ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.2 «Υλοποιηση επενδυσεων που συμβαλλουν στην εξοικονομηση υδατος» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλαδας 2014-2020»
 3. Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 26

Αίτηση πληρωμής

 1. Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη αίτηση πληρωμής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα. Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης.
 2. Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις αιτήσεις πληρωμής. Κάθε αίτηση μερικής πληρωμής γίνεται δεκτή εφόσον αφορά υλοποίηση προϋπολογισμού που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού και μετά την υποβολή της απομένει προς υλοποίηση εγκεκριμένος προϋπολογισμός που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τις 15.000€ ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ένα αίτημα πληρωμής για την ολοκλήρωση του σχεδίου εντός της προθεσμίας υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.
 3. Οι αιτήσεις προκαταβολής δεν προσμετρώνται στον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό αιτήσεων πληρωμής και συντάσσονται βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.
 4. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξης. Η πρώτη αίτηση πληρωμής μετά τη λήψη προκαταβολής κατατίθεται από το δικαιούχο κ­­αι γίνεται δεκτή όταν:
  • 4.1. Έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ικανό ώστε το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής ή
  • 4.2. έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής αλλά η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από νέα η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής ή
  • 4.3. έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής και ο υποψήφιος επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής.
 5. Οι αιτήσεις πληρωμής/προκαταβολής υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του δικαιούχου και χρεώνονται σε επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 28 (εφεξής επιτροπή παρακολούθησης). Στις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από εκείνη της έδρας του δικαιούχου, η παραλαβή των επενδύσεων πραγματοποιείται από επιτροπή παρακολούθησης της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιούνται οι επενδύσεις.
 6. Στις περιπτώσεις που η αίτηση πληρωμής δεν είναι σύμφωνη με το τυποποιημένο υπόδειγμα ή/και δεν έχει υποβληθεί μέσα από το ΠΣΚΕ, τότε πρωτοκολλείται ως εισερχόμενη στην Υπηρεσία υποβολής αλλά αρχειοθετείται ως μη παραδεκτή.
 7. Όταν κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής διαπιστώνονται θεραπεύσιμες ελλείψεις ή παραβλέψεις, η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο να θεραπεύσει τις σχετικές ελλείψεις εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών χορηγείται με την επιφύλαξη γενικότερων προθεσμιών υποβολής αιτημάτων πληρωμής οι οποίες δεν δύναται να παρατείνονται λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου.
 8. Η αποδοχή προφανούς σφάλματος επί αιτήματος πληρωμής μπορεί να επιφέρει όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24.
 9. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων γίνεται με έλεγχο των παραστατικών και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων της αίτησης πληρωμής και με επιτόπια επίσκεψη. Κατά την επιτόπια επίσκεψη και στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η επιτροπή παρακολούθησης ελέγχει και ταυτοποιεί τον προς στήριξη εξοπλισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά (π.χ. ύπαρξη σειριακών αριθμών στα παραστατικά δαπανών). Αδυναμία ταυτοποίησης του εξοπλισμού οδηγεί την επιτροπή στη μη πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης.
 10. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης, το οποίο συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης καθώς και το δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό πρακτικό διοικητικού ελέγχου που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής.
 11. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων δεν πραγματοποιείται εφόσον ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, όπου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 38.
 12. Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου η επιτροπή παρακολούθησης ελέγχει:
  • 12.1. Την τήρηση των όρων της απόφασης ένταξης πράξης του δικαιούχου.
  • 12.2. Την τήρηση της νομοθεσίας για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
  • 12.3. Την ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
  • 12.4. Τη λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου.
  • 12.5. Το εύλογο του κόστους υλοποίησης των αιτούμενων επενδύσεων.
 13. Η μερική υλοποίηση μιας επένδυσης και η πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία η επένδυση πραγματοποιείται εν μέρει και είναι πλήρως λειτουργική. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η παραλαβή 6 στρεμμάτων συστήματος άρδευσης συνολικής εγκεκριμένης επένδυσης έκτασης 15 στρεμμάτων. Με το αίτημα πληρωμής ο δικαιούχος αιτείται την παραλαβή του υλοποιημένου φυσικού αντικειμένου για την ποσότητα / δυναμικότητα για την οποία αυτό είναι λειτουργικό και την πιστοποίηση της ανάλογης δαπάνης υλοποίησης.
 14. Η παραλαβή μιας ή περισσότερων διακριτών και αυτοτελών φάσεων μερικής υλοποίησης μιας επένδυσης και η πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία μπορεί να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο η ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου και το εύλογο κόστους υλοποίησής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές και αυτοτελείς φάσεις υλοποίησης στην εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος, όπως π.χ. η (συνολική) εγκατάσταση ανά διαφορετικό αγροτεμάχιο, στην ανόρυξη γεωτρήσεων, όπως π.χ. οι εργασίες ανόρυξης και σωλήνωσης γεώτρησης και η εγκατάσταση αντλίας και ηλεκτρολογικού πίνακα, κ.λπ. Για τις παραπάνω αναφερόμενες διακριτές φάσεις τεκμηριώνονται:
  • 14.1. Η ολοκλήρωσή τους με επιτόπια επίσκεψη.
  • 14.2. Η εργασία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν βάσει παραστατικών και επιμετρήσεων (εφόσον αυτές απαιτούνται).
  • 14.3. Το εύλογο κόστος υλοποίησης κάθε φάσης βάσει των παραστατικών και των συμφωνητικών έργου του δικαιούχου με τον ή τους εργολάβους οι οποίοι έχουν αναλάβει την κατασκευή.

Στις περιπτώσεις παραλαβής διακριτών φάσεων μερικής υλοποίησης δεν απαιτείται να πιστοποιηθεί η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου παρά μόνο στην παραλαβή της τελευταίας φάσης ή κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 1. Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης κατά παρέκκλιση της απόφασης ένταξης πράξης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση (μη ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 25, η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από τεχνική έκθεση όπου τεκμηριώνεται η καταλληλότητα και λειτουργικότητα της υλοποιημένης επένδυσης και η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στη δράση 4.1.2.
 2. Στις περιπτώσεις όπου υλοποιείται μια επένδυση, χωρίς μείωση της δυναμικότητας, με χαμηλότερο ποσό δαπάνης από το εγκεκριμένο και ο δικαιούχος επιθυμεί τη μεταφορά της διαφοράς σε άλλη επένδυση η οποία υλοποιείτ26.16αι με υψηλότερο ποσό δαπάνης από το εγκεκριμένο, είναι δυνατή η μεταφορά του ποσού της διαφοράς μεταξύ των επενδυτικών δαπανών στο πλαίσιο του ίδιου αιτήματος πληρωμής, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς:
  • 16.1. Από τις δαπάνες μεταξύ των οποίων είναι δυνατή η μεταφορά ποσών εξαιρούνται οι γενικές δαπάνες.
  • 16.2. Το μεταφερόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
  • 16.3. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών από επενδύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ή από επενδύσεις από την υλοποίησή των οποίων δεν προκύπτει οικονομικό αλλά μόνο φυσικό αντικείμενο προς παραλαβή (π.χ. προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μη υλοποίηση της άρδευσης 5 στρεμμάτων από σύνολο 12 κ.λπ.).
  • 16.4. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προς επενδύσεις των οποίων ο αιτούμενος προϋπολογισμός είχε μειωθεί κατά την εγκριτική διαδικασία.
  • 16.5. Η μεταφορά της διαφοράς πρέπει να αιτείται και να δικαιολογείται από το δικαιούχο. Για το σκοπό αυτό, με το αίτημα πληρωμής, υποβάλλεται τεχνική έκθεση στην οποία α) περιέχεται επεξηγηματικός πίνακας μεταφοράς δαπανών και β) αιτιολογείται η διαφοροποίηση του ύψους των δαπανών και τεκμηριώνεται το εύλογο κόστους υλοποίησης, το οποίο αξιολογείται και εγκρίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης.
  • 16.6. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλέξιμη προς καταβολή δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα 4 (Εύλογο κόστος) και 5 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).
 3. Κάθε επενδυτικό αγαθό που αφορά μηχάνημα και εξοπλισμό παραλαμβάνεται από την επιτροπή παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Η ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης δεν πιστοποιείται από την επιτροπή παρακολούθησης όταν ο υπό παραλαβή εξοπλισμός δεν είναι εγκατεστημένος ή/και δεν είναι συνδεδεμένος με τις απαραίτητες παροχές (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κ.ά.) ή/και βρίσκεται σε συσκευασία, ή είναι εγκατεστημένος εντός αγροτεμαχίου διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει εγκριθεί η χωροθέτησή του, πλην των περιπτώσεων αλλαγής χωροθέτησης του άρθρου 25, παρ. 14.1.2.
 1. Για κάθε επενδυτικό αγαθό που αφορά μηχάνημα (π.χ. υδραντλία, γεννήτρια, κ.α.) και η συγχρηματοδοτούμενη αξία του υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, είναι απαραίτητη η αποτύπωση του αριθμού σειράς ανάγλυφα στο σώμα του σχετικού εξοπλισμού. Αποτύπωση του αριθμού σειράς σε ενσωματωμένο ταμπελάκι ή σε αυτοκόλλητο κ.λπ., οδηγεί στην μη πιστοποίηση της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου μέχρι ο αριθμός σειράς να αποτυπωθεί ανάγλυφα στο σώμα του εξοπλισμού. Ο αριθμός αυτός αποτελεί μέσο ταυτοποίησής του κατά την παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Η αποτύπωση αυτή φωτογραφίζεται και η φωτογραφία αποτελεί τμήμα του πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης. Μη αποτύπωσή του δεν επιτρέπει την παραλαβή της συγκεκριμένης επένδυσης.
 1. Ακολούθως, η επιτροπή παρακολούθησης γνωμοδοτεί συντάσσοντας πρακτικό ελέγχου πληρωμής ή προκαταβολής (εφεξής γνωμοδότηση), την οποία αποστέλλει στη ΔΑΟΠ για έγκριση μαζί με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά. Οι διαπιστώσεις - παρατηρήσεις των επιτροπών παρακολούθησης μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επιτόπια επίσκεψη αποτυπώνονται, με ευθύνη τους, στη γνωμοδότηση. Γνωμοδότηση στην οποία γίνεται αναφορά ότι δεν έχει γίνει ορθά η υλοποίηση του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών, αιτιολογείται πλήρως από την επιτροπή παρακολούθησης με ρητή αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Γνωμοδότηση στην οποία δεν πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών, χωρίς την αναγραφή της σχετικής αιτιολογίας και αναφοράς στο θεσμικό πλαίσιο, δεν θεωρείται πλήρης και κατά συνέπεια η σχετική διαδικασία παραλαβής επενδύσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Σε αυτήν την περίπτωση η ΔΑΟΠ επιστρέφει τη γνωμοδότηση στην σχετική επιτροπή για την ορθή συμπλήρωση και επανυποβολή της.
 2. Η ΔΑΟΠ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της προηγούμενης παραγράφου, συντάσσει στο ΠΣΚΕ το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου της πληρωμής ή προκαταβολής. Σε περίπτωση διαφωνίας με την ανωτέρω γνωμοδότηση, αιτιολογεί τη διαφοροποίηση με ρητή αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο.
 3. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου και της παραλαβής των επενδύσεων, παραβάσεις της ισχύουσας φορολογικής και άλλης σχετικής νομοθεσίας από τους δικαιούχους ή/και τους προμηθευτές τους, όπως αποτυπώνονται στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται με τις αιτήσεις πληρωμής και διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα, δεν αίρουν την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών, εφ όσον:
  • 21.1. Οι παραβάσεις αυτές, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιφέρουν ακυρότητα της συναλλαγής ή πλαστότητα-εικονικότητα των παραστατικών και
  • 21.2. Τα διαλαμβανόμενα στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης 4.1.2.

Τα σχετικά ευρήματα (π.χ. λάθος υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου επί τιμολογίου) διαβιβάζονται από το αρμόδιο όργανο στην αρμόδια δημόσια αρχή προς έλεγχο των ανωτέρω παραστατικών – δικαιολογητικών παράλληλα και ανεξάρτητα με την παραλαβή και εκκαθάριση των αιτούμενων δαπανών. Επίσης ζητείται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, αν από το δικό τους έλεγχο προκύψει ακυρότητα της συναλλαγής ή πλαστότητα-εικονικότητα των παραστατικών-δικαιολογητικών, να ενημερώνουν για τα ευρήματα του ελέγχου τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες.

 1. Οι αιτήσεις στήριξης, που υποβλήθηκαν μέσω του ΠΣΚΕ, και οι αντίστοιχοι διοικητικοί έλεγχοι αυτών μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή την ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν την ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 326
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 159
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής_Καθορισμός
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα14
Εχθές192
Αυτή την εβδομάδα1151
Αυτόν το μήνα5476
Σύνολο782974

Ποιος είναι Online

1
Online

29 Μαρτίου 2020

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας