποστήριξη που αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης των ανωτέρω ιπποειδών και τις υποχρεώσεις των κατόχων τους
(βε) το συντονισμό και την παροχή οδηγιών κατά τη διενέργεια των ελέγχων που αφορούν τη συμμόρφωση των κατόχων των ιπποειδών στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας,
(βστ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση του μέρους Γ του Κεφαλαίου Ι, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Κεφαλαίου IV και του Κεφαλαίου VI του εγγράφου αναγνώρισης, καθώς και του μέρους Α του Κεφαλαίου Ι αυτού από κοινού με την αρμόδια αρχή της περίπτωσης (α).
(γ) η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής μεριμνά για:
(γα) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των κατόχων ιπποειδών κατά τη μετακίνηση των ζώων στο εσωτερικό της χώρας και κατά την είσοδό τους από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,
(γβ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση του Κεφαλαίου ΙΙΙ, του Κεφαλαίου VII, του Κεφαλαίου VIII, του Κεφαλαίου IX και του Κεφαλαίου X του έγγραφου αναγνώρισης,
(δ) η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεριμνά για:
(δα) το σχεδιασμό και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων του άρθρου 23, τη διαλειτουργικότητά της, όπου απαιτείται, με διεθνείς βάσεις δεδομένων για τα ιπποειδή, καθώς και την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία της μηχανογραφικής υποδομής,
(δβ) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους εξουσιοδοτημένους χρήστες της ηλεκτρονικής  εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) και (β),
(δγ) την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up) των πληροφοριών που καταχωρούνται στην βάση δεδομένων του άρθρου 23,
(δδ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων και την παροχή τεχνικών οδηγιών σε ότι αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) και (β).

2. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ανατίθενται:
(α) η απόδοση κωδικών αριθμών καταχώρησης των εκμεταλλεύσεων ιπποειδών,
(β) η έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης για τα ιπποειδή σφαγής και για τα ιπποειδή αναπαραγωγής και απόδοσης,
(γ) η μέριμνα για την καταχώρηση των προβλεπόμενων στοιχείων που αφορούν στα ιπποειδή σφαγής και στα ιπποειδή αναπαραγωγής και απόδοσης, στη βάση δεδομένων του άρθρου 23,
(δ) η διενέργεια ελέγχων και η εισήγηση επιβολής μέτρων συμμόρφωσης και κυρώσεων στους κατόχους ιπποειδών και στους διενεργούντες την ενεργή σήμανση αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης στις διατάξεις της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25.
Σε περίπτωση που στην οργανωτική διάρθρωση της Περιφερειακής Ενότητας της χώρας δεν υφίσταται ΔΑΟΚ, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται η κτηνιατρική αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων (α) έως (γ) και η ζωοτεχνική αρχή για την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης (δ), από κοινού με την κτηνιατρική αρχή. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης, η απόφαση του Περιφερειάρχη κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1.

Θεωρούμε απαραίτητη την προσθήκη της ΕΛ.ΑΣ στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. Η εμπειρία ως τώρα έχει δείξει ότι σε κάθε άλλη περίπτωση ο μηχανισμός ελέγχου καθιστά το νόμο αδρανή! Δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν δίνεται καν η δυνατότητα να εφαρμοστεί ο Νόμος.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 226
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 59
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα30
Εχθές0
Αυτή την εβδομάδα30
Αυτόν το μήνα1706
Σύνολο740125

Ποιος είναι Online

2
Online

24 Ιουνίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας