ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

 

ΣΧΕΔΙΟ    

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμ. ……

«Ερασιτεχνική  και Αθλητική Αλιεία» 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α) του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 221).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, [άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98)], όπως ισχύει.

γ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’2).

δ) Της με αριθμ. 5359/10-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄3374).

ε)Του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

2. Τον Καν(ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου» L354

3. Τον Καν(ΕΕ) αριθμ. 2019/1241 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.2019/2006, (ΕΚ)αριθ.1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ)2018/973, (ΕΕ)2019/472 και (ΕΕ)2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ)αριθ.894/97, (ΕΚ) 850/98, (ΕΚ) αριθ.2549/2000, (ΕΚ) αριθ.254/2002, (ΕΚ)αριθ.812/2004 και (ΕΚ) αριθ.2187/2005 του Συμβουλίου» L198

4.Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο με αριθμ. ………………. πρακτικό του.

5. Την με αριθμ. …………….………. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Την ανάγκη θεσμοθέτησης ελάχιστων κανόνων, για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διενέργειας, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ερασιτεχνικής αλιείας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


 

Η Διαβούλευση
«Ερασιτεχνική και Αθλητική Αλιεία»
 
θα διαρκέσει μέχρι την 
Παρασκευή 4  Ιουνίου 2021 

  1. Διαβουλεύσεις
  2. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
Αναρτήθηκε από
Τελευταίος σχολιασμός
There are no discussions posted under this category.

Στατιστικά

  1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
  2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
  3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
  4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα97
Εχθές684
Αυτή την εβδομάδα97
Αυτόν το μήνα8440
Σύνολο1479924

Ποιος είναι Online

1
Online

15 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια  |  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: