ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

Δικαιούχοι των δράσεων της παρούσας μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:
1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.
1.2. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
1.3. Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
1.4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
1.5. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παράγραφος γ, του Ν.1287/1982. Οι συντάξεις αναπηρίας του άρθρου 5, παράγραφος α και παράγραφος β του Ν.1287/1982 κρίνονται κατά περίπτωση.
1.6. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
1.7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

2. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:
2.1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
2.3. Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υποβολής είναι το έτος ν, η διάρκεια του νομικού προσώπου πρέπει να καλύπτει την 31.12 του έτους ν+10.
2.4. Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
2.5. Ειδικά για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σχετικά με τις συλλογικές επενδύσεις και τα συλλογικά σχήματα.
Σε όλο το κείμενο τα συλλογικά σχήματα «περνάνε» μέσα από την δημιουργία/ύπαρξη ξεχωριστής νομικής οντότητας – ξεχωριστού ΑΦΜ.
Α….Υπάρχει πραγματική ανάγκη (και δεν είναι θεωρητική – υποθετική περίπτωση) για «από κοινού επενδύσεις» δύο η περισσοτέρων γεωργών οι οποίοι δεν αποτελούν ένα άλλο νομικό πρόσωπο και δεν έχουν πρόθεση να δημιουργήσουν ένα άλλο νομικό πρόσωπο που να τους συμπεριλαμβάνει. Ενδέχεται να είναι συστεγαζόμενοι αλλά και να μην είναι. Μία τέτοια οπτική συμβάλλει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας καθώς και στην αποφυγή επενδύσεων εκ του περισσού. Αυτή η ανάγκη διαπερνά τόσο την Φυτική όσο και την Ζωική παραγωγή. Αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Πχ εξοπλισμός δύο η περισσοτέρων γεωργών που έχουν καλλιέργεια επιτραπέζιων αμπελιών.
Πχ αμελκτήριο και τροφοδοσία σε συστεγαζόμενη κτηνοτροφική εκμετάλλευση
Υπογράφοντας ένα ιδιωτικό συμφωνητικό όπου να αποτυπώνονται τα μερίδια νομικής και οικονομικής ευθύνης θα μπορούσαν να κάνουν από μία αίτηση ο καθένας για το ποσό που του αναλογεί επί της επένδυσης??Υπάρχει κάποια πιθανότητα υποβολής αίτησης στήριξης χωρίς να δημιουργήσουν νέα νομική οντότητα?
Β…Οι γεωργοί οι οποίοι έχουν υποβάλλει ΑΕΕ 2017 και συστήνουν νομικό πρόσωπο –συλλογικό σχήμα κατά την έννοια της παρούσης (προ υποβολής αίτησης στήριξης) το οποίο δεν έχει υποβάλλει ΑΕΕ 2017 τι κάνουν? Είναι επιλέξιμο ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο?
Τα ανωτέρω σχόλια τα αναρτώ στα άρθρα 4,5, 6,7 και 8 διότι από αυτά έχει προέλθει ο προβληματισμός
"1.4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι."
Να απαληφθεί ως όρος επιλεξιμότητας.Να αποτελεί όρο πληρωμής ΜΟΝΟ.
Τεκμηρίωση
1,,Οι νέοι αγρότες του 2014 ακόμα και σήμερα λαμβάνουν αρ μητρώου από ΟΓΑ πράγμα που σημαίνει ότι θα προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών 1/1/2014-σήμερα.
2,,Το γενικότερο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον και η δυσκολία ρευστότητας για τους γεωργούς.
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1.4. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Είναι ακραία απαίτηση και δεν λαμβάνει υπόψη το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον των γεωργών-υποψήφιων επενδυτών.Επιπλέον οι Νέοι Αγρότες του 2014 ακόμα παίρνουν αρ μητρώου στον ΟΓΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι καλούνται να ρυθμίσουν αναδρομικές οφειλές από το 2014!!!!
Να απαιτείται κατα την αίτηση πληρωμής και όχι στην υποβολή της αίτησης στήριξης
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 5, παρ. 1.7. : Για το κομμάτι των νέων γεωργών υπάρχει το έξης θέμα. Οι νέοι γεωργοί του Υπομέτρου6.1. μπήκαν σε αυτό με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α’ 32/14), ως Νεοεισερχόμενοι. Από το τέλος τους έτους 2016 (τέλος προκήρυξης ) μέχρι και την έναρξη των αιτήσεων (υποθετικά Δεκέμβριος 2017) εισήλθαν στον κλάδο της γεωργίας αρκετοί νέοι γεωργοί οι οποίοι είναι Νεοεισερχόμενοι (με τις ίδιες διατάξεις) πλην όμως δεν έχουν κάνει αίτηση στο Υπομέτρο 6.1 . Γιατί να αποκλειστούν από την ευκαιρία να κάνουν αίτηση από την στιγμή που και αυτοί είναι Νεοεισερχόμενοι με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α’ 32/14). Άρα η σωστή διατύπωση θα πρέπει να είναι " Νέοι Γεωργοί χαρακτηρισμένοι Νεοεισερχόμενοι με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α’ 32/14)"
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 5, παρ. 1.4. : Γιατί να αποτελεί κριτήριο επιλογής η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα , αφού αυτά ζητούνται στο στάδιο της πληρωμής, όπου παρακρατούνται και τα ανάλογα ποσά. Το κριτήριο αυτό θα αφήσει εκτός αρκετούς μικρούς καλλιεργητές που δεν θα έχουν την δυνατότητα άμεσης ρύθμισης των οφειλών.
Θέμα : «Ένσταση χοιροτρόφων για τον αποκλεισμό τους από τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020»

Κατά την μελέτη του κειμένου διαβούλευσης, των λεπτομερειών εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, διαπιστώθηκε η υποχρέωση Υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως όρος επιλεξιμότητας φυσικού και νομικού προσώπου.
Η απαίτηση αυτή καθιστά ως μη επιλέξιμους και μη δικαιούχους των δράσεων το σύνολο των χοιροτρόφοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης για τους κάτωθι λόγους:
1. Υποχρέωση υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης έχουν μόνο οι δικαιούχοι των άμεσων ενισχύσεων και των συνδεδεμένων καθεστώτων ενίσχυσης, όπως αναφέρεται και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 31940/14-06-2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31940/06.04.2017 εγκύκλιου - εγχειριδίου διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2017 στην σελίδα 18 «Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός κατ’ έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων της παραγράφου 2.1 της παρούσας.» Η χοιροτροφία δεν δικαιούται άμεσων ενισχύσεων, όπως φαίνεται και από την απουσία της στην Υπ. Αριθμ. Αριθ. 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» και άρα δεν υπάρχει η υποχρέωση υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.
2. Επίσης οι χοιροτροφικές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, που σημαίνει και την υποχρέωση υποβολής ΕΑΕ, όπως αναφέρεται και στην πλέον πρόσφατη Υπ.Αριθμ. 5435/72617 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β' 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ει- δικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» σελ. 21570 (ΦΕΚ 1931/29-06-2016), αλλά και από τον υπ’ αρίθμ. 3877 Νόμο με τίτλο «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.» ΦΕΚ 160/20-09-2010 σελ. 3377 «Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, …»
Επειδή λοιπόν αδίκως θα χαρακτηριστούν οι χοιροτρόφοι ως μη επιλέξιμοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 λόγω μη υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης την οποία, όπως έχει στοιχειοθετηθεί άνωθεν, δεν ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ζητάμε:
1. Την εξαίρεση της προϋπόθεσης υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης των χοιροτρόφων, ή εναλλακτικά
2. Την δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης 2017, δυνατότητα που δόθηκε το προηγούμενο έτος στους υποψηφίους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και με δεδομένο ότι μια εκπρόθεσμη υποβολή ΕΑΕ δεν θα επηρεάσει την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τον προγραμματισμό καταβολής ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θέμα : «Ένσταση χοιροτρόφων για τον αποκλεισμό τους από τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020»

Κατά την μελέτη του κειμένου διαβούλευσης, των λεπτομερειών εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, διαπιστώθηκε η υποχρέωση Υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως όρος επιλεξιμότητας φυσικού και νομικού προσώπου.
Η απαίτηση αυτή καθιστά ως μη επιλέξιμους και μη δικαιούχους των δράσεων το σύνολο των χοιροτρόφοι οι οποίοι δεν υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης για τους κάτωθι λόγους:
1. Υποχρέωση υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης έχουν μόνο οι δικαιούχοι των άμεσων ενισχύσεων και των συνδεδεμένων καθεστώτων ενίσχυσης, όπως αναφέρεται και στην με αριθμό πρωτοκόλλου 31940/14-06-2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31940/06.04.2017 εγκύκλιου - εγχειριδίου διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2017 στην σελίδα 18 «Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός κατ’ έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων της παραγράφου 2.1 της παρούσας.» Η χοιροτροφία δεν δικαιούται άμεσων ενισχύσεων, όπως φαίνεται και από την απουσία της στην Υπ. Αριθμ. Αριθ. 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.» και άρα δεν υπάρχει η υποχρέωση υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.
2. Επίσης οι χοιροτροφικές επιχειρήσεις εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, που σημαίνει και την υποχρέωση υποβολής ΕΑΕ, όπως αναφέρεται και στην πλέον πρόσφατη Υπ.Αριθμ. 5435/72617 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β' 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α 160), τρόποι καταβολής της ει- δικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» σελ. 21570 (ΦΕΚ 1931/29-06-2016), αλλά και από τον υπ’ αρίθμ. 3877 Νόμο με τίτλο «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.» ΦΕΚ 160/20-09-2010 σελ. 3377 «Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, …»
Επειδή λοιπόν αδίκως θα χαρακτηριστούν οι χοιροτρόφοι ως μη επιλέξιμοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 λόγω μη υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης την οποία, όπως έχει στοιχειοθετηθεί άνωθεν, δεν ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ζητάμε:
1. Την εξαίρεση της προϋπόθεσης υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης των χοιροτρόφων, ή εναλλακτικά
2. Την δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης 2017, δυνατότητα που δόθηκε το προηγούμενο έτος στους υποψηφίους του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και με δεδομένο ότι μια εκπρόθεσμη υποβολή ΕΑΕ δεν θα επηρεάσει την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τον προγραμματισμό καταβολής ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
apos Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
"1.7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1."

Νομίζω οτι άδικα αποκλείονται άτομα τα οποία δεν υπέβαλλαν αίτηση στο Υπομέτρο 6.1. ενώ παράλληλα έχουν κάνει έναρξη γεωργικής δραστηριότητας το τελευταίο 12 μηνο και φυσικά δήλωση ΕΑΕΕ για το 2017 και ενώ έχουν υποβάλλει και αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ ο Οργανισμός ακόμη δεν τους έχει εντάξει στα Μητρώα του (είναι γνωστή η καθυστέρηση αυτή του ΟΓΑ).
Συνεπώς οι παραγωγοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες νεοεισερχόμενοι και αποκλείονται απο τη συμμετοχή στο Υπομέτρο 4.1.1, αν κατάλαβα καλά.
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο σημείο 1.2 και 2.1 του συγκεκριμένου Άρθρου, στη σελίδα 8, προτείνουμε να είναι δικαιούχοι των Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 και οι εκμεταλλεύσεις χοιροτροφίας και οι ορνιθοτροφίας, χωρίς την υποχρέωση να έχουν υποβάλλει προηγουμένως Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017. Οι κλάδοι αυτοί είναι εκτός ενισχύσεων ΚΑΠ και ως εκ τούτου η υποβολή ΕΑΕ δεν είναι υποχρεωτική.
ΔΟΥΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1) Σελ. 8, Άρθρο 5 παρ 1.7. 1.7. Κριτήρια επιλεξιμότητας «Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.» Εδώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους δικαιούχους της τελευταίας προκήρυξης του μέτρου 1.1.2 (νέοι αγρότες 2014) οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να ‘κλείσουν’ την τριετία ως κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης (άρα μένουν εκτός) ενώ ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι από το Ε.Σ. να υλοποιήσουν επενδύσεις σε εξοπλισμό άνω των 25.000€. Επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους δικαιούχους.
1.7. Επιπρόσθετα για τη Δράση 4.1.1 να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.Θα πρεπει να αναφερθει οτι με τον Ν. 4389/2016 (άρθρο 65 - 2η τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010) - 3/8/2016 πλεον εχει αλλαξει ο τροπος με τον οποιο υπολογιζεται ο χρονος απασχολησης εντος και εκτος της αγροτικης εκμεταλλευσης και οριζει οτι η συνολικη απασχοληση σε ολους τους κλαδους της οικονομιας για ενα ατομο δεν μπορει να υπερβαινει τις 1750 ωρες.
Δεδομενου οτι ο επαγγελματιας αγροτης πρεπει να απασχολειται τουλαχιστον στο 30% του συνολικου χρονου εργασιας του στην αγροτικη εκμεταλλευση του,θα πρεπει να μην συμπληρωνει πανω απο 1225 ωρες εξωγεωργικης απασχολησης. (30% απο 1750 ωρες = 525 ωρες γεωργ.απασχ και 1225 ωρες εξωγεωργικη απασχοληση)
Σημειωτεον οτι με αυτην την τροποποιηση ουσιαστικα παυουν να ισχυουν τα εισοδηματικα κριτηρια και ο αριθμος ΜΑΕ (μοναδα αγροτικης εργασιας) που συγκεντρωνει ο εκαστοτε αγροτης ωστε να χαρακτηριστει 'επαγγελματιας' .Ετσι ,ασχετως αν οι ΜΑΕ και το αγροτικο του εισοδημα υπερβαινουν κατα πολυ τις ωρες και τα εισοδηματα της εξωγεωργικης απασχολησης χαρακτηριζεται απλα ως κατοχος εκμεταλλευσης και οχι επαγγελματιας
Πιστευω πως ειναι αδικαιολογητη η 'επιπροσθετη' προυποθεση 1,7 του αρθρου 5 την στιγμη που εχει γινει ουσιωδης τροποποιηση στον ορισμο του επαγγελματια αγροτη τοσο προσφατα...Πολλοι ετεροεπαγγελματιες που μεχρι προτινος ικανοποιουσαν τις προυποθεσεις του επαγγελματια αγροτη βρεθηκαν ξαφνικα να χανουν τον χαρακτηρισμο και τα οποια ευνοικα μετρα( φορολογικα ,δανειοδοτηση κτλ).Τωρα θα χασουν την ευκαιρια να συμμετεχουν και στην δραση 4.1.1 ενω ειναι ανημποροι να μεταβαλλουν την ιδιοτητα τους στην υπαρχουσα φαση . Να αναφερουμε οτι τα στοιχεια απασχολησης που οριζουν εναν επαγγελμ. αγροτη σημερα, αφορουν το οικονομικο ετος 2016, δηλαδη το ετος που εγινε η τροποποιηση και κανεις δεν γνωριζε οτι θα μεινει εκτος χαρακτηρισμου..
Εν τελει ,αν ισχυσει η προυποθεση 1,7 του αρθρου 5 , βγαινουν μη επιλεξιμοι πολλοι αγροτες που απασχολουνται εξωγεωργικα 6 μηνες η περισσοτερο, παρολο που τα εισοδηματα τους ειναι κυριως γεωργικα και στοχευουν στην αναπτυξη-βιωσιμοτητα της εκμεταλλευσης τους. Την ιδια στιγμη εχουν πληρωσει για χρονια ασφαλιστικες εισφορες στον ΟΓΑ ( τωρα ΕΦΚΑ) και καλυτπουν τις λοιπες υποχρεωσεις τους οπως οι επαγγελματιες αγροτες(δηλωση ΟΣΔΕ, ΕΛΓΑ ,βιβλια εσοδων -εξοδων ,ημερολογια εισροων-εκροων και εργασιων κτλ..)

ΠΡΟΤΕΙΝΩ
1) Να μην χρησιμοποιηθει ο ορισμος του επαγγελματια αγροτη ως κριτηριο επιλεξιμοτητας για την δραση 4.1.1 αλλα να λαμβανει επιπλεον ποντους στην τελικη βαθμολογηση
2) Τα κριτηρια επιλεξιμοτητας και βαθμολογησης να αφορουν σε μεγαλυτερο βαθμο τα οικονομοτεχνικα και γεωτεχνικα χαρακτηριστικα της εκαστοτε εκμεταλλευσης.
3) Να υπαρχει προβλεψη για τους δικαιουχους που δεν θα υλοποιησουν τα επενδυτικα σχεδια ωστε οι ποροι να μπορουν να αναδιανεμηθουν σε 'επιλαχοντες'.
Παραπομπές
 1. http://ΥΑ 169653/03.06.2011 (ΦΕΚ 1181/Β΄/09.06.2011) «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση»
 2. http://ΥΑ 1415/80082/12.07.2016(ΦΕΚ2386/Β΄/03.08.2016)Τροποποίηση της αριθμ. 169653/03.06.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β΄ 1181/9.6.2011)
1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.


Στα προηγουμενα 'σχεδια βελτιωσης' οι υποψηφιοι δικαιουχοι ηταν επιλεξιμοι μεχρι την ηλικια των 65. Γιατι στα επερχομενα 'σχεδια' να αποκλειονται οι ανω των 60 ετων; Οι εκμεταλλευσεις των εν λογω αγροτων δεν πρεπει να ειναι ανταγωνιστικες μεχρι την ηλικια της συνταξιοδοτησης (67);Την παρουσα χρονικη στιγμη που δεν υπαρχει προγραμμα προωρης συνταξιοδοτησης ουτε υπαρχουν ελαφρυνσεις για τις υποχρεωσεις που καλειτε να εχει ο εκαστοτε αγροτης (ασφαλιστικες εισφορες ,ΟΣΔΕ,ΕΛΓΑ, ΕΦΚΑ κτλ.) γιατι να αποκλειεται απο δρασεις που συμβαλλουν στην (αναγκαια) συνεχιση της κερδοφορας δραστηριοτητας του;
panagiotis Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Θα ήθελα να προτείνω την αλλαγή του ορίου ηλικίας από 60 σε 67. Από την στιγμή που ο θεωρείτε ενεργός αγρότης μέχρι τα 67 θα πρέπει να συμμετέχει αν το επιθυμεί και στα ανάλογα σχέδιά βελτίωσης.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα537
Εχθές610
Αυτή την εβδομάδα2880
Αυτόν το μήνα11223
Σύνολο1482707

Ποιος είναι Online

1
Online

19 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: