ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΑ

 «Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος».

Koινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών σχετικά με τα «Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος». Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αφορά τις διαδικασίες ελέγχου της αλυσίδας του γάλακτος προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς και οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλοι οι παραγωγοί και όλοι οι αγοραστές γάλακτος.

Με την παρούσα ΚΥΑ:

  1. αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για τους παραβάτες,
  2. καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεμιτών εμπορικών πρακτικών κατά την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των παραγόμενων υποπροϊόντων γάλακτος.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

β) Του Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

γ) Του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

δ) Της υπ’ αριθ. 2429/119958 (ΦΕΚ Β’ 3901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου».

ε) Του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

στ)Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

ζ) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/15-11-2016 (ΦΕΚ  3696Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

η) Των παρ. 1, 2 περ. α΄, β΄ και δ΄ και 3 του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄242), όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄135).

θ) Την υπ’ αριθμ. 175180/2011 (Β’ 1721) ΚΥΑ με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄ 1414) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα».

ι) Την υπ΄ αριθμ. 188763/10-10-2011 (Β΄ 2284) ΚΥΑ με θέμα «Σύσταση Οργανισμού "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων»

ια) Την υπ’ αριθμ. 2038/133890/2015 (Β΄2711) ΚΥΑ με θέμα «Διαδικασία είσπραξης υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75 % κατά μέγιστο επί της ανά κιλό τιμής του εισκομιζόμενου γάλακτος».

ιβ) Την υπ’ αριθμ. 1678/111284 (Β’ 2257/2015) ΥΑ με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/2011 (Β΄ 1721) ΚΥΑ και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σχετικό Υλικό:
Υπουργική Απόφαση

Θέματα

Αναρτήθηκε από
Τελευταίος σχολιασμός

Άρθρο 1 - Σκοπός

πριν 5 χρόνια
πριν 5 χρόνια
πριν 5 χρόνια

Άρθρο 7 - Έλεγχοι

πριν 5 χρόνια
πριν 5 χρόνια

Άρθρο 3 - Ορισμοί

πριν 5 χρόνια
πριν 5 χρόνια
-

Άρθρο 12 - Εξουσιοδοτήσεις

πριν 5 χρόνια
-
πριν 5 χρόνια
-

Άρθρο 15 - Έναρξη ισχύος

πριν 5 χρόνια
-
  • Σελίδα :
  • 1

Στατιστικά

  1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
  2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
  3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
  4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα75
Εχθές429
Αυτή την εβδομάδα1049
Αυτόν το μήνα13327
Σύνολο1484811

Ποιος είναι Online

1
Online

24 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: