ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών
 3. Τρίτη, 07 Αυγούστου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 24 - Έλεγχοι

1. Η αρμόδια αρχή της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 διενεργεί τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους στις εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Οι τακτικοί έλεγχοι έχουν προληπτικό χαρακτήρα και διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση εντός 3ετίας. Οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης στη αρμόδια αρχή περί μη συμμόρφωσης στις διατάξεις της παρούσας. Επιπλέον, έκτακτοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στους φορείς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, όταν υφίστανται υπόνοιες, ενδείξεις ή αποδείξεις ότι ασκούν τη δραστηριότητα της εκδίδουσας αρχής εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών.

2. Οι αρμόδιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 3 διενεργούν τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους στους κατόχους των ιπποειδών. Οι τακτικοί έλεγχοι έχουν προληπτικό χαρακτήρα και διενεργούνται ετησίως στο 2% των κατόχων που διατηρούν ιπποειδή στην περιοχή ευθύνης των αρχών του πρώτου εδαφίου, μετά από επιλογή που πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ιπποειδών που κατέχουν καθώς και το ιστορικό και τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιηθήκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης περί μη συμμόρφωσης των κατόχων ιπποειδών στις ανωτέρω διατάξεις. Ομοίως, οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να επεκτείνονται  στους διενεργούντες την ενεργή σήμανση των ιπποειδών, όταν υφίστανται  υπόνοιες, ενδείξεις ή αποδείξεις περί μη συμμόρφωσής τους στις ανωτέρω διατάξεις. Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται από κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται τουλάχιστον από 2 υπαλλήλους και συστήνονται σε ετήσια βάση με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Τα μέλη των κλιμακίων ελέγχου απαρτίζονται από τουλάχιστον 2 υπαλλήλους του κλάδου των ΠΕ Γεωτεχνικών και ειδικότερα από ένα κτηνίατρο και έναν γεωπόνο, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

3. Στα πλαίσια διενέργειας επίσημου ελέγχου, σε κάθε εγκατάσταση από την οποία διέρχονται ιπποειδή, όπως μεταφορικά μέσα, σημεία στάσης, κέντρα συγκέντρωσης, σφαγεία, εγκαταστάσεις διάθεσης ή μεταποίησης νεκρών ιπποειδών, δύναται να πραγματοποιείται έλεγχος και για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από υπαλλήλους των αρμοδίων αρχών της παραγράφου 2 του άρθρου 3, εκ των οποίων, τουλάχιστον ο ένας (1) είναι κτηνίατρος.

4. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προβαίνουν στους ελέγχους των παραγράφων 1 και 2 χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, όταν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να εκδίδεται προειδοποιητική ανακοίνωση, η επίδοση της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες προ του ελέγχου. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο στοιχείο ή πληροφορία που αφορά τον διενεργούμενο έλεγχο.

5. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, οι ελεγκτές δύνανται να:
(α) ζητούν τα στοιχεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης ή τα στοιχεία του κατόχου του ιπποειδούς,
(β) ζητούν την πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, αρχείο ή βιβλίο που τεκμηριώνει την τήρηση των διατάξεων της παρούσας,
(γ) ζητούν πληροφορίες σχετικές με την ιδιοκτησία και την κατοχή ενός ιπποειδούς, ή με την εκπροσώπηση ενός φορέα, ή με το πρόσωπο που διενήργησε την ενεργή σήμανση ενός ιπποειδούς,
(δ) εξετάζουν τα ιπποειδή και τα φερόμενα ή συσχετιζόμενα με αυτό στοιχεία αναγνώρισης,
(ε) λαμβάνουν φωτογραφίες ή βιντεοσκοπημένο υλικό των ζώων που ελέγχουν,
(στ) προβαίνουν σε δέσμευση για εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, κάθε αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα, μη εμφυτευμένοι πομποδέκτες) συναφούς με τον διενεργούμενο έλεγχο,  

6. Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο αντίτυπα πρακτικό ελέγχου στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ελεγκτών, τα πλήρη στοιχεία του ελεγχόμενου, ο σκοπός και το είδος του ελέγχου, τα αποτελέσματα του ελέγχου, τυχόν ευρήματα σχετικά με τη μη συμμόρφωση στις διατάξεις της παρούσας, τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις, το χρονικό διάστημα για συμμόρφωση και το χρονικό διάστημα επανελέγχου συμμόρφωσης, εφόσον ορισθεί. Ο ελεγχόμενος συνυπογράφει το πρακτικό ελέγχου καταγράφοντας, εάν επιθυμεί, τις τυχόν επιφυλάξεις του. Η άρνηση συνυπογραφής εκ μέρους του ελεγχόμενου θεωρείται άρνηση διενέργειας του ελέγχου. Υποδείγματα πρακτικών ελέγχου καθορίζονται με σχετικές εγκυκλίους των αρμοδίων αρχών των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αντίστοιχα προς τους ελέγχους που προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2.

7. Οι πάσης φύσης πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων των παραγράφων 1 και 2 και καταδεικνύουν πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν μη συμμόρφωση στις διατάξεις της παρούσας, διατίθενται αμοιβαία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των περιπτώσεων (α) έως (γ) της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί.

8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων των παραγράφων 1 και 2, πλην αυτών που αφορούν τους διενεργούντες την ενεργή σήμανση των ιπποειδών, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις του άρθρου 25 καταχωρούνται με ευθύνη των ελεγκτικών αρχών στη βάση δεδομένων του άρθρου 23. Πρόσβαση στο σύνολο των εν λόγω στοιχείων έχουν αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α), (β) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να προστεθούν οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν περιστατικά κακοποίησης ζώων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία τους. Ελληνική και Δημοτική Αστυνομία που ερευνούν καταγγελίες και αδέσποτα ζώα. Ειδικά, χωρίς την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. είναι αδύνατον να προστατευθούν τα ιπποειδή. Σπάνια υπάρχει ανταπόκριση από τις Δημοτικές Αρχές σε εκκλήσεις μας για περιστατικά κακοποίησης ενώ ακόμα και σήμερα λόγω της ασάφειας στην ισχύουσα Νομοθεσία και μη κατηγοριοποίησης τους παρά την καθολική αποδοχή τους ως παραγωγικά ζώα και μόνο, υπάρχει προβληματισμός αν καλύπτει τα ιπποειδή ο 4039/12.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 226
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 59
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα30
Εχθές0
Αυτή την εβδομάδα30
Αυτόν το μήνα1706
Σύνολο740125

Ποιος είναι Online

2
Online

24 Ιουνίου 2019

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας