ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών
 3. Τρίτη, 07 Αυγούστου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
(α) «ιπποειδή»: τα άγρια ή οικόσιτα μόνοπλα θηλαστικά όλων των ειδών του γένους Equus της οικογένειας Equidae, και οι διασταυρώσεις τους,
(β) «εκμετάλλευση»: η γεωργική μονάδα, η μονάδα εκπαίδευσης, ο στάβλος ή, γενικά, κάθε χώρος ή εγκατάσταση όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδή, οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση τους, καθώς και φυσικά καταφύγια, στα οποία τα ιπποειδή ζουν ελεύθερα,
(γ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή έχει στην κατοχή του ή είναι επιφορτισμένο με τη συντήρηση ενός ιπποειδούς, ανεξάρτητα από το κατά πόσον λαμβάνει οικονομική ανταμοιβή και ανεξάρτητα από το κατά πόσον ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, ακόμη και κατά τη μεταφορά του ζώου σε αγορές ή κατά τη διάρκεια αγώνων, ιπποδρομιών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων,
(δ) «ιδιοκτήτης»: το (τα) φυσικό(-ά) ή νομικό(-ά) πρόσωπο(-πα) που έχει(-ουν) την κυριότητα του ιπποειδούς,
(ε) «καταχωρημένα ιπποειδή»: τα ιπποειδή τα οποία:
(εα) εγγράφονται ή καταχωρούνται και είναι επιλέξιμα για καταχώρηση σε ένα γενεαλογικό βιβλίο, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 90/427/ΕΟΚ και αναγνωρίζονται μέσω εγγράφου αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, ή
(εβ) άλογα, συμπεριλαμβανομένων των πόνεϊ, τα οποία έχουν καταχωρηθεί από διεθνή οργανισμό ή ένωση που διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομιών και αναγνωρίζονται μέσω εγγράφου αναγνώρισης που εκδίδεται από εθνικό παράρτημα του εν λόγω οργανισμού ή ένωσης,
(στ) «γενεαλογικό βιβλίο»: κάθε βιβλίο, μητρώο, δελτιοθήκη ή μηχανοργανωμένο αρχείο:
(στα) που τηρείται είτε από επίσημα εγκεκριμένη ή αναγνωρισμένη από κράτος μέλος οργάνωση ή ένωση, είτε από επίσημη υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους, και
(στβ) στο οποίο εγγράφονται ή καταχωρούνται τα ιπποειδή και είναι επιλέξιμα για καταχώρηση με αναφορά όλων των γνωστών τους προγόνων,
(ζ) «ιπποειδή σφαγής»: τα ιπποειδή που προορίζονται να οδηγηθούν, είτε απευθείας είτε μέσω εγκεκριμένου κέντρου συγκέντρωσης κατά το άρθρο 6 του ΠΔ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93), στο σφαγείο για να σφαγούν,
(η) «ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής»: τα ιπποειδή που δεν αναφέρονται στις περιπτώσεις (ε) και (ζ) ανωτέρω,
(θ) «προσωρινή αποδοχή»: το καθεστώς ενός εγγεγραμμένου ίππου που προέρχεται από τρίτη χώρα και έχει γίνει δεκτός στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών σύμφωνα με απόφαση που εγκρίθηκε δυνάμει της περίπτωσης β) του άρθρου 18 του ΠΔ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93),
(ι) «οριστική εισαγωγή»: το καθεστώς ενός ιπποειδούς που προέρχεται από τρίτη χώρα και εισάγεται στη χώρα για μια περίοδο 90 ή και περισσότερων ημερών,
(ια) «διακριτικό χαρακτηριστικό»: κάθε ορατό ή απεικονίσιμο και διακριτικό χαρακτηριστικό ενός μεμονωμένου ιπποειδούς, το οποίο είναι είτε εγγενές είτε επίκτητο, και καταγράφεται για λόγους αναγνώρισης,
(ιβ) «πομποδέκτης»: παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, η οποία:
(ιβα) είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας Full Duplex (FDX ή FDX-b) ή Half Duplex (HDX),
(ιββ) μπορεί να αναγνωσθεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785, σε ελάχιστη απόσταση 12 εκατοστόμετρων,
(ιγ) «μοναδικός ισόβιος αριθμός»:  μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός 15 ψηφίων, ο οποίος συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με το μεμονωμένο ιπποειδές, τη βάση δεδομένων και τη χώρα όπου καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά οι εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με το σύστημα κωδικοποίησης του παγκόσμιου ισόβιου αριθμού ιπποειδούς (Universal Equine Life Number, UELN), και αποτελείται από:
(ιγα) έναν αναγνωριστικό κωδικό έξι ψηφίων συμβατό με τον UELN για τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 39, ακολουθούμενο από
(ιγβ) έναν ατομικό αριθμό αναγνώρισης εννέα ψηφίων που αποδίδεται στο ιπποειδές·
(ιδ) «κράτος μέλος απαλλαγμένο από την πανώλη των ίππων»:
(ιδα) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου καμία κλινική, ορολογική (σε ανεμβολίαστους ίππους), ή επιδημιολογική ένδειξη δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί η παρουσία πανώλης των ίππων κατά τα δύο τελευταία έτη, και
(ιδβ) όπου δεν έγινε, κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες, εμβολιασμός κατά της ασθένειας αυτής,
(ιε) «ασθένειες που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά»:οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα I του  ΠΔ 44/2012 (ΦΕΚ Α’93),
(ιστ) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας και ειδικότερα για την Ελλάδα, ο κτηνίατρος που εμπίπτει στον ορισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του πδ 79/2007 (ΦΕΚ Α’95),
(ιζ) «αγέλη ιπποειδών»: ένα ιπποειδές ή το σύνολο των ιπποειδών που διατηρούνται σε μία εκμετάλλευση, απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα και διέπονται από το ίδιο υγειονομικό καθεστώς,
(ιη) «υπεύθυνος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 11 της αριθ. 282371/31.05.2006 απόφασης Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ Β’731).

Θα πρέπει να απαγορευτεί το δέσιμο ιπποειδών σε μηχανοκίνητα οχήματα για εξάσκηση, μεταφορά, προπόνηση εκπαίδευση κλπ. Ακόμα και αν δεν ειναι ακριβώς δεμένα αλλά τα κρατάει κάποιος από το μηχανάκι η το αυτοκίνητο η πρακτική ειναι το ίδιο εγκληματική.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή αναφορά , στη χρήση ζώων για ιπποδρομίες και παραδοσιακές κούρσες , καθώς είναι ένα μεγάλο και δύσκολο κεφάλαιο.
Όρια ηλικίας (η αλήθεια είναι πως αγωνίζονται ιπποειδή πολύ μικρά σε ηλικία χωρίς κανέναν έλεγχο).
Να οριστούν κανόνες χρήσης των ζώων αυτών. Κανόνες ευζωίας τους ξεχωριστά.
Να οριστεί τι γίνεται με τα γέρικα ιπποειδή όταν πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι αυτό το σκοπό.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οι χρήστες πολλών ζώων (πρέπει να οριστεί αριθμός) πρέπει να έχει κάποια αναγκαία πιστοποίηση γνώσεων σχετικά με τα ζώα αυτά (π.χ. πιστοποιητικό σεμιναρίων, σπουδές αγροτικές , πρακτική εκπαίδευση).
Να απαγορευτεί κάθε είδους μόνιμο δέσιμο ή κράτημα. Το δέσιμο πρέπει να είναι μόνο βραχυπρόθεσμο (για πετάλωμα, όταν εξετάζεται, όταν μεταφέρεται, ή για μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ αγωνισμάτων αν είναι ιπποειδές αγώνων.
Να οριστεί ο μηχανισμός ελέγχου και ο τρόπος ελέγχου, έτσι ώστε ο νόμος να μην είναι αδρανής, και να δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστεί.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Αναφορικά με τα ζώα εργασίας επίσης :
Είναι σημαντικό να αναφέρονται όρια ηλικίας και κατάσταση υγείας των ζώων.
Να περιγράφονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις για τον εξοπλισμό (τις περισσότερες φορές είναι ακατάλληλος, προκαλεί πόνο και πληγώνει τα ζώα).
Να περιγράφεται η καταλληλόλητα χώρων διαμονής και αναμονής τους σε εξωτερικούς χώρους, η παροχή σκιάστρων, η παροχή πόσιμου νερού όλες τις ώρες, η συχνότητα ταίσματος, οι προδιαγραφές χώρων φύλαξης μετά την εργασία, ο επιτρεπόμενος χρόνος εργασίας, η καταλληλότητα του δαπέδου, το επιτρεπόμενο όριο φόρτωσης.
Να οριστεί τι γίνεται για την προστασία των γέρικων ζώων όταν πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ [Μέλος Δ.Σ. της Π.Φ.Π.Ο] Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία [ Π.Φ.Π.Ο.] γνωρίζοντας  ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές όσον αφορά στην προστασία και ευζωία των ζώων αυτών θεωρεί ότι απαιτείται στο παρόν σχέδιο νόμου να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες  προτάσεις :

(i)     Το παστούρωμα αποτελεί βαρύτατη μορφή κακοποίησης. (Τα παστουρωμένα ζώα είναι ανήμπορα να κινηθούν, να ξαπλώσουν, να σηκώσουν το κεφάλι. Υποφέρουν από μολύνσεις και γάγγραινα στα σημεία δεσίματος και συχνά καταλήγουν σε ακρωτηριασμούς ή στον θάνατο).Είναι υποχρέωση η διασφάλιση της ελευθερίας κινήσεων των ζώων. Πρέπει να απαγορεύεται το δέσιμο των ποδιών ακόμα και σε περιπτώσεις εκπαίδευσης για βηματισμό κ.λ.π.

(ii)  Θα πρέπει να παρέχεται προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την παροχή καταλύματος, το οποίο πρέπει να περιγράφει με τις στοιχειώδεις προδιαγραφές.

(iii) Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διαχωρισμός των ζώων εργασίας με αυστηρές και λεπτομερείς προϋποθέσεις παροχής άδειας προς τέτοια χρήση, συνθήκες εργασίας και κυρώσεις παραβατών. Μιας και η χώρα μας είναι από τις λίγες που επιμένουν να έχουν ιπποειδή εργασίας θα πρέπει τουλάχιστον να προστατεύονται και να τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Όλα αυτά πρέπει να περιγραφούν λεπτομερώς. Σε κάθε περίπτωση επί του παρόντος τα ζώα αυτά είναι απροστάτευτα εντελώς. Πραγματικά απαράδεκτο. Πολλαπλές περιπτώσεις καταγγελιών για κακοποίηση ιπποειδών εργασίας εκθέτουν εκτός των άλλων διαρκώς τη χώρα μας στη Διεθνή κοινότητα.

(iv)  Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν Ιππίατρο.(Είναι απαράδεκτο σε περιπτώσεις εμφανούς κακοποίησης ιπποειδών να γνωματεύουν κτηνίατροι χωρίς γνώσεις για το συγκεκριμένο είδος ζώου που προφανώς θα τα βρίσκουν όλα τέλεια.)

 

ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε κάθε κατηγορία ιπποειδών που θα καταγραφεί θα είναι και η κατηγορία των ιπποειδών εργασίας, τα οποία έως σήμερα έχουν έναν αριθμό κυκλοφορίας όταν θέλουν οι Δήμοι να χορηγήσουν άδεια εργασίας στον ιδιοκτήτη τους. Στην άδεια αναγράφεται πως ο ιδιοκτήτης τους οφείλει να τηρεί τους κανόνες ευζωίας τους. Δηλαδή, εξαρτώνται από την διάθεση και μόνο του ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχουν κριτήρια για την χορήγηση της άδειας ας υπάρχουν τουλάχιστον κριτήρια και δεσμεύσεις για τα ιπποειδή που ουσιαστικά είναι οι εργαζόμενοι.
Λίγες είναι οι χώρες που έχουν ιπποειδή εργασίας και η δική μας είναι μία από αυτές
ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Διευκρινίστε μας ποιος είναι ο υπεύθυνος κτηνίατρος που μπορεί να αναλάβει ιπποειδή. Μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλά προβλήματα από τις γνωματεύσεις των κτηνίατρων για τα ζώα αυτά. Για παράδειγμα τα ιπποειδή που σώσαμε από τον Ασπρόπυργο ανήκουν σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας σε εκτροφέα ιπποειδών ενώ όσα προφανώς τους έδειξαν για έλεγχο ήταν υγιέστατα. Επίσης μας γνωστοποιούν πως στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες εκτροφείς ενώ το παζάρι Σχιστού αναφέρεται ως νόμιμο. Οποιαδήποτε στιγμή στην διάθεση σας τα στοιχεία που έχουμε.
Παραπομπές
 1. http://ippothesis.gr/%ce%b7-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b6%cf%8e%cf%89%ce%bd/
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 226
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 59
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα30
Εχθές0
Αυτή την εβδομάδα30
Αυτόν το μήνα1706
Σύνολο740125

Ποιος είναι Online

2
Online

24 Ιουνίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας