ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018
 4.  Εγγραφή μέσω email

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των εκθέσεων ελέγχου, τις τυχόν έγγραφες παρατηρήσεις των ελεγχόμενων καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο, η αρμόδια αρχή ελέγχου προτείνει στην εποπτεύουσα αρχή, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να επιβληθούν με τη διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας, οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα ως ακολούθως:

1.1. α) Εάν διαπιστώσει, ότι παραγωγοί παραδίδουν γάλα χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 200 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραδόσεων γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων.
β) Εάν διαπιστώσει, ότι αγοραστές παραλαμβάνουν γάλα ή/και γαλακτοκομικά συστατικά/προϊόντα που προορίζονται για περαιτέρω χονδρική πώληση ή μεταποίηση, χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρμόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 500 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραλαβών γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων.
γ) Εάν διαπιστωθούν οι παραβάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4 και 5 από τους παραγωγούς ή τους αγοραστές αντίστοιχα, η αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει σε απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης και διαγραφή του παραβάτη από το μητρώο, κατά τα οριζόμενα στις αντίστοιχες ως άνω διατάξεις.

1.2. Εάν διαπιστωθεί μη έγκαιρη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.

1.3. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραδόσεων γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.

1.4. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.

1.5. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Μηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1.1. καταληκτική προθεσμία υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 1.3. του παρόντος άρθρου.

1.6. Εάν διαπιστωθεί μη έγκαιρη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ συν 0,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.7. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος, ως προς τις ποσότητες, την αξία ή την προέλευση αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.8. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών Γάλακτος για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ συν το 1,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.9. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών Γάλακτος μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 1.2. καταληκτική προθεσμία υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίμου, που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 1.7. του παρόντος άρθρου.

1.10. Εάν διαπιστωθεί μη έγκαιρη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος πέραν της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.11. Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος ή/και του Βιβλίου Ημερήσιας Παραγωγής βάσει της ποσότητας και του είδους της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στα παραγόμενα προϊόντα καθώς και της ζύγισης των παραγόμενων προϊόντων, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να εμφανίζονται εκτός ορίων της επιστημονικής βιβλιογραφίας, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 € συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.12. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 παρ. 3.1 καταληκτική προθεσμία υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ. 1.11. του παρόντος άρθρου.

1.13. Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου εισροών/εκροών για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 € συν το 1,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.14. Εάν διαπιστωθεί η μη συμφωνία των δηλωμένων ποσοτήτων και πρώτων υλών, συγκρίνοντας τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου εισροών/εκροών, το Βιβλίο ημερήσιας παραγωγής και τη Μηνιαία Δήλωση Παραδόσεων γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 € συν το 2% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.15. Εάν διαπιστωθεί, ότι από τα παραστατικά εμπορίας δεν προκύπτει με σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων ή διαπιστωθεί παραπλανητική αναφορά της χώρας προέλευσης του γάλακτος ή και των γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.16. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εμπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ημικατεργασμένα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα παραγόμενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ € συν το 3% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.

1.17. Εάν διαπιστωθεί μη ορθή παρακράτηση της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς από τους πρώτους αγοραστές, επιβάλλεται στους δεύτερους πρόστιμο 2.000 ευρώ συν 2% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.18. Εάν διαπιστωθεί εκπρόθεσμη ή μη ορθή απόδοση της αναλογούσας εισφοράς στην αρμόδια αρχή, επιβάλλεται στους πρώτους αγοραστές πρόστιμο 2.000 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.19. Εάν διαπιστωθεί αδυναμία αντιστοίχισης των δηλωμένων παραλαβών, εισροών και εκροών με τη φυσική ροή των προϊόντων κατά το στάδιο της παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, επιβάλλεται πρόστιμο 3.500 ευρώ συν 3,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.

1.20. Για τη μη τήρηση αρχείου παραστατικών παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος για τουλάχιστον τρία έτη από τους παραγωγούς και τους αγοραστές, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € συν 2% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.

1.21. Εάν διαπιστωθεί μη διευκόλυνση κατά τον έλεγχο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € συν το 2% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.

1.22. Εάν διαπιστωθεί άρνηση ή παρεμπόδιση του ελέγχου, ώστε αυτός να μην καθίσταται εφικτός, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 4.000 € συν το 5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.

1.23. Ως προς τις κυρώσεις για παραβάσεις της διαχείρισης του τυρογάλακτος, ως υποπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, στις οποίες διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή ελέγχου τα σχετικά ευρήματα αμελλητί.

1.24. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η αξία των ετήσιων παραδόσεων ή παραλαβών γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων, για τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων, προστίθεται η προβλεπόμενη για κάθε παράβαση τιμή βάσης συν το ήμισυ του αντίστοιχου ποσοστού επί του συνολικού ετήσιου τζίρου του ελεγχόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η αξία των ετήσιων παραδόσεων ή παραλαβών, αναφέρεται στα επαληθευμένα στοιχεία του ολοκληρωμένου οικονομικού έτους που προηγείται του χρόνου διαπίστωσης της παράβασης. Στην περίπτωση νέου παραγωγού ή νέας επιχείρησης, που δεν έχει ακόμη δραστηριότητα ενός ολοκληρωμένου οικονομικού έτους ώστε να υπάρχει το στοιχείο της αξίας των ετήσιων παραγωγών ή παραλαβών, η αξία αυτή δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του ύψους του προστίμου.

2. Εφόσον σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ελέγχου η ακριβής αξία των παραδόσεων ή παραλαβών, μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της η μέση τιμή της αξίας που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική επικράτεια βάσει επίσημων στοιχείων, ανά είδος γάλακτος ή κατηγορία προϊόντος.

3. Το τελικό ποσό της διοικητικής κύρωσης που προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις, στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία.

4. Εάν διαπιστωθεί υποτροπή για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 και 1.22 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή ελέγχου απενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης του παραγωγού ή του αγοραστή του άρθρου 4 της παρούσας και διαγράφει τον παραβάτη από το μητρώο. Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης επαναχορηγείται κατόπιν νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρξει πλήρης συμμόρφωσή του και πλήρης εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων.
Εάν διαπιστωθεί δεύτερη υποτροπή για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.19 και 1.22 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή ελέγχου απενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης του παραγωγού ή του αγοραστή του άρθρου 4 της παρούσας και διαγράφει τον παραβάτη από το μητρώο για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης επαναχορηγείται μετά το πέρας του εξαμήνου κατόπιν νέας αίτησης του ενδιαφερόμενου, εφόσον υπάρξει πλήρης συμμόρφωσή του και πλήρης εξόφληση των επιβληθέντων προστίμων.

«Υποτροπή» νοείται η τέλεση των στην παρ. 4 του παρόντος οριζομένων παραβάσεων τουλάχιστον δύο (2) φορές, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών.

5. Η αρμόδια αρχή ελέγχου ενημερώνει για τα ανωτέρω την εποπτεύουσα αρχή. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων αρμοδιότητας άλλων αρμόδιων αρχών, αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή ελέγχου προς αυτές, με κοινοποίηση στην εποπτεύουσα αρχή, για την επιβολή ενδεχόμενων επιπλέον κυρώσεων σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ισχύοντα.

Τα πρόστιμα, που προβλέπονται είναι δυσανάλογα μεγάλα για τους παραγωγούς σε σχέση με τη βιομηχανία. Επίσης, εκτός νομοθετικής ρύθμισης είναι τα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι βασικός κρίκος της αλυσίδας της αγοράς.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 1
Η Μηνιαία δήλωση παραδόσεων και παραλαβών να γίνει τριμηνιαία. Οι λογιστές που θα απευθυνθούν οι παραγωγοί δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν τέτοιο φόρτο . Για αυτό τον λόγο και το Φ.Π.Α αποστέλλεται σε τρίμηνα . Ακόμη προτείνω όπως γίνεται στην σύγχρονη νομοθεσία να δίδονται παραδείγματα και να εξετάζονται όλες οι περιπτώσεις παρεκκλίσεων . Σας υπενθυνίζω ότι οι λογιστές έχουν σε ετήσια βάση την αποστολή στοιχείων όλων των τιμολογίων στις Μ.Υ.Φ και αυτές οι καταστάσεις μόνο εκ του γεγονότος μη συμφωνίας δεν έχουν πρόστιμο αλλά αποτελούν στοιχεία στα χέρια της φορολογικής αρχής προς εντοπισμό φοροδιαφυγής . Πρέπει πιστεύω να κινηθείτε στο ίδιο πνεύμα . Επιπροσθέτως οι τιμολογήσεις των εταιρειών επιτρέπουν να γίνει η τιμολόγηση έως 15 του επόμενου μήνα . Πιστεύετε ότι 15 ημέρες είναι αρκετές ;
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 2
Επειδή δεν υφίσταται πουθενά και σε κανένα νόμο τέτοια εξοντωτική αντιμετώπιση των λαθών
π.χ. Στον ΦΠΑ υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αρχική δήλωση με χωρίς πρόστιμο τις τροποιητικές , δεν μπορεί να μπει τέτοιο πρόστιμο στα λάθη καταχωρήσεων .
Φυσικά σωστό είναι σε μη υποβολή για χρονικό διάστημα πέραν των 2 περιόδων αναφοράς. (μηνιαίες δηλώσεις ή κατά το εμέ πιο λογικό τριμηνιαίες ) να υπάρχει διοικητικό πρόστιμο 200 , 300 ευρώ και απλά να επιτρέπεται η υποβολή.
Ακόμη εφόσον κάποιος δεν κάνει δηλώσεις λόγω του ότι θέλει να αποκρύψει το τί γάλα πήρε , από που και για να παράγει ΠΟΠ με ξένο γάλα δεν χρειάζεται άλλο πρόστιμο πέραν της αφαίρεσης αδείας και απενεργοποίηση του κωδικού του . Εφόσον κάποιος μετά την αφαίρεση συνεχίζει και εμπορεύεται – παράγει τότε να ενεργοποιούνται τα εξοντωτικά πρόστιμα επί της ετήσιας αξίας εισκόμισης . Π.χ. 0,005 * 10.000.000 εισκόμιση θα είναι 50,000 πρόστιμο . Ενώ 50.000 ευρώ για μια λάθος καταχώρηση καταλαβαίνετε ότι δεν στέκει λογικά .
Ακόμη γνωρίζεται ότι φορολογικά κάποιος μπορεί να στείλει σήμερα το γάλα του αλλά ο αντισυμβαλλόμενος να το καταχωρήσει νόμιμα στην αποθήκη του την επομένη κατά την παραλαβή . Εδώ θα βγεί πρόστιμο σε τέτοια περίπτωση για κάτι που δεν απαγορεύεται από τον 4308 / 2014
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 3
Το άρθρο 8 είναι στο σύνολό του επαίσχυντο . Απαγορεύει το ανθρώπινο λάθος και στα πλαίσια της καλής πίστης διόρθωση εφόσον, καλή τη πίστη κανένας δεν έχει κάποιο στοιχειοθετημένα όφελος από τη μη υποβολή (όχι για διάρκεια μηνών φυσικά) ή τη διόρθωση (Σαφώς σωστό είναι να κυρώνονται πρόστιμα μετά από απενεργοποίηση του κωδικού εφόσον προκύπτει ότι παραπλανήθηκε το καταναλωτικό κοινό (Εγγραφή προϊόντος ώς ελληνικού ενώ δεν είναι κλπ) . Τα όρια είναι μηνιαία για όλους ενώ για τον οργανισμό τριμηνιαία (Πιο λογική προθεσμία) .
Τα πρόστιμα είναι υπέρογκα και παράλογα (15.000.000 αξία ετήσιας ποσότητας γάλακτος * 0,005 το ελάχιστο πρόστιμο για διόρθωση = 75.000 ευρώ πρόστιμο !!! ) .
Ακόμη αναφέρεστε στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία για τα όρια . Μπορείτε να δώσετε κάποια papers στο κοινό που να αναφέρονται στη φέτα και όχι στις αποδόσεις άλλων τυριών αλλά όμως χωρίς στατιστικό περιθώριο λάθους αφού βάση της παραγράφου 1.11 τα όρια αυτά θα χρησιμοποιούνται για επιβολή προστίμων ;
Επιπροσθέτως μπορείτε να διασφαλίσει το Υπουργείο ότι οι μετρήσεις αυτών των paper είναι σωστές και διασφαλισμένες χωρίς λάθη ; (Πιθανότατα όχι, γιατί δεν υπάρχει κάποιος αντίστοιχος οργανισμός και τύπου έλεγχος για τις μετρήσεις που γίνονται και επαφίεται στην ενσυνείδητη δουλειά και επίβλεψη των καθηγητών στο αν θα είναι σωστά τα στοιχεία . ) . Από τα παραπάνω δεν υποστηρίζεται ο σκοπός της παρούσας απόφασης .
Σε λάθος καταχωρήσεις θα μπορούσε να μπεί τουλάχιστον πλαφόν (Π.χ εάν το λάθος ξεπερνά το 5% των καταχωρήσεων του μήνα ή το 10% της μηνιαίας ποσότητας )
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 4
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ZΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οι ποινές αυτές οι περισσότερες αφορούν τους παραγωγούς και όχι την μεταποίηση. Μήπως το υπουργείο δεν έχει καταλάβει που είναι το πρόβλημα;
Οι ποινές αυτές είναι για γέλια .Ο κτηνοτροφικός κλάδος καταστρέφεται και το υπουργείο χαϊδεύει τους παραβάτες με το 2,5%. Οι ποινές πρέπει να είναι εξοντωτικές για να προστατευτεί το ΠΟΠ προϊόν η ΦΕΤΑ....
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 5
Αυστηρά και υπερβολικά είναι για τους παραγωγούς που καλούνται να διεκπεραιώσουν ακόμα περισσότερες διοικητικές υποχρεώσεις που δεν τους αναλογούν..

Για τις βιομηχανίες πάλι, είναι αστεία και συνιστούν ουσιωδώς παροχή κινήτρου για τη συνέχιση της αυτής σκανδαλώδους τακτικής. Οπότε δέον είναι, να μην συνταυτίζεστε..

Παραγωγή γιαουρτιού από συμπύκνωμα γάλακτος με εξοργιστικώς παραπλανητική σήμανση ότι παράγεται από 100% ελληνικό γάλα ή πρόστιμο 3%, αν και όποτε επισυμβεί; (που δεν θα επισυμβεί!)

Με δεδομένο ότι το πρώτο (1.15) είναι μαθηματικώς ανέφικτο (αυτό θέλει να πει ο νομοθέτης περί αδυναμίας αντιστοίχισης παραλαβών στο 1.19), αξιολογώ ότι το πρόστιμο είναι αστείο και ΔΕΝ πρόκειται να τροποποιήσει τις άθλιες πρακτικές κάποιων γαλακτοβιομηχανιών εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή..

Διαφωνείτε;;

2. Άρθρο 8 <<Κυρώσεις – πρόστιμα>>

Οι κυρώσεις και τα ποσά που ορίζονται ως πρόστιμα, όπως αναφέρει και ο Χρήστος κάτωθι, είναι πολύ αυστηρά και υπερβολικά.
Δεν υπάρχει καν η δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης χωρίς την επιβολή προστίμου.
Δε διευκρινίζεται, τα πρόστιμα στις παραλαβές γάλακτος αφορούν μόνο παραλαβές από παραγωγούς ή συνολικές παραλαβές από βιομηχανίες και άλλες χώρες;;;
Παράγραφος 1.19
Τι σημαίνει αδυναμία αντιστοίχισης δηλωμένων παραλαβών (εισροές – εκροές) με τη φυσική ροή των προϊόντων;;; Δε διευκρινίζεται σε προηγούμενο άρθρο η διαδικασία και η προδιαγραφή του ελέγχου, παρά μόνο στο άρθρο αυτό το πρόστιμο!!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 6
KΡΙΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
2. Άρθρο 8 <<Κυρώσεις – πρόστιμα>>

Οι κυρώσεις και τα ποσά που ορίζονται ως πρόστιμα, όπως αναφέρει και ο Χρήστος κάτωθι, είναι πολύ αυστηρά και υπερβολικά.
Δεν υπάρχει καν η δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης χωρίς την επιβολή προστίμου.
Δε διευκρινίζεται, τα πρόστιμα στις παραλαβές γάλακτος αφορούν μόνο παραλαβές από παραγωγούς ή συνολικές παραλαβές από βιομηχανίες και άλλες χώρες;;;
Παράγραφος 1.19
Τι σημαίνει αδυναμία αντιστοίχισης δηλωμένων παραλαβών (εισροές – εκροές) με τη φυσική ροή των προϊόντων;;; Δε διευκρινίζεται σε προηγούμενο άρθρο η διαδικασία και η προδιαγραφή του ελέγχου, παρά μόνο στο άρθρο αυτό το πρόστιμο!!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 7
Σε υποτροπές θα πρέπει να υπάρχει αφαίρεση άδειας λειτουργίας και άρση του Ελληνικού σήματος. Νοθεία σε ΠΟΠ προϊόντα θα πρέπει να σημαίνει 6μηνη άρση λειτουργίας και η υποτροπή οριστική διακοπή.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 8
1.15. Εάν διαπιστωθεί, ότι από τα παραστατικά εμπορίας δεν προκύπτει με σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων ή διαπιστωθεί παραπλανητική αναφορά της χώρας προέλευσης του γάλακτος ή και των γαλακτοκομικών συστατικών/προϊόντων, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.Ο Ελληνας καταναλωτής θα γνωρίζει οτι το γάλα ειναι εισαγωγής απο κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες?

Δεν θα έπρεπε να κάνετε κάτι και γιαυτό.. να ξέρει οτι τρώει γάλα απο μια κτηνοτροφική μονάδα χωρίς έλεγχους.

Το να πληρώσει κάποιο πρόστιμο η επιχείρηση δεν έγινε και τίποτα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. Μετρα ελεγχου της αγορας του γαλακτος
 3. # 9
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 955
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 782
 4. Τελευταίο Μέλος: μαρια
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα34
Εχθές366
Αυτή την εβδομάδα34
Αυτόν το μήνα1273
Σύνολο1302704

Ποιος είναι Online

1
Online

04 Δεκεμβρίου 2023

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: