ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.2 «Υλοποιηση επενδυσεων που συμβαλλουν στην εξοικονομηση υδατος» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλαδας 2014-2020»
 3. Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 25

Τροποποίηση πράξης

 1. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με ουσιώδη παρέκκλιση ή/και μεταβολή από την απόφαση ένταξης πράξης ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει αίτηση τροποποίησης το συντομότερο δυνατό στις περιπτώσεις που αφορούν τα στοιχεία του δικαιούχου, και πριν από την κατάθεση αιτήματος πληρωμής που συμπεριλαμβάνει την τροποποιούμενη επένδυση στις περιπτώσεις αλλαγής φυσικού - οικονομικού αντικείμενου.
 2. Το αίτημα τροποποίησης σε σχέση με το δικαιούχο μπορεί ενδεικτικά να αφορά σε αλλαγή:
  • 2.1. Νόμιμου εκπροσώπου,
  • 2.2. Έδρας,
  • 2.3. Επωνυμίας,
  • 2.4. Νομικής μορφής,
 3. Το αίτημα τροποποίησης σε σχέση με την επενδυτική πρόταση μπορεί ενδεικτικά να αφορά σε αλλαγή:
  • 3.1. Την αλλαγή χωροθέτησης της επένδυσης όταν μεταβάλλεται το σημείο υδροληψίας ή/και οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη μελέτη εξοικονόμησης ύδατος.
  • 3.2. Την αλλαγή φυσικού - οικονομικού αντικείμενου των εγκεκριμένων επενδύσεων
  • 3.3. Παράταση χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης πράξης
  • 3.4. Διόρθωση προφανών σφαλμάτων, με την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 24.
 4. Ουσιώδης παρέκκλιση θεωρείται η οποιαδήποτε διαφοροποίηση από την απόφαση ένταξης πράξης που κατά την υλοποίηση επηρεάζει:
  • 4.1. Τους όρους υπαγωγής της αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα.
  • 4.2. Τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και τη λειτουργικότητα των επενδύσεων, μη συμπεριλαμβανομένης της παράτασης του χρόνου υλοποίησης και εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο Άρθρο 24.
  • 4.3. Την εισαγωγή νέας επένδυσης.
 5. Με το αίτημα τροποποίησης πρέπει να τεκμηριώνονται τα εξής:
  • 5.1. Η αναγκαιότητα της τροποποίησης.
  • 5.2. Το εύλογο κόστος αυτής.
  • 5.3. Ότι τα νέα μεγέθη ή οι δυναμικότητες που προκύπτουν μετά από ενδεχόμενη μείωση επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης/του συλλογικού σχήματος ή ότι η αύξηση των μεγεθών ή της δυναμικότητας τους είναι απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας της εκμετάλλευσης ή οι δραστηριότητες του συλλογικού σχήματος.
  • 5.4. Ότι με το αίτημα τροποποίησης, δεν επηρεάζονται αρνητικά τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης - γνωμοδότησης (όπως π.χ. η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία ή αν κάτι τέτοιο γίνεται, τότε η νέα βαθμολογία δεν υπολείπεται εκείνης του πρώτου επιλαχόντα στον πίνακα κατάταξης).
  • 5.5. Ότι η αιτούμενη τροποποίηση δεν έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της δράσης 4.1.2.
  • 5.6. Ότι στην περίπτωση μη υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης όπως απαιτείται κατά περίπτωση προκειμένου το έργο να θεωρείται ολοκληρωμένο.
 6. Ο μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων είναι δύο, μη συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου, διόρθωσης προφανών σφαλμάτων και των τροποποιήσεων που αφορούν στο δικαιούχο.
 7. Δεν γίνεται δεκτή η υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και την υπέρβαση των περιορισμών στο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης των αιτήσεων στήριξης.
 8. Δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που σαν αποτέλεσμα έχουν τη διαμόρφωση της βαθμολογίας κάτω από τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα.
 9. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή το αίτημα, έτσι όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υπογράφεται από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται εγγράφως στην ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας/έδρας εντός πέντε εργάσιμων ήμερων.
 10. Η εξέταση του αιτήματος γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 28. Η επιτροπή παρακολούθησης εξετάζει το αίτημα στο ΠΣΚΕ και εισηγείται την αποδοχή του με ή χωρίς αλλαγές ή την απόρριψή του καταγράφοντας πάντα τη νομική βάση αποδοχής. Σε περίπτωση μεταβολής ή απόρριψης, εκτός από τη νομική βάση, καταγράφεται και το σκεπτικό της. Τα ανωτέρω αποτελούν το πόρισμα επί του αιτήματος τροποποίησης το οποίο αποστέλλεται μαζί με μαζί με την αίτηση, στη ΔΑΟΠ. Η ΔΑΟΠ, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της επιτροπής παρακολούθησης εξετάζει το αίτημα στο ΠΣΚΕ εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία με την επιτροπή παρακολούθησης. Εφόσον από την εξέταση του αιτήματος τροποποίησης προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης της απόφασης ένταξης του άρθρου 22, η ΔΑΟΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, εισηγείται τις απαραίτητες τροποποιήσεις..
 11. Η σχετική απόφαση για την τροποποίηση της πράξης, εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη, εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση της ΔΑΟ της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα λοιπά οριζόμενα για την ένταξη πράξεων στο Άρθρο 22.
 12. Με ευθύνη των ΔΑΟΠ τα αποτελέσματα εξέτασης των τροποποιήσεων (αποδοχή, αποδοχή με αλλαγές, απόρριψη) μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ, μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας. Ο δικαιούχος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα εξέτασης του αιτήματος τροποποίησης μέσω της πρόσβασής του στην προσωπική του καρτέλα στο www.ependyseis.gr ανατρέχοντας στο πόρισμα της ΔΑΟΠ. Εφόσον το αίτημα τροποποίησης έχει απορριφθεί ή έχει γίνει δεκτό με αλλαγές, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999.
 13. Οι τροποποιούμενες επενδύσεις είναι επιλέξιμες προς υλοποίηση από την ημερομηνία κατάθεσης του αρχικού αιτήματος στήριξης. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγχρηματοδότησή τους είναι η έγκριση του αιτήματος τροποποίησης. Συνεπώς, τυχόν υλοποίηση των επενδύσεων στο διάστημα από την κατάθεση του αρχικού αιτήματος στήριξης μέχρι την έγκριση της τροποποίησης γίνεται με απόλυτη ευθύνη του επενδυτή και δεν συνεπάγεται την υποχρέωση συγχρηματοδότησής τους αν το αίτημα τροποποίησης απορριφθεί ή εγκριθεί με αλλαγές.
 14. Δεν θεωρούνται ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές και συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης οι παρακάτω περιπτώσεις:
  • 14.1. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός:
   • 14.1.1.    Οι περιπτώσεις στις οποίες η επενδυτική δαπάνη υλοποιείται με διαφοροποίηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς της χωρίς το νέο ποσοστό εξοικονόμησης ύδατος, όπως προκύπτει από την αναθεωρημένη μελέτη που συνυποβάλλεται με το αίτημα πληρωμής, να υπολείπεται του σχετικού ποσοστού του πίνακα του άρθρου 9. 
   • 14.1.2.    Η αλλαγή χωροθέτησης επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς να μεταβάλλεται το σημείο υδροληψίας ή/και οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη μελέτη εξοικονόμησης ύδατος. 
  • 14.2. Έγγειες βελτιώσεις: Όταν η επενδυτική δαπάνη υλοποιείται με διαφοροποίηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς της μέχρι 20% ως προς την έγκριση, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης ή του συλλογικού οργάνου.
  • 14.3. Οι περιπτώσεις μεταφοράς δαπανών της παραγράφου 16 του άρθρου 26.
  • 14.4. Όλες οι περιπτώσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης πράξης, αλλά με δαπάνη μικρότερη της επιλέξιμης.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 326
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 159
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής_Καθορισμός
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα13
Εχθές192
Αυτή την εβδομάδα1150
Αυτόν το μήνα5475
Σύνολο782973

Ποιος είναι Online

1
Online

29 Μαρτίου 2020

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας