ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος πλαισιου εφαρμογης της Δρασης 4.1.2 «Υλοποιηση επενδυσεων που συμβαλλουν στην εξοικονομηση υδατος» του Προγραμματος Αγροτικης Αναπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλαδας 2014-2020»
 3. Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
 4.  Εγγραφή μέσω email

 Άρθρο 9

Επιλέξιμες επενδύσεις και ειδικές προϋποθέσεις
επιλεξιμότητας επενδύσεων

Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν, ενισχύονται οι εξής επενδύσεις:

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:
  • 1.1. Υποκατηγορίες επενδύσεων
   • 1.1.1. Αρδευτικά συστήματα.
   • 1.1.2. Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης.
   • 1.1.3. Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
   • 1.1.4. Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης.
  • 1.2.Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για την στήριξη των επενδύσεων κατά την ηλεκτρονική υποβολή, (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά):
   • 1.2.1. Τα αρδευτικά συστήματα των κατηγοριών 1.1.1 και 1.1.4 πρέπει αποδεδειγμένα να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος σύμφωνα με τα ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται μελέτη άρδευσης σχετικά με την δυνητική και την πραγματική εξοικονόμηση ύδατος που προκύπτει από την επένδυση. Οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος εξειδικεύονται στην ΥΑ 165/20277 (ΦΕΚ 863/Β/2018). Οι λοιπές κατηγορίες επενδύσεων (1.1.2 και 1.1.3) εξαιρούνται από τους όρους και τις υποχρεώσεις του παρακάτω πίνακα. Η μελέτη υπολογισμού της πραγματικής μείωσης χρήσης ύδατος υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης σε χρόνο που θα οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΩ
   • 1.2.2. Η προτεινόμενη επένδυση των παραγράφων 1.1.1 ή 1.1.4 πρέπει να έχει υδρομετρητή ή να περιλαμβάνει στον προτεινόμενο προϋπολογισμό της την αγορά και εγκατάσταση υδρομετρητών.
   • 1.2.3. Δεν ενισχύονται εγκαταστάσεις μεταφοράς αρδευτικού νερού μέσω κλειστών αγωγών συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων.
   • 1.2.4. Προσκομίζεται άδεια χρήσης νερού για το σημείο υδροληψίας που αφορά την επένδυση. Η επένδυση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης της νέας άδειας χρήσης ύδατος.
   • 1.2.5. Οι επενδύσεις της παραγράφου 1.1.4 αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, αισθητήρες, αυτοματοποιημένος έλεγχος συστημάτων άρδευσης. Για τον εξοπλισμό αυτό, με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται μελέτη εγκατάστασης του εξοπλισμού και με την αίτηση πληρωμής μελέτη εφαρμογής του.
   • 1.2.6. Η αιτούμενη δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4 (Εύλογο κόστος) και 5 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).
   • 1.2.7. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 8.

2.Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

  • 2.1. Υποκατηγορίες επενδύσεων:
   • 2.1.1. Νέες γεωτρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
   • 2.1.2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά, αλλαγή αντλίας, εγκατάσταση υδρομετρητή).
   • 2.1.3. Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
  • 2.2. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για την στήριξη των επενδύσεων κατά την ηλεκτρονική υποβολή (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά):
   • 2.2.1. Για να ενισχυθεί η δαπάνη κατασκευής και εξοπλισμού γεώτρησης (υποκατηγορίες επενδύσεων 2.1.1 και 2.1.2) προσδιορίζεται το σημείο υδροληψίας και το υπόγειο υδατικό σύστημα που το εξυπηρετεί. Πρέπει η κατάσταση των υδάτων του υπόγειου υδατικού συστήματος που εξυπηρετεί το σημείο υδροληψίας να έχει χαρακτηριστεί ως «καλή» για ποσοτικούς λόγους.
   • 2.2.2. Για την υποκατηγορία επενδύσεων 2.1.1 απαιτείται κατά την υποβολή η προσκόμιση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα, με την παράγραφο 5.β του άρθρου 46 του Καν. 1305/2013 και με την ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β’).
   • 2.2.3. Για την υποκατηγορία επενδύσεων 2.1.2 απαιτείται η προσκόμιση άδειας χρήσης νερού για την υφιστάμενη γεώτρηση.
   • 2.2.4. Η αιτούμενη δαπάνη υλοποίησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4 (Εύλογο κόστος) και 5 (Ανώτατες Επιλέξιμες Δαπάνες).
   • 2.2.5. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 8.

3. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

3.1. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που έχουν εφαρμογή και απαιτούνται για τη στήριξη των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής κατά την ηλεκτρονική υποβολή, πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 8:

3.1.1. Οι γενικές δαπάνες ενισχύονται μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ως εξής:
i.  12% για επενδυτικά σχέδια που απαιτούν την έκδοση άδειας χρήσης νερού και
ii.  8% για τα λοιπά επενδυτικά σχέδια

              3.1.2. Εντός των ανωτέρω ποσοστών δύνανται να χρηματοδοτηθούν οι εξής δαπάνες:

i. Η σύνταξη και υποβολή της αίτησης στήριξης.
ii. Η τεχνική στήριξη στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των ενεργειών για, την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου, τη σύνταξη και την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης, αιτημάτων προκαταβολής και αιτημάτων πληρωμής.
iii. Η εκπόνηση μελέτης υπολογισμού Δυνητικής Εξοικονόμησης/Πραγματικής Μείωσης ύδατος.
iv. Η εκπόνηση μελέτης εγκατάστασης δικτύου για την υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων, όπως η γεωργία ακριβείας.
v. Οι απαιτούμενες για την υλοποίηση των επενδύσεων εγκρίσεις και άδειες εφόσον έχουν εγκριθεί στο όνομα του δικαιούχου της στήριξης.
vi. Η τοποθέτηση της επεξηγηματικής πινακίδας.

            3.1.3. Δεν υπάγονται στην κατηγορία και συνεπώς δεν ενισχύονται:

i. Δαπάνες διακριτών γεωργο−τεχνοοικονομικών μελετών που αφορούν τις επενδύσεις της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις δαπάνες των ανωτέρω παραγράφων 3.1.2. iii. και iv.
ii. Δαπάνες εκπόνησης μελέτης και σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μεταποιητικών εγκαταστάσεων.
iii. Δαπάνες έκδοσης άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης κτηνοτροφικής ή μεταποιητικής μονάδας.
iv. Δαπάνες πιστοποίησης των διαδικασιών της εκμετάλλευσης ή των προϊόντων της (agro κ.λπ.).
v. Δαπάνες εκπαίδευσης - κατάρτισης των απασχολούμενων στην εκμετάλλευση.

Στην υποκατηγορία επένδυσης της περίπτωσης 1.1.4 Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης όπως ορίζουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1.2.5 να συμπεριληφθούν και ολοκληρωμένα συστήματα άρδευσης με την εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος άρδευσης το οποίο εκτός της εξοικονόμησης ύδατος για άρδευση συμβάλει τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ένα τέτοιο σύστημα διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με μετεωρολογικό σταθμό (λήψη τιμών υγρασίας και βροχόπτωσης και αυτόματη έναρξη/παύση), για αυτόματη διαχείριση και οικονομία υδάτων.

Έχει μηδενικούς ρύπους, είναι ενεργειακά αυτόνομο (απουσία πετρελαιοκινητήρα) και πραγματοποιεί ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων (50% οικονομία νερού).

Επίσης, είναι ιδανικό σύστημα για απομακρυσμένα αγροτεμάχια από το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.

Να σημειωθεί επίσης ότι το κόστος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος άρδευσης είναι αντίστοιχου του συστήματος άρδευσης με πετρελαιοκινητήρα, στοιχείο που δεν θα επιβαρύνει επιπλέον την οποιαδήποτε χορηγούμενη δημοσία δαπάνη.
Οι αναγκες νερου που εχω για την εκμεταλλευση μου ειναι αρκετες επτα στρ θερμοκηπια και τριαντα στρ υπαιθριες καλλιεργιες ενδιαφερομαι για λιμνοδεξαμενη χωριτικοτητας 15000 κυβικων το οποιο ειναι πολυ δυσκολο να γεμιζει μονο απο τα ομβρια δεν γινεται να χρησιμοποιω το νερο και απο υφισταμενη γεωτρηση και πηγαδι που εχω με αδεια χρησης νερου
Να γίνει αναφορά στη νομοθεσία που διέπει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για γεωργική χρήση
[ΚΥΑ 191002/2013 (ΦΕΚ Β 2220)] η οποία επηρεάζει τον τύπο του συστήματος διάθεσης του νερού και να συμπεριληφθεί στα απαραίτητα δικαιολογητικά η υποβολή άδειας επαναχρησιμοποίησης για άρδευση.
ΓΙΩΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Καλησπέρα σας παρατηρω ότι βάζετε μόνο δεξαμενές έως 500 κυβικά, για την Χαλκιδική και ειδικά για την βρώσιμη ελιά δεν λαμβάνεται υπόψη σας ότι το ελάχιστο νερό που χρειάζεται το δέντρο είναι 500 λίτρα ανά 4 με 5 μέρες για να φτάσει 50 έως 75 κιλά βρώσιμη ελιά. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό το κάθε δέντρο χρειάζεται 3000 λίτρα ανά μηνά που σημαίνει ότι κάθε δέντρο στους έξι μήνες που χρειάζεται πότισμα, βάσει της ανομβρίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χωρά μας, χρεισημοποιουντε 18000 λίτρα η 18 κυβικά τα οποία αυξάνονται αν δεν βρέξει καθόλου Αύγουστο Σεπτέμβριο. Επομένως εάν κάποιος έχει 1000 δέντρα, που αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική όποιος ασχολείτο επαγγελματικά με την βρώσιμη ελιά, έχει τουλάχιστον 3000 με 6000 ρίζες ελιές. Αυτό σημαίνει ότι σε αναλογία τα 1000 δέντρα χρειάζονται 18000 κυβικά. Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές και κάνουν υπεραντληση του νερού διότι από τη ζεστή ζαρώνουν οι ελιές και στο τέλος κάθε έτους καίνε τα υποβρύχιο και χάνονται κάθε τόσο τα νερά. Όσοι έχουν ψάξει λίγο περισσότερο ετοιμάζουν λιμνωδεξαμενες με χωρητικότητα άνω των 20.000 κυβικών οι οποίες κατά βάση στοιχίζουν περίπου 50.000,00 ευρώ. Κατά την γνώμη μου θα ήταν συνετό να συμπεριλάβετε και τέτοια έργα για να σωθεί ο υδροφόρος ορίζοντα. Ευχαριστώ έκτων προτέρων.
Στις υποκατηγορίες επενδύσεων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις (1) συστημάτων αισθητήρων/μετρητών με απομακρυσμένο έλεγχο καθώς και (2) απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού συστημάτων, π.χ. άρδευσης για την αναβάθμιση συστημάτων ειδικά σε περιοχές με πολυ περιορισμένους διαθέσιμους υδατικούς πόρους. Προσοχή, να προκύπτει πως ο προτεινόμενος εξοπλισμός είναι δοκιμασμένος και οχι πειραματικός.

Ενδεικτικά για το (1): η χρήση αισθητήρων υγρασίας εδάφους μπορεί να καθορίσει πότε χρειάζεται ή περιττεύει το επιπλέον πότισμα, ώστε η άρδευση να μη στηρίζεται αποκλειστικά σε εμπειρικό πότισμα που τυπικά οδηγεί σε σπατάλη.

Ενδεικτικά για το (2): (α) η χρήση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου των συστημάτων άρδευσης εξασφαλίζει πως ο χρονος ποτίσματος δε θα υπερβαίνει τον απαραίτητο και θα αποφεύγεται η σπατάλη. (β) Σε περιπτώσεις χρήσης αντλιών γεωτρήσεων, ο απομακρυσμένος έλεγχος μπορεί να συντελέσει στην αποφυγή άντλησης μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις απαιτούμενες, σε καλύτερη ρύθμιση του ρυθμού άντλησης και στην αποφυγή φαινομένων υπερχειλίσεων σε δεξαμενές
Με ενδιαφέρει η κατασκευή λιμνοδεξαμενής λόγο οτι έχω πρόβλημα με την ποσότητα νερού. Απ όσο έχω διαβάσει στο πρόγραμμα αναφέρεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής για την συλλογή όμβριων νερών.
Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι οτι θα επιτρέπεται η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής μόνο για την συλλογή όμβριων υδάτων ή θα μπορεί να γεμίζετε και απο κάποια γεώτρηση τον χειμώνα και να χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι;;;
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 381
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 167
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 214
 4. Τελευταίο Μέλος: Androidenof
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Επισκέπτες

Σήμερα102
Εχθές184
Αυτή την εβδομάδα286
Αυτόν το μήνα618
Σύνολο807692

Ποιος είναι Online

1
Online

04 Αυγούστου 2020

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: