ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος των αναγκαιων συμπληρωματικων μετρων για την εφαρμογη των Καν(ΕΕ) 1308/2013 ,Καν(ΕΕ) 2021/2115 και Καν(ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπης στον τομεα των οπωροκηπευτικων
  3. Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 6: Διαδικασίες Αιτήσεων υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1.            Αίτηση

  1. Οι ΟΠ /ΕΟΠ που αναγνωρίζονται βάσει του Καν(ΕΕ) 1308/2013 όπως ισχύει υποβάλλουν επιχειρησιακά προγράμματα προς έγκριση και εάν εγκριθούν τα υλοποιούν.

Οι ΟΠ /ΕΟΠ, υπό την ευθύνη τους, μπορούν να υποβάλουν, είτε αίτηση για νέο πρόγραμμα (διάρκειας τριών έως πέντε ετών), είτε αίτηση για τροποποίηση επόμενου έτους/εντός έτους (του υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος), είτε αίτηση μη τροποποίησης του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  για το επόμενο έτος. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της συμπλήρωσης του Εντύπου Υποβολής Αίτησης Έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος στο ΟΠΣΚΕ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...........................

ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Α. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6
α. «ii) Η υποβολή των αιτήσεων νέων ΕΠ, των τροποποιήσεων επόμενου έτους, και των αιτήσεων μη τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, γίνεται στο ΟΠΣΚΕ το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υλοποίησης του ΕΠ.»: προτείνεται να προστεθεί η λέξη «μόνο» και να διαμορφωθεί η αντίστοιχη φράση σε «γίνεται μόνο στο ΟΠΣΚΕ» ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενη ενέργεια αποστολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή όπως προβλέπονταν πριν.
Β. στη σελ. 16 η παράγραφος «1.4 Γραπτή δήλωση της ΟΠ στην οποία αναγράφεται ότι οι παραγωγοί μέλη της ΟΠ/ΕΟΠ…» προτείνεται να τροποποιηθεί σε «Γραπτή δήλωση της ΟΠ στην οποία αναγράφεται ότι η διοίκηση και οι παραγωγοί μέλη της ΟΠ/ΕΟΠ…».
γ. Στην παράγραφο1.3 της σελίδας 16 «Ο λογαριασμός της τράπεζας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων.» προτείνεται να προστεθούν αναλυτικά οι περιπτώσεις της καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης, των καταθέσεων της ίδιας συμμετοχής και των πληρωμών των δαπανών. Επίσης, προτείνεται να προστεθεί ρητή αναφορά ότι η πληρωμή των δαπανών περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ των τιμολογίων.
δ. στη σελ. 17 η παράγραφος «Για τις εντός του έτους τροποποιήσεις ΕΠ, καταχωρίζουν τη σχετική έκθεση στο ΟΠΣΚΕ το αργότερο μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους.» δεν είναι διοικητικά δυνατό να υλοποιηθεί από τις ΔΑΟΚ και θα πρέπει να διευρυνθεί ιδιαίτερα για τις αιτήσεις που υποβάλλονται 15 Μαϊου, καθώς αφενός το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι απαγορευτικό και αφετέρου την ίδια περίοδο πραγματοποιούνται ακόμα οι ετήσιοι έλεγχοι και οι έλεγχοι πληρωμών των ΕΠ από τα αρμόδια στελέχη των ΔΑΟΚ (πέραν των άλλων πρόσθετων αρμοδιοτήτων τους λόγω έλλειψης προσωπικού).
ε. Στο περιεχόμενο του Άρθρου 6 προτείνεται να προστεθεί αναφορά για το χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας των νέων δράσεων καθώς και των τροποποιούμενων δράσεων στις αιτήσεις εντός του έτους (αιτήσεις τρέχοντος έτους). Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της αύξησης των δαπανών, η επιλεξιμότητα δεν μπορεί να περιορίζεται στο χρονικό διάστημα μετά την έγκρισή τους όπως συμβαίνει με τις νέες δράσεις.
NOVACERT Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6 παρ. 1i :
Μείζονος σημασίας για τις οργανώσεις είναι η θεμελίωση του δικαιώματος επιλεξιμότητας νέων ή/και τροποποιημένων δράσεων με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης κατά το τρέχον έτος και τη λήψη του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου με ευθύνη της Ο.Π., και όχι με την απόφαση έγκρισης. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένη στην αναμενόμενη Εθνική Στρατηγική.
Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η διαδικασία για τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια Εθνική αρχή όπως προβλέπονταν στο άρθρο 14 παρ. Β. της Υ.Α. 4270/139407-28/12/2017.

Άρθρο 6 παρ. 1iii :
Με δεδομένο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης στις 25/10/2023, η πρόβλεψη για υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από το 2024 και μετά με την νέα Εθνική Στρατηγική έως τις 20/11/2023, θεωρούμε ότι είναι αδύνατη και θα πρέπει να δοθεί πολύ περισσότερος χρόνος, τόσο για την ενημέρωση των οργανώσεων όσο και για την προετοιμασία και την υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 6 παρ. 1.2.A :
Οι λίστες επωφελούμενων παραγωγών για εξατομικευμένες δράσεις να μην είναι δεσμευτικές και σε κάθε περίπτωση να μην αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επίσης, θα πρέπει να οριοθετηθούν οι δράσεις που θεωρούνται πραγματικά εξατομικευμένες, και όχι για παράδειγμα η εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Κατά την υποβολή ενός Ε.Π. ή/και τροποποίησης αυτού μέσω της προσκόμισης της ενδεικτικής λίστας δηλώνεται η ΠΡΟΘΕΣΗ από πλευράς του παραγωγού μέλους για ωφέλεια/χρήση των αιτούμενων δράσεων και όχι η απόκτησή τους. Συνεπώς, δεν θεωρούμε ότι η πρόθεση μιας ενέργειας θα ωφελήσει σε οποιονδήποτε διασταυρωτικό έλεγχο, ο οποίος δύναται να διενεργηθεί ασφαλώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο με την οριστική λίστα δικαιούχων στο αίτημα πληρωμής.

Άρθρο 6 παρ. 1.10 :
Θεωρούμε ότι το πρόσθετο κόστος δεν εμπίπτει σε όλες τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και για τον λόγο αυτό με γνώμονα το όφελος των Ο.Π. και των παραγωγών – μελών τους θα πρέπει, στην Νέα Εθνική Στρατηγική, να προβλεφθούν συγκεκριμένα για ποιες δράσεις θα πρέπει να υποβάλλεται μελέτη πρόσθετου κόστους.
Άρθρο 6: Τέλος, υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες σε θέματα ορθής εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα οποία θα πρέπει να προβλέπονται λεπτομερώς στη νέα Εθνική Στρατηγική ή ακόμη καλύτερα σε μια εφαρμοστική εγκύκλιο, όπως προβλέπεται αντίστοιχα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6: Τέλος, υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες σε θέματα ορθής εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα οποία θα πρέπει να προβλέπονται λεπτομερώς στη νέα Εθνική Στρατηγική ή ακόμη καλύτερα σε μια εφαρμοστική εγκύκλιο, όπως προβλέπεται αντίστοιχα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6 παρ. 1.10 : Θεωρούμε ότι το πρόσθετο κόστος δεν εμπίπτει σε όλες τις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και για τον λόγο αυτό με γνώμονα το όφελος των Ο.Π. και των παραγωγών – μελών τους θα πρέπει, στην Νέα Εθνική Στρατηγική, να προβλεφθούν συγκεκριμένα για ποιες δράσεις θα πρέπει να υποβάλλεται μελέτη πρόσθετου κόστους.
Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6 παρ. 1.2.A : Οι λίστες επωφελούμενων παραγωγών για εξατομικευμένες δράσεις να μην είναι δεσμευτικές και σε κάθε περίπτωση να μην αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επίσης, θα πρέπει να οριοθετηθούν οι δράσεις που θεωρούνται πραγματικά εξατομικευμένες, και όχι για παράδειγμα η εφαρμογή Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Κατά την υποβολή ενός Ε.Π. ή/και τροποποίησης αυτού μέσω της προσκόμισης της ενδεικτικής λίστας δηλώνεται η ΠΡΟΘΕΣΗ από πλευράς του παραγωγού μέλους για ωφέλεια/χρήση των αιτούμενων δράσεων και όχι η απόκτησή τους. Συνεπώς, δεν θεωρούμε ότι η πρόθεση μιας ενέργειας θα ωφελήσει σε οποιονδήποτε διασταυρωτικό έλεγχο, ο οποίος δύναται να διενεργηθεί ασφαλώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο με την οριστική λίστα δικαιούχων στο αίτημα πληρωμής.
Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6 παρ. 1iii : Με δεδομένο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης στις 25/10/2023, η πρόβλεψη για υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από το 2024 και μετά με την νέα Εθνική Στρατηγική έως τις 20/11/2023, θεωρούμε ότι είναι αδύνατη και θα πρέπει να δοθεί πολύ περισσότερος χρόνος, τόσο για την ενημέρωση των οργανώσεων όσο και για την προετοιμασία και την υποβολή των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 6 παρ. 1i : Μείζονος σημασίας για τις οργανώσεις είναι η θεμελίωση του δικαιώματος επιλεξιμότητας νέων ή/και τροποποιημένων δράσεων με την υποβολή της αίτησης τροποποίησης κατά το τρέχον έτος και τη λήψη του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου με ευθύνη της Ο.Π., και όχι με την απόφαση έγκρισης. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένη στην αναμενόμενη Εθνική Στρατηγική.
Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η διαδικασία για τροποποιήσεις επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια Εθνική αρχή όπως προβλέπονταν στο άρθρο 14 παρ. Β. της Υ.Α. 4270/139407-28/12/2017.
Θεοδωρόπουλος Σάββας -Agro Q O.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η 20η Νοεμβρίου 2023 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων νέων ΕΠ είναι ανέφικτη αφού η διαβούλευση ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες και το πληροφοριακό σύστημα δεν είναι ακόμα έτοιμο για να εξοικειωθούν οι υπάλληλοι των Ο.Π.

Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι πριν τις 31/12/2023.
Θεοδωρόπουλος Σάββας -Agro Q O.E. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Να επιτρέπεται στην Ο.Π. με δική της ευθύνη, να υλοποιήσει μία αιτούμενη δράση πριν την έγκρισή της. Η επιλεξιμότητα της δράσης να ξεκινάει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τροποποίησης τρέχοντος έτους.
Δίνεται έτσι η δυνατότητα στις Ο.Π. να υλοποιήσουν μία επείγουσα δράση και να επιδοτηθούν μόνο εάν εγκριθούν.
Μπεη Μαρια Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Τα ΕΠ πρέπει να διαθέτουν ως μέγιστο ποσοστό το 15% του προϋπολογισμού του επιχειρησιακού προγράμματος σε παρεμβάσεις προώθησης, επικοινωνίας και εμπορίας και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Προτείνω να διορθωθεί το "πρέπει" με "δύναται", καθώς δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.
Θεοδωρόπουλος Σάββας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορεί να προσκομίσουν μία μόνο προσφορά σε σαφώς αιτιολογημένες περιπτώσεις ύπαρξης προγενέστερων, κατά την υποβολή της αίτησης, πολυετών συμβάσεων ή ύπαρξης προγενέστερων ιδιωτικών συμφωνητικών (που λήγουν σε μεταγενέστερο έτος από το έτος που αφορά την υλοποίηση) σχετικών με τις δράσεις.

Ήταν λάθος διατυπωμένο και στην 4270. Η Ο.Π. έχει σύμβαση με εταιρεία συμβούλων σε ισχύ (2023-2028). Ποια προσφορά να προσκομίσει; Αυτήν που έγινε και εγκρίθηκε το 2022; Προσφορά από άλλη εταιρεία συμβούλων; Μήπως χρειάζεται μόνο η σύμβαση;

Να διευκρινιστεί ότι για την έρευνα δεν χρειάζονται 2 προσφορές. Η Ο.Π. ζητάει από ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό ίδρυμα να υλοποιήσει έρευνα για ένα πρόβλημα καλλιέργειας που την αφορά. Ακόμα και να ζητήσει και από 2ο ερευνητικό ίδρυμα, δεν θα είναι ταυτόσημες αφού ο κάθε ερευνητής καθορίζει τις δικές του παραμέτρους. Η Ο.Π. δεν μπορεί να κρίνει επομένως ποια προσφορά παρέχει καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.
Παράγραφος 1, σημείο iv. σε συνδυασμό με την Παράγραφο 2, σημείο Α. Μόλις 15 ημέρες για ελέγχους από τις ΔΑΟΚ. Αφαιρώντας και τα ΣΚ, 11 ολόκληρες μέρες.
Παράγραφος 1, σημείο (ιι). Μετατίθεται η ημερομηνία κατάθεσης από τις 1/9 όπως ίσχυε ως σήμερα στις 30/9. Με άλλα λόγια οι ΟΠ/ΕΟΠ έχουν έναν μήνα παραπάνω για να καταθέτουν τα ΕΠ τους και οι ΔΑΟΚ έναν μήνα λιγότερο για να πραγματοποιούν τους ελέγχους τους.
Θεοδωρόπουλος Σάββας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παρ. 2 του άρθρου 33 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 αναφέρει το παρακάτω για τις εγκρίσεις νέων ΕΠ:
"Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της υποβολής».

Οι συμβάσεις για υποστήριξη πληροφορικής και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης καθώς και η μισθοδοσία των υπαλλήλων (γεωπόνος, υπεύθυνος εμπορίας κ.α.) ξεκινάνε από την 1η Ιανουαρίου.

Για να μην έχουμε περικοπές στην πληρωμή των δράσεων,πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στην υπουργική απόφαση στο σημείο "Τα ΕΠ εγκρίνονται το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου του έτους υλοποίησής τους."
και να συμπεριλαμβάνεται η παραπάνω πρόταση στα νέα ΕΠ που εγκρίνονται μετά την 1η Ιανουαρίου.
  • Σελίδα :
  • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Υποβολή του Σχολιασμού σας
Μοιραστείτε Τοποθεσία

Η κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας, ενώ δημοσιεύετε μια νέα ανάρτησης συζήτησης, επιτρέπουν στους θεατές να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκεστε.

Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Captcha
Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από τα bots και τα μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς captcha πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησης συζήτησης σας.