ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
 1. Οι επιτροπές διαβιβάζουν στον ΕΦΔ τα πρακτικά διοικητικού ελέγχου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση της αίτησης πληρωμής. Τα πρακτικά ελέγχου των επιτροπών λαμβάνονται υπόψη από τον ΕΦΔ μαζί με άλλα στοιχεία όπως, πορίσματα ελέγχων, αποτελέσματα μηχανογραφικών & διασταυρωτικών ελέγχων, κ.ά., προκειμένου αυτός να προβεί στην αναγνώριση - εκκαθάριση της δαπάνης για την καταβολή της οικονομικής στήριξης στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 2. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους απολογιστικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με απ’ ευθείας κατάθεση σε λογαριασμό που δηλώνεται στην αίτηση προκαταβολής και σε κάθε αίτηση πληρωμής. Ο δικαιούχος της στήριξης πρέπει να είναι και δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού. Για τα νομικά πρόσωπα ο λογαριασμός πρέπει να είναι εταιρικός.
 3. Σε περιπτώσεις λήψης προκαταβολής η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μετά την αναγνώριση - εκκαθάριση από τον ΕΦΔ, επιλέξιμων δαπανών οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση με το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.1 του άρθρου 16 και στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 4. Η δημόσια δαπάνη υπολογίζεται στον επιλέξιμο υλοποιημένο προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε από το δικαιούχο. Ως επιλέξιμος υλοποιημένος προϋπολογισμός, νοούνται οι δαπάνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί και εξοφληθεί και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
 5. Όταν ο λόγος (Υ-Χ)/Χ είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10,00%, όπου (Υ) το αιτούμενο ποσό και (Χ) το ποσό που πιστοποιείται από την υπηρεσία, τότε στο ποσό που εκκαθαρίζεται προς πληρωμή επιβάλλεται μείωση κατά το ποσό της διαφοράς Υ-Χ. Η μείωση επιβάλλεται αποκλειστικά στο ποσό που πιστοποιεί η υπηρεσία στην υπό εξέταση αίτηση πληρωμής εφ’ όσον αυτό επαρκεί. Η επιβολή της ανωτέρω ποινής δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος της στήριξης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του ποσού που υπερβαίνει το πιστοποιημένο από την υπηρεσία.
 6. Η καταβολή της τελικής δόσης (αποπληρωμή) της οικονομικής στήριξης γίνεται με την προϋπόθεση της προσκόμισης από το δικαιούχο των απαραίτητων αδειών που βεβαιώνουν τη νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης, εφόσον αυτές απαιτούνται, ανεξάρτητα εάν η παραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της τελικής αίτησης πληρωμής από την επιτροπή πραγματοποιήθηκε πριν την έκδοσή τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει το πρακτικό διοικητικού ελέγχου να ολοκληρώνεται μετά την υποβολή και τον έλεγχο των σχετικών αδειοδοτήσεων.
 7. Η καταβολή της οικονομικής στήριξης πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Όταν υφίστανται παρακρατήσεις ποσών υπέρ Δημοσίου ή/και ασφαλιστικών ταμείων, αυτές εκτελούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο κατά την καταβολή της τελικής δόσης του δικαιούχου.
 8. Δικαιούχοι που δηλώνουν εκ προθέσεως ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους των δράσεων υφίστανται τις κυρώσεις του άρθρου 36.
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
5.Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των παραπάνω υποχρεώσεων για την εξόφληση τιμολογίων άνω των 500 ευρώ δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική τιμολόγηση ενιαίας δαπάνης π.χ. ενιαίο μηχάνημα το οποίο τιμολογείται ξεχωριστά σε παραπάνω από ένα τιμολόγια.
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της προηγούμενης περιόδου θα πρέπει να αποσαφηνισθεί εκ των προτέρων η επιλεξιμότητα διάσπασης του ποσού για την "δαπάνη σύνταξης υποβολής αίτησης στήριξης" έως 4 παραστατικά.
Τεκμηρίωση:
Η δουλειά του μελετητή απεικονίζεται στην παρούσα με την σύντομη έκφραση "Σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης" .Αυτή η έκφραση αφήνει να εννοηθεί ότι είναι μία εφάπαξ υπηρεσία η οποία εφάπαξ τιμολογείται. Δεν είναι όμως έτσι.
Η σύνταξη της αίτησης κατ ουσίαν ξεκινά από την διαβούλευση και πιο έντονα από την πρόσκληση - προκήρυξη.Όπως όλοι γνωρίζουμε δεν τερματίζει στην υποβολή διότι ο μελετητής που σέβεται τον εαυτό του "ακολουθεί, παρακολουθεί και στηρίζει" έως και την τελική ατομική απόφαση ένταξης στο Μέτρο (λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές ενστάσεις).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα ήθελα να προσθέσετε το αναντίρρητο γεγονός ότι αφενός πληρωνόμαστε τμηματικά και αφετέρου τμηματικά εκδίδουμε τα τιμολόγια.
Ως εκ των ανωτέρω προτείνω να προσθέσετε ως εξαίρεση στο σημείο 5 (η όπου αλλού απαιτείται): η δαπάνη σύνταξης υποβολής αίτησης στήριξης δύναται να διασπάται έως 4 παραστατικά και τα επιλέξιμα χρονικά όρια να είναι από την ημερομηνία της πρόσκλησης έως την ημερομηνία της τελικής απόφασης ένταξης του δικαιούχου

Εξυπακούεται ότι η δαπάνη σύνταξης υποβολής προκαταβολής και αιτήσεων πληρωμής διασπάται άνευ αριθμητικού ορίου ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από το μέτρο.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 113
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 77
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 36
 4. Τελευταίο Μέλος: Κακαγιάννης Νικόλαος
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Οι Διαβουλεύσεις μου

34 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
0 Σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίες Αναρτήσεις

Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
Περιφερειακές Ενότητες 1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμ...
241 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 14 - Διάκριση οργανικών θέσεων
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννι...
119 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 10 - Κεντρική Υπηρεσία – Επιχειρησιακοί Στόχ
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές μονάδ...
103 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 2 - Νομική μορφή – Έδρα
1. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος συστ...
157 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 1 - Ορισμοί
Είναι χρήσιμο στην αρχή του νομοσχεδίου να υπάρχει εννοιολογικός προσδιορισμός τ...
168 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Δημοφιλείς Διαβουλεύσεις

Οι περισσότερο σχολιασμένες

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα7
Εχθές82
Αυτή την εβδομάδα278
Αυτόν το μήνα1323
Σύνολο681106

Ποιος είναι Online

1
Online

14 Δεκεμβρίου 2017

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: