ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

1. Η αρμόδια αρχή ελέγχου διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους σε όλους τους παραγωγούς και αγοραστές.
Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της διενέργειας των ελέγχων, ο ΕΦΕΤ κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή ελέγχου κάθε πράξη χορήγησης κωδικού έγκρισης για τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας, ο οποίος αποτελεί αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας δικαιολογητικό,, καθώς και κάθε πράξη ανάκλησης κωδικού έγκρισης .

2. Για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού της έργου, η αρμόδια αρχή ελέγχου αποκτά δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα των αρμοδίων αρχών και φορέων της επόμενης παραγράφου με τη μεσολάβηση της εποπτεύουσας αρχής. Ειδικότερα, μετά από σχετικό αίτημα της εποπτεύουσας αρχής, τίθενται στη διάθεσή της από τις αρμόδιες αρχές και φορείς της επόμενης παραγράφου, τα αναγκαία στοιχεία για τους ελεγχόμενους (σχετικά με την ιδιότητά τους ως παραγωγοί ή αγοραστές) που τηρούνται σε αυτές στο πλαίσιο της δικής τους αρμοδιότητας.

3. Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι καθολικοί και διενεργούνται από την αρμόδια αρχή μέσω της παρακολούθησης του πληροφοριακού συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ και συνίστανται σε:

α. έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 6 περί καταχώρισης στη διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ των αναγκαίων πληροφοριών από τους υπόχρεους του ίδιου άρθρου.

β. διασταυρωτικό έλεγχο, ήτοι έλεγχο των πληροφοριών που εισάγουν οι υπόχρεοι στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνδυασμό με έλεγχο των πληροφοριών που εισάγουν οι ίδιοι σε άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων του ΥπΑΑΤ, των εποπτευόμενων φορέων του και του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων που δηλώνουν οι υπόχρεοι. Για το σκοπό αυτό ειδικότερα:

i) η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση στα αρχεία ζωικού κεφαλαίου που τηρούνται στη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ καθώς και στα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.), όπου οι παραγωγοί δηλώνουν εφεξής υποχρεωτικά τις ποσότητες του γάλακτος που παρέδωσαν συνολικά. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να προσαρμόσει τη σχετική Εφαρμογή Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2019 και εντεύθεν για την υλοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων. 

ii) η αρμόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση σε στοιχεία και αρχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών και ιδίως στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ). 

4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι α) συνίστανται σε:

i.έλεγχο των αρχείων (φυσικών ή ηλεκτρονικών), των παραστατικών και των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων των αγοραστών και παραγωγών για τη διασταύρωση του ισοζυγίου των εισροών/εκροών γάλακτος,

ii.έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης – συντήρησης,

iii.έλεγχο της εμπορίας, διακίνησης και μεταφοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

iv.έλεγχο της διάθεσης και διαχείρισης του τυρογάλακτος και των αποθεμάτων.

v.έλεγχο στις κτηνοτροφικές μονάδες των παραγωγών γάλακτος, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παραδιδόμενες ποσότητες γάλακτος του παραγωγού ανταποκρίνονται στις παραληφθείσες ποσότητες του αγοραστή,

vi.έλεγχο των παραγωγών γάλακτος, κατά τον οποίο εξετάζονται τα στοιχεία παραγωγής ζωικού κεφαλαίου (πχ. γεννήσεις, μεταβολές, μεταβιβάσεις, αντιστοιχία ζωικού κεφαλαίου με δυναμικότητα παραγωγής γάλακτος, κινήσεις τρέχοντος έτους, απογραφή ζωικού κεφαλαίου, αγορά ενωτίων κ.α.) και αντιπαραβάλλονται τουλάχιστον με παραστατικά εμπορίας, δηλώσεις στοιχείων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος και το μητρώο της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων.

vii.εργαστηριακό έλεγχο των πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή/και τελικών προϊόντων, ο οποίος δεν είναι εφικτό να διενεργηθεί επί τόπου. Ειδικότερα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι ελεγκτές προβαίνουν σε σχετικές δειγματοληψίες και τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση στα εργαστήρια της αρμόδιας αρχής ή σε άλλα εργαστήρια επίσημων ελέγχων.

viii.οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κριθεί αναγκαίος και αποτελεσματικός για τους σκοπούς της παρούσας, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.

β) διενεργούνται κατ’ αρχήν από διμελή κλιμάκια, αποτελούμενα από υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής ελέγχου.
Υπό περιπτώσεις οι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται και από:

i.διμελή μικτά κλιμάκια, αποτελούμενα από έναν υπάλληλο της αρμόδιας αρχής ελέγχου και έναν υπάλληλο των τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ. Η συγκρότηση των μικτών κλιμακίων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, μετά από εισήγηση της Εποπτεύουσας Αρχής.

ii.κοινά κλιμάκια, αποτελούμενα από υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής ελέγχου και υπαλλήλους των τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Δομών του ΥπΑΑΤ ή/και των οικείων αρμόδιων Διευθύνσεων των Περιφερειών της χώρας ή/και του Ε.Φ.Ε.Τ. ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συνδυαστεί με άλλους ελέγχους στον ίδιο ελεγχόμενο, μετά από συνεννόηση και σε συνεργασία με την εποπτεύουσα αρχή.

γ) είναι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και συγκεκριμένα είναι ετήσιοι και καλύπτουν τουλάχιστον το 5% του συνόλου των ελεγχόμενων του άρθρου 2. Η αρμόδια αρχή ελέγχου, για κάθε εξάμηνη περίοδο, υποβάλλει προς έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου, το οποίο καταρτίζεται βάσει μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η αρμόδια αρχή ελέγχου δύναται να αναθεωρήσει και να μεταβάλει το αρχικό Πρόγραμμα Ελέγχου, σε συνεργασία με την εποπτεύουσα αρχή. Το εν λόγω Πρόγραμμα, περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τους προβλεπόμενους ελέγχους, και ιδίως ως προς το πλήθος, τη γεωγραφική κατανομή, το είδος και το μέγεθος των υπό έλεγχο επιχειρήσεων. Στα κριτήρια της ανάλυσης κινδύνου, συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι μεγάλες αυξομειώσεις παραλαβών του προηγούμενου οικονομικού έτους του ελεγχόμενου, η ιστορικότητα της παραβατικής του συμπεριφοράς, ο αριθμός, το είδος και το μέγεθος επιχειρήσεων/παραγωγών, η γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων/παραγωγών καθώς και τυχόν καταγγελίες.
Ο τρόπος υπολογισμού του δείγματος ελέγχου, βάσει της μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου, καθορίζεται με εγκύκλιο της εποπτεύουσας αρχής, η οποία δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και δεδομένα της αγοράς καθώς και τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και δεδομένα της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας του γάλακτος και των προϊόντων του.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας εκάστου ελέγχου, και στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί παράβαση, συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου ως εξής:

α. εάν πρόκειται για την ολοκλήρωση διοικητικού ελέγχου, συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος. Κάθε Έκθεση Ελέγχου μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους ελεγχόμενους. Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον κάθε ελεγχόμενο ξεχωριστά, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόμενο έγγραφων αντιρρήσεων εντός 5 ημερολογιακών ημερών στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου.

β. εάν πρόκειται για την ολοκλήρωση επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται ηλεκτρονική έκθεση ελέγχου, επί τόπου μετά το πέρας του ελέγχου και υπογράφεται από τους ελεγκτές και από το νόμιμο εκπρόσωπο του ελεγχομένου. Η Έκθεση Ελέγχου, κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε ψηφιακό αντίγραφο στον ελεγχόμενο καθώς και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόμενο αντιρρήσεων εντός 10 ημερολογιακών ημερών, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σύνταξης του πρακτικού ελέγχου κατά τον επιτόπιο έλεγχο για τεχνικούς λόγους, η Έκθεση Ελέγχου συντάσσεται χειρόγραφα σε δύο (2) πρωτότυπα και το ένα (1) πρωτότυπο κοινοποιείται με αποδεικτικό παραλαβής στον ελεγχόμενο, περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόμενο έγγραφων αντιρρήσεων εντός 10 ημερολογιακών ημερών στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος της αρμόδιας αρχής ελέγχου.

6. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προειδοποίηση είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιολογημένη για τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, αυτή περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία διάρκεια η οποία κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.

7. Έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, η αρμόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει στην εποπτεύουσα αρχή πλήρη έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο έτος, με περιεχόμενο και μορφή που προσδιορίζεται με έγγραφο της εποπτεύουσας αρχής.

8. Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων της αρμόδιας αρχής ελέγχου, κοινοποιούνται με επιμέλεια της τελευταίας στην εποπτεύουσα αρχή μέσω της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
9. ΕΛΕΓΧΟΙ: Α) Ενώ αναφέρεται ότι οι διοικητικοί έλεγχοι είναι καθολικοί χωρίς διασταύρωση στοιχείων τέτοιοι έλεγχοι δεν είναι δυνατοί. Η διασταύρωση όμως προϋποθέτει διασύνδεση βάσεων δεδομένων που σήμερα δεν υπάρχει. Β) Στην ανάλυση επικινδυνότητας εμφανίζεται το μέγεθος της επιχείρησης ευθέως ανάλογος του κινδύνου. Αντιθέτως, το μικρό μέγεθος είναι ανάλογο του κινδύνου και όχι το μεγάλο. Δεν πρέπει να συγχέεται η παραγόμενη ποσότητα που είναι συντελεστής της εξίσωσης για τον υπολογισμό του κινδύνου με την πιθανότητα του κινδυνου που είναι μεγαλύτερη σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 1
Σαν παραγωγοί απαιτούμε να γίνεται ο έλεγχος στην εισαγωγή του γάλακτος στα σύνορα και από εκεί να ελέγχονται οι πρώτοι , δεύτεροι κλπ αγοραστές για το πόσο τα χρησιμοποιήσαν σε ΠΟΠ και τα δηλωσαν ελληνικά. Εξαφανίζοντας την Ελληνική παραγωγή ούτε ο Ελγό θα παίρνει την εισφορά του που είναι ένα από τα έσοδά του . Στις εισαγωγές είναι το πρόβλημα και όχι στον Έλληνα παραγωγό αν δήλωσε σωστά όλα τα κιλά του . Βλέπετε δεν είμαστε άνθρωποι .!2.5% πρόστιμο στον κόπο μας
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1)Δεν γίνεται καμία αναφορά στον έλεγχο διακίνησης γάλακτος από το εξωτερικό.
2)Δεν αναφέρεται ο έλεγχος της φέτας στην κατανάλωση (πωλείται άσπρο τυρί για φέτα ).πρέπει να γίνει συνδυασμένος έλεγχος από την παραγωγή έως την κατανάλωση.
3) Την παραγωγή αποκλειστικά φέτας σε χωριστές εγκαταστάσεις που δεν θα παράγεται άλλο είδος τυριού (αν θέλουμε να προστατεύσουμε το προϊόν)
4)Η σύλληψη με εισαγόμενο γάλα σημαίνει κλείσιμο του τυροκομείου για ένα χρόνο και πρόστιμο ίσο με τα έσοδα ενός έτους της επιχείρησης.
Ο έλεγχος που αναφέρεται στην εισήγηση είναι γραφειοκρατικός και αναποτελεσματικός.
Ο αφανισμός της κτηνοτροφίας έχει ξεκινήσει ,εάν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα σε ένα χρόνο θα έχει καταστραφεί το 30% του κλάδου...
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΩΦΩΝ ,ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Π.Ο.Π. ΠΡΟÏΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ :
Άρθρο 7
Έλεγχοι
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε :
iii…… κατά τον έλεγχο διακίνησης γάλακτος να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για την προέλευση (πρόβειου ή αγελαδινού) γάλακτος εισαγωγής διότι αν κάποιος τυροκόμος εισάγει πρόβειο γάλα αλλά στα παραστατικά αναφέρει ότι εισάγει αγελαδινό, με το οποίο μπορεί να παρασκευάσει προϊόντα που δεν είναι ΠΟΠ- και άρα δεν είναι παράνομο-, αλλά τελικά με το γάλα που περνάει τα σύνορα -το οποίο στην πραγματικότητα είναι πρόβειο- παρασκευάσει φέτα ο εργαστηριακός έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου.
iv…. Και υποβολή σχεδίου επεξεργασίας του τυρογάλακτος
vii. ……. Και εργαστηριακή ανάλυση για ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος και καζεινικών αλάτων σε τυρί <<ΦΕΤΑ>>
ix . έλεγχος της γραμμής παραγωγής της φέτας ώστε να διαπιστωθεί εάν στο μηχανολογικό εξοπλισμό της γραμμής παραγωγής υπάρχουν συνδεδεμένα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης RO ή υπερδιήθησης UF. Συγκεκριμένα μετά την παραλαβή και πριν την παστερίωση του γάλακτος , γίνεται συμπύκνωση του γάλακτος με χρήση μεμβρανών (υπερδιήθηση – UF) ,που απαγορεύεται από την Υπουργική απόφαση για την ΠΟΠ<<ΦΕΤΑ>> . Απαραίτητος ο συγκεκριμένος έλεγχος διότι δεν είναι δυνατή η ανίχνευση νοθείας του γάλακτος με συμπυκνώματα πρωτεϊνών ορού αγελαδινού γάλακτος που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.
Χ. σε περίπτωση παραγωγής ΠΟΠ τυριών από την εγκατάσταση προσοχή στη διασταύρωση του ισοζυγίου εισροών /εκροών γάλακτος ώστε να εντοπίζεται αν έχει χρησιμοποιηθεί εισαγόμενο γάλα (1 κιλό τυρί πρέπει να προέρχεται από 4 τουλάχιστον κιλά αιγοπρόβειο γάλα).
Άρθρο 8
1.25 Εάν στο χώρο παραλαβής του αιγοπρόβειου , στη γραμμή παραγωγής της <<ΦΕΤΑΣ>>, υπάρχουν συνδεδεμένα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης RO ή υπερδιήθησης UF τότε θα πρέπει να γίνει εισήγηση από το κλιμάκιο για αφαίρεση του Κωδικού Αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης .
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΩΦΩΝ ,ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Π.Ο.Π. ΠΡΟÏΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ :
Άρθρο 7
Έλεγχοι
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε :
iii…… κατά τον έλεγχο διακίνησης γάλακτος να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για την προέλευση (πρόβειου ή αγελαδινού) γάλακτος εισαγωγής διότι αν κάποιος τυροκόμος εισάγει πρόβειο γάλα αλλά στα παραστατικά αναφέρει ότι εισάγει αγελαδινό, με το οποίο μπορεί να παρασκευάσει προϊόντα που δεν είναι ΠΟΠ- και άρα δεν είναι παράνομο-, αλλά τελικά με το γάλα που περνάει τα σύνορα -το οποίο στην πραγματικότητα είναι πρόβειο- παρασκευάσει φέτα ο εργαστηριακός έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου.
iv…. Και υποβολή σχεδίου επεξεργασίας του τυρογάλακτος
vii. ……. Και εργαστηριακή ανάλυση για ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος και καζεινικών αλάτων σε τυρί <<ΦΕΤΑ>>
ix . έλεγχος της γραμμής παραγωγής της φέτας ώστε να διαπιστωθεί εάν στο μηχανολογικό εξοπλισμό της γραμμής παραγωγής υπάρχουν συνδεδεμένα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης RO ή υπερδιήθησης UF. Συγκεκριμένα μετά την παραλαβή και πριν την παστερίωση του γάλακτος , γίνεται συμπύκνωση του γάλακτος με χρήση μεμβρανών (υπερδιήθηση – UF) ,που απαγορεύεται από την Υπουργική απόφαση για την ΠΟΠ<<ΦΕΤΑ>> . Απαραίτητος ο συγκεκριμένος έλεγχος διότι δεν είναι δυνατή η ανίχνευση νοθείας του γάλακτος με συμπυκνώματα πρωτεϊνών ορού αγελαδινού γάλακτος που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.
Χ. σε περίπτωση παραγωγής ΠΟΠ τυριών από την εγκατάσταση προσοχή στη διασταύρωση του ισοζυγίου εισροών /εκροών γάλακτος ώστε να εντοπίζεται αν έχει χρησιμοποιηθεί εισαγόμενο γάλα (1 κιλό τυρί πρέπει να προέρχεται από 4 τουλάχιστον κιλά αιγοπρόβειο γάλα).
Άρθρο 8
1.25 Εάν στο χώρο παραλαβής του αιγοπρόβειου , στη γραμμή παραγωγής της <<ΦΕΤΑΣ>>, υπάρχουν συνδεδεμένα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης RO ή υπερδιήθησης UF τότε θα πρέπει να γίνει εισήγηση από το κλιμάκιο για αφαίρεση του Κωδικού Αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης .
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 5
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΩΦΩΝ ,ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Π.Ο.Π. ΠΡΟÏΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΦΕΤΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ :
Άρθρο 7
Έλεγχοι
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι συνίστανται σε :
iii…… κατά τον έλεγχο διακίνησης γάλακτος να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος για την προέλευση (πρόβειου ή αγελαδινού) γάλακτος εισαγωγής διότι αν κάποιος τυροκόμος εισάγει πρόβειο γάλα αλλά στα παραστατικά αναφέρει ότι εισάγει αγελαδινό, με το οποίο μπορεί να παρασκευάσει προϊόντα που δεν είναι ΠΟΠ- και άρα δεν είναι παράνομο-, αλλά τελικά με το γάλα που περνάει τα σύνορα -το οποίο στην πραγματικότητα είναι πρόβειο- παρασκευάσει φέτα ο εργαστηριακός έλεγχος είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου.
iv…. Και υποβολή σχεδίου επεξεργασίας του τυρογάλακτος
vii. ……. Και εργαστηριακή ανάλυση για ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος και καζεινικών αλάτων σε τυρί <<ΦΕΤΑ>>
ix . έλεγχος της γραμμής παραγωγής της φέτας ώστε να διαπιστωθεί εάν στο μηχανολογικό εξοπλισμό της γραμμής παραγωγής υπάρχουν συνδεδεμένα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης RO ή υπερδιήθησης UF. Συγκεκριμένα μετά την παραλαβή και πριν την παστερίωση του γάλακτος , γίνεται συμπύκνωση του γάλακτος με χρήση μεμβρανών (υπερδιήθηση – UF) ,που απαγορεύεται από την Υπουργική απόφαση για την ΠΟΠ<<ΦΕΤΑ>> . Απαραίτητος ο συγκεκριμένος έλεγχος διότι δεν είναι δυνατή η ανίχνευση νοθείας του γάλακτος με συμπυκνώματα πρωτεϊνών ορού αγελαδινού γάλακτος που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.
Χ. σε περίπτωση παραγωγής ΠΟΠ τυριών από την εγκατάσταση προσοχή στη διασταύρωση του ισοζυγίου εισροών /εκροών γάλακτος ώστε να εντοπίζεται αν έχει χρησιμοποιηθεί εισαγόμενο γάλα (1 κιλό τυρί πρέπει να προέρχεται από 4 τουλάχιστον κιλά αιγοπρόβειο γάλα).
Άρθρο 8
1.25 Εάν στο χώρο παραλαβής του αιγοπρόβειου , στη γραμμή παραγωγής της <<ΦΕΤΑΣ>>, υπάρχουν συνδεδεμένα συστήματα αντίστροφης ώσμωσης RO ή υπερδιήθησης UF τότε θα πρέπει να γίνει εισήγηση από το κλιμάκιο για αφαίρεση του Κωδικού Αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης .
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 6
Η απεικόνιση και επίλυση όλων των προβλημάτων της αγοράς γάλακτος σε μια ΚΥΑ είναι δύσκολη, γιαυτό θεωρώ την προσπάθειά σας αξιέπαινη .
Το ελεγκτικό όμως σύστημα που περιγράφεται στη ΚΥΑ είναι γραφειοκρατικό και ελλιπές.
1) δεν προβλέπονται έλεγχοι στα τελωνεία
2) Δεν υποχρεούνται οι μονάδες να διαθέτουν ξεχωριστές δεξαμενές για ελληνικό και εισαγόμενο γάλα (εγώ θα προτιμούσα και ξεχωριστή γραμμή παραγωγής για τη φέτα)
3) κατά τους αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους δεν προβλέπεται έλεγχος πραγματικής ημερήσιας αποθήκης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων
4)Δεν αρκεί η αρμόδια αρχή να έχει μόνο πρόσβαση στα αρχεία ( ΚΒΔ & ΟΣΔΕ) πρέπει να γίνεται διασταύρωση των αρχείων.
Ίσως θα μπορούσε να αξιοποιούνται και οι αυτοτελείς επιτόπιοι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και ο αριθμός εμβολίων που έχουν χορηγήσει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για τον προσδιορισμό ζώων.
5) Την εντολή ελέγχου για τα κοινά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες ποιος θα την υπογράφει;
6) το κόστος της εξέτασης των δειγμάτων ποιόν επιβαρύνει;
7) Αν η Εποπτεύουσα Αρχή κατά την άσκηση της εποπτείας στο σύστημα ελέγχου διαπιστώσει ελλείψεις ή παραβάσεις θα επιβάλει κυρώσεις στην αρχή ελέγχου;
8) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 έρχεται σε αντίθεση με την παράγραφο 1 του άρθρου 10
Συγκεκριμένα το"λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα ...." προϋποθέτει εξέταση ,ενώ στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι το ΔΣ του ΕΛΓΟ διαβιβάζει πρόταση κυρώσεων προς επιβολή και αυτό γιατί ο ΕΛΓΟ ως ΝΠΙΔ δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 7
Δημήτρης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Το ίδιο που ισχύει με τη διακίνηση- αγορά του γάλακτος ισχύει και για τα τυριά.
Το ισοζύγιο γάλακτος και παραγόμενων προϊόντων δεν παρουσιάζει την σχετική ισορροπία-ισότητα.

Έχουν γίνει μεγάλες παραγωγές στο προϊόν ΦΕΤΑ ΠΟΠ από εισαγόμενα γάλατα, παράνομα, καθώς έρχεται σε αντίθεση με αυτά που ορίζει το νομικό πλαίσιο για την παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων.
Η αγορά αυτή τι στιγμή κατακλύζεται από τεράστιες ποσότητες αποθεμάτων φέτας χωρίς να φαίνεται να υπάρχει κάποιο γεγονός που θα εκτονώσει την προσφορά (πχ επισιτιστική βοήθεια κτλπ.).

Που είναι o ελεγκτικός μηχανισμός να περιορίσει αυτές τις εισαγωγές;;
Χρειάζεται ίσως να υπάρχει εκτενέστερος έλεγχος στην εισαγωγή γάλακτος από τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση συγκέντρωσης μεγάλων αποθεμάτων ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ.

Αυτό νομίζω θα ωφελήσει τόσο τους παραγωγούς γάλακτος ή κτηνοτρόφους καθώς θα πετυχαίνουν καλύτερες τιμές στο γάλα όσο και τους πρώτους αγοραστές-μεταποιητές καθώς δεν θα συγκεντρώνουν μεγάλα αποθέματα και κατ' επέκταση δεν θα ξεφτιλίζουν το προϊόν με πολύ χαμηλές τιμές.

Τέλος, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι εμπορικοί ακόλουθοι σε κάθε χώρα ώστε να περιοριστούν οι παρανομίες στη διακίνηση και εμπορία τελικών προϊόντων καθώς και οποιοσδήποτε ελεγκτικός μηχανισμός υπεύθυνος στο θέμα.
Για παράδειγμα εάν μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό αγοράσει μία ποσότητα φέτας ποπ με ιδιωτική ετικέτα, ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει ότι δεν θα διακινήσει μεγαλύτερες ποσότητες φέτας αλλά και λευκών τυριών με το ίδιο τιμολόγιο.

Ο έλεγχος της αγοράς γάλακτος χρειάζεται μεγάλη προσοχή και προσεκτική μελέτη από τους αρμόδιους καθώς το θέμα είναι πολύπλευρο και πολύπλοκο.Πρέπει να εξεταστεί από την αρχή παραγωγή γάλακτος έως την πώληση τελικών προϊόντων και αντίθετα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 8
Αν δεν γίνεται καταγραφή των φορτίων που έρχονται από τη Βουλγαρία (ως χώρα της ΕΕ δεν γίνεται έλεγχος στα σημεία εισόδου) και καταγραφή και άμεση ενημέρωση των Αρχών Ελέγχου από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (προκειμένου για τρίτες χώρες) για τα εισκομιζόμενα φορτία γάλακτος, τα φαινόμενα των ελληνοποιήσεων δεν θα εκλείψουν ποτέ.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 9
ΕΛΟΓΑΚ. Να διαχωριστεί από τον ΕΛΓΟ και να γίνει ΝΠΔΔ προκειμένου να έχει την αυτοτέλεια σε όλα τα επίπεδα, διοικητικά ελεγκτικά εκτελεστικά.

Οι πορεία των ελέγχων θα πρέπει να παρακολουθείται από μία Ανεξάρτητη Εποπτική αρχή.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 10
Δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στην ΚΥΑ για το αν θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα τελωνεία.

Τι γίνεται αν κάποιος τυροκόμος εισάγει πρόβειο γάλα αλλά στα παραστατικά αναφέρει ότι εισάγει αγελαδινό, με το οποίο μπορεί να παρασκευάσει προϊόντα που δεν είναι ΠΟΠ - και άρα δεν είναι παράνομο-, αλλα τελικά με το γάλα που περνάει τα σύνορα - το οποίο στην πραγματικότητα είναι πρόβειο- παρασκευάσει φέτα;

Τι θα τον εμποδίσει να το κάνει αυτό;
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 11
«Πρώτος αγοραστής» (ββ) αγοράζει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα: γάλα νωπό, γάλα θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο γάλα, σκόνη γάλακτος, σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, τυρόπηγμα, απευθείας από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες.


Αυτο το κομμάτι δεν το αναφέρετε πουθενά σε κανένα έλεγχο.. και έιναι το μονο επικίνδυνο
Τις εισαγωγές που θα γίνονται και πάλι... κανένας έλεγχος...
Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι ελέγχονται εδω και πολλά χρόνια.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 12
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.