ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς στήριξης πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας στον τόπο και χρόνο που προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με τυποποιημένα υποδείγματα.
2. Οι προδιαγραφές, τα περιεχόμενα (απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.) και ο τρόπος παρουσίασης και υποβολής της αίτησης στήριξης καθορίζονται στην πρόσκληση.
3. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί μια αίτηση στήριξης πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία καθώς και να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε μορφή pdf.
4. Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής η αίτηση δύναται να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ η αίτηση στήριξης δύναται να υπογράφεται από τεχνολόγο γεωπονίας. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτού και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή του είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
5. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων - συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών - ή ανάκληση τους είναι δυνατή μέσω του ΠΣΚΕ ακόμα και μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υπό τον περιορισμό η όποια διόρθωση να συμβεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.
6. Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, λαμβάνεται μοναδικός κωδικός και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.
7. Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή στην έδρα του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
8. Οι ΔΑΟΚ, μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής φυσικών φακέλων, διαβιβάζουν αμελλητί τα αντίγραφα των φακέλων στην οικεία ΔΑΟΠ.
9. Δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται χωρίς αξιολόγηση οι αιτήσεις των υποψηφίων στις εξής περιπτώσεις:
        9.1. Αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά χωρίς να υπάρξει κατόπιν φυσική προσκόμιση φακέλου.
        9.2. Αιτήσεις και φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων.
        9.3. Δεν εμφανίζεται συμφωνία περιεχομένου ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης με τα ζητούμενα δικαιολογητικά με εξαίρεση τις                  περιπτώσεις που αφορούν μεμονωμένα υποβληθέντα υφιστάμενα δικαιολογητικά των οποίων οι ασυμφωνίες                                          δικαιολογούνται ως προφανή σφάλματα σύμφωνα με το Άρθρο 24.
       9.4. Αιτήσεις στήριξης για τις οποίες υποβάλλονται φάκελοι υποψηφιότητας με δικαιολογητικά για τα οποία δεν έχει γίνει                            προηγουμένως ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ εκτός και αν, κατά την αξιολόγηση, θεωρηθεί ότι η παράληψη ανάρτησης                        ελάχιστου αριθμού δικαιολογητικών οφείλεται σε προφανές λάθος.
10. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη των ΔΑΟΚ, μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.

O περιορισμός για τους τεχνολόγους ώστε να υπογράφουν Σχέδια με προϋπολογισμούς μέχρι 150.000€ έχει προστεθεί μετά απο μια έγκυρη επιστημονική μελέτη που απέδειξε το ποσό αυτό (των 150.000€) ως το σύνορο ανωτερότητας των γεωτεχνικών; Είναι τουλάχιστον αστείο. Ο περιορισμός και μόνος αυτός, δηλώνει ξεκάθαρα το συντεχνιακό ξεκαθάρισμα στο επαγγελματικό τοπίο.
Μπορεί δηλαδή ο τεχνολόγος να υπογράψει ένα σχέδιο που περιλαμβάνει π.χ. κατασκευή ποιμνιοστασίου, με αμελκτήριο, παρασκευαστήριο ζωοτροφών και αίθουσα γάλακτος με συνολικό προϋπολογισμό 150.000€, αλλά αν ο επενδυτής ζητήσει και ένα W.C. ....ωχ κοίτα να δεις βρε παιδί μου...έπαιξα και έχασα για έναν νιπτήρα και μια λέκανη. Θα πρέπει να τον παράδωσω τώρα σε έναν ανώτερο γεωτεχνικό για τον σχεδιασμό της τουαλέτας.
Όσοι δουν τον σχολιασμό αυτό σαν ευτελισμό της διαδικασίας της διαβούλευσης, λυπάμαι, γιατί δεν είναι καθόλου έτσι. Απλά ειναι ένας θυμός και μάλιστα θυμός ετών που αυτό το κράτος δεν μπορεί να ξεφύγει απο αγκυλώσεις και προκαταλήψεις και δεν μπορεί να δώσει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών σε αυτούς.
Λυπάμαι πραγματικά.
Διονύσιος Σταθόπουλος (Πρόεδρος ΠΕΕΓΕ) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παρ. 4 να προστεθεί: "4. Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ και Τεχνολόγο Γεωπόνο μέλος επαγγελματικού σωματείου".

Επίσης στην ίδια παράγραφο να προστεθεί: "Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής η αίτηση δύναται να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ή Γεωπόνο Ζ.Π. Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης".

Να διαγραφή " Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ η αίτηση στήριξης δύναται να υπογράφεται από τεχνολόγο γεωπονίας."

Σύμφωνα με τα Π.Δ. 109/89, Π.Δ. 285/99, ΠΔ. 312/03 και τους νόμους 2916/01 και 3549/07 μαζί με τις τροποποιήσεις τους, αναφέρονται ξεκάθαρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Γεωπόνων. Ο διαχωρισμός των δυο κλάδων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι καταχρηστικός και συντεχνιακός. Καλό θα ήταν να δείτε και τα επαγγελματικά προσόντα, όπως επίσημα έχουν "ευρωπαϊκά" καταχωρηθεί αλλά και ισχύουν με νόμο και στην Ελλάδα: http://proson.eoppep.gr/el . Πρέπει ένα εργαλείο ανάπτυξης όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης να βοηθήσει αυτούς που αφορά και όχι αυτούς που συντεχνιακά θα εξυπηρετήσει εισοδηματικά!

Περιμένουμε οι πάνω από 30.000 πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τ.Ε. να συμβάλουμε στην ανάπτυξη αυτού του τόπου!!!
Περιμένουμε μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση από την πολιτεία όπου ο καλύτερος επαγγελματίας να επικρατήσει, προς όφελος του αγρότη και κτηνοτρόφου!!
Παραπομπές
 1. 1. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL81ajfrVkIgRDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAZfp-KWromZnldxXXU_WNfjGd1whMrFJnCf_Gr58udF
 2. 2. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ4HXW79VQnLzWX_58oARhYj0Ld65zznRPnbuJceMWXo
 3. 3. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8WEzaAz7B3iF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZdFD1XtxbgO1MvDEj1COLzvrzOltMh802R6v-up10d9
Διονύσιος Σταθόπουλος (Πρόεδρος ΠΕΕΓΕ) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παρ. 4 να προστεθεί: "4. Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ[b] και Τεχνολόγο Γεωπόνο μέλος επαγγελματικού σωματείου".

Επίσης στην ίδια παράγραφο να προστεθεί: "Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης που προβλέπουν επενδύσεις για την εξυπηρέτηση κυρίως της ζωικής παραγωγής η αίτηση δύναται να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται από κτηνίατρο, τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ ή Γεωπόνο Ζ.Π. Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης".

Να διαγραφή " Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ η αίτηση στήριξης δύναται να υπογράφεται από τεχνολόγο γεωπονίας."

Σύμφωνα με τα Π.Δ. 109/89, Π.Δ. 285/99, ΠΔ. 312/03 και τους νόμους 2916/01 και 3549/07 μαζί με τις τροποποιήσεις τους, αναφέρονται ξεκάθαρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Γεωπόνων. Ο διαχωρισμός των δυο κλάδων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι καταχρηστικός και συντεχνιακός. Καλό θα ήταν να δείτε και τα επαγγελματικά προσόντα, όπως επίσημα έχουν "ευρωπαϊκά" καταχωρηθεί αλλά και ισχύουν με νόμο και στην Ελλάδα: http://proson.eoppep.gr/el . Πρέπει ένα εργαλείο ανάπτυξης όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης να βοηθήσει αυτούς που αφορά και όχι αυτούς που συντεχνιακά θα εξυπηρετήσει εισοδηματικά!

Περιμένουμε οι πάνω από 30.000 πτυχιούχοι Γεωπόνοι Τ.Ε. να συμβάλουμε στην ανάπτυξη αυτού του τόπου!!!
Περιμένουμε μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση από την πολιτεία, όπου ο καλύτερος επαγγελματίας να επικρατήσει, προς όφελος του αγρότη και κτηνοτρόφου!!
Παραπομπές
 1. http://proson.eoppep.gr/el
 2. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL81ajfrVkIgRDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAZfp-KWromZnldxXXU_WNfjGd1whMrFJnCf_Gr58udF
 3. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE56mFqysdfkXdtvSoClrL8q6KUEZFb2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ4HXW79VQnLzWX_58oARhYj0Ld65zznRPnbuJceMWXo
 4. http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFalhF2BrTT7HdtvSoClrL8WEzaAz7B3iF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZdFD1XtxbgO1MvDEj1COLzvrzOltMh802R6v-up10d9
xalazias Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Λόγω ότι δεν έχουν προκηρυχτεί μικρά ευέλικτα σχέδια βελτιώσεις στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 να προσετέθη το κάτωθι.
4.. Η αίτηση στήριξης δύναται να υποβληθεί απ ευθείας απ τον αγρότη η κτηνοτρόφο εφόσον δεν ξεπερνάει της 100.000 ευρώ ο προϋπολογισμος της(παράκαμψη δηλαδή γεωπόνου η τεχνολόγου γεωπονίας).Η ορθή καταχώρηση και υποβολή πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΠΣΚΕ, η πληρότητα αυτού και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή του είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα1
Εχθές540
Αυτή την εβδομάδα2884
Αυτόν το μήνα11227
Σύνολο1482711

Ποιος είναι Online

2
Online

20 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: