ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Τροποποιηση της 4270/139407/28.12.2017 (Β’ 5/2018) αποφασης του Υπουργου και του Υφυπουργου Αγροτικης Αναπτυξης και Τροφιμων
 3. Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 4.  Εγγραφή μέσω email

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4270/139407/28.12.2017 Απόφασης (Β΄5/5.1.2018).

Η αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Kαθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β΄5/5.1.2018), τροποποιείται ως ακολούθως:...............περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
- Στην παράγραφο 8 του Άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις που ενισχύονται είναι οι δράσεις υπ’ αρ. 4, 5, 7, 8 και 10 του άρθρου 7 της παρούσας.»

Για τις αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών που παράγουν και εμπορεύονται βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα να προγραμματίζουν και να υλοποιούν δράσεις μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως ακριβώς και οι λοιπές οργανώσεις που έχουν αναγνωριστεί με προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας και όχι να υποχρεώνονται να περιλάβουν στις δράσεις ενίσχυσης υποχρεωτικά τη Δράση 7 και τη Δράση 8 του άρθρου 7 της Υ.Α. 4270/139407/28-12-2017, οι οποίες αφορούν μόνο αποζημίωση για διαφυγόν εισόδημα.
Συγκεκριμένα, η διατύπωση της Δράσης 8 αφορά κυρίως ατομικά τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020 και όχι στους συλλογικούς φορείς (Οργανώσεις Παραγωγών). Παράλληλα ο πίνακας VII δεν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα, όπως για παράδειγμα τα κηπευτικά. Άρα αν μια Οργάνωση Παραγωγών αναγνωρισμένη για βιολογικά κηπευτικά, που το σύνολο των μελών της είναι πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές και δεν επιθυμεί αποζημίωση για διαφυγόν εισόδημα (για αποφυγή διπλής χρηματοδότησης) δε μπορεί να υλοποιεί επιχειρησιακό πρόγραμμα;
Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου και την πρόβλεψη και άλλων δράσεων που κρίνονται αναγκαίες για την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας από την Οργάνωση Παραγωγών (απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, διενέργεια αναλύσεων κ.α.) προκειμένου να μην παρατηρούνται τέτοιου είδους παρερμηνείες.

- Στην παράγραφο 7.4 του άρθρου 12 της Υ.Α. 4270/139407/28-12-2017 αναφέρονται τα εξής:

«Ο προϋπολογισμός μιας δραστηριότητας του επιχειρησιακού προγράμματος μπορεί να ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο έως το 60% του συνολικού επιχειρησιακού ταμείου για κάθε έτος του επιχειρησιακού προγράμματος.»

Προτείνεται η τροποποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου έτσι ώστε να μπορούν οι Οργανώσεις Παραγωγών σε απολύτως τεκμηριωμένες περιπτώσεις που αφορούν απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού και κατασκευή αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων να μπορούν να υπερβούν το συγκεκριμένο ποσοστό εξαιτίας του αυξημένου κόστους των συγκεκριμένων δράσεων, το οποίο δεν μπορεί τις περισσότερες φορές να κατατμηθεί.

- Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 966/71516/2019(ΦΕΚ Β΄ 1606/10.05.2019) προβλέπονται τα εξής:

«Οι Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. πρέπει να τηρούν τα διαλαμβανόμενα της 40000/28-02-2003 υπουργικής απόφασης «Τήρηση βιβλίων και ειδικής λογιστικής από τις Ομάδες Παραγωγών και τις Ενώσεις τους - Δημοσιοποίηση οικονομικών τους αποτελεσμάτων».

Προτείνεται η κατάργηση ή η ουσιαστική τροποποίηση της 40000/28-02-2003 εξαιτίας των δυσλειτουργιών που έχει προκαλέσει δεδομένου ότι πολλά από τα προβλεπόμενα που αναφέρει έχουν πλέον ξεπεραστεί (χειρόγραφη τήρηση βιβλίων ειδικής λογιστικής και θεώρηση από αρμόδια ΔΑΟΚ) ενώ άλλα δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της λειτουργίας μια Οργάνωσης/Ομάδας Παραγωγών.

Για παράδειγμα το Υπόδειγμα 3 (Φύλλο Παραγωγής και Διάθεσης Προϊόντων για κάθε παραγωγό μέλος) δεν έχει εφαρμογή στις Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες συγκεντρώνουν και προωθούν από κοινού το σύνολο της παραγωγής των μελών τους. Επίσης, το Υπόδειγμα 8 (Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Δράσεων) εκτός από τα βασικά στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των μελών, στον όγκο και την αξία παραγωγής κάθε έτους, τα υπόλοιπα στοιχεία (λογαριασμοί εκμετάλλευσης) αφορούν στο νομικό πρόσωπο. Οπότε εκτός του επιπλέον κόστους από τη δημοσίευσή του, στις περιπτώσεις όπου η Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος του νομικού προσώπου τα παραπάνω στοιχεία δεν απαιτούνται.
Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στα πλαίσια της διαβούλευσης της Τροποποίησης της Νέας Εθνικής Στρατηγικής, Αριθμ. 4270/139407 , όσον αφορά στα ισχύοντα «Μέτρα Πρόληψης και Διαχείρισης Κρίσεων στην αγορά των Οπωροκηπευτικών, ως Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, θα θέλαμε να ζητήσουμε την προσθήκη των παρακάτω διατάξεων/εδαφίων:

1) Την δυνατότητα συμμετοχής των Ο.Π. στην ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, συνάπτοντας απευθείας συμβάσεις με τους Αναγνωρισμένους Συλλόγους Πολυτέκνων και την Εκκλησία (Τοπικές Μητροπόλεις), διότι κατά τους θερινούς μήνες, όπου υπάρχει η παράγωγη ροδάκινου δεν λειτουργούν τα σχολεία, ενώ και οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων, λόγω των θερινών αδειών επίσης υπολειτουργούν, αδυνατώντας να εξυπηρετήσουν τις πιεστικές, λόγω της ευπάθειας του ροδάκινου, ανάγκες μας.

2) Την ενεργοποίηση της δυνατότητας, η οποία παρέχεται βάσει των Κανονισμών, για την «Πράσινη συγκομιδή», καθώς σε ορισμένες καλλιέργειες, επί παραδείγματι τα ροδάκινα, η εν λόγω διαδικασία θα συμβάλλει καταλυτικά στην αποσυμφόρηση μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων, με την ανάλωση χαμηλότερων ποσών του Ε.Π., μέσω του αραιώματος των καρπών.

Με εκτίμηση,

Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας
ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΟΚ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΜΕΡΟΣ Α- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ Υ.Α.

[
b]2. Στην παράγραφο 8 του Άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις που ενισχύονται είναι οι δράσεις υπ’ αρ. 4, 5, 7, 8 και 10 του άρθρου 7 της παρούσας.»...[/b]
Σχόλιο 1:
Για τις αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών που παράγουν και εμπορεύονται βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα να προγραμματίζουν και να υλοποιούν δράσεις μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως ακριβώς και οι λοιπές οργανώσεις που έχουν αναγνωριστεί με προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας και όχι να υποχρεώνονται να περιλάβουν στις δράσεις ενίσχυσης υποχρεωτικά τη Δράση 7 και τη Δράση 8 του έρθρου 7 της Υ.Α. 4270/139407/28-12-2017 οι οποίες αφορούν μόνο αποζημίωση για διαφυγόν εισόδημα. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις νοείται ότι ολόκληρο το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος που αιτούνται θερείται ως «περιβαλλοντικό» και συνεπώς η προϋποόθεση της Δράσης 16 «Κατάρτιση, συμβουλές και τεχνική βοήθεια».
Για την παραπάνω πρόταση να ληφθεί υπόψη και η παρ. 4 του άρθρου 30 Άρθρο 30 «Σχέση με προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις και την προώθηση» του Καν. (ΕΕ) (ΕΕ) 2017/891 η οποία αναγράφει:
«4.Η στήριξη για περιβαλλοντικές δράσεις που είναι πανομοιότυπες με γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ή βιολογικής γεωργίας δεσμεύσεις όπως αναφέρεται στα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αντίστοιχα, περιορίζεται στα μέγιστα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού για τις γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξηθούν σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, λαμβανομένων υπόψη ειδικών περιστάσεων που πρέπει να αιτιολογούνται στην εθνική στρατηγική και στα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων παραγωγών.»
Σχόλιο 2:
Να διευκρινιστεί περεταίρω η έννοια του εδαφίου της παρούσας παραγράφου. π.χ. μόνο αυτές οι δράσεις ενισχύονται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων? Η δράση 9 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας η οποία είναι ξεκάθαρα περιβαλλοντική δράση δεν ενισχύεται στα πλαίσια ενός Ε.Π.?
Στο άρθρο 7, Δράση 6 «Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης» η παράγραφος «Η συγκεκριμένη δράση πρέπει να προτείνεται σε βάση μελέτης που θα έχει εκπονηθεί από ανεξάρτητο εξειδικευμένο επιστήμονα με την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι α) θα προκύπτει εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10% και β) δεν προκαλείται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης, εκτός αν η συνολική κατανάλωση ύδατος για την άρδευση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον έκτασης, δεν υπερβαίνει τη μέση κατανάλωση ύδατος των 5 ετών που προηγούνται της επένδυσης.» θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς η αντικατάσταση των πλαστικών άρδευσης μέσω των Ε.Π. των οργανώσεων παραγωγών γίνεται λόγω φθορών ή παλαιότητας με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα γεωπόνου και επίσης τα υλικά που αντικαθίστανται δεν έχουν υπολειμματική αξία.
Στο άρθρο 7, Δράση 9 «Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας» θα πρέπει να αφαιρεθεί η φράση «Για την τεκμηρίωση της δράσης κατά την κατάθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος απαιτούνται προσφορές για τις εργαστηριακές αναλύσεις, μελέτη υπολογισμού του πρόσθετου κόστους από εξειδικευμένο επιστήμονα» δεδομένου ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας είναι πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την παραγωγή υγιεινών αγροτικών προϊόντων και επιθυμητή για την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιστημονική βάση για την αναγκαιότητα και συγχρόνως την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών σε αντικατάσταση της χρήσης των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι δεδομένη και δυνατόν να εντοπιστεί σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.


3.Το 2ο εδάφιο της παρ. 1 του σημείου Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 153 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Καν.(ΕΕ) 2017/891 καθώς και τα προβλεπόμενα του σημείου (ββ)) της παρ. 1.Α του άρθρου 4 της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (B΄601) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει.»

Σχόλιο: Στην παρ. 3 του σημείου Γ αναγράφεται ότι :
3. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται πράγματι για μεταποίηση ως εξής :
i. Με ετήσιες γραπτές συμβάσεις, που περιλαμβάνουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 168 του Καν(ΕΕ) 1308/2013, μεταξύ της Οργάνωσης Παραγωγών και των μεταποιητικών μονάδων ή με δέσμευση προμήθειας παραγωγής των μελών της στην περίπτωση που η ΟΠ είναι και μεταποιητής, οι οποίες θεωρούνται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής της Περιφερειακής Ενότητας, που έχει την έδρα της η Οργάνωση Παραγωγών» Η παρ. 3 θα μπορούσε να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις προϊόντων όπως η σταφίδα, στις οποίες ο μεταποιητής μπορεί να είναι ταυτόχρονα και έμπορος να δίνεται η δυνατότητα στην Ο.Π. να μη υπογράφει ετήσιες συμβάσεις με συγκεκριμένο μεταποιητή – έμπορο αλλά να έχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης των τιμών με οποιονδήποτε έμπορο-αγοραστή και επιλογής της πιο συμφέρουσας για την οργάνωση εμπορικής συμφωνίας. Αντίθετα, η υποχρεωτική ετήσια σύμβαση της οργάνωσης με οποιονδήποτε μεταποιητή-έμπορο αποκλείει από την Ο.Π. το δικαίωμα διαπραγμάτευσης τιμής πώλησης, στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού, με περισσότερους εμπόρους-μεταποιητές.


6. Η παρ. 2.Α του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής :
«2.Α.Τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του έτους....

Σχόλιο: να προστεθεί αναφορά για το χρονικό διάστημα της έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών της τροποποιημένης/νέας δράσης.

10. Η παρ. Α του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«A. Αξιολόγηση, έγκριση, κοινοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, τροποποιήσεων επιχειρησιακών προγραμμάτων και επιχειρησιακών ταμείων....
Οι προαναφερθείσες εισηγήσεις καθώς και τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ενδεχομένως έχει ζητήσει η αρμόδια ΔΑΟΚ υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ ως εξής:
α) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11, του άρθρου 13, και της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 20 Οκτωβρίου.
β) Για τις περιπτώσεις της παρ. 2Α του άρθρου 14 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου.
γ) Για την περίπτωση της παρ. 2Β του άρθρου 14 της παρούσας το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.

Σχόλιο : η περίπτωση (γ) είναι σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί στο σύντομο οριζόμενο χρονικό διάστημα λόγω της έλλειψης προσωπικού και του φόρτου εργασίας στις ΔΑΟΚ οπότε θα πρέπει να προβλεφθεί η εξέλιξη του αιτήματος της Ο.Π. σε περίπτωση που η ΔΑΟΚ δεν αποφανθεί εντός των 15 ημερών.

12. Η παρ. 2(1) του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι ΟΠ δύνανται να επωφεληθούν εθνικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Περιφέρειες της Χώρας, στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σχετικό αίτημα του Κράτους.....
Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιφέρεια θεωρείται σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης στην περίπτωση που η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών που προέκυψε στη σχετική περιφέρεια και διατέθηκε στο εμπόριο από ΟΠ/ΕΟΠ και Ομάδες Παραγωγών, είναι μικρότερη του 20% της συνολικής αξίας της παραγωγής οπωροκηπευτικών που επιτεύχθηκε στην εν λόγω περιφέρεια κατά τα τρία συνεχόμενα έτη πριν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος.


Σχόλιο: Να διευκρινιστεί περεταίρω για ποια προϊόντα λαμβάνεται υπόψη η αξία της παραγωγής (π.χ. τα αναγνωρισμένα της συγκεκριμένης περιφέρειας ή όλα τα οπωροκηπευτικά) και με ποια διαδικασία εντοπίζεται το ποσοστό αυτό (π.χ. έρευνα Ε.Ε, ΥΠΑΑΤ, περιφέρειας κλπ).


19. Στην παρ. 2 του άρθρο 23α προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής :
«Στην Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβάλονται από την ΟΠ, ως συνημμένοι στην αίτηση του ΕΠ (νέο ή τροποποίηση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις) σε μορφή .xls πίνακες, με τα κάτωθι στοιχεία :
α) ο πίνακας δράσεων του ΕΠ,
β) η λίστα εξατομικευμένων δράσεων και
γ) η λίστα των μελών για τις από κοινού δράσεις


Σχόλιο: η περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου δεν κρίνεται αναγκαία και θα πρέπει να αφαιρεθεί ή να προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καθώς σε δράσεις όπως η απασχόληση επιβλέποντα γεωπόνου, η προμήθεια πλαστικών κιβωτίων μεταφοράς-κλουβών, η προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος κλπ η κατάσταση των ωφελουμένων παραγωγών δεν αποτελεί στοιχείο ελέγχου.

ΜΕΡΟΣ Β- ΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ
1. Στο άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 2017/891 παρ. 10 αναγράφεται ότι «Σε περίπτωση μείωσης της παραγωγής που προκαλείται από φυσική καταστροφή, κλιματικό φαινόμενο, ασθένειες ζώων ή φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς, η αποζημίωση από ασφάλεια που λαμβάνεται για τις αιτίες αυτές στο πλαίσιο των δράσεων ασφάλισης συγκομιδής που προβλέπονται στο κεφάλαιο III τμήμα 7 ή ισοδύναμων δράσεων τις οποίες διαχειρίζεται η οργάνωση παραγωγών, μπορεί να συμπεριληφθεί στην αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο». Κρίνεται αναγκαίο να προστεθεί στην παρούσα Υ.Α. (εφόσον είναι εφικτό) αντίστοιχη διάταξη η οποία να εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις της μείωσης ή ολοκληρωτικής καταστροφής της παραγωγής των μελών μιας Ο.Π. λόγω φυσικών καταστροφών ακόμα και χωρίς να έχουν προβλεφθεί σχετικές δράσεις ασφάλισης της συγκομιδής στο Ε.Π που έχει εγκριθεί και υλοποιεί η Ο.Π. Το παραπάνω ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από το ΥΠΑΑΤ και να προταθεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ο.Π. καθώς η μείωση της παραγωγής λόγω απρόβλεπτων φυσικών φαινομένων ή επιβλαβών οργανισμών και άρα μείωση της εμπορευθείσας αξίας ενός έτους της Ο.Π. επηρεάζει καθοριστικά τον προϋπολογισμό του Ε.Π. που θα υλοποιηθεί δύο έτη αργότερα.

2. Στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αρ. 60149/8-8-2019 και ειδικότερα στη διάταξη η οποία αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «Μηχανήματα- Εξοπλισμός παραγωγής» αναγράφεται ότι ο εξοπλισμός πρέπει να είναι «σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος». Συγχρόνως, στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν.2017/891 αναγράφεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται και η «Αγορά εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του μεταχειρισμένου, υπό τον όρο ότι δεν έχει αγοραστεί με ενωσιακή ή εθνική ενίσχυση κατά τη διάρκεια επτά ετών πριν την αγορά». Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι ισχύει για το μεταχειρισμένο εξοπλισμό.

3. Στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αρ. 60149/8-8-2019, στην ενότητα 5.6 και συγκεκριμένα στα δικαιολογητικά για τα έξοδα προσωπικού αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να προσκομιστούν «Αποδεικτικά καταβολής ΦΜΥ και εισφοράς αλληλεγγύης». Αντίθετα, στο Παράρτημα ΙΙ του Καν. 2017/891, ορίζεται όσον αφορά στις μη επιλέξιμες δαπάνες ότι περιλαμβάνεται και η κατηγορία «Οποιοιδήποτε εθνικοί και περιφερειακοί φόροι ή φορολογικές επιβαρύνσεις». Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί μέσω της συγκεκριμένης Υ.Α. τι ισχύει για την επιλεξιμότητα των προαναφερόμενων δαπανών.
ΤΣΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Εν συνεχεία παρατίθενται οι από κοινού προτάσεις-σχόλια των τεχνικών συμβούλων των Ο.Π. του τομέα των οπωροκηπευτικών, για την τροποποίηση της Νέας Εθνικής Στρατηγικής, Αριθμ. 4270/139407, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των Ο.Π, μέσω της επίτευξης του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ευέλικτων βιώσιμων επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής επιχειρησιακά αξιοποίησής τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

1) Σύμφωνα με το προσχέδιο της Τροποποίησης, Σελ 4. Εδάφιο 6. «Η παρ. 2.Α του άρθρου 14 αντικαθίσταται, αφαιρείται ο περιορισμός ότι «τόσο οι νέες όσο και οι αιτούμενες προς τροποποίηση δράσεις ενός Ε.Π. είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εφόσον αυτές υλοποιούνται και ως εκ τούτου τιμολογούνται κατόπιν της έκδοσης της σχετικής απόφασης έγκρισης». Θεωρώντας ότι, η αφαίρεση της εν λόγω φράσης συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση της ευελιξίας των Ε.Π., με στόχο την αποσαφήνιση της θεμελίωσης του δικαιώματος επιλεξιμότητας των δράσεων, με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης και τη λήψη του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου ζητούμε την προσθήκη της φράσης «η Ο.Π. έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης και να προβεί σε έκδοση τιμολογίων πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης, με δική της ευθύνη».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ


2) Επισημαίνεται επίσης, ότι στο αρχικό κείμενο Εθνική Στρατηγική, αριθμ. 4270/139407, στο Άρθρο 15, ενότητα Α, παράγραφος 5, αρχικώς προβλεπόταν η έκδοση των αποφάσεων επι των τροποποιήσεων του τρέχοντος έτους έως την 30η Ιουνίου, ήτοι 2 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία. Εντούτοις, με την τροποποιητική απόφαση (Αριθμ. Πρωτ: 1870/107783, ημερομηνίας 01/08/2018) της Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, άρθρο 1, παράγραφος 4β, η εν λόγω προθεσμία αίρεται, ενώ ως νέα καταληκτική ορίζεται η 20η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της υποβολής της τροποποίησης.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το παράδειγμα της αντίστοιχης Ισπανικής Εθνικής Στρατηγικής (Βασιλικό διάταγμα 533/2017, της 26ης Μαΐου ) των Άρθρων 14, 15 & 16 (παράγραφός 2), όπου αναφέρεται ότι « Σε περίπτωση τροποποιήσεων κατά το τρέχον έτος που απαιτούν προηγούμενη έγκριση, η απόφαση πρέπει να ληφθεί εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Η απουσία της εν λόγω απόφασης σημαίνει ότι η τροποποίηση εγκρίνεται, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 15».

Ομοίως, η κρισιμότητα της ταχύρρυθμης έκδοσης της απόφασης έγκρισης καταδεικνύεται και στην αντίστοιχη Ιταλική Εθνική Στρατηγική (αριθμ. 5927, ημερομηνίας 18/10/2017), άρθρο 16 παράγραφος 10 όπου επισημαίνεται ότι «περιφέρειες αξιολογούν τους λόγους, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά των τροποποιήσεων και λαμβάνουν μια τελική απόφαση εντός τριών μηνών από την πλήρη υποβολή της αίτησης τροποποίησης».

Κατά συνέπεια, ζητούμε την επαναφορά της αρχικά προβλεπόμενης προθεσμίας έκδοσης εντός διμήνου, με την εν λόγω προσθήκη στην Σελ 7. Εδάφιο 10 του προσχεδίου

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ & ΘΕΣΠΙΣΗ CHEKLIST ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

3) Παράλληλα, με στόχο την εν γένει επίσπευση της έκδοσης των αποφάσεων έγκρισης, με την ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας στον αριθμό και των όγκο των συνοδευτικών εντύπων, δεδομένου ότι πλέον έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης ή/και νέων Ε.Π., ζητούμε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής φυσικού φακέλου. Ταυτόχρονα ζητούμε και την έκδοση μιας θεμελιώδους λίστας δικαιολογητικών (minimum requirements) για τις συχνότερα απαντώμενες δράσεις, ώστε να αποφευχθεί η προσκόμιση συμπληρωματικών εντύπων.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ


4) Σύμφωνα με την σελ 5. Εδάφιο 7 του προσχεδίου της τροποποίησης «Η παράγραφος 2 σημείο Β του άρθρου 14…αναφέρει ότι : «Οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορούν να ζητήσουν κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού τους προγράμματος μία μόνο τροποποίησή αυτού χωρίς προγενέστερη έγκριση». Με στόχο την διαφύλαξη της ευελιξίας των Ε.Π. ως πολύτιμά εργαλεία χρηματοδότησης, κυρίως για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (π.χ. καταστροφή εξοπλισμού) ζητούμε την κατάργηση του άνωθεν όρου περί μιας μόνο τροποποίησης.

5) Ακόμη, στην σελ 6. του ίδιου εδαφίου : επισημαίνεται ότι :
«α) Διατηρούνται αμετάβλητοι οι γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος. Δεν μεταβάλλονται οι εγκεκριμένες δράσεις.
β) Το ποσό κάθε δράσης μπορεί να αυξάνει ή να μειώνεται»

Ως εκ τούτου, εφόσον το ποσό κάθε δράσης μπορεί να αυξάνει ή να μειώνεται, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε (με παράθεση παραδείγματος) την έννοια της μεταβολής του εδαφίου α) ότι δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται οι εγκεκριμένες δράσεις.

6) Τέλος, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2Α του άρθρου 14, ζητούμε οι τροποποιήσεις που είναι απαραίτητες για την άμεση ενεργοποίηση δράσεων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, δεδομένης της επιτακτικότητας υλοποίησης τους να παρέχεται ή δυνατότητα να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια του έτους.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ


7) Στα Άρθρα 13 & 14 της Εθνικής Στρατηγικής ορίζεται αντιστοίχως ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των νεών Ε.Π. και των τροποποιήσεων των επόμενων ετών είναι 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η αναζήτηση των προσφορών εντός της θερινής περιόδου, όποτε τόσο οι προμηθευτές/συνεργάτες, όσο και τα αρμόδια στελέχη μας απουσιάζουν λόγω των καλοκαιρινών αδειών είναι τεχνικά δύσκολη, με αποκορύφωμα το μήνα του Αυγούστου.

Ακόμη, για ορισμένες κατηγορίες οπωροκηπευτικών προϊόντων, όπως είναι το ροδάκινο, το νεκταρίνι, το κεράσι, το βερίκοκο, το αχλάδι, οι ντομάτες, πιπεριές, το αβοκάντο, το επιτραπέζιο σταφύλι, τη θερινή περίοδο επιτελείται η συγκομιδή τους, συνεπώς οι καλλιεργητικές διαδικασίες βρίσκονται στο απόγειο της έντασης τους. Ταυτόχρονα, στις Ο.Π. ανακύπτουν αυξημένες απαιτήσεις για την συλλογή, αποθήκευση, μεταποίηση και εμπόρια των προϊόντων αυτών.

Ως εκ τούτου, με γνώμονα τη διασφάλιση του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού των Ε.Π. αιτούμαστε την επαναφορά των εν λόγω καταληκτικών προθεσμιών στην 15 Σεπτεμβρίου.


ΛΙΣΤΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

8) Σύμφωνα με την σελ 6. Εδάφιο 7. Στις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις εφαρμόζεται η διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου « iii) Σε περιπτώσεις αναγκαιότητας αλλαγής των παραγωγών-μελών που συμμετέχουν σε εξατομικευμένες δράσεις ή ομαδικές δράσεις. Επιπλέον υποβάλλεται από τις ΟΠ η επικαιροποιημένη λίστα των μελών με τα στοιχεία της παραγράφου 7.6 του άρθρου 12 της παρούσας». Συνεπώς, βάσει του εν λόγω εδαφίου οι Ο.Π. θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο φορά επικαιροποιημένες λίστες εξατομικευμένων δράσεων το αργότερο μέχρι 1ης Νοεμβρίου.

Από το περασμένο έτος, ΥΠΑΑΤ και οικείες ΔΑΟΚ εντάσσουν, εσφαλμένα κατά την γνώμη μας, στην εν λόγω κατηγορία των εξατομικευμένων δράσεων, τη δράση της Ολοκληρωμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των επιτελουμένων αναλύσεων (Φ.Π.Π., εδάφους, νερού, φύλλων). Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση της Ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική δράση υποχρεωτική για τα μέλη των Ο.Π., στα πλαίσια προστασίας των καταναλωτών και όχι άμεση ωφέλεια ζητούμε την εξαίρεση της από την υποχρέωση προσκόμισης λίστας επωφελούμενων. Η εφαρμογή του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης πραγματοποιείται από την Οργάνωση και αφορά το σύνολο των παραγωγών μελών της. Ομοίως, στον φάκελο του αιτήματος πληρωμής προσκομίζεται η λίστα μελών, η οποία εκδίδεται με το πιστοποιητικό, η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε έλεγχο.

Ως εκ τούτου, η προσκόμιση της αιτούμενης λίστας για δράσεις όπως η διεξαγωγή των αναλύσεων Φ.Π.Π, φύλλων και εδάφους ομοίως δεν θα έπρεπε να θεωρείται ως εξατομικευμένη δράση, καθώς πρόκειται για τυχαία δειγματοληψία και όχι ωφέλεια συγκεκριμενών παραγωγών, καθώς επιτελείται με βάση τις υποδείξεις του επιβλέποντα γεωπόνου όπως απορρέουν από τα πρωτόκολλα του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του, αναλόγως και την υποπτευόμενη λανθασμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων πριν την συγκομιδή ή την χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων. Επιπλέον η εκ προοιμίου δεσμευτική δήλωση από τους παραγωγούς στις ετήσιες Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης των αγροτεμαχίων (σελ. 11 εδαφίου 13 του προσχεδίου) από τα οποία θα γίνει η λήψη δείγματος, όπως θα γνωρίζετε αντιβαίνει την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου, καθώς ο παραγωγός γνωρίζοντας ότι θα ελεγχθεί, πόσο μάλλον γνωρίζοντας συγκεκριμένα και σε ποιο αγροτεμάχιο, προφανώς ενδεχομένως να συμμορφώνεται ψευδώς.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

9) Αντιλαμβανόμενοι την ύψιστη σημασία της εφαρμογής της διαδικασίας της δωρεάν διανομής, πρωτίστως για την διασφάλιση και την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών μελών, αλλά και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Ο.Π., ζητούμε τα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά για δωρεάν διανομή και οι ποσότητες αυτών, τα οποία αναφέρονται στον προϋπολογισμό του Ε.Τ. κατά την υποβολή του προγράμματος να είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, στο πλαίσιο βέβαια πάντα του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

10) Επιπλέον αιτούμεθα να καθοριστούν από το ΥΠΑΑΤ, μέσω σχετικής υπουργικής απόφασης, οι τιμές στήριξης και για άλλα προϊόντα, όπως είναι τα δαμάσκηνα, ακτινίδια κορόμηλα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες ισχύουσες διατάξεις των στους Κανονισμούς 891/2017 και 892/1207.

ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

11) Αναφορικά με την δράση της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η σύναψη σύμβασης με την εταιρία συμβούλων για παροχή υπηρεσιών αλλά και για παροχή προσωπικού εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παραγωγής (Σ.Ο.Δ.Π.) ουδεμία σχέση έχει με την «Δράση 16. Κατάρτιση, συμβουλές και τεχνική βοήθεια» αφού αποτελεί μια συνεχή συνεργασία και είναι πιθανόν να αποτελεί την κύρια περιβαλλοντική δράση της εφαρμογής του Σ.Ο.Δ.Π.. Στην δράση 16 αυτή μπορεί να συμπεριληφθούν έκτακτες καταρτίσεις π.χ. για χρήση κάποιου μηχανήματος, για παροχή πρώτων βοηθειών κ.α. από εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης μπορεί να συμπεριληφθεί η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού όπως για παράδειγμα η πρόσληψη γεωπόνου ποιοτικού ελεγκτή που με τις υποδείξεις του θα μειώσει την ποσότητα του αποσυρόμενου προϊόντος καθώς και η πρόσληψη προσωπικού για έλεγχο και επιτόπου εκπαίδευση των παραγωγών στην σωστή εφαρμογή ψεκασμών, λιπάνσεων, αρδεύσεων κ.α.

12) Ακόμη, αναφορικά με την τεκμηρίωση της υλοποίησης των αναλύσεων που απαιτούνται στα πλαίσια της εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, η εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παραγωγής (ΣΟΔΠ) κατά τα πρότυπα AGRO 2 του ΟΠΕΓΕΠ, προϋποθέτει την κάλυψη των προβλεπόμενων απαιτήσεων με αναλυτικό σχεδιασμό των δράσεων από έμπειρο Σύμβουλο και υλοποίηση του σχεδίου με ευθύνη του Επιβλέποντα, κατόπιν εγκρίσεως του Επικεφαλής. Η υλοποίηση ποικίλων αναλύσεων (εδάφους, νερού, φύλλων, καρπών κ.α.) απαιτείται στα πλαίσια διαφόρων Σχεδίων Διαχείρισης του ΣΟΔΠ. Ο Σύμβουλος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα αναλαμβάνουν:
• Τον προσδιορισμό του προγράμματος δειγματοληψιών μέσω ανάλυσης επικινδυνότητας ή μελέτης σκοπιμότητας.
• Την επιλογή των κατάλληλων εργαστηρίων και την επικοινωνία για τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτούμενων αναλύσεων
• Την υλοποίηση των δειγματοληψιών με την τήρηση των αντίστοιχων πρακτικών και την κατάλληλη διαχείριση των δειγμάτων.
• Την επικοινωνία και την αποστολή των δειγμάτων στα εργαστήρια.
• Την παραλαβή και τη διαχείριση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανάλογων Σχεδίων Διαχείρισης
Την υλοποίηση των ανωτέρω, η Ο.Π. δύναται να την αναθέσει είτε στο Σύμβουλο είτε στον Επιβλέποντα Γεωπόνο, ο οποίος σε αρκετές Ο.Π. δεν είναι υπάλληλός της αλλά εξωτερικός συνεργάτης. Στις περιπτώσεις μάλιστα που ο Σύμβουλος μέσω της σύμβασης με την Ο.Π. έχει αναλάβει και την Επίβλεψη του ΣΟΔΠ, αυτός θα αναλάβει να υλοποιήσει έτσι κι αλλιώς το σύνολο των αναλύσεων του ΣΟΔΠ.
Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική YA 4270/139407/28-12-2017, άρθρο 7, δράση 9, παράγραφος Ε απαιτείται στις Προσφορές και στις Συμβάσεις αλλά και στις αντίστοιχες Εκθέσεις της Ο.Π. που αφορούν στη δράση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, να περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες αναλύσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΣΟΔΠ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται με καμία πρόβλεψη του θεσμικού πλαισίου, η Ο.Π. να ζητήσει ενιαίες προσφορές από το Σύμβουλο ή από τον Επιβλέποντα που θα περιλαμβάνουν και την υλοποίηση αναλύσεων διαφόρων κατηγοριών (υπολειμμάτων, εδάφους, νερού κλπ) μαζί με τις άλλες υπηρεσίες που αφορούν στην εφαρμογή του ΣΟΔΠ.
Οπότε η υποβολή 1ον του Πιστοποιητικού του ΣΟΔΠ που τεκμηριώνει μεταξύ των άλλων και την υλοποίηση των αναλύσεων, 2ον των προσφορών που καλύπτουν τις προβλεπόμενες αναλύσεις και τις άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση του ΣΟΔΠ, 3ον των αντίστοιχων συμβάσεων, 4ον των παραστατικών ΚΦΑΣ και 5ον των αποδεικτικών εξόφλησης των αντίστοιχων δαπανών, θεωρούμε ότι αποτελεί επαρκές υλικό για τον έλεγχο της δράσης του Ε.Π. που αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση.

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να σας προτείνουμε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών για την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών επι των προτάσεων μας, την μελέτη των αντίστοιχων εθνικών στρατηγικών έτερων ευρωπαϊκών κρατών, την υιοθέτηση των πλέον ευέλικτων στρατηγικών, με στόχο πάντα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την απόκτηση βιώσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος των Ο.Π. του τομέα των οπωροκηπευτικών της χώρας, τόσο εντός, όσο και εκτός της αγορά της E.E.

i. Για την εταιρεία τεχνικών Συμβούλων «ΝΟVACERT Ε.Π.Ε.»
Τσιάκα Μαρία
Προϊσταμένη Τμήματος
Επιχειρησιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

ii. Για την εταιρεία τεχνικών Συμβούλων «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.
Ραπτόπουλος Λάζαρος
Υπεύθυνος Ομάδων / Οργανώσεων Παραγωγών &
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

iii. Για τον Α.Σ.ΒΕΡΟΙΑΣ VENUW GROWERS : Αρμόδιος Παντελής Μορφίδης
Σε συνέχεια της έκδοσης του προσχεδίου Τροποποίησης της Νέας Εθνικής Στρατηγικής, Αριθμ. 4270/139407 ακολούθως παρατίθενται οι προτάσεις-σχόλια της εταιρείας τεχνικών συμβούλων NOVACERT Ε.Π.Ε., με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των Ο.Π, μέσω της επίτευξης του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού ευέλικτων βιώσιμων επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής επιχειρησιακά αξιοποίησής τους.

1) Σύμφωνα με το προσχέδιο της Τροποποίησης, Σελ 4. Εδάφιο 2 «Γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις που ενισχύονται είναι οι δράσεις υπ’ αρ. 4, 5, 7, 8 και 10 του άρθρου 7 της παρούσας.»Επι του εδαφίου αυτού θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν οι δράσεις αυτές είναι εκείνες που μπορούν να ενισχυθούν μόνο από την Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στο άρθρο 34 του Καν(ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου;2) Σύμφωνα με το προσχέδιο της Τροποποίησης, Σελ 4. Εδάφιο 6. «Η παρ. 2.Α του άρθρου 14 αντικαθίσταται, αφαιρείται ο περιορισμός ότι «τόσο οι νέες όσο και οι αιτούμενες προς τροποποίηση δράσεις ενός Ε.Π. είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εφόσον αυτές υλοποιούνται και ως εκ τούτου τιμολογούνται κατόπιν της έκδοσης της σχετικής απόφασης έγκρισης». Θεωρώντας ότι, η αφαίρεση της εν λόγω φράσης συμβάλει καταλυτικά στην ενίσχυση της ευελιξίας των Ε.Π., με στόχο την αποσαφήνιση της θεμελίωσης του δικαιώματος επιλεξιμότητας των δράσεων, με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης και τη λήψη του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου ζητούμε την προσθήκη της φράσης «η Ο.Π. έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση της επένδυσης και να προβεί σε έκδοση τιμολογίων πριν την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης, αλλά οπωσδήποτε μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης, με δική της ευθύνη».


3) Από το περασμένο έτος, ΥΠΑΑΤ και οικείες ΔΑΟΚ εντάσσουν, εσφαλμένα κατά την γνώμη μας, στην εν λόγω κατηγορία των εξατομικευμένων δράσεων, τη δράση της Ολοκληρωμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των επιτελουμένων αναλύσεων (Φ.Π.Π., εδάφους, νερού, φύλλων). Ωστόσο, δεδομένου ότι η δράση της Ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική δράση υποχρεωτική για τα μέλη των Ο.Π., στα πλαίσια προστασίας των καταναλωτών και όχι άμεση ωφέλεια ζητούμε την εξαίρεση της από την υποχρέωση προσκόμισης λίστας επωφελούμενων.

4) Παράλληλα, με στόχο την εν γένει επίσπευση της έκδοσης των αποφάσεων έγκρισης, με την ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας στον αριθμό και των όγκο των συνοδευτικών εντύπων, δεδομένου ότι πλέον έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης ή/και νέων Ε.Π., ζητούμε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής φυσικού φακέλου. Ταυτόχρονα ζητούμε και την έκδοση μιας θεμελιώδους λίστας δικαιολογητικών (minimum requirements) για τις συχνότερα απαντώμενες δράσεις, ώστε να αποφευχθεί η προσκόμιση συμπληρωματικών εντύπων.

5) Ακόμη, στην σελ 6. του εδαφίου 7 : επισημαίνεται ότι :
«α) Διατηρούνται αμετάβλητοι οι γενικοί στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος. Δεν μεταβάλλονται οι εγκεκριμένες δράσεις.
β) Το ποσό κάθε δράσης μπορεί να αυξάνει ή να μειώνεται»

Ως εκ τούτου, εφόσον το ποσό κάθε δράσης μπορεί να αυξάνει ή να μειώνεται, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε (με παράθεση παραδείγματος) την έννοια της μεταβολής του εδαφίου α) ότι δεν θα πρέπει να μεταβάλλονται οι εγκεκριμένες δράσεις. Κοντολογίς, εννοείται ότι δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται η τιμή μονάδας, το είδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά?

6) Εν συνεχεία στη σελ 6. του ίδιου εδαφίου επισημαίνεται ότι η υποβολή τροποποίησης χωρίς προγενέστερη έγκριση δύναται να επιτελείται υπό την προϋπόθεση ότι «ζ) Δεν εκκρεμεί η έγκριση άλλης αίτησης τροποποίησης για το ίδιο έτος.» Με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατότητα αξιοποίησης της διαδικασίας τροποποίησης των Ε.Π. κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση, καθώς και την δυνατότητα να συμπεριληφθούν έκτακτες δαπάνες, ή/και ανάγκες αρκετές φορές πέραν της ευθύνης των Ο.Π., οι οποίες προκύπτουν όσο η αίτηση τροποποίησης αξιολογείται ακόμη προτείνουμε την κατάργηση του άνωθεν περιορισμού.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι στο αρχικό κείμενο Εθνική Στρατηγική, αριθμ. 4270/139407, στο Άρθρο 15, ενότητα Α, παράγραφος 5, αρχικώς προβλεπόταν η έκδοση των αποφάσεων επι των τροποποιήσεων του τρέχοντος έτους έως την 30η Ιουνίου, ήτοι 2 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία. Δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη διασφάλιζε μια fast-track διαδικασία έγκρισης, προτείνουμε την επαναφορά της αρχικά προβλεπόμενης προθεσμίας έκδοσης εντός διμήνου, με την εν λόγω προσθήκη στην σελ 7. Εδάφιο 10 του προσχεδίου

7) Επιπροσθέτως, ομοίως στην σελ 6. του ίδιου εδαφίου ορίζεται ότι : «iii) Σε περιπτώσεις αναγκαιότητας αλλαγής των παραγωγών-μελών που συμμετέχουν σε εξατομικευμένες δράσεις ή ομαδικές δράσεις. Επιπλέον υποβάλλεται από τις ΟΠ έως την 1η Νοεμβρίου, η επικαιροποιημένη λίστα των μελών με τα στοιχεία της παραγράφου 7.6 του άρθρου 12 της παρούσας. Οι έλεγχοι για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας» .

Σεβόμενοι την διαδικασία ελέγχου της διπλής χρηματοδότησης, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επαναδιατυπώσουμε την θέση αναφορικά με τις λίστες επωφελούμενων παραγωγών.

Κατά την υποβολή ενός Ε.Π. ή/και τροποποίησης αυτού μέσω της προσκόμισης της ενδεικτικής λίστας δηλώνεται η ΠΡΟΘΕΣΗ από πλευράς του παραγωγού μέλους για ωφέλεια/χρήση των αιτούμενων δράσεων και όχι η απόκτησή τους. Συνεπώς, δεν θεωρούμε ότι η πρόθεση μιας ενέργειας θα ωφελήσει σε οποιονδήποτε διασταυρωτικό έλεγχο, ο οποίος δύναται να εξαχθεί ασφαλώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο με την οριστική λίστα στο αίτημα πληρωμής. Αντίθετα, σας επιβαρύνει και εσάς με ανούσιους χρονοβόρους ελέγχους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έκδοσης των αποφάσεων σχετικά με τις τροποποιήσεις των Ε.Π.

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι ειδικότερα για τις δράσεις όπως, τα ωφέλιμα έντομα, τις παγίδες και τα πλαστικά ηλιοαπολύμασης εδάφους, οι λίστες αυτές κατά την υποβολή των Τροποποιήσεων των Ε.Π. δεν δύναται να είναι κάτι περισσότερο από ενδεικτικές καθώς όπως γίνεται κατανοητό δεν είναι εφικτή η ασφαλής πρόβλεψη αρκετών μηνών πριν ή πόσο μάλλον από την προηγουμένη χρονιά του τόπου-αγροτεμαχίου (άρα και παραγωγού) που θα εμφανιστεί ο εχθρός ή η αυξημένη πίεση προσβολής από μύκητες/βακτηρία, συνεπώς οι επωφελούμενοι παραγωγοί επιλέγονται ενδεικτικά, με βάσει την περσυνή φυσιοπαθολογία των καλλιεργουμένων ειδών, το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα φυτοπροστασίας και το ιστορικό προσβολής του αγροτεμάχιου.

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή ωφέλιμων εντόμων και βομβίνων επικονίασης βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από την εξαπόλυση τους και μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής της καλλιέργειας, καθώς και από τη θέση του θερμοκηπίου, τον προσανατολισμό και την περιοχή εγκατάστασης, ενώ η χρήση φύλλων πλαστικού για την εφαρμογή της μεθόδου ηλιοαπολύμανσης στο έδαφος βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από το ιστορικό του εδάφους, το μικροβιακό φορτίο του εδάφους και τη χρονική διάρκεια υλοποίησης της μεθόδου.

Ως εκ τούτου όπως γίνεται ευκολά αντιληπτό όλοι οι προαναφερθέν παράγοντες είναι δυναμικά μεταβαλλόμενοι, καθιστώντας την εκ πρωίμου ακριβή πρόβλεψη της γεωγραφικής θέσης, αλλά και του παραγωγού τελείως ανέφικτη.

Συνεπώς, η υποχρέωση των Ο.Π. να υποβάλλουν έως την 1η Νοεμβρίου, επικαιροποιημένη λίστα των μελών εντάσσοντάς την στην κατηγορία αίτηση τροποποίησης χωρίς προγενέστερη έγκριση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους είναι εφικτή ΜΟΝΟ ΜΙΑ υποβολή αίτησης τροποποίησης χωρίς προγενέστερη έγκριση, θα οδηγηθούμε στην καθυστέρηση υποβολής της εν λόγω τροποποίησης, έως την τελευταία στιγμή, προκειμένου να συμπεριληφθούν όλες οι αλλαγές, στη μείωση της ευελιξίας των Ε.Π. για τους παραγωγούς μέλη των Ο.Π. και στην αδικαιολόγητη γραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών.

Για την αποφυγή του προβλήματος αυτού, προτείνουμε οι λίστες να υποβάλλονται μια φορά στην αίτηση τροποποίησης ή στην αίτηση νέων Ε.Π. να μην είναι δεσμευτικές, αλλά να είναι ενδεικτικές, με τις οριστικές λίστες να υποβάλλονται όπως γινόταν έως τώρα στο αίτημα πληρωμής. Ως εκ τούτου, να παρέχεται δυνατότητα αλλαγής των επωφελούμενων παραγωγών σε μία «εξατομικευμένη» δράση χωρίς καμία διαδικασία αιτήματος τροποποίησης έστω και ήσσονος σημασίας.

Εναλλακτικά, στην στην αποφυγή του προβλήματος, θεωρούμε ότι θα συμβάλλει η κατάργηση του άνωθεν όρου περί μιας μόνο τροποποίησης.

Ακόμη, ανεξαρτήτως αν θα ληφθούν υπόψιν οι άνωθεν προτάσεις μας, δεδομένου του στενού χρονικού περιθωρίου, που θα υπάρξει από την οριστική έκδοση της παρούσας τροποποίησης της Εθνικής Στρατηγικής έως τις 1η Νοεμβρίου, λόγω και του αυξημένου φόρτου εργασίας των Ο.Π., σας ζητούμε ειδικά και κατ’ εξαίρεση για εφέτος (Ε.Τ. 2019) να μην ισχύσει η προθεσμία αυτή (υποβολής επικαιροποιημένης λίστας έως 01/11), ώστε να η υπάρξει ο οποιοσδήποτε κίνδυνος απόρριψης της αποπληρωμής των δαπανών αυτών.

8) Ακολούθως, στη σελ 9. Εδάφιο 12, αναφορικά με το Αρθρο 16 αναφέρεται ότι : «Οι ΟΠ δύνανται να επωφεληθούν εθνικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις Περιφέρειες της Χώρας, στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει σχετικό αίτημα του Κράτους. Η εθνική αυτή συνδρομή, κατ΄ ανώτατο όριο δύναται να ισούται με το 80% των χρηματικών εισφορών των μελών (ή της ίδιας της ΟΠ ή της ΕΟΠ μέσω των μελών της) στο επιχειρησιακό ταμείο, και έως το 10% της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η ΟΠ/ΕΟΠ. Η εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση είναι επιπρόσθετη στο επιχειρησιακό ταμείο.»

Όσον αφορά στην δυνατότητα έμπρακτης εφαρμογής της παραπάνω διάταξης, δεδομένου ότι, το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο προβλεπόταν και στην προηγούμενη Υ.Α. (αριθ. 266355/11-02-2009), με μικρή διαφοροποίηση ως προς τις προϋποθέσεις, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν η Ελλάδα έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα;

9) Ακολούθως, στη σελ 10. Εδάφιο 13 : Στο άρθρο 18 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«α) Όταν πρόκειται για νέο ΕΠ ή τροποποίηση ΕΠ επόμενου έτους ή ΕΤ τότε χρησιμοποιούνται για διασταυρωτικούς ελέγχους τα στοιχεία των δράσεων και παραγωγών του έτους που έπεται της αίτησης».

β) «Όταν πρόκειται για τροποποίηση κατά τη διάρκεια του έτους τότε χρησιμοποιούνται για διασταυρωτικούς ελέγχους τα στοιχεία των δράσεων και παραγωγών του έτους της αίτησης».

Αρχικά επί των άνωθεν εδαφίων, θα θέλαμε να δοθούν παραδείγματα προς διευκρίνιση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη των λιστών των εξατομικευμένων δράσεων.

Εάν ερμηνεύουμε ορθώς την διάταξη α), για παράδειγμα, για την αίτηση τροποποίησης του Ε.Π. 2020 που κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2019, θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία ενός υποθετικού μητρώου μελών του 2020, βασισμένο σε εκτιμήσεις; Αντιστοίχως ερμηνεύοντας την διάταξη β), για την αίτηση τροποποίησης του Ε.Π. 2019 που κατατέθηκε τον Μάιο του 2019, θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του 2019;

Εάν ισχύουν οι παραπάνω ερμηνείες, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις μας αναφορικά με την χρησιμότητα κατάθεσης ενός διαφορετικού υποθετικού μητρώου μελών έτους 2020, για την εκπλήρωση του σκοπού του ελέγχου της διπλής χρηματοδότησης, ειδικά σε περιπτώσεις μονοετών καλλιεργειών που το είδος και η έκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων μεταβάλλονται σημαντικά; Συνεπώς, εφόσον η αίτηση κατατίθεται εντός του ημερολογιακού έτους 2019, για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του ίδιου έτους;

10) Στην σελ. 11 εδάφιο 13. ορίζεται ότι : « Τα μέλη των ΟΠ/ΕΟΠ που εφαρμόζουν ΕΠ και συμμετέχουν σε εξατομικευμένες δράσεις, υποχρεούνται να συμπληρώνουν τις εν λόγω δράσεις ανά αγροτεμάχιο στις ετήσιες Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης».

Αρχικά, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το εύρος των εφαρμοζόμενων εξατομικευμένων δράσεων στον αγρό είναι μεγάλο (π.χ. χρήση ωφέλιμων εντόμων, βομβίνων γονιμοποίησης, παρεμποδιστών σύζευξης, προμήθεια πλαστικών κάλυψης οροφής θερμοκηπίων, δενδρυλλίων, εντομοπαγίδων, πλαστικών ηλιοαπολύμανσης εδάφους κλπ.), θεωρούμε ότι θα πρέπει πρωτίστως να εκδοθεί αναλυτική λίστα σχετικά με το ποιες από όλες τις εξατομικευμένες δράσεις, θα πρέπει να δηλώνονται στις ετήσιες Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, προκειμένου οι Ο.Π. να είναι σε θέση να ενημερώσουν εγκαίρως τους παραγωγούς-μέλη.

Επίσης, εφόσον οι Ο.Π. δύνανται έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους να τροποποιούν τα ονόματα και τα αγροτεμάχια των συμμετεχόντων, στις εξατομικευμένες δράσεις παραγωγών, ενώ οι δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. ολοκληρώνονται την 15η Ιουνίου, ερωτούμε σε περίπτωση που διαφοροποιούνται τα αγροτεμάχια όπου τοποθετείται ο εξοπλισμός ή στην περίπτωση που υπάρχουν παραγωγοί που επωφελούνται μιας δράσης, αλλά δεν την έχουν συμπληρώσει στις ετήσιες Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, θα εγείρεται πρόβλημα επιλεξιμότητας αποπληρωμής των δράσεων αυτών;

Και ερωτούμε ταυτόχρονα το εξής: θα παρέχεται στους παραγωγούς η δυνατότητα συμπλήρωσης των δράσεων αυτών στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης τους, μετά την 15η Ιουνίου, μέσω της διαδικασίας υποβολής των διοικητικών πράξεων;

Παράλληλα, αναλογιζόμενοι ότι η παραπάνω διάταξη θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο τυχόν διπλής χρηματοδότησης, θεωρούμε ότι στις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, θα πρέπει να δηλώνονται ΜΟΝΟ, οι δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από λοιπά μέτρα του Π.Α.Α. (απονιτροποίηση, κομφούζιο κλπ.) και φυσικά να δηλώνεται η δράση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (όχι όμως διακριτά σε ποια αγροτεμάχια θα επιτελούνται οι αναλύσεις, καθώς δεν αποτελούν εξατομικευμένες δράσεις, αλλά εργαλεία ελέγχου, ως εκ τούτου δεν δύναται ο παραγωγός που θα ελεγχθεί να το γνωρίζει εκ προοιμίου).

11) Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις μας αναφορικά με την Τροποποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στην απαίτηση προσκόμισης μελέτης υπολογισμού του πρόσθετου κόστους από εξειδικευμένο επιστήμονα, για τη Δράση 9. Ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας, βάσει του άρθρου 7 της ΥΑ 4270/139407/28-12-2017.

Αρχικά επισημαίνεται ότι για την ορθή εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, σύμφωνα πάντα με τα υφιστάμενα πρότυπα και πρωτόκολλα, απαιτείται η υλοποίηση ορισμένων επιπρόσθετων δαπανών, οι οποίες δεν θα πραγματοποιούνταν καθόλου κατά την άσκηση των μεθόδων της συμβατικής γεωργίας. Ορισμένες από τις δαπάνες μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Αμοιβή ειδικού τεχνικού συμβούλου
2. Αναλύσεις εδάφους, νερού και φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Συνεπώς, αδιαμφισβήτητα για τους παραγωγούς που ακολουθούν τις συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας οι προαναφερόμενες δράσεις αποτελούν εναλλακτικές προαιρετικές ενέργειες, οι οποίες εξαιτίας του υψηλού επιπλέον κόστους τους, δεν υιοθετούνται από τους παραγωγούς. Ωστόσο, οι παραγωγοί όντας μέλη της Ο.Π. η οποία εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, φέρουν την υποχρέωση να επωμίζονται το κόστος όλων των προαναφερθέντων προαπαιτούμενων ενεργειών.

Ωστόσο, η ακριβής αποτίμηση του επιπρόσθετου κόστους εξαιτίας της εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, δεν δύναται να αναχθεί από εμάς σε μοναδιαίο κόστος ανά στρέμμα, λόγω του γεγονότος ότι η Οργάνωση Παραγωγών αποτελείται από πλήθος μελών παραγωγών με ετερόκλητες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ως προς το είδος καλλιέργειας, τον τρόπο καλλιέργειας, τη διασπορά των αγροτεμαχίων / θερμοκηπίων, τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές τεχνικές, την υιοθέτηση διαφορετικών στρατηγικών λίπανσης, φυτοπροστασίας, άρδευσης και καλλιέργειας.

Επιπροσθέτως, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη από επίσημους φορείς (ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς κλπ.) συγκριτική μελέτη πρόσθετου κόστους της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σε σχέση με την συμβατική καλλιέργεια, όπως έχει πραγματοποιηθεί για λοιπές δράσεις (βιολογική παραγωγή, κομφούζιο), στα πλαίσια ειδικών μέτρων του Π.Α.Α., για συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Συνεπώς, για τους λόγους που προαναφέραμε και εφόσον δεν έχει εκδοθεί από επίσημους φορείς αντικειμενική μελέτη υπολογισμού του πρόσθετου κόστους, βασιζόμενη σε καθολικά δεδομένα ανά καλλιέργεια, αναφορικά με τα κόστη εισροών, τη μέση καλλιεργούμενη έκταση, την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής, τις Δαπάνες φυτοπροστασίας, Αμοιβές προσωπικού κλπ, η απαίτηση προσκόμισης υποκειμενικών μελετών, δεν θα πρέπει να αιτείται η εν λόγω υποκειμενική μελέτη, ως δικαιολογητικό για την έγκριση της δράσης, παρά μόνο οι προσκομιζόμενες προσφορές.

Αντιθέτως, δεδομένου ότι το κόστος για την Αμοιβή Εξωτερικού Συμβούλου και παρακολούθηση Σ.Ο.Δ. AGRO 2.1-2.2 ορίζεται στην σχετική σύμβαση συνεργασίας, καθώς προκύπτει με βάσει την τιμολογιακή πολιτική της κάθε εταιρείας που ορίζει για την εκτέλεση των ενέργειων του έργου, το κόστος της δράσης αυτής στην συμβατική γεωργία θα ήταν μηδενικό, το επιπρόσθετο κόστος να είναι η ήδη αιτούμενη αμοιβή του συμβούλου, όπως ήδη ορίζεται (βάσει προσφοράς στην αίτηση του Ε.Τ/βάσει τιμολογίων στο αίτημα πληρωμής).

Ομοίως και το κόστος των αναλύσεων στην συμβατική γεωργία θα ήταν μηδενικό, ως εκ τούτου, το επιπρόσθετο κόστος να είναι η ήδη αιτούμενη αξία των αναλύσεων (βάσει προσφοράς στην αίτηση του Ε.Τ/βάσει τιμολογίων στο αίτημα πληρωμής).
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 398
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 231
 4. Τελευταίο Μέλος: Androidenof
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα9
Εχθές217
Αυτή την εβδομάδα226
Αυτόν το μήνα9
Σύνολο828270

Ποιος είναι Online

1
Online

01 Δεκεμβρίου 2020

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: