ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος των τυπων και των τεχνικων προδιαγραφων κατασκευης θερμοκηπιων και θαλαμων καλλιεργειας μανιταριων καθως και θερμοκηπιων και θαλαμων θερμοκηπιακου τυπου φαρμακευτικης κανναβης και διαδικασια εγκρισης και ελεγχου αυτων
 3. Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 25

Διαδικασία Έγκρισης Τύπου Θερμοκηπίου ή Θαλάμου  Θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

1. Για την εγκατάσταση Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης, απαιτείται η έγκριση τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής της παρούσας απόφασης.

2. Η έγκριση τύπου χορηγείται στους αποδέκτες του άρθρου 23.

3. Για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αίτηση η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1α του Παραρτήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από ένα Φάκελο-Μελέτη, στο εξής Φ.Μ, του υπό έγκριση τύπου Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου, ο οποίος θα συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων  και με αριθμημένες σελίδες. Ο Φ.Μ   συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σε πέντε (5) αντίγραφα,  από τα οποία τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (cd ,ή usb, ή αποστολή pdf αρχείων μέσω email) τα οποία κατατίθενται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.

4. Ο κάθε ένας από τους Φ.Μ περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο (2) μέρη:
α) Ο πρώτος υποφάκελος  υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία :
αα) τον τύπο,
ββ) το σχήμα, τις διαστάσεις και τις επαναλήψεις της Β.Κ.Μ,
γγ) το υλικό κάλυψης του σκελετού του θερμοκηπίου ή θαλάμου, 
δδ) τον εξοπλισμό,
εε) τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών κάλυψης του θερμοκηπίου ή θαλάμου.
β)  Ο δεύτερος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από  μηχανικό  και περιέχει τα κάτωθι  τεχνικά στοιχεία:
αα) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού,
ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων,.
γγ) όλα τα τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες-αξονομετρικά,κλπ) συγκεντρωμένα-σχεδιασμένα  σε ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους έως Α0 , διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική  διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4. Η όψη του διπλωμένου χαρτιού ( που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4 (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος),
δδ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος.
εε) αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του θερμοκηπίου ή θαλάμου.

Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.

5. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα, ειδάλλως θεωρούνται ως μη παρεληφθέντα.

6. Η έγκριση τύπου Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου χορηγείται στο όνομα του αιτούντος με τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται στην αίτηση, εκτός εάν υπάρχει εξουσιοδότηση.

7. Η Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ελέγχει το πρώτο μέρος του ΦΜ και αν δεν είναι πλήρες, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να προσκομίσει/υποβάλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα οποία δεν τροποποιούν βασικά στοιχεία της αίτησης. Αν τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή ο ΦΜ δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται από την Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και η σχετική απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών.

Αν το πρώτο μέρος του ΦΜ είναι πλήρες, διαβιβάζει το δεύτερο μέρος του στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών για τον έλεγχο του

8. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών ελέγχει το δεύτερο μέρος του ΦΜ και αν δεν είναι πλήρες, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να προσκομίσει/υποβάλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα οποία δεν τροποποιούν βασικά στοιχεία της αίτησης. Αν τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή ο ΦΜ δεν είναι σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται από την Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και η σχετική απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα και στην Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών.

Αν το δεύτερο μέρος του ΦΜ είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παρούσας, το διαβιβάζει θεωρημένο και υπογεγραμμένο στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4α του Παραρτήματος αφού κρατήσει στο αρχείο της δυο αντίγραφα του Τεχνικού τμήματος του Φ.Μ. ( ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό ) .

9. Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Π.Φ.Π. εκδίδει την έγκριση τύπου του Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4β του Παραρτήματος.

Μετά την έγκριση τύπου ενός Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ τα βασικά του χαρακτηριστικά του. ( Μήκος, Πλάτος, Ύψος κορυφής της Β.Κ.Μ., το δίχτυ που χρησιμοποιείται, εάν είναι μόνιμής ή περιοδικής κάλυψης) και ενημερώνεται το μητρώο της παραγράφου 10 των εγκεκριμένων τύπων Θερμοκηπίου ή Θαλάμου Θερμοκηπιακού Τύπου.

Η έγκριση τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

10. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο θερμοκηπίων και θαλάμων στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκρίσεις θερμοκηπίων και θαλάμων. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την τεχνική ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη του Μητρώου, η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής είναι αρμόδια για την τήρηση και διαχείριση του μητρώου καθώς και για την ενημέρωση του μητρώου με την καταχώριση σε αυτό όλων των εγκρίσεων τύπου θερμοκηπίων και θαλάμων ύστερα από την έκδοσή τους. Το Μητρώο θερμοκηπίων και θαλάμων αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής πεδία: κατασκευαστές ή ιδιώτες που έχουν πάρει έγκριση τύπου (επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας των κατασκευαστών),στοιχεία κατασκευής για την οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου (τύπος, στοιχεία ΒΚΜ, όπως πλάτος, μήκος, ύψος υδρορροής, ύψος στύλου ή κορφιά, ύψος κορυφής, υλικό κάλυψης),τον αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης, την τοποθεσία εγκατάστασης του θερμοκηπίου ή θαλάμου (γεωγραφικές συντεταγμένες), και το έτος κατασκευής.

ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η έγκριση τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου ισχύει για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.


Η διάρκεια ζωής των θερμοκηπίων φτάνει τα 15 χρόνια. Η ανάγκη για καινούρια έγκριση τύπου κάθε 10 χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση οικονομικά μη βιώσιμη καθώς οι στατικοί κανονισμοί επικαιροποιούνται και μπορεί να οδηγούν σε συνεχείς ενισχύσεις του φορέα που σημαίνει αντίστοιχα διακοπή καλλιέργειας για το διάστημα της επαναδειοδότησης και ενίσχυσης της κατασκευής.
ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
4. Ο κάθε ένας από τους Φ.Μ περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο (2) μέρη:

ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων,.


Υπάρχουν περιπτώσεις στατικής μελέτης που οι στατικοί έλεγχοι γίνονται με υπολογισμούς και δεν χρησιμοποιείται κάποιο λογισμικό πρόγραμμα.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 423
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 256
 4. Τελευταίο Μέλος: Androidenof
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα38
Εχθές178
Αυτή την εβδομάδα377
Αυτόν το μήνα3268
Σύνολο836724

Ποιος είναι Online

1
Online

20 Ιανουαρίου 2021

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: