ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών
 3. Τρίτη, 07 Αυγούστου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 23 - Δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων και συνεργασία με τις κεντρικές βάσεις δεδομένων των άλλων κρατών μελών

1. Με μέριμνα της αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 δημιουργείται κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, στην οποία καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τα ιπποειδή που ταυτοποιήθηκαν ή καταχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Η κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών είναι προσβάσιμη στις αρμοδίως εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό εκδίδουσες αρχές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, για το επίπεδο χρήσης που επιτρέπει αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση του τμήματος του κεντρικού μητρώου των ιπποειδών αρμοδιότητάς τους.

2. Κατά την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης, ή την καταχώρηση εγγράφων αναγνώρισης που εκδόθηκαν προηγουμένως, η εκδίδουσα αρχή καταχωρεί στη κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το ιπποειδές:
(α) τον μοναδικό ισόβιο αριθμό,
(β) το είδος,
(γ) το φύλο,
(δ) τον χρωματισμό τριχώματος,
(ε) την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας και έτος), όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),
(στ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τουλάχιστον τα τελευταία 15 ψηφία του κωδικού που διαβιβάζεται από τον πομποδέκτη ή του κωδικού που διαβιβάζεται από τη συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας που δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11784, μαζί με τα στοιχεία σχετικά με το απαιτούμενο σύστημα ανάγνωσης ή την εναλλακτική μέθοδο επαλήθευσης της ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15,
(ζ) τη χώρα γέννησης, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),
(η) την ημερομηνία έκδοσης και οποιασδήποτε τροποποίησης του εγγράφου αναγνώρισης,
(θ) το καθεστώς ως καταχωρημένο ιπποειδές ή ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής,
(ι) το γνωστό καθεστώς του ζώου ως μη προοριζόμενου για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση,
(ια) τον σειριακό αριθμό του εγγράφου αναγνώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7, και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με νέα έγγραφα αναγνώρισης, αντίγραφα ή έγγραφα αναγνώρισης αντικατάστασης που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10, το άρθρο 18, ή το άρθρο 19,
(ιβ) τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση του ιπποειδούς, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),
(ιγ) την κοινοποιηθείσα ημερομηνία θανάτου ή απώλειας του ζώου, όπως δηλώνεται από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ) ή την ημερομηνία σφαγής.
(ιδ) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου που υπέβαλε την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9, στην παράγραφο  2 του άρθρου 11, στην παράγραφο 2 του άρθρου 18, ή στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, ή κατά περίπτωση, που υπέβαλε το έγγραφο αναγνώρισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 17, καθώς και του/των ιδιοκτητών,
(ιε) την ιθαγένεια, το ΑΦΜ και εφόσον συντρέχει περίπτωση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του κατόχου και του/ των ιδιοκτητών, οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση (ιδ),
(ιστ) τα στοιχεία της εκμετάλλευσης όπου το ιπποειδές διατηρείται μόνιμα για τουλάχιστο τρεις (3) μήνες,
(ιζ) το όνομα του ζώου (όνομα γέννησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εμπορικό όνομα), όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),

3. Οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις πληροφορίες των περιπτώσεων της παραγράφου 2 ανωτέρω, εκτός εάν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, κοινοποιείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή, με δήλωση του πιο πρόσφατα καταχωρημένου κατόχου που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ). Εάν η μεταβολή αφορά το πρόσωπο του κατόχου ή του ιδιοκτήτη του ιπποειδούς, η οποία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μεταφοράς του για σφαγή ή προσωρινής μετακίνησής του σε αγορές ή κατά τη διάρκεια αγώνων, ιπποδρομιών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, με δήλωση από κοινού των προσώπων (κάτοχοι ή ιδιοκτήτες) που σχετίζονται με την εν λόγω μεταβολή.

4. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 τηρεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στη κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, για διάστημα τουλάχιστον τριανταπέντε (35) ετών ή έως την παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από τον θάνατο ή τη σφαγή του ιπποειδούς που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 21.

5. Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται σε αυτήν την παράγραφο κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (ιδ) της εν λόγω παραγράφου στην κεντρική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής στο κράτος μέλος:
(α) στο οποίο η εκδίδουσα αρχή έχει εγκριθεί, αναγνωριστεί ή οριστεί ή έχει την έδρα της, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισμού,
(β) στο οποίο γεννήθηκε το ιπποειδές.

6. Η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 μεριμνά ώστε:
(α) να τίθεται στη διάθεση των άλλων κρατών μελών και του κοινού η ονομασία και η διεύθυνση της κεντρικής βάσης δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7,
(β) να διασφαλίζεται, σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 89/608/ΕΟΚ, ότι:
(βα) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17, η κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών ενημερώνει, με αναφορά στον μοναδικό ισόβιο αριθμό, για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων αναγνώρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, την κεντρική βάση δεδομένων του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε το έγγραφο αναγνώρισης,
(ββ) οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε ελάχιστο αριθμό πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, προκειμένου να ελέγχουν κατά πόσον έχει καταγραφεί σε αυτήν κωδικός πομποδέκτη, μοναδικός ισόβιος αριθμός ή αριθμός διαβατηρίου.  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η καθολική, υποχρεωτική καταγραφή σε μια βάση δεδομένων χωρίς καμία εξαίρεση, είναι ο μόνος τρόπος να περιοριστεί η βία, η νοθεία, η κακοποίηση των ζώων αυτών.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 226
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 59
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα35
Εχθές0
Αυτή την εβδομάδα35
Αυτόν το μήνα1711
Σύνολο740130

Ποιος είναι Online

1
Online

24 Ιουνίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας