ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 2 : Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1. Ερασιτεχνική αλιεία: η αλιευτική μη εμπορική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας αλιεύονται έμβιοι υδρόβιοι πόροι  για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση.

2. Αθλητική αλιεία: η ερασιτεχνική αλιεία που έχει σκοπό την άθληση.

3. Ερασιτέχνης αλιέας: το φυσικό πρόσωπο που ασκεί ερασιτεχνική αλιεία.

4. Πλωτό μέσο: σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο μη εξοπλισμένο για επαγγελματική αλιεία, στο οποίο επιβαίνει ένας ή περισσότεροι ερασιτέχνες αλιείς. 

5. Ευαίσθητο είδος: το είδος η κατάσταση διατήρησης του οποίου, συμπεριλαμβανομένων του ενδιαιτήματος, της κατανομής, του μεγέθους του πληθυσμού ή της κατάστασης του πληθυσμού του, επηρεάζεται δυσμενώς από πιέσεις ασκούμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Στα ευαίσθητα είδη περιλαμβάνονται, ιδίως, τα είδη που παρατίθενται στα παραρτήματα II και IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα είδη που καλύπτονται από την οδηγία 2009/147/ΕΚ και τα είδη τα οποία είναι απαραίτητο να προστατεύονται για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ).

 

WWF Ελλάς Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
WWF Ελλάς

Σχολιασμός άρθρου 2

Άρθρο 2
Στον ορισμό της «ερασιτεχνικής αλιείας» θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αφορά τόσο την αλιεία από ξηρά, την αλιεία από σκάφος και την υποβρύχια αλιεία.
Άρθρο 2 παρ. 5
Στον ορισμό του «ευαίσθητου είδους» θα πρέπει να γίνει επίσης αναφορά και στις διεθνείς συνθήκες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ελλάδα (όπως η Σύμβαση της Βαρκελώνης, η Σύμβαση της Βέρνης) καθώς και στα είδη που αξιολογούνται σε κατηγορία κινδύνου (κρισίμως κινδυνεύοντα, κινδυνεύοντα, τρωτά) αλλά και στα ανεπαρκώς γνωστά στον διεθνή ή στον εθνικό κόκκινο κατάλογο της IUCN (Red list), αλλά και στην ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 1
WWF Ελλάς Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στον ορισμό της «ερασιτεχνικής αλιείας» θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αφορά τόσο την αλιεία από ξηρά, την αλιεία από σκάφος και την υποβρύχια αλιεία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 2
2.2 Πως ακριβώς γίνεται η διαφοροποίηση με την ερασιτεχνική αλιεία; Το άτομο που ασκεί την αθλητική αλιεία, εφόσον έχει σκοπό την άθληση, θα έχει δικαίωμα να αλιεύει και να κρατά αλιεύματα; Θα είναι μια μόνιμη ιδιότητα, ή μόνο στο πλαίσιο αθλητικών διαγωνισμών;

2.5 Πέρα από τα είδη των Οδηγιών για τους Οικότοπους και τα Πτηνά δεν αναφέρονται άλλα «ευαίσθητα» είδη που καλύπτονται από πλήθος Ευρωπαϊκών Κανονισμών, Συνθηκών και Διεθνών Συμβάσεων που έχει κυρώσει ή συμμετέχει η Ελλάδα (π.χ. ελασμοβράγχια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία περιλαμβάνει αξιολογήσεις για την κατάσταση πολλών ειδών οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των έμβιων πόρων των θαλασσών.
(ενδεικτικά: Δούμπας Ν., Γιώβος Ι., Μουτόπουλος Δ., Μηνασίδης Β., και Τυρίκος Εργά Γ., 2020 Οδηγός Ερασιτεχνικής Αλιείας. iSea, Θεσσαλονίκη, σελ 54, και
Στεργίου Κ., Καραχλέ Π., Τσίκληρας Θ., Μαμαλάκης Η. 2011,Κραυγή Ιχθύος. Ψάρια των Ελληνικών Θαλασσών. Βιολογία, Αλιεία, Διαχείριση. Πατάκης, σελ 358)
Παραπομπές
 1. https://isea.com.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 3
Ο ορισμός της παραγράφου 1 χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης διότι τόσο στο εθνικό όσο και στο ενωσιακο δίκαιο δεν υπαρχή σαφή διάκριση μεταξύ των ερασιτεχνών αλιέων

ενώ θα έπρεπε να ύπαρξη πρόβλεψη ότι η πλειονότητα των λεγόμενων ερασιτεχνών αλιέων ανήκουν στην ημιαυτοσιτιστικη αλιεία διότι καταναλώνουν το αλίευμα τους

ενώ ο σκοπός της αθλητικής αλιείας άφορα κάποιο έπαθλο η διάκριση

η ερασιτεχνική πρέπει να έχει κίνητρο την ευχαρίστηση της από την διεργασία της αλιείας(μεθοδολογία) και όχι το αποτέλεσμα (αλίευμα)

τα παραπάνω συμπεράσματα αναφέρονται αλώστε και στο ψήφισμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
12/06/2018 P8_TA(2018)0243

ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιείας μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών
(ημιαυτοσιτιστική), ώστε οι δύο να αξιολογούνται ξεχωριστά και να αποτελούν
αντικείμενο χωριστής ρύθμισης, και ότι θα πρέπει να γίνει σαφές πως η ερασιτεχνική
αλιεία δεν είναι το ίδιο με την αλιεία μερικής κάλυψης ιδίων αναγκών· λαμβάνοντας
υπόψη ότι ο κανονισμός για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) δεν κάνει καμία
αναφορά στην τελευταία· εκτιμώντας ότι οι δύο αυτές μορφές αλιείας πρέπει να
αξιολογούνται χωριστά και να αποτελούν αντικείμενο χωριστής ρύθμισης·

τα παρακάτω συμπεράσματα αποσαφηνίζουν περαιτέρω το πρόβλημα:

12. υπογραμμίζει ότι η συλλογή δεδομένων αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένας κατάλληλος ορισμός της ερασιτεχνικής αλιείας θα
βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν ενιαίο
ορισμό για την ερασιτεχνική αλιεία, σε επίπεδο ΕΕ, που θα κάνει σαφή τη διάκριση
μεταξύ ερασιτεχνικής, επαγγελματικής και ημιαυτοσιτιστικής αλιείας, με γνώμονα την
αρχή ότι τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
τίθενται σε πώληση·

Και

15. επισημαίνει ότι, εκτός του πλαισίου της συνήθους διαχείρισης των αλιευτικών πόρων
βάσει ουσιαστικών επιστημονικών στοιχείων, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων
ερασιτεχνικής αλιείας δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των επαγγελματικών
αλιευτικών δυνατοτήτων ή το μοίρασμα των περιορισμένων πόρων μεταξύ των
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της
αλιείας μικρής κλίμακας και της παραδοσιακής αλιείας·
Παραπομπές
 1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0243_EL.html
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 4
Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων Π.Ε.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σύμφωνα με επιστολή μας Aρ.Πρ. 4103/28-5-2021 περί αντιρρήσεων- προτάσεων στο σχέδιο ΠΔ για επικαιροποίηση ελάχιστων κανόνων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής διενέργειας, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αλιείας αναψυχής στην χώρα.
Παραπομπές
 1. https://peea.com.gr/focus-fm-103-6-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%ad%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be/
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 5
Τα σχόλια υποβάλλονται από κοινού από τους:
Βαγγέλη Παράβα, Υπ. Δρ. Βιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ
Δρ. Συλβαίν Γιακουμή, Honorary Senior Fellow in the School of Biological Sciences, University of Queensland, Australia
Δρ. Μαρία Σαλωμίδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

5. Πέρα από τα είδη των Οδηγιών για τους Οικότοπους και τα Πτηνά δεν αναφέρονται άλλα είδη τα οποία είναι εξίσου, ή ακόμα και περισσότερο «ευαίσθητα» και καλύπτονται από πλήθος άλλων Ευρωπαϊκών Κανονισμών, Συνθηκών και Διεθνών Συμβάσεων που έχει κυρώσει ή συμμετέχει η Ελλάδα (κυρίως ελασμοβράγχια, αλλά και άλλα είδη που σύμφωνα με την IUCN βρίσκονται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου και απειλής – όπως ροφοί, σηκιοί, και άλλα είδη). Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία περιλαμβάνει αξιολογήσεις για την κατάσταση πολλών ειδών οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικά με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των έμβιων πόρων των θαλασσών (ενδεικτικά μόνο: Δούμπας Ν., Γιώβος Ι., Μουτόπουλος Δ., Μηνασίδης Β., και Τυρίκος Εργά Γ., 2020 Οδηγός Ερασιτεχνικής Αλιείας. iSea, Θεσσαλονίκη, σελ 54, και Στεργίου Κ., Καραχλέ Π., Τσίκληρας Θ., Μαμαλάκης Η. 2011, Κραυγή Ιχθύος. Ψάρια των Ελληνικών Θαλασσών. Βιολογία, Αλιεία, Διαχείριση. Πατάκης σελ 358)
Παραπομπές
 1. https://isea.com.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82/
 2. https://www.researchgate.net/publication/234100953_Shouting_fishes-Fishes_of_the_greek_seas_biology_fisheries_and_management
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 6
Σύνδεσμος ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (αποστολή σε όλα τα Μ.Μ.Ε.)
Καλημέρα σε όλη την ομάδα της εκπομπής. 
Λέγομαι Πετρόπουλος Αθανάσιος και εκπροσωπώ το νέο σύνδεσμο ερασιτεχνών αλιέων Α.Μ.Ε.Α. και θελω να καταγγείλω ότι όσο και αν φαίνεται απίστευτο στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ περί "ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας " το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση άρθρο 5 παράγραφος γ. αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί να ψαρέψει κανείς με χρήση βοηθητικού ηλεκτρικού μηχανισμού(παγκόσμια πρωτοτυπία ως απαγόρευση) παρά μόνο με χρήση καθαρής μυϊκής δύναμης ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΓΟΝΙΚΗ που σίγουρα είναι και αντισυνταγματική - τα ΑΜΕΑ και οι ηλικιωμένοι πώς θα σηκώνουν τις πετονιές από τα βαθύτερα σημεία ή πώς θα φέρουν επάνω ένα λίγο μεγαλύτερο ψαρι, αποκλείονται δηλαδή επιλεκτικά λόγω σωματικής αδυναμίας ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ "ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ" ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ο οποίος βέβαια συνεχίζει το έκτρωμα αυτό και στην παράγραφο στ. όπου απαγορεύει την χρήση όλων των ζωντανών δολωμάτων δηλαδή πρέπει να σκοτώνεις το δόλωμα σκουλήκι , καβιδακι, καλαμάρι ή σαυριδι που έχεις ψαρέψει νόμιμα πριν το δολώσεις για να πιάσεις άλλο ψάρι ΤΡΕΛΑ... παρακαλώ πείτε τους κάτι στην εκπομπή σας γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
Μόνο θετικό ότι παρ'όλο που πρόκειται για Π.Δ. το έθεσαν σε διαβούλευση και ελπίζουμε και με την βοήθειά σας να αντιληφθούν την παράνοια και να ανακρούσουν πρύμναν.
Στα σχόλια του νομοσχεδίου Φυσικά γίνεται χαμός.
Εγώ Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας.
Πετρόπουλος Αθανάσιος 
τηλέφωνο 6977.391910
fishing.A.M.E.A.gr@gmail.com
ath.petropoulos@gmail.com
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 7
Μιχαηλ Μουντρακης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Κυριοι

Τόσο ο επαγγελματίας όσο και ο ερασιτέχνης πρέπει να έχουν άδεια αλιείας. Δε γίνεται να ψαρευεί 'οποιος θέλει όποτε θέλει σ αυτή τη χώρα.

Εσεις φυσικά, καταργησατε την άδεια για να μπορεί ο κάθε τουρίστας να ρίχνει αφοβα ένα καλάμι στη θάλασσα, μια και το καλάμι όταν αγοραστεί από την Ελλάδα σας δίνει το ΦΠΑ, αλλά δέ σημαίνει οτι ειναι δίκαιο μέτρο!

Εαν θέλετε να είστε σωστοί, θα πρέπει να επιτρεπεται το ψάρεμα χωρίς άδεια μέχρι ηλικίας 16 χρονών και μόνο από την ακτή.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 8
Γιώργος Εμμανουηλίδης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο ορισμός της ερασιτεχνικής αλιείας είναι ελλιπής.
Ερασιτεχνική αλιεία - και πόσο μάλλον για έναν λαό όπως τον ελληνικό, του οποίου από αρχαιοτάτων χρόνων η θάλασσα και οι πόροι της είναι κομμάτι της ζωής και της κληρονομιάς του - δεν είναι μόνο αναψυχή, τουρισμός και άθληση, αλλά αναζήτηση τροφής. Τροφής μάλιστα ανώτερης όλων αυτών που κάποιος μπορεί να βρει στην αγορά (αγνώστου προέλευσης και φρεσκότητας), ανώτερης των ανθυγιεινών ψαριών των ιχθυοτροφείων, και φυσικά τροφής ποιοτικής και προσιτής οικονομικά.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 9
Άρθρο 2.παρ 1. Ερασιτεχνική αλιεία: η αλιευτική μη εμπορική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας αλιεύονται έμβιοι υδρόβιοι πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση.
Μάλιστα.Δεν ήξερα τόσα χρόνια που ασκώ ερασιτεχνική αλιεία,ότι το κανω μόνο για αυτούς τους.ΌΧΙ φυσικά για τουρισμό.(άλλωστε τουρίστες στα χωράφια τους μας θεωρούν οι επαγγελματίες,αν εννοείται αυτό).Μα συγγνώμη.Δεν περνάει απο το μυαλό όποιου συνέταξε αυτό το πράγμα,γιατί μόνο έτσι μπορεί κάποιος να το αποκαλέσει κόσμια,ότι υπάρχει φυσικά και η ανάγκη ΒΡΩΣΗΣ του θηραματος ή εμβιου υδριβιου πόρου όπως λέτε.Η ανάγκη δηλαδή του να πιάσω και να καταναλωσω το ψάρι ή το οποίο μαλλακιο.Του να φέρω φαγητό στο σπίτι μου,που ξέρω ακριβώς που ήταν πριν.Γιατί στο φινάλε δεν θέλω,και δεν πρόκειται να πάρω ποτέ ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας,ή να ακριβοπληρωσω κάποιο ψάρι που κατα μεγάλη πιθανότητα είναι εισαγωγής,βαφτισμενο ντόπιο φυσικά.Άραγε εκείνα τα παλιά χρόνια που μαθαίναμε στο σχολείο για Neanderthal και homo sapiens,για το πώς επιβίωσαν,έως ότου εκλείψουν,και αυτοι στα πλαίσια της αναψυχής,τουρισμόυ και άθλησης να κυνηγούσαν,και οχι επιβίωσης.Έτσι για την ιστορία,παραθέτω και ένα παράδειγμα.Κύριοι εσείς που συνταξατε αυτό το πράγμα,είμαι σίγουρος πως πολλάκις έχετε ακριβοπληρωσει με τις παρέες σάς σε διάφορα γνωστά εστιατόρια της Αθήνας,και διάφορες γνωστές ταβέρνες στα τόσα νησιά τής χώρας μας,την πασίγνωστη αστακομακαροναδα.Σίγουρα κάποιες φορές θα αποτελεσαι και θέμα συζήτησης σε κάποιες παρέες.Ωστόσο μήπως τυχαίνει να γνωρίζετε πώς προέκυψε και ποιος ή ποιοί ήταν εμπνευστές αυτής της περιβόητης συνταγής;Για όσους δεν το γνωρίζετε λοιπόν.Εμπνευστές της αστακομακαροναδας,ήταν οι ίδιοι επαγγελματίες ψαράδες,στα διάφορα ακριτικά νησιά της χώρας μας,γιατί πολύ απλά την εποχή που έπιαναν πολλούς αστακούς δεν χόρταινε η συνήθως πολυμελής οικογένειά τους,και έτσι έπρεπε να βρεθεί κάτι ακόμα,φθηνό να προστεθεί.Αυτά τα λίγα όσο αφορά το άρθ 2,παρ 1.Ασ δούμε και τα υπόλοιπα ένα προς ένα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 10
Νικος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Δεν αναφέρεστε πουθενά στους ορισμούς, στον επαγγελματία. Ο ορισμός τού επαγγελματία θα έπρεπε να είναι: αυτός πού βιοποριζεται από τον θαλάσσιο πλούτο, με σεβασμό και κανόνες προς την θάλασσα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αλιείς λειτουργούν ως τσιφλικάδες , ανεξέλεγκτοι, με θράσος και αλαζονεία!!! Αν υπήρχαν ουσιαστικοί έλεγχοι θα είχατε διαπιστώσει όλα τα παραπάνω. Χιλιάδες χιλιόμετρα από δυχτια, (που όταν χαλάσουν από την καθημερινή χρήση, καταλήγουν στον πυθμένα), απίστευτα μικρά αλιεύματα για κάθε είδος ψαριού, απίστευτες "δολοφονίες " σε θαλάσσια είδη που τούς ενοχλούν, και τελικά, χρήση μιας ιδιότητας σε βάρος του θαλάσσιου πλούτου της χώρας μας. Δυστυχώς είναι και αυτοί μια από τις συντεχνίες που πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα στο κέρδος μέσω της καταστροφής της φύσης. Ας τους ορίσουμε...
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 11
Ευαίσθητο ειδος: στα παραρτήματα των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ ,2009/147/ΕΚ ( αφορά πτηνά),2008/56/ΕΚ δεν αναφέρονται τα είδη ροφός, πίγκα, συναγρίδα ,φαγκρί , τσαούση , χταπόδι και κολοχτύπα σαν ευαίσθητα ή απειλούμενα. Επομένως που βασίζετε τον περιορισμό της αλίευσης τους?
Μήπως στην εισήγηση του Συμβουλίου Αλιείας που πιθανώς είναι κατευθυνόμενη σύμφωνα με τις επιθυμίες των συλλόγων επαγγελματιών που είναι γνωστό οτι θέλουν να διώξουν κάθε ερασιτέχνη απο την θάλασσα?
Εαν σκοπός του νομοσχεδίου είναι πράγματι η προστασία των ιχθυαποθεμάτων θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους χρονικούς περιορισμούς και η επαγγελματική αλιεία. Αν όλα τα ψάρια γεννάνε τον Μαιο -- που βέβαια δεν ισχύει - θα πρέπει και οι επαγγελματίες να σταματάνε τον Μαιο και να αποζημιώνονται απο το κράτος αναλογικά με την φορολογική τους δήλωση εισοδήματος για ένα μήνα .Έτσι ίσως θα περιορισθεί και η φοροδιαφυγή ...
Σημειώνουμε οτι ενας ερασιτέχνης - αν είναι μανιώδης- ψαρεύει σε ένα χρόνο όσα ένας διχτυάρης σε 2 μέρες ...
Προστασία ιχθυαποθεμάτων χωρίς περιορισμό κάθε είδους επαγγελματικής αλιείας στο ίδιο διάστημα είναι απλώς κοροϊδία των επαγγελματιών εις βάρος των ερασιτεχνών.
Κυνηγήστε την παράνομη αλιεία ερασιτεχνών ή επαγγελματιών , δεν χρειάζεται νέος νόμος για την ερασιτεχνική αλιεία.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 12
Μάριος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Εσείς κ. Υπουργέ έχετε δει πολλες δράσεις καθαρισμού του περιβάλλοντος απο επαγγελματίες;
Τόσο που θα έπρεπε να την αγαπάνε και να τη σέβονται αφού λενε οτι βιοπορίζονται απο αυτήν, γιατί δε κάνουν καμία δράση;;

Εμείς κ. Υπουργέ, οι ερασιτέχνες, γιατί κάνουμε και ατομικά καθαριότητα όπου βρεθούμε; ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΜΕ κ. Υπουργέ.

Εσείς κ. Υπουργέ μας αποκλείετε ουσιαστικά εμάς τους ερασιτέχνες με ποια πρόφαση; Για ποιον λόγο;

Το ψάρι που θα πιαστεί τον π.χ. Απρίλιο απο επαγγελματία ψαρά ΔΕ θα είναι σε φάση αναπαραγωγής ενώ αν το πιάσει ο ερασιτέχνης θα είναι;

Ντροπή κ. Υπουργέ, εγώ στη θέση σας θα ντρεπομουν.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 13
Δεν συμφωνώ με το σύνολο των αλλαγών για τον απλούστατο λόγω, το σχέδιο νόμου δίνει την αίσθηση ότι είναι γραμμένο καθ' υπόδειξη, δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση και το κυριότερο όλων ΔΕΝ αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου πλούτου (δε ξέρω πόσο πλούσια είναι ακόμη η θάλασσα μας) πάρα μόνο στον περιορισμό των ερασιτεχνών από την θάλασσα (με όποιο σκοπό κρύβεται από πίσω).
Όταν υπάρξει επιστημονική μελέτη και προτάσεις, εφόσον υπάρξει διάλογος με τους ερασιτέχνες αλιείς (και όχι με τους επαγγελματίες) μιας και το σχέδιο νόμου έχει να κάνει με την ερασιτεχνική αλιεία, τότε θα με βρείτε δίπλα στις προτάσεις των επιστημόνων!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 14
Σιδερατος Νίκος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η παράνομη αλιεία(αν αυτή είναι η αιτία...) μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με καθημερινούς εντατικούς ελέγχους σε όποιον ψαρεύει, ερασιτέχνη ή επαγγελματία ψαρά και απομάκρυνσης του παράνομου από την θάλασσα, με κλιμακωτες ποινές, και ΟΧΙ με οριζόντια, χωρίς λογική, χωρίς μελέτες προαποφασισμένα ρατσιστικά μέτρα κατά του ερασιτέχνη ψαρά που ψαρεύει για να φάει η οικογένεια του Φρέσκο ψάρι!!!
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 15
Ζιάκας Κωστας Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 να προστεθεί στους σκοπούς της αλίευσης το κυριότερο!
Η λέξη βρώση! Για να φάμε φρέσκα ψαράκια πηγαίνουμε στη θάλασσα.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 16
Αθανάσιος Πετρόπουλος Α.Μ.Ε.Α Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε περίπτωση που επιμείνετε στην παράλογη και μοναδική στον κόσμο απαγόρευση των ηλεκτρικών μηχανισμών να προβλέπεται εξαίρεση για τα Α.Μ.Ε.Α. ή τουλάχιστον να επιτρέπονται οι χειροκίνητοι μηχανισμοί καλαμιών που έχουν ΚΑΙ την δυνατότητα ηλεκτρικής υποβοήθησης.
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 17
Οι επαγγελματίες νομίζουν ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε κανέναν λόγο ύπαρξης στην θάλασσα, ντροπή σας!!! Θα σας βόλευε να εξαφανιστούν όλοι και να κάνετε έσεις ότι σας συμφέρει.... Η ζημιά στους θαλάσσιους πόρους γίνεται μόνο απο επαγγελματίες και κυρίως απο τις Τράτες..... Μόνο ένας ηλίθιος θα μπορούσε να πειστεί για το αντίθετο.... Αισχος.....
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 18
Αθανάσιος Πετρόπουλος Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε περίπτωση που επιμείνετε στην παράλογη και μοναδική στον κόσμο απαγόρευση των ηλεκτρικών μηχανισμών να προβλέπεται εξαίρεση για τα Α.Μ.Ε.Α..
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 19
Θα μας βρείτε μπροστά σας
Όλα αυτά που πάτε να μας απαγορεύσετε είναι γέλια. Η θάλασσα δεν πονάει από τον ερασιτέχνη. Βάλτε φρένο στις μηχανότρατες και στις τράτες, το γνωρίζετε αρκετά καλά αυτό, αλλά δεν κάνετε τίποτα για αυτά
 1. πριν από περισσότερο από ένα μήνα
 2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
 3. # 20
 • Σελίδα :
 • 1
 • 2


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 774
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 607
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα45
Εχθές285
Αυτή την εβδομάδα45
Αυτόν το μήνα1264
Σύνολο1102708

Ποιος είναι Online

1
Online

05 Δεκεμβρίου 2022

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: