ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων αφορά α) στην πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ατομική απόφαση ένταξης πράξης του δικαιούχου και στη σχετική νομοθεσία και β) στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου.
 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων γίνεται με ευθύνη των ΕΦΔ με την υποστήριξη Επιτροπών Παρακολούθησης. Την ευθύνη για την παρακολούθηση της διαδικασίας και το συντονισμό των ανωτέρω έχει η ΕΥΕ ΠΑΑ. Αν κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης προκύψουν παρατυπίες οι οποίες επισείουν την αναστολή της χρηματοδότησης της πράξης, αυτές αποτυπώνονται στο πρακτικό ελέγχου ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων.
 2. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται κατά κανόνα μία Επιτροπή Παρακολούθησης, εφεξής επιτροπή. Για τις περιπτώσεις που στην Περιφερειακή Ενότητα υπάρχει μεγάλο πλήθος επενδυτικών σχεδίων δύναται να συγκροτούνται περισσότερες από μία επιτροπές. Η κάθε επιτροπή συγκροτείται από τρία κύρια μέλη με τους αναπληρωτές τους. Τα εν λόγω μέλη είναι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας γεωπόνος της ΔΑΟΚ, ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος, ενώ για τα άλλα μέλη, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του υπό παρακολούθηση έργου, επιλέγονται κατά προτεραιότητα γεωτεχνικοί, πολιτικοί μηχανικοί και υπάλληλοι κατηγορίας (ΠΕ) ή (ΤΕ) με προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα. Η συγκρότηση των επιτροπών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση της οικείας ΔΑΟΚ. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ΕΦΔ και στην ΕΥΕ ΠΑΑ. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων ή εξαιρετικών περιπτώσεων η συγκρότηση των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, μετά από εισήγηση της ΕΥΕ ΠΑΑ.
 3. Το έργο των επιτροπών αφορά:
  • 4.1. Στη διασφάλιση της διαδικασίας ελέγχου των παραστατικών που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής.
   4.2. Στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
   4.3. Στην πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων.
   4.4. Στην πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ατομικές αποφάσεις ένταξης πράξης .
 4. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων, οι επιτροπές μέσω της ΔΑΟΚ μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής, ενημερώνουν τον ΕΦΔ για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους ως προς την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής και αυτές που προκύπτουν από τη λήψη προκαταβολής.
 5. Για υλοποιημένες επενδύσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος) και εφόσον αυτές υλοποιούνται με μείωση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς τους, γίνεται κατ’ αναλογία μείωση της πιστοποιούμενης δαπάνης εκτός και αν η επένδυση έχει εγκριθεί με προϋπολογισμό μικρότερο από τις ανώτατες επιλέξιμες δαπάνες όπως ορίζονται στο Παράρτημα 9 (Εύλογο κόστος).
 6. Στις περιπτώσεις αποπληρωμής όπου μέρος των επενδύσεων έχει υλοποιηθεί κατά παρέκκλιση της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης ή δεν υλοποιήθηκε μέρος των επενδύσεων καθώς και στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος αιτείται ολοκλήρωση του σχεδίου χωρίς υποβολή νέου αιτήματος πληρωμής, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η τεκμηρίωση της καταλληλότητας και λειτουργικότητας των υλοποιημένων επενδύσεων και η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης καθώς και ή ύπαρξη των απαραίτητων αδειοδοτήσεων. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει την αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 25.
 7. Σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης από την ατομική απόφαση ένταξης πράξης είτε αυτή είναι μη ουσιώδης παρέκκλιση, είτε ουσιώδης και άρα απαιτείται τροποποίησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται αν η παρέκκλιση αυτή οδηγεί σε μεταβολή που επηρεάζει τους όρους ένταξης του επενδυτικού σχεδίου, έτσι ώστε η αίτηση ενίσχυσης του δικαιούχου ή οι επενδύσεις που σχετίζονται με την παρέκκλιση να καθίστανται μη επιλέξιμες και να ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 113
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 102
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 11
 4. Τελευταίο Μέλος: Ελένη Τσαλίκη
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Οι Διαβουλεύσεις μου

261 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
0 Σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίες Αναρτήσεις

Άρθρο 14 - Διάκριση οργανικών θέσεων
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννι...
520 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Περιφερειακές Ενότητες 1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμ...
  1052 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 4 - Πόροι - Οικονομική Διαχείριση
  1. Πόροι του Οργανισμού είναι: α) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις ...
  374 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 7 - Πρόεδρος
  1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας...
  473 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Άρθρο 18 - Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
  1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου του Οργανισμού επικο...
  408 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Δημοφιλείς Διαβουλεύσεις

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  1052 Επισκέψεις
  0 Ψήφοι
  19 Σχολιασμοί
  Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Οι περισσότερο σχολιασμένες

  Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
  Σχολιασμοί
  Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
 • Έχει Ολοκληρωθεί
 • Τελευταίοι Σχολιασμοί

  Επισκέπτες

  Σήμερα41
  Εχθές33
  Αυτή την εβδομάδα41
  Αυτόν το μήνα1334
  Σύνολο691231

  Ποιος είναι Online

  1
  Online

  25 Ιουνίου 2018

  Συνδεσεις

  Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

  Πληροφορίες


  1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


  Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

  Επικοινωνία

   

  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

  Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

  Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

   

  Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

  Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

  Showcases

  Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :

  Πολιτική Απορρήτου
  Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας