ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

1. Μηνιαία δήλωση παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος

1.1. Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παράδοσης του γάλακτος.

1.2. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος υποχρεούται να υποβάλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παραλαβής του γάλακτος..

1.3. Οι παραγωγοί που μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο ή/και μέρος του γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης έχουν υποχρέωση καταχώρισης στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ των πληροφοριών της παρ. 1.1. και παρ. 1.2. του παρόντος άρθρου.

1.4. Σε περίπτωση που για κάποιον μήνα δεν έγιναν παραδόσεις ή παραλαβές γάλακτος, οι υπόχρεοι υποβολής της αντίστοιχης μηνιαίας δήλωσης, καταχωρούν τη σχετική πληροφορία στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, από το μήνα που δεν πραγματοποιήθηκε καμία παράδοση ή παραλαβή.

1.5. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός των παρ. 1.1. και 1.2., διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ελέγχου η εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων στο πλαίσιο των μηνιαίων δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο για μη ακριβή δήλωση στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1.4 και 1.8 αντίστοιχα ενώ, παράλληλα, η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διόρθωση και ορθή καταχώριση των στοιχείων αυτών στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. του παρόντος άρθρου, τυχόν εσφαλμένες για οποιαδήποτε αιτία καταχωρίσεις στο πλαίσιο των μηνιαίων δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, είναι δυνατόν να διορθωθούν από τους ίδιους τους υπόχρεους, εφόσον δεν έχει προηγουμένως διαπιστωθεί η παράβαση στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, και επιβάλλεται αντίστοιχα το πρόστιμο των παραγράφων 1.6 και 1.10 του άρθρου 8 της παρούσας.

1.6. Οι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα μόνο από κτηνοτρόφους που διαθέτουν ενεργό κωδικό εκμετάλλευσης (EL) με τον αντίστοιχο αριθμό ζώων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου.

1.7. Οι αγοραστές, καθώς και οι παραγωγοί γάλακτος, είναι υποχρεωμένοι:

(α) Να τηρούν σε φυσικό αρχείο τα παραστατικά όλων των παραδόσεων/παραλαβών, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες μηνιαίες δηλώσεις, για τουλάχιστον 3 ημερολογιακά έτη από τον χρόνο έκδοσής τους. Από τα παραστατικά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων.
(β) Να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών κλιμακίων, που διενεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορά στην αγορά, επεξεργασία, παραγωγή και πώληση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων.

2. Υπολογισμός και διαδικασία καταβολής της εισφοράς γάλακτος

2.1. Οι «πρώτοι αγοραστές» γάλακτος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την είσπραξη και την καταβολή ειδικής εισφοράς στην αρμόδια αρχή ελέγχου. Ο υπολογισμός της ειδικής αυτής εισφοράς στην περίπτωση του νωπού γάλακτος βασίζεται σε έναν επιμερισμό του 0,75%, επί της ανά κιλό τιμής της παραληφθείσας ποσότητας γάλακτος, μεταξύ των «παραγωγών» και των «αγοραστών», σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου το αργότερο ένα μήνα μετά την τιμολόγηση της αγοράς του γάλακτος. Σε διαφορετική περίπτωση, η οφειλή θα τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, δωδεκάμηνης διάρκειας. Η ειδική εισφορά επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

2.3. Στην περίπτωση των παραγωγών που αξιοποιούν οι ίδιοι εμπορικά μέρος ή το σύνολο της παραγωγής τους, είναι οι ίδιοι υπόχρεοι καταβολής του μέρους ή του συνόλου, αντίστοιχα, της εισφοράς. Σε περίπτωση που δεν γίνεται τιμολόγηση και δεν υπάρχει το στοιχείο της αξίας του γάλακτος, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με βάση την τελευταία μέση ετήσια τιμή του γάλακτος, όπως αυτή καταγράφεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τη διαδικασία της δήλωσης παραλαβών.

2.4.Στην περίπτωση νομικών προσώπων που εκπροσωπούν ένα σύνολο παραγωγών, για την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραμένουν οι αγοραστές του γάλακτος, οι οποίοι για το σκοπό αυτό παρακρατούν από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς-μέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της εκάστοτε οφειλόμενης ειδικής εισφοράς στην αρμόδια αρχή ελέγχου.

2.5. Η αρμόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει στην εποπτεύουσα αρχή, ανά τρίμηνο, πλήρη ανάλυση των δηλωμένων ποσοτήτων ανά είδος γάλακτος, την αντίστοιχη συνολική παρακράτηση εισφοράς, τη διαμορφούμενη μέση τιμή ανά είδος γάλακτος και τις εισπραχθείσες ποσότητες εισφοράς. Η αρμόδια αρχή ελέγχου επικαιροποιεί τα ανωτέρω με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων και ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή αμελλητί για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία είσπραξης εισφοράς.

2.6. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος, προκειμένου να ενταχθεί στο μειωμένο ποσό της ειδικής εισφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 94 του ν. 2127/1993, ως τροποποιηθείς ισχύει, οφείλει να δηλώσει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιεί τον έλεγχο ποιότητας στα δείγματα του νωπού γάλακτος που παραλαμβάνει από τους παραγωγούς.

2.7. Σε περίπτωση που οι αγοραστές γάλακτος συνεργάζονται στο πλαίσιο του αυτοελέγχου, με ιδιωτικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτοελέγχου ή τα κατά τόπους εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ελέγχου, υποχρεούνται να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνητικά συνεργασίας, τα πρωτότυπα των οποίων οφείλουν να αποστέλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου άμεσα με την υπογραφή τους, πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλομένους (Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος). Η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας εμπρόθεσμης υποβολής των παραλαβών γάλακτος στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ. Το εν λόγω συμφωνητικό αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή ελέγχου το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους. Στα συμφωνητικά δηλώνονται τα είδη γάλακτος για τα οποία ο αγοραστής θεωρείται αυτοελεγχόμενος, σύμφωνα με τις μηνιαίες δηλώσεις παραλαβών που υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.

2.8. Με ευθύνη των αυτοελεγχόμενων, τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων αυτοελέγχου νωπού γάλακτος, που έχουν διενεργήσει είτε στα ιδιωτικά εργαστήρια ή στο δικό τους εργαστήριο αυτοελέγχου, υπό την προυπόθεση ότι τα συναφθέντα ιδιωτικά συμφωνητικά της ανωτέρω παραγράφου είναι εν ισχύ, υποβάλλονται στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ κάθε δίμηνο, και το αργότερο σε ένα μήνα από τη λήξη του διμήνου. Για τις δίμηνες περιόδους που δεν πραγματοποιούνται αγορές γάλακτος από παραγωγούς και ως εκ τούτου ούτε αναλύσεις γάλακτος, με ευθύνη των αυτοελεγχόμενων υποβάλλεται δήλωση μη διενέργειας αναλύσεων.
             Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποστολής συμφωνητικού συνεργασίας στο πλαίσιο του αυτοελέγχου, είτε μη διενέργειας των αναλύσεων αυτοελέγχου, είτε εκπρόθεσμης, είτε ελλιπούς υποβολής των αποτελεσμάτων στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, η εισφορά θα υπολογίζεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου στο 0.75 % της ανά κιλό αξίας γάλακτος.
             Οι αυτοελεγχόμενοι μεριμνούν για την έγκαιρη ανανέωση των συμφωνητικών μεταξύ αυτών και των εργαστηρίων αυτοελέγχου. Όταν παύσει οριστικά η συνεργασία με το ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου, το εργαστήριο ή ο αγοραστής γάλακτος ενημερώνει άμεσα εγγράφως την αρμόδια αρχή ελέγχου. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία από το εργαστήριο, ενώ είχε υπογραφεί συμφωνητικό συνεργασίας και η επιχείρηση συνεχίζει να αγοράζει γάλα από παραγωγούς.

2.9. Σε περίπτωση, που οι αγοραστές γάλακτος, απευθύνονται για τη διενέργεια αναλύσεων στο πλαίσιο του αυτοελέγχου στα κατά τόπους εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ελέγχου, δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους «ιδιωτικά συμφωνητικά δειγματοληψίας» (Υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος), τα πρωτότυπα των οποίων αποστέλλονται από τα εργαστήρια στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου άμεσα με την υπογραφή τους, πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλόμενους.

3. Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος

3.1. Όλοι οι παραγωγοί και οι αγοραστές, εξαιρουμένων των παραγωγών που δεν μεταποιούν και εμπορεύονται οι ίδιοι το γάλα που παράγουν, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ελέγχου για κάθε μήνα, το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα, μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος, στην οποία καταχωρούνται:

α) όλες οι ποσότητες όλων των ειδών γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων που παραλήφθηκαν από παραγωγούς ή αγοραστές είτε από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή από Τρίτες Χώρες, με λεπτομερή περιγραφή της μορφής του διακινούμενου γάλακτος (νωπό γάλα, παστεριωμένο, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη, κ.λπ.), με πλήρη περιγραφή του είδους, της χώρας προέλευσης και την αντίστοιχη αξία τους ανά κιλό,
β) όλες οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων από την επεξεργασία γάλακτος, ανά κατηγορία, όπως προκύπτουν από την επίσημη αποθήκη ή το βιβλίο ημερήσιας παραγωγής προϊόντων που τηρείται υποχρεωτικά (Υπόδειγμα 6 του Παραρτήματος). Στις περιπτώσεις που στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τελικών προϊόντων έχει γίνει επίκληση συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται η σχετική τεκμηρίωση βάσει των αντίστοιχων παραστατικών, από την οποία να είναι δυνατή η συσχέτιση της πρώτης ύλης με τα συγκεκριμένα τελικά προϊόντα.
γ) όλες οι ποσότητες πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων προϊόντων με την ακριβή ονομασία και σύνθεσή τους που διατίθεται σε δεύτερους ή τρίτους, κ.ο.κ. αγοραστές.
δ) όλες οι ποσότητες υποπροϊόντων που παρήχθησαν ή παραλήφθηκαν από άλλους ή παραδόθηκαν σε τρίτους.
Για όλες τις ανωτέρω ποσότητες προϊόντων δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτοποίησης των προμηθευτών ή αγοραστών τους αντίστοιχα (επωνυμία, έδρα, τηλέφωνο και Α.Φ.Μ.), ανεξάρτητα αν αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας. Στην περίπτωση διάθεσης προϊόντων απευθείας στη λιανική δεν απαιτείται η ανωτέρω δήλωση στοιχείων ταυτοποίησης αγοραστών.

3.2. Τα υπόχρεα τυποποιητήρια-συσκευαστήρια/ανασυσκευαστήρια καταχωρούν, μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ, τις ποσότητες των τελικών προϊόντων που παρελήφθησαν και τις ποσότητες των προϊόντων που ανασυσκευάστηκαν και παραδόθηκαν σε τρίτους, με πλήρη περιγραφή των προϊόντων (ποσότητα και χώρα προέλευσης ανά είδος) και των στοιχείων των προμηθευτών/αποδεκτών (επωνυμία, έδρα και Α.Φ.Μ.), ανεξάρτητα αν αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας.

3.3. Σε περίπτωση, που κατά τη διενέργεια των ελέγχων μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός της παραγράφου 3.1., διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ελέγχου η εσφαλμένη καταχώριση στοιχείων στο πλαίσιο των μηνιαίων δηλώσεων Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο για μη ακριβή δήλωση στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1.12 ενώ παράλληλα η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διόρθωση και ορθή καταχώριση των στοιχείων αυτών στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1. του παρόντος άρθρου, τυχόν εσφαλμένες για οποιαδήποτε αιτία καταχωρίσεις στο πλαίσιο των μηνιαίων δηλώσεων Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος, είναι δυνατόν να διορθωθούν από τους ίδιους τους υπόχρεους, εφόσον δεν έχει προηγουμένως διαπιστωθεί η παράβαση στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, και επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 8 παρ. 1.13 της παρούσας.

Για μας η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει οπωσδήποτε να βγει έξω από την υπουργική απόφαση. Είναι αναχρονιστική και δημιουργεί πρόσθετα διοικητικά βάρη σε παραγωγούς, που δεν έχουν καν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Πρόκειται για μία διάταξη, η οποία είναι σε απόλυτη αντίθεση με την πραγματικότητα, που ισχύει στον χώρο της αγελαδοτροφίας, η οποία θα επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος κυρίως στις μικρομεσαίες μονάδες ή θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, όπου υπάρχει γηρασμένο αγροτικό δυναμικό χωρίς δυνατότητα διαδοχής.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 1
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ: Δεν είναι δυνατόν να προβλέπονται πρόστιμα στις περιπτώσεις λαθών καταχώρησης όταν όλα τα παραστατικά και τα αρχεία είναι απολύτως νόμιμα και σωστά. Δεν μπορεί να ποινικοποιείται το ανθρώπινο λάθος του αναριθμητισμού. Άλλωστε η καταχώριση δεν θα έπρεπε να είναι έργο και ευθύνη των ελεγχόμενων.
7. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ: Α) Δεν διασαφηνιζεται πουθενά ότι η ειδική εισφορά του γάλακτος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για θέματα που σχετίζονται μονο με το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος και δεν θα ετεροχρησιμοποιειται όπως παρανομως γινεται σήμερα η θα αποθεματοποιειται και θα περιέρχεται με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ως ταμιακώς διαθέσιμο υπολοιπο στην Τράπεζα της Ελλάδος! Β) Είναι άδικο σε καθετοποιημένες μονάδες που έχουν και παραγωγή γάλακτος και επεξεργασία, η τιμή να υπολογίζεται με την μέση τιμή του γάλακτος. Στην πραγματικότητα η τιμή είναι το κόστος παραγωγής του γάλακτος που είναι χαμηλότερο και από την ελαχίστη τιμή του γάλακτος που πωληθηκε στην Ελλάδα. Το «ελάχιστη ετήσια τιμή» είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις αν και αυτό υπολείπεται από το σωστό.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 2
1. Μηνιαία δήλωση παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος
1.1. Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να υποβάλλει στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ τη μηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος, η οποία συνίσταται σε μια συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός μηνιαίως, μαζί με την αξία αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το χρόνο της παράδοσης του γάλακτος.
Τί εννοείτε αναλυτική ; Θα πρέπει να στέλνονται για κάθε ημέρα οι παραδόσεις. Οι παραγωγοί δεν μπορούμε να δώσουμε άλλα λεφτά για λογιστή να τα κάνει όλα αυτά και κάθε μήνα
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 3
1.6. Οι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα μόνο από κτηνοτρόφους που διαθέτουν ενεργό κωδικό εκμετάλλευσης (EL) με τον αντίστοιχο αριθμό ζώων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου.
Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει και τον μαζικό έλεγχο των παραγωγών από τους αγοραστές με υποβολή αρχείου ΑΦΜ με ταυτόχρονη επιστροφή της κατάστασης του παραγωγού (ενεργός ή μη ενεργός ). Έως τώρα το σύστημα επιτρέπει δυσχερώς τον έλεγχο των παραγωγών αφού μπορεί να δείξει το εάν ένας παραγωγός είναι ενεργός ή όχι, μόνο αν έχει ξαναδώσει γάλα στην εταιρεία. Ακόμη η εφαρμογή θα πρέπει να επιστρέφει αν είναι ενεργός ή όχι βάση ΑΦΜ και όχι βάση EL αφού κάποιος μπορεί να αποκτήσει και δεύτερο κωδικό εκμετάλλευσης αν κλείσει και ξανανοίξει την εκμετάλλευσή του μετά από κάποιο διάστημα. Η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να αποστέλλει στοιχεία για αυτούς τους παραγωγούς ακόμη και εάν έκλεισαν την εκμετάλλευσή τους με υποχρέωση κατά τον εντοπισμό του παραγωγού ως μη ενεργού να σταματά την παραλαβή του γάλακτός του . Αλλιώς ζητάται να μην δημιουργούνται σωστά τα στοιχεία που ζητώνται πιο πάνω. Παράδειγμα είναι ένας παραγωγός που ξεκινά τις παραδώσεις με EL ενεργοποιημένο και σε διάστημα εντός μηνός κλείνει την επιχείρησή του αλλά συνεχίζει της παραδόσεις . Οι αγοραστές δεν δύνανται να το γνωρίζουν αυτό καθημερινά ούτε και να πραγματοποιείται καθημερινώς ένας τέτοιος έλεγχος .

1.7. Οι αγοραστές, καθώς και οι παραγωγοί γάλακτος, είναι υποχρεωμένοι:
(α) Να τηρούν σε φυσικό αρχείο τα παραστατικά όλων των παραδόσεων/παραλαβών, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες μηνιαίες δηλώσεις, για τουλάχιστον 3 ημερολογιακά έτη από τον χρόνο έκδοσής τους. Από τα παραστατικά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τι αποτελεί σαφήνια; Το ΑΦΜ ή κάποιο μοναδικό κωδικό του Έλληνα παραγωγού δεν αρκεί ; (Από εκεί μπορεί να βρεθεί το μέρος που παραδίδει και που είναι η έδρα του με διασταύρωση στοιχείων )

(β) Να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών κλιμακίων, που διενεργούν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορά στην αγορά, επεξεργασία, παραγωγή και πώληση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων.

Τα πρόστιμα στα οποία αναφέρεστε είναι τουλάχιστον παράλογα . 1% σε εισκόμιση 1.000.000 είναι 10.000 € + το εκάστοτε αυτοτελές . Η διαδικασία θα πρέπει να επιτρέπει τη διόρθωση των στοιχείων στα κιλά και τα αξιακά παραστατικά στην επόμενη περίοδο υποβολής της δήλωσης με τα αντίστοιχα τιμολόγια και πιστωτικά που θα πρέπει να εκδοθούν . Δεν έχει υπάρξει νομοθεσία ώς σήμερα με αντίστοιχη τιμωρία ανθρωπίνου λάθους. Προσωπικό για ανθρώπινο λάθος θα χάσει την δουλειά του όταν καταλογιστεί σε μία εταιρεία τέτοιο πρόστιμο για λάθος καταχώρησης;
Σαφώς και καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι και όχι μηχανές κάνουν τις καταχωρήσεις .

2.4.Στην περίπτωση νομικών προσώπων που εκπροσωπούν ένα σύνολο παραγωγών, για την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραμένουν οι αγοραστές του γάλακτος, οι οποίοι για το σκοπό αυτό παρακρατούν από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς-μέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της εκάστοτε οφειλόμενης ειδικής εισφοράς στην αρμόδια αρχή ελέγχου.

Δηλαδή θα κρατά ο συνεταιρισμός – ομάδα από τα μέλη και ο αγοραστής ξανά από τον συνεταιρισμό την εισφορά; Διπλή χρέωση ;


2.5. Η αρμόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει στην εποπτεύουσα αρχή, ανά τρίμηνο, πλήρη ανάλυση των δηλωμένων ποσοτήτων ανά είδος γάλακτος, την αντίστοιχη συνολική παρακράτηση εισφοράς, τη διαμορφούμενη μέση τιμή ανά είδος γάλακτος και τις εισπραχθείσες ποσότητες εισφοράς. Η αρμόδια αρχή ελέγχου επικαιροποιεί τα ανωτέρω με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων και ενημερώνει την εποπτεύουσα αρχή αμελλητί για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία είσπραξης εισφοράς.

Δεν μπορεί διοικητικά να αποστέλλονται μηνιαία τα στοιχεία. Για λόγους ισότητας να αποστέλλονται ανά τρίμηνο όπως θα τα αποστέλλει και η αρμόδια αρχή .

2.9. Σε περίπτωση, που οι αγοραστές γάλακτος, απευθύνονται για τη διενέργεια αναλύσεων στο πλαίσιο του αυτοελέγχου στα κατά τόπους εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ελέγχου, δύνανται να συνάπτουν μεταξύ τους «ιδιωτικά συμφωνητικά δειγματοληψίας» (Υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος), τα πρωτότυπα των οποίων αποστέλλονται από τα εργαστήρια στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου άμεσα με την υπογραφή τους, πλήρως συμπληρωμένα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τους δύο συμβαλλόμενους.

Πρέπει νομίζω να καθορίσετε τον χρόνο , τον τρόπο και τον υπόχρεο υποβολής των στοιχείων σε κάθε περίπτωση. Π.χ. Έστω εργαστήριο με σύμβαση με αγοραστή κάνει σήμερα αναλύσεις αλλά η παραλαβή του γάλακτος γίνεται σε επόμενη ημέρα δεν θα υπάρχουν στο σύστημα κιλά στις αναλύσεις . Πρέπει να κάνετε μια πιο λεπτομερή απεικόνιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές με περιπτώσεις και παραδείγματα .
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 4
ΚΡΙΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
3. Άρθρο 6 <<Υποχρεώσεις παραγωγών – αγοραστών>>
Παράγραφος 1.5
Αναφέρει την εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων στις μηνιαίες δηλώσεις και την επιβολή προστίμου (δεν αναγνωρίζεται η διόρθωση του λάθους χωρίς πρόστιμο σε καμία περίπτωση)
Παράγραφος 3.1
Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος με ποσότητες εισροών - εκροών υποβάλλεται κάθε μήνα σε ηλεκτρονική μορφή στην Διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Για τα επιπλέον στοιχεία που χρειάζεται όπως χώρα προέλευσης, αξία ανά κιλό, επωνυμία προμηθευτή θα υπάρξει νέα μορφή Ισοζυγίου;
Ακριβής συσχέτιση α’ ύλης με τελικά προϊόντα (π.χ. προϊόντα με ελληνικό σήμα, προϊόντα με γάλα ξένης προέλευσης ;;;;)

- Τι γίνεται με το γάλα το οποίο αγοράζεται από εγχώρια βιομηχανία αλλά δε γνωρίζουμε την προέλευσή του;
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 5
Σαν πληροφορία, ως προς τον καταναλωτή, παρακαλώ ελέγξτε αν έχουν φτάσει οι παρακάτω εισαγωγές. Το αρχείο είναι στη διάθεσή σας.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
EXPORT GREECE: Main 10 purchasers of Packed milk (Tons)
Country Annual Jan-Aug
2014 2015 2016 2017 2017 2018 ± % su 
2017 *
Cyprus 362 300 499 2.453 1.941 1.434 -26,13%
United Kingdom 20 1 709 1.594 1.067 1.322 23,91%
Poland - - 2 237 237 301 26,92%
Ireland - - 83 164 99 164 66,27%
Bulgaria 21 598 268 69 47 90 92,65%
Albania 7 34 38 51 38 39 2,84%
Romania 20 1.576 225 32 22 23 3,39%
Singapore - - 3 36 16 21 33,33%
Germany 118 18 35 50 34 18 -46,00%
Malta - - 0 11 9 14 64,52%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΥΡΙΟΥ
IMPORT GREECE: Main 10 suppliers of Cheese (Tons)
Country Annual Jan-Aug
2014 2015 2016 2017 2017 2018 ± % su 
2017 *
Netherlands 35.052 37.757 41.615 42.717 28.257 33.972 20,22%
Germany 38.090 34.698 36.036 36.839 25.734 28.592 11,11%
Romania 5.240 5.650 5.493 9.471 6.963 4.659 -33,09%
Denmark 5.430 6.363 7.071 6.272 4.279 4.443 3,85%
Austria 3.650 5.412 6.041 5.524 3.758 4.300 14,44%
Italy 4.641 4.939 5.718 6.153 3.987 3.978 -0,23%
Bulgaria 9.483 9.612 6.414 6.139 4.045 3.872 -4,26%
France 3.016 2.204 2.152 2.147 1.394 2.953 112%
Poland 1.647 2.178 1.745 2.637 1.749 2.597 48,44%
Belgium 1.793 2.315 2.778 2.753 2.027 2.048 1,02%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
IMPORT GREECE: Main 10 suppliers of Condensed Milk (Tons)
Country Annual Jan-Aug
2014 2015 2016 2017 2017 2018 ± % su 
2017 *
Germany 64.212 56.439 59.973 71.224 47.831 34.905 -27,03%
Netherlands 34.681 31.573 26.353 24.835 16.096 19.756 22,73%
France 486 6.714 10.716 8.290 4.771 12.213 156%
Romania 12.097 12.590 7.509 11.434 8.453 6.217 -26,45%
Poland 283 853 2.074 1.511 990 2.121 114%
Cyprus 3.334 3.016 5.651 2.012 845 2.068 145%
Belgium 3.177 2.006 2.784 2.016 1.559 1.181 -24,27%
Austria 449 - 1.345 843 788 240 -69,59%
Luxembourg 25 - 25 257 225 146 -35,20%
Italy 79 27 564 642 632 140 -77,82%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
IMPORT GREECE: Main 10 suppliers of Packed milk (Tons)
Country Annual Jan-Aug
2014 2015 2016 2017 2017 2018 ± % su 
2017 *
Slovenia 7.094 11.714 14.010 19.506 15.434 15.284 -0,97%
Germany 50.454 34.396 31.691 34.135 26.586 12.510 -52,95%
Bulgaria 715 11.967 4.559 3.751 682 5.467 702%
Poland 440 1.003 3.253 4.734 3.955 4.883 23,46%
Austria 2.780 4.172 7.263 6.667 4.367 4.333 -0,78%
Czech Republic 41 - - - - 3.427 -
Slovakia 1.321 1.029 1.763 2.627 1.871 1.607 -14,10%
Romania 4.200 4.921 5.177 2.845 1.137 818 -28,04%
Italy 316 186 202 518 267 434 62,74%
Belgium 608 297 466 456 307 365 19,14%


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΙΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
IMPORT GREECE: Main 10 suppliers of Bulk milk (Tons)
Country Annual Jan-Aug
2014 2015 2016 2017 2017 2018 ± % su 
2017 *
Romania 11.426 12.706 3.367 14.827 9.024 15.517 71,95%
Germany 8.913 17.790 31.563 9.565 7.513 5.026 -33,11%
Hungary 12.038 19.041 6.252 4.175 1.884 4.131 119%
Italy 1.628 1.043 4.029 6.639 4.404 2.456 -44,23%
Austria 137 3 272 271 14 701 -
Slovakia - 169 - 2.075 875 626 -28,45%
Cyprus 185 63 5 329 - 556 -
Poland 3.500 3.585 1.405 120 95 200 110%
Netherlands 33 129 84 22 21 52 148%
Belgium 162 111 57 29 29 29 -0,42%


ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΤΥΡΟΓΑΛΑ
IMPORT GREECE: Main 10 suppliers of Yogurt and buttermilk (Tons)
Country Annual Jan-Aug
2014 2015 2016 2017 2017 2018 ± % su 
2017 *
Romania 2.743 1.593 1.704 2.923 1.454 4.408 203%
Germany 8.483 6.303 4.981 5.109 3.625 4.079 12,52%
Bulgaria 3.818 2.861 3.311 3.007 2.283 1.662 -27,18%
Italy 360 487 314 618 424 309 -27,05%
France 501 184 918 384 274 248 -9,67%
Denmark 6 0 75 95 55 94 72,03%
Poland 309 392 447 200 154 92 -40,77%
Czech Republic 274 126 64 145 115 68 -40,71%
Austria 19 47 46 233 149 51 -65,87%
Netherlands 186 72 57 102 59 50 -14,33%
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 6
• Το ποσοστό της ειδικός εισφοράς θα πρέπει να είναι κατ΄ αποκοπή ποσό και όχι ανά κιλό γάλα.
• Σύμφωνα με του νόμου 1993 οι εισφορές για το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να επιχορηγούν την προμήθεια ζωοτροφών αποκλειστικό όφελος των Ελλήνων κτηνοτρόφων. Σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο για τον Έλληνα παραγωγό αυτό θα έπρεπε να ισχύσει.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 7
Μια ερώτηση να κάνω... στο ΑΡΘΡΟ 3 λέτε οτι ο «Πρώτος αγοραστής» αγοράζει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα: γάλα νωπό, γάλα θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο γάλα, σκόνη γάλακτος, σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, τυρόπηγμα, απευθείας από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες.

και σε αυτο το ΑΡΘΡΟ στο 1.6. Οι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα ΜΟΝΟ από κτηνοτρόφους που διαθέτουν ενεργό κωδικό εκμετάλλευσης (EL) με τον αντίστοιχο αριθμό ζώων από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου.

Τι κωδικό EL θα έχει ο κτηνοτρόφος απο το εξωτερικο? Μόνο στους Ελληνες θα κάνετε έλεγχους και θα ζητάτε απογραφές? Οι εισαγωγές όλα μια χαρά για τους Κτηνοτρόφους απο εκεί.. απλα να το δηλώνει ο αγοραστής ..
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 8
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 955
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 782
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα22
Εχθές366
Αυτή την εβδομάδα22
Αυτόν το μήνα1261
Σύνολο1302692

Ποιος είναι Online

2
Online

04 Δεκεμβρίου 2023

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: