ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

Για τις επενδύσεις απλής αντικατάστασης ορίζουμε τα ακόλουθα:

1. Επένδυση απλής αντικατάστασης είναι η επένδυση με την οποία απλώς αντικαθίσταται υφιστάμενο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμός ή φυτεία ή μέρη αυτών, από νέο γεωργικό κτίριο ή κατασκευή ή μηχάνημα ή εξοπλισμό ή φυτεία ή μέρη αυτών χωρίς να μεταβάλλεται σημαντικά η διαδικασία του κύκλου παραγωγής ή η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ή χωρίς να αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα κατά τουλάχιστον 25% ή, προκειμένου για συλλογικές επενδύσεις, χωρίς να αυξάνεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά τουλάχιστον 25%.

2. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται επένδυση απλής αντικατάστασης και συνεπώς δεν ενισχύεται, η αντικατάσταση αναπόσβεστων γεωργικών ελκυστήρων, μελισσοκομικών και ανθοκομικών φορτηγών και αυτοκινούμενων μηχανημάτων καθώς και αναπόσβεστων παρελκόμενων και αναρτώμενων γεωργικού ελκυστήρα.

3. Σε υφιστάμενα θερμοκήπια, θεωρούνται απλή αντικατάσταση οι επενδύσεις για την αγορά υλικών αντικατάστασης (π.χ. υλικό κάλυψης) ακόμα και αν τα υλικά αυτά έχουν αποσβεστεί.

4. Εξαιρούνται από τους περιορισμούς της επένδυσης απλής αντικατάστασης:

4.1. Η αντικατάσταση γεωργικού κτιρίου ή κατασκευής ή/και εξοπλισμού αυτού με άλλο σύγχρονο κτίριο ή κατασκευή ή/και εξοπλισμό αυτού λόγω αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας ή των παραγόμενων προϊόντων και εφόσον αποδεδειγμένα το υφιστάμενο κτίριο ή κατασκευή και ο εξοπλισμός αυτού δεν εξυπηρετεί ποιοτικά και ποσοτικά τις νέες συνθήκες. Ειδικά για τους γεωργικούς ελκυστήρες, η αλλαγή των παραγόμενων προϊόντων μεταξύ υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης μπορεί να οδηγεί στην αίτηση για έγκριση της απόκτησης αμιγώς γεωργικού ή αμιγώς δενδροκομικού/αμπελοκομικού ελκυστήρα και όχι ελκυστήρα μεικτής χρήσης.
4.2. Η αντικατάσταση υφιστάμενων πολυετών φυτειών με άλλες επιλέξιμες προς στήριξη φυτείες εφόσον αυτές αποδεδειγμένα διαφοροποιούνται από τις υφιστάμενες ως προς την ποικιλία και την καλλιεργητική τεχνική.

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η αντικατάσταση υφιστάμενου μηχανήματος ή εξοπλισμού από καινούργιο είναι επιλέξιμη κατά το ποσό το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση από τη σχετική αιτούμενη δαπάνη, της απόσβεσης που υπολογίζεται για τα έτη τα οποία η ηλικία του προς αντικατάσταση μηχανήματος ή εξοπλισμού υπολείπεται από τα έτη παλαιότητας του Παραρτήματος 8 (Έτη παλαιότητας - προσδιορισμός επενδύσεων απλής αντικατάστασης), εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το 20% των συνολικών ετών. 

Συνεπώς, προκειμένου να υπολογιστεί η αξία που ακόμα δεν έχει αποσβεστεί χρησιμοποιούνται: α) οι συντελεστές του Παραρτήματος 8, β) η αιτούμενη αξία του επενδυτικού αγαθού που πρόκειται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο, γ) τα έτη από την κτήση του υφιστάμενου επενδυτικού αγαθού και δ) η μέθοδος της σταθερής ετήσιας απόσβεσης (δηλαδή η μέθοδος κατά την οποία ο συντελεστής απόσβεσης είναι σταθερός κάθε χρόνο και ο υπολογισμός με βάση το συντελεστή γίνεται πάντοτε επί της αρχικής αξίας κτήσης του περιουσιακού στοιχείου). Εφόσον δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας που δεν έχει ακόμα αποσβεστεί, η αιτούμενη δαπάνη μειώνεται κατά 70%.

Παράδειγμα υπολογισμού: Ο υποψήφιος αιτείται τη στήριξη αγοράς καινούργιου μηχανήματος με αιτούμενη δαπάνη 50.000€ ενώ διαθέτει μηχάνημα ίδιας χρήσης ηλικίας 7 ετών σύμφωνα με τα τηρούμενα λογιστικά στοιχεία. Έστω ότι τα έτη παλαιότητας μετά τα οποία μπορεί να αντικατασταθεί το μηχάνημα σύμφωνα με το Παράρτημα 8 είναι 8 και συνεπώς τα έτη για τα οποία πρέπει να υπολογιστεί η απόσβεση είναι 1. Η επιλέξιμη δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Πρώτα ελέγχουμε αν τα έτη για τα οποία πρέπει να υπολογιστεί η απόσβεση είναι λιγότερα ή ίσα προς το 20% των συνολικών ετών που αναφέρονται στο Παράρτημα 8 για τη συγκεκριμένη επένδυση. Στο παράδειγμά μας, τα έτη του Παραρτήματος 8 είναι 8, η ηλικία του μηχανήματος που αντικαθίσταται είναι 7 και άρα τα έτη για τα οποία πρέπει να υπολογιστεί η απόσβεση είναι 1. Άρα 1 / 8 =12,5% το οποίο είναι μικρότερο από 20% και συνεπώς προχωρούμε στον υπολογισμό της επιλέξιμης δαπάνης:
50.000€ - 50.000€ × 12,50% × 1 = 50.000€ - 6.250€ × 1 = 43.750€
ή 50.000€ - 50.000€ × ⅛ × 1 = 50.000€ - 6.250€ × 1 = 43.750€.

Κουτζάς Αλέξανδρος-Γεωπόνος Μελετητής Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να είναι επιλέξιμη δαπάνη το υλικό κάλυψης θερμοκηπίου, μαλακό ή σκληρό, διότι συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης της εκμετάλλευσης.
Ευχαριστώ
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας σε Γεωργικό Ελκυστήρα ο οποίος εισήχθη μεταχειρισμένος από χώρα της ΕΕ δεν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του ελκυστήρα αντίθετα αναφέρεται ως τέτοια η ημερομηνία αδειοδότησης.Πως υπερβαίνουμε αυτό το εμπόδιο???
ΑΛΚΕΑ ΙΚΕ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 12 -Επενδύσεις απλής αντικατάστασης

§2: «θεωρείται επένδυση απλής αντικατάστασης και συνεπώς δεν ενισχύεται, η αντικατάσταση αναπόσβεστων γεωργικών ελκυστήρων, μελισσοκομικών και ανθοκομικών φορτηγών και αυτοκινούμενων μηχανημάτων καθώς και αναπόσβεστων παρελκόμενων και αναρτώμενων γεωργικού ελκυστήρα»

Για την τεκμηρίωση της απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων ή του εξοπλισμού λαμβάνεται υπ’ όψιν η παλαιότητα, η οποία προκύπτει από «το έτος κτήσης του εν λόγω αγαθού», όπως αναφέρεται στην παρ.5 σημείο (γ).
- Ένας τρόπος προσδιορισμού της ημερομηνίας κτήσης του μηχανήματος είναι ο έλεγχος του Μητρώου Παγίων που έχει στην φορολογική του καρτέλα ο παραγωγός, με την προϋπόθεση όμως ότι έχει ενημερώσει τα πάγιά του. Δεδομένου ότι το έτος 2014 δόθηκε η δυνατότητα στους επαγγελματίες αγρότες να απογράψουν τα μηχανήματα που αγόρασαν την τελευταία 5ετία, το ερώτημα που τίθεται είναι πως θα ελεγχθούν οι περιπτώσεις μηχανημάτων που αποκτήθηκαν πριν το 2009; Επίσης, τι θα γίνει με τα μηχανήματα που δεν απογράφησαν με αγορά πριν το 2014;
- Ένας άλλος τρόπος είναι ο έλεγχος, από πλευράς ΔΑΟΚ, των αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων. Η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε σε ανάλογο πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το έτος μεταβίβασης και την 1η κυκλοφορία για την τεκμηρίωση της παλαιότητας και όχι το έτος κτήσης.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το έτος κτήσης δεν αποτελεί τεκμήριο παλαιότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού και θα πρέπει να διορθωθεί, ώστε να διασφαλιστούν οι περιπτώσεις μεταχειρισμένων μηχανημάτων, που από την ημερομηνία κτήσης τους δεν έχει παρέλθει 12ετία και τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 12, παρ. 3. : Αντικατάσταση Ναυλον κάλυψης των θερμοκηπίων. Το πλαστικό κάλυψης αποτελεί σημαντικό εργαλείο δουλειάς και έχει σημαντικό κόστος για την αντικατάσταση του. Επίσης δεν είναι εφόδιο για μία μόνο καλλιεργητική περίοδο.
ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στις παραγράφους 2 και 5 του συγκεκριμένου Άρθρου, στη σελίδα 20, πως θα εξακριβώνεται ο υπολογισμός της ενίσχυσης αναπόσβεστων παρελκομένων και αναρτώμενων γεωργικού ελκυστήρα στις περιπτώσεις απλής αντικατάστασης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει βάση δεδομένων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, που να αποδεικνύουν το έτος απόκτησης των ανωτέρω μηχανημάτων;
Καλογερόπουλος Ανδρέας (ΔΑΚΠ Αττικής) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
"... Εφόσον δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας που δεν έχει ακόμα αποσβεστεί, η αιτούμενη δαπάνη μειώνεται κατά 70%...."

Οι κλωβοστοιχίες (στα πτηνοτροφεία) δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος 8. Μπορεί κάποιος να ζητήσει απλά την αντικατάσταση της παλιάς του κλωβοστοιχίας, με επιλέξιμη δαπάνη το 70% της αιτούμενης δαπάνης και χωρίς να εκτιμηθεί η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού;
Αν χρειάζεται ο αξιολογητής να κρίνει ότι ο υπάρχων εξοπλισμός είναι αρκετά παλαιός ώστε να χρειάζεται να αντικατασταθεί, θα πρέπει να οριστούν κάποια τυπικά κριτήρια.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα16
Εχθές540
Αυτή την εβδομάδα2899
Αυτόν το μήνα11242
Σύνολο1482726

Ποιος είναι Online

1
Online

20 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: