ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
 1. Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης του επενδυτικού σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει τυποποιημένη αίτηση πληρωμής, οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρουσίασης της οποίας καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 2. Ο δικαιούχος με βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τρεις αιτήσεις πληρωμής. Κάθε αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής γίνεται δεκτή εφόσον αφορά υλοποίηση προϋπολογισμού που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού και μετά την υποβολή της απομένει προς υλοποίηση εγκεκριμένος προϋπολογισμός που δεν υπολείπεται του 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τις 15.000€ ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει ένα αίτημα πληρωμής για την ολοκλήρωση του σχεδίου.
 3. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση προκαταβολής χωρίς αυτή να προσμετράται στον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό αιτήσεων πληρωμής. Η αίτηση προκαταβολής συντάσσεται βάσει τυποποιημένου υποδείγματος οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρουσίασης της οποίας καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 4. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Μη τήρηση του παραπάνω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης. Η πρώτη αίτηση πληρωμής μετά τη λήψη προκαταβολής κατατίθεται από το δικαιούχο και γίνεται δεκτή όταν
  • 4.1. έχει υλοποιηθεί εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ικανό ώστε το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό της προκαταβολής ή
   4.2. όταν έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής αλλά η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από νέα η οποία καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής ή
   4.3. όταν έχει υλοποιηθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μικρότερο από το ποσό της προκαταβολής και ο υποψήφιος επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ της δημόσιας δαπάνης του πρώτου αιτήματος πληρωμής και της αρχικής προκαταβολής.
 5. Οι αιτήσεις πληρωμής/προκαταβολής υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου. Σε περιπτώσεις νομικών προσώπων με έδρα σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, η παραλαβή των επενδύσεων πραγματοποιείται από τη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας όπου υλοποιούνται οι επενδύσεις.
 6. Στις περιπτώσεις που η αίτηση πληρωμής δεν είναι σύμφωνη με το τυποποιημένο υπόδειγμα ή παρουσιάζει πρόδηλες ελλείψεις που διαπιστώνονται από την Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται, η αίτηση:
  • 6.1. Πρωτοκολλείται ως εισερχόμενη στην Υπηρεσία υποβολής αλλά αρχειοθετείται ως μη παραδεκτή. Για το μη παραδεκτό αίτημα δεν καταχωρείται πρωτόκολλο παραλαβής στο ΠΣΚΕ.
   6.2. Ενημερώνεται ο δικαιούχος για το μη παραδεκτό του αιτήματος προκειμένου να το επανυποβάλλει.
 7. Όταν κατά τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής διαπιστώνονται θεραπεύσιμες ελλείψεις ή παραβλέψεις η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από το δικαιούχο να θεραπεύσει τις σχετικές ελλείψεις εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών. Η ανωτέρω προθεσμία των δεκαπέντε εργάσιμων ημερών χορηγείται με την επιφύλαξη γενικότερων προθεσμιών υποβολής αιτημάτων πληρωμής οι οποίες δεν δύναται να παρατείνονται λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου.
 8. Η αποδοχή προφανούς σφάλματος επί αιτήματος πληρωμής μπορεί να επιφέρει όσα προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24.
 9. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων γίνεται με έλεγχο των παραστατικών και των λοιπών συνοδευτικών εγγράφων της αίτησης πληρωμής και με επιτόπια επίσκεψη. Κατά την επιτόπια επίσκεψη και στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η Επιτροπή Παρακολούθησης ελέγχει και ταυτοποιεί τον προς στήριξη εξοπλισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά (π.χ. ύπαρξη σειριακών αριθμών στα παραστατικά δαπανών). Αδυναμία ταυτοποίησης του εξοπλισμού οδηγεί την επιτροπή στη μη πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης.
 10. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση του πρακτικού επιτόπιας επίσκεψης, το οποίο συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής καθώς και το δικαιούχο ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό πρακτικό διοικητικού ελέγχου που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής, όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 11. Η παραλαβή των αιτούμενων επενδύσεων δεν πραγματοποιείται εφόσον ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
 12. Για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου η επιτροπή ελέγχει:
  • 12.1. Την τήρηση των όρων της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης του δικαιούχου.
   12.2. Την τήρηση της νομοθεσίας για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
   12.3. Την ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
   12.4. Τη λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου.
   12.5. Το εύλογο του κόστους υλοποίησης των αιτούμενων επενδύσεων.
 13. Η μερική υλοποίηση μιας επένδυσης και η πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία η επένδυση πραγματοποιείται εν μέρει και είναι πλήρως λειτουργική.

Για παράδειγμα, είναι δυνατή η παραλαβή 6 στρεμμάτων φυτείας συνολικής εγκεκριμένης επένδυσης έκτασης 15 στρεμμάτων. Με το αίτημα πληρωμής ο δικαιούχος αιτείται την παραλαβή του υλοποιημένου φυσικού αντικειμένου για την ποσότητα / δυναμικότητα για την οποία αυτό είναι λειτουργικό και την πιστοποίηση της ανάλογης δαπάνης υλοποίησης.

 1. Η παραλαβή μιας ή περισσότερων διακριτών και αυτοτελών φάσεων μερικής υλοποίησης μιας επένδυσης και η πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης είναι δυνατή στην περίπτωση κατά την οποία μπορεί να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί από το αρμόδιο όργανο η ορθή υλοποίηση του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου και το εύλογο κόστους υλοποίησής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε διακριτές και αυτοτελείς φάσεις υλοποίησης στην κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως π.χ. οι εργασίες εκσκαφών, οι εργασίες του σκελετού, οι εργασίες τοιχοποιίας, οι εργασίες ηλεκτρικών ή/και υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ. Για τις παραπάνω αναφερόμενες διακριτές φάσεις τεκμηριώνονται:
  • 14.1. Η ολοκλήρωσή τους με επιτόπια επίσκεψη βάσει της άδειας δόμησης και των αρχιτεκτονικών σχεδίων.
   14.2. Η εργασία και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν βάσει επιμετρήσεων και παραστατικών και
   14.3. Το εύλογο κόστος υλοποίησης κάθε φάσης βάσει των παραστατικών και των συμφωνητικών έργου του δικαιούχου με τον ή τους εργολάβους οι οποίοι έχουν αναλάβει την κατασκευή.

Στις περιπτώσεις παραλαβής διακριτών φάσεων μερικής υλοποίησης δεν απαιτείται να πιστοποιηθεί η λειτουργικότητα του φυσικού αντικειμένου.

 1. Σε κάθε περίπτωση υλοποίησης κατά παρέκκλιση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης χωρίς να απαιτείται τροποποίηση (μη ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή/και μεταβολές), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 25, η αίτηση πληρωμής συνοδεύεται από τεχνική έκθεση όπου τεκμηριώνεται η καταλληλότητα και λειτουργικότητα της υλοποιημένης επένδυσης και η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3.
 2. Στις περιπτώσεις όπου υλοποιείται μια επένδυση, χωρίς μείωση της δυναμικότητας, με χαμηλότερο ποσό δαπάνης από το εγκεκριμένο και ο δικαιούχος επιθυμεί τη μεταφορά της διαφοράς σε άλλη επένδυση η οποία υλοποιείται με υψηλότερο ποσό δαπάνης από το εγκεκριμένο, είναι δυνατή η μεταφορά του ποσού της διαφοράς μεταξύ των επενδυτικών δαπανών στο πλαίσιο του ίδιου αιτήματος πληρωμής, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς:
  • 16.1. Από τις δαπάνες μεταξύ των οποίων είναι δυνατή η μεταφορά ποσών εξαιρούνται οι γενικές δαπάνες.
   16.2. Το μεταφερόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
   16.3. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά δαπανών από επενδύσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ή από επενδύσεις από την υλοποίησή των οποίων δεν προκύπτει οικονομικό αλλά μόνο φυσικό αντικείμενο προς παραλαβή (π.χ. προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μη υλοποίηση της φύτευσης 5 στρεμμάτων από σύνολο 12 κ.λπ.).
   16.4. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προς επενδύσεις των οποίων ο αιτούμενος προϋπολογισμός είχε μειωθεί κατά την εγκριτική διαδικασία.
   16.5. Η μεταφορά της διαφοράς πρέπει να αιτείται και να δικαιολογείται από το δικαιούχο. Για το σκοπό αυτό, με το αίτημα πληρωμής, υποβάλλεται τεχνική έκθεση στην οποία α) περιέχεται επεξηγηματικός πίνακας μεταφοράς δαπανών και β) αιτιολογείται η διαφοροποίηση του ύψους των δαπανών και τεκμηριώνεται το εύλογο κόστους υλοποίησης.
   16.6. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιλέξιμη προς καταβολή δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα 9 (Εύλογο κόστος) και 10 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).
 3. Κάθε επενδυτικό αγαθό το οποίο ανήκει στην υποκατηγορία της παραγράφου 2.1.1 (εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων) του Κεφαλαίου Α του Άρθρου 9, παραλαμβάνεται από την επιτροπή παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Η ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης δεν πιστοποιείται από την επιτροπή παρακολούθησης όταν ο υπό παραλαβή εξοπλισμός δεν είναι εγκατεστημένος, δηλαδή δεν είναι μόνιμα τοποθετημένος στην θέση που έχει προσδιοριστεί κατά την υποβολή όπως ορίζεται στη παράγραφο 2.2.1 του Κεφαλαίου Α του Άρθρου 9 ή/και δεν είναι συνδεδεμένος με τις απαραίτητες παροχές (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, αποχέτευση, κ.ά.) ή/και βρίσκεται σε συσκευασία, ή είναι εγκατεστημένος εντός άλλου κτιρίου ή άλλης κατασκευής από αυτή στην οποία έχει εγκριθεί η χωροθέτησή του.
 4. Για κάθε επενδυτικό αγαθό το οποίο ανήκει στην υποκατηγορία της παραγράφου 2.1.3 (μηχανήματα και εξοπλισμός) του Κεφαλαίου Α του Άρθρου 9 παράγεται ηλεκτρονικά και τηρείται στο ΠΣΚΕ ένας μοναδικός κωδικός αριθμός. Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο πρακτικό της επιτόπιας επίσκεψης και αποτελεί επιπλέον μέσο ταυτοποίησής του κατά την παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, με τον οποίο ταυτοποιείται και παραλαμβάνεται το επενδυτικό αγαθό σύμφωνα με τα παραπάνω, με ευθύνη της επιτροπής αποτυπώνεται μόνιμα με κατάλληλο μέσο και στη συνέχεια φωτογραφίζεται ο κωδικός αριθμός για το συγκεκριμένο επενδυτικό αγαθό.
 5. Ακολούθως, το αρμόδιο όργανο συντάσσει πρακτικό διοικητικού ελέγχου πληρωμής ή προκαταβολής, το οποίο και αποστέλλει στον ΕΦΔ μαζί με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά. Οι διαπιστώσεις - παρατηρήσεις των σχετικών επιτροπών μετά το διοικητικό έλεγχο και την επιτόπια επίσκεψη αποτυπώνονται, με ευθύνη τους, στο αντίστοιχο πρακτικό διοικητικού ελέγχου πληρωμής ή προκαταβολής. Η μη πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών, αιτιολογείται πλήρως από το αρμόδιο όργανο και καταγράφεται στο πρακτικό διοικητικού ελέγχου με σχετικές αναφορές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Πρακτικά διοικητικού ελέγχου που δεν πιστοποιούν την ορθή εκτέλεση του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου των αιτούμενων προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών, χωρίς την αναγραφή της σχετικής αιτιολογίας και αναφοράς στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν θεωρούνται πλήρη και κατά συνέπεια η σχετική διαδικασία παραλαβής επενδύσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και ο ΕΦΔ επιστρέφει το πρακτικό διοικητικού ελέγχου στη σχετική επιτροπή για την ορθή συμπλήρωση και επανυποβολή του.
 6. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης του φυσικού ή/και του οικονομικού αντικειμένου και της παραλαβής των επενδύσεων, οι παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας από τους δικαιούχους ή/και τους προμηθευτές τους, όπως αποτυπώνονται στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται με τις αιτήσεις πληρωμής δεν αίρουν την επιλεξιμότητα των αιτούμενων δαπανών, εφ όσον κατά την ισχύουσα νομοθεσία:
  • 20.1. Δεν επιφέρουν ακυρότητα της συναλλαγής ή πλαστότητα-εικονικότητα των παραστατικών και
   20.2. Τα διαλαμβανόμενα σε αυτά είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3.

Τα σχετικά ευρήματα διαβιβάζονται από το αρμόδιο όργανο στην αρμόδια δημόσια αρχή προς έλεγχο των ανωτέρω παραστατικών - δικαιολογητικών παράλληλα και ανεξάρτητα με την παραλαβή και εκκαθάριση των αιτούμενων δαπανών. Επίσης ζητείται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, αν από το δικό τους έλεγχο προκύψει ακυρότητα της συναλλαγής ή πλαστότητα-εικονικότητα των παραστατικών - δικαιολογητικών, να ενημερώνουν για τα ευρήματα του ελέγχου τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες.

ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΣΥΠΑ ο.ε) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οπως και στην προηγούμενη ΚΥΑ, δεν υπάρχει διαδικασία ενστασης (αντιρρήσεων) επι της πληρωμής. Με ποιά διαδικασία θα μπορεί ο επενδυτής θα μπορεί με συγκεκριμένη διαδικασία να εκφράσεις τις αντιρρήσεις του επι του αποτελέσματος του ελέγχου του αιτήματος πληρωμής;
Λασκαράκης Κώστας (ΔΑΟΚ Ξάνθης) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
18. Για κάθε επενδυτικό αγαθό το οποίο ανήκει στην υποκατηγορία της παραγράφου 2.1.3 (μηχανήματα και εξοπλισμός) του Κεφαλαίου Α του Άρθρου 9 παράγεται ηλεκτρονικά και τηρείται στο ΠΣΚΕ ένας μοναδικός κωδικός αριθμός. Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο πρακτικό της επιτόπιας επίσκεψης και αποτελεί επιπλέον μέσο ταυτοποίησής του κατά την παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και κατά τη διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, με τον οποίο ταυτοποιείται και παραλαμβάνεται το επενδυτικό αγαθό σύμφωνα με τα παραπάνω, με ευθύνη της επιτροπής αποτυπώνεται μόνιμα με κατάλληλο μέσο και στη συνέχεια φωτογραφίζεται ο κωδικός αριθμός για το συγκεκριμένο επενδυτικό αγαθό.
Θεωρώ υπερβολικό ο ηλεκτρονικά παραγόμενος από το ΠΣΚΕ μοναδικός κωδικός αριθμός να αποτυπώνεται με ευθύνη της επιτροπής μόνιμα με κατάλληλο μέσο επί του εξοπλισμού ως επιπλέον μέσο ταυτοποίησης του εξοπλισμού. Ποιος είναι ο μόνιμος τρόπος; Ο ανεξίτηλος μαρκαδόρος είναι εύκολο να αφαιρεθεί και από την άλλη αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικός γραμμοχαράκτης και στένσιλ επίσης δεν είναι αδύνατο μεταγενέστερα να λειανθεί και να αφαιρεθεί. Συνεπώς προτιμότερο θα ήταν να πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου με τον έλεγχο και ταυτοποίηση του προς στήριξη εξοπλισμού σύμφωνα με τα έως τώρα ισχύοντα δηλαδή την ύπαρξη σειριακών αριθμών στα παραστατικά δαπανών και επί του εξοπλισμού.
Παντελαίος Δημήτριος (Γεωπόνος ΔΑΟΚ Σερρών) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
18. Για κάθε επενδυτικό αγαθό το οποίο ανήκει στην υποκατηγορία της παραγράφου 2.1.3 (μηχανήματα
και εξοπλισμός) του Κεφαλαίου Α του Άρθρου 9 παράγεται ηλεκτρονικά και τηρείται στο ΠΣΚΕ ένας
μοναδικός κωδικός αριθμός. Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο πρακτικό της επιτόπιας επίσκεψης και
αποτελεί επιπλέον μέσο ταυτοποίησής του κατά την παρακολούθηση υλοποίησης καθώς και κατά τη
διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων του δικαιούχου. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, με τον οποίο
ταυτοποιείται και παραλαμβάνεται το επενδυτικό αγαθό σύμφωνα με τα παραπάνω, με ευθύνη της
επιτροπής αποτυπώνεται μόνιμα με κατάλληλο μέσο και στη συνέχεια φωτογραφίζεται ο κωδικός
αριθμός για το συγκεκριμένο επενδυτικό αγαθό.
Προτείνεται η αποτύπωση του σχετικού κωδικού να γίνεται με ευθύνη του επενδυτή ή του μελετητή ή του προμηθευτή. Θα υπάρχουν πρακτικά προβλήματα αν γίνεται με ευθύνη της ΕΠ.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα539
Εχθές610
Αυτή την εβδομάδα2882
Αυτόν το μήνα11225
Σύνολο1482709

Ποιος είναι Online

2
Online

19 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: