ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

Για την εφαρμογή των δράσεων 4.1.1. και 4.1.3. του ΠΑΑ 2014 - 2020, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί και εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

Αίτηση πληρωμής είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιούχος προκειμένου να του καταβληθεί η αναλογούσα δημόσια οικονομική στήριξη. Ενδεικτικά αναφέρονται η αίτηση, παραστατικά, δικαιολογητικά κ.λπ. που αποτελούν το φάκελο πληρωμής.

Αίτηση στήριξης είναι το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που υποβάλλει ο δικαιούχος για ένταξη στο παρόν καθεστώς στήριξης. Ενδεικτικά αναφέρονται η αίτηση υπαγωγής στο μέτρο, το επιχειρηματικό σχέδιο, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη βαθμολόγηση της αίτησης κ.λπ. που αποτελούν το φάκελο υποψηφιότητας.

Ανάκτηση είναι η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Ατομική απόφαση ένταξης πράξης είναι η απόφαση αρμόδιου οργάνου που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή.

Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό είναι κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης ή μεγαλύτερης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της ατομικής απόφασης ένταξης πράξης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

Γεωργική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των κλάδων της γεωργίας/κτηνοτροφίας προς πώληση, υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.

Γεωργικό προϊόν είναι ότι περιλαμβάνεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι που προβλέπεται στο άρθρο 32 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1379/2013, όπως ισχύει κάθε φορά,

Γεωργικός τομέας είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Δικαιούχος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συλλογικό σχήμα για το οποίο έχει εκδοθεί ατομική απόφαση ένταξης πράξης.

Έδρα νομικού προσώπου/συλλογικού σχήματος είναι έννοια αντίστοιχη με τον τόπο μόνιμης κατοικίας των φυσικών προσώπων (άρθρα 51 και 64 Α.Κ.). Η έδρα καθορίζεται υποχρεωτικά από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό.

 

Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων: Συστάθηκε με βάση το άρθρο 19 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄ 2016), όπως ισχύει κάθε φορά, και σε αυτό εγγράφονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμού (ΑΣ), οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ και Κλαδικοί ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και το Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης.

Ενεργός Γεωργός: Η έννοια του ενεργού γεωργού περιγράφεται στο άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013, και εξειδικεύεται στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 104/7056/21-1-2015 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147 Β΄/22-01-2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) είναι οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του, σύμφωνα με το Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α/2016) και την Υ.Α. 397/18235 (ΦΕΚ 601 Β/2017).

Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με την περίπτωση α του άρθρου 1 του Ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/2016) και κάθε φορά ισχύει.

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις είναι οι δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο δικαιούχος από το έτος που έπεται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για πέντε έτη.

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ): Συστάθηκε με βάση το άρθρο 1 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α/2010), όπως ισχύει κάθε φορά, και σε αυτό εγγράφονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Μητρώο Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.): Συστάθηκε με βάση το άρθρο 7 της υπ. αριθμ. 397/18235/16-02-2017 απόφασης (ΦΕΚ 601 Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά, και σε αυτό εγγράφονται οι αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) και οι Ενώσεις τους (Ε.Ο.Π.).

Νέος γεωργός είναι το πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, το οποίο διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) είναι το πληροφοριακό σύστημα για την υλοποίηση των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4314/2014. Επιτρέπει δε, τη διασύνδεση με το ΠΣΚΕ και άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ.

Ολοκλήρωση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου: Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου θεωρείται η ημερομηνία εκκαθάρισης του αιτήματος αποπληρωμής ή αποδοχής αιτήματος ολοκλήρωσης του σχεδίου χωρίς υποβολή νέου αιτήματος πληρωμής. Η ημερομηνία αυτή δεν μεταβάλλεται ακόμα και αν μετά από αυτήν την ημερομηνία ακολουθήσουν μεταβολές στη δημόσια δαπάνη που οφείλονται στην αποδοχή τυχόν ενστάσεων του δικαιούχου ή στην επιβολή ποινών.

Ομάδες παραγωγών (Ομ.Π) είναι οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, στους τομείς της γεωργίας που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του, σύμφωνα με το Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α/2016) και την Υ.Α. 397/18235 (ΦΕΚ 601 Β/2017).

Οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.) είναι οι αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συμπληρωματικά εθνικά μέτρα εφαρμογής του, σύμφωνα με το Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α/2016) και την Υ.Α. 397/18235 (ΦΕΚ 601 Β/2017).

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) είναι το σύστημα που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση του υπομέτρου 4.1. Οι διαδικασίες αφορούν ενδεικτικά στην υποβολή αιτήσεων στήριξης, στην αξιολόγησή τους, στη βαθμολόγησή τους, στις τροποποιήσεις και ανακλήσεις πράξεων, στην υποβολή αιτημάτων πληρωμής, στο διοικητικό τους έλεγχο και γενικότερα στην εφαρμογή και διαχείριση με ηλεκτρονικό τρόπο των πράξεων υλοποίησης του υπομέτρου 4.1.

Συλλογικές επενδύσεις είναι αυτές που υλοποιούνται από συλλογικά σχήματα αγροτών, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών ή ΚΟΙΝΣΕΠ με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας αλλά και την πλέον παραγωγική αξιοποίησή τους.

Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση υφίσταται στην περίπτωση που περισσότερες της μιας εκμεταλλεύσεων αξιοποιούν κοινό ακίνητο. Η περίπτωση των συστεγαζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφορά κυρίως εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία.

Τόπος μόνιμης κατοικίας είναι ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του ατόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο/η υποψήφιος έχει μία και μόνο μόνιμη κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του, το οποίο βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο με βεβαίωση Δημάρχου.

Τυπική Απόδοση είναι η ακαθάριστη αξία της παραγωγής και εκφράζεται σε ευρώ. Η συνολική τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ισούται με το σύνολο των αξιών κάθε κλάδου παραγωγής, που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο παραγωγής (ευρώ/μονάδα) με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (εκτάρια, αριθμός ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν από το ΟΣΔΕ. Αναλυτικά οι τυπικές αποδόσεις των κλάδων παραγωγής περιγράφονται στο Παράρτημα 2. Δεν προσμετρώνται οι τυπικές αποδόσεις αγροτεμαχίων που δεν βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου ή σε Περιφερειακή Ενότητα που είναι όμορη με αυτήν.

ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σχετικά με τις συλλογικές επενδύσεις και τα συλλογικά σχήματα.
Σε όλο το κείμενο τα συλλογικά σχήματα «περνάνε» μέσα από την δημιουργία/ύπαρξη ξεχωριστής νομικής οντότητας – ξεχωριστού ΑΦΜ.
Α….Υπάρχει πραγματική ανάγκη (και δεν είναι θεωρητική – υποθετική περίπτωση) για «από κοινού επενδύσεις» δύο η περισσοτέρων γεωργών οι οποίοι δεν αποτελούν ένα άλλο νομικό πρόσωπο και δεν έχουν πρόθεση να δημιουργήσουν ένα άλλο νομικό πρόσωπο που να τους συμπεριλαμβάνει. Ενδέχεται να είναι συστεγαζόμενοι αλλά και να μην είναι. Μία τέτοια οπτική συμβάλλει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας καθώς και στην αποφυγή επενδύσεων εκ του περισσού. Αυτή η ανάγκη διαπερνά τόσο την Φυτική όσο και την Ζωική παραγωγή. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Πχ εξοπλισμός δύο η περισσοτέρων γεωργών που έχουν καλλιέργεια επιτραπέζιων αμπελιών.
Πχ αμελκτήριο και τροφοδοσία σε συστεγαζόμενη κτηνοτροφική εκμετάλλευση
Υπογράφοντας ένα ιδιωτικό συμφωνητικό όπου να αποτυπώνονται τα μερίδια νομικής και οικονομικής ευθύνης θα μπορούσαν να κάνουν από μία αίτηση ο καθένας για το ποσό που του αναλογεί επί της επένδυσης??Υπάρχει κάποια πιθανότητα υποβολής αίτησης στήριξης χωρίς να δημιουργήσουν νέα νομική οντότητα?
Β…Οι γεωργοί οι οποίοι έχουν υποβάλλει ΑΕΕ 2017 και συστήνουν νομικό πρόσωπο –συλλογικό σχήμα κατά την έννοια της παρούσης (προ υποβολής αίτησης στήριξης) το οποίο δεν έχει υποβάλλει ΑΕΕ 2017 τι κάνουν? Είναι επιλέξιμο ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο?
Τα ανωτέρω σχόλια τα αναρτώ στα άρθρα 4,5, 6,7 και 8 διότι από αυτά έχει προέλθει ο προβληματισμός
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
"Νέος γεωργός είναι το πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης" θα πρέπει να αλλάξει σε "41 ετών η νεότερο" μιας και στον πίνακα του άρθρου 16 έτσι αναφέρεται αλλά και η τελευταία απόφαση της ΕΕ για το ήταν αυτή και αξιοποιήθηκε στο μέτρο 6,1
Προτείνουμε, στο άρθρο 4: στον ορισμό «τυπική απόδοση» η τελευταία πρόταση να αντικατασταθεί ως εξής: Προσμετρώνται οι τυπικές αποδόσεις αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου ή σε όμορη με αυτήν.
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
……….Τυπική απόδοση.

Προτείνεται η επαναδιατύπωση του τελευταίου εδαφίου που αφορά στην τυπική απόδοση, ως εξής :

¨ Για τον υπολογισμό της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας (τυπική απόδοση ) της γεωργικής εκμετάλλευσης προσμετρώνται οι τυπικές αποδόσεις αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της ίδιας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας ¨.

Στη λογική αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε το Επιχειρηματικό Σχέδιο του Νέου Αγρότη του Υπομέτρου 6.1.
( συνάφεια με την αριθ. πρωτ.8837/14.10.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1. « Εγκατάσταση Νέων Γεωργών » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016 /Κεφ. Γ, άρθρο1, εδάφιο ι) τυπική απόδοση και ιγ) ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας( ..η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων …..), καθώς και με τις Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Επιχειρηματικού Σχεδίου Υπομέτρου 6.1/ κεφ.2. « Στοιχεία Γεωργικής Εκμετάλλευσης ( αρχική και μελλοντική κατάσταση ), παρ. 2.1 Υφιστάμενη κατάσταση, υποπαρ.2.1.1 . Φυτική παραγωγή – Συμπλήρωση ιδιοκτησίας, εδαφ.3 – CHECK BOX « Να εξαιρεθεί »….το τσεκάρετε μόνον εφόσον το αγροτεμάχιο δεν είναι εντός της ίδιας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας.

Αντί του εδαφίου ¨ Δεν προσμετρώνται οι τυπικές αποδόσεις αγροτεμαχίων που δεν βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου ή σε Περιφερειακή Ενότητα που είναι όμορη με αυτήν ¨.
Παντελαίος Δημήτριος (γεωπόνος ΔΑΟΚ Σερρών) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στην παράγραφο ορισμού της Τυπικής απόδοσης, η τελευταία πρόταση θα ήταν καλό να αποδοθεί ως εξής : "Προσμετρώνται οι τυπικές αποδόσεις, μόνο των αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην ΠΕ και τις όμορες ΠΕ, του τόπου της μόνιμης κατοικίας"
Υπάρχει κάποιο μπέρδεμα σχετικά με τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη.
Συγκεκριμμένα, φυσικό πρόσωπο (ΓΕΩΠΟΝΟΣ) που πληροί τις προϋποθέσεις (αα έως και αε) όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 65 του ν. 4389/2016, είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ αλλά προ ΕΦΚΑ ήταν εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΕ ως ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, και εξακολουθεί να εξασκεί και το επάγγελμα του Γεωπόνου (λαμβάνοντας από την απασχόλησή του στην αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του) τελικά θα καταφέρει να χαρακτηριστεί ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ;
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα531
Εχθές610
Αυτή την εβδομάδα2874
Αυτόν το μήνα11217
Σύνολο1482701

Ποιος είναι Online

2
Online

19 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: