ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

1. Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης

    1.1. Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», μη                          συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους                υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ανέρχεται για την Προγραμματική Περίοδο:

      α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει: α)        έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση                        Εκμετάλλευσης που έχει υποβληθεί κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου          προϋπολογισμού β) έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων        των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που            έχει υποβληθεί κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
    β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 ευρώ, με την         προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25%       του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό               που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

   1.2. Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του                            περιβάλλοντος», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον                              προσδιορισμό της στήριξης, για την Προγραμματική Περίοδο:
       α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των                 αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός                       ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
       β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την          προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25          % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό          που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

    1.3. Περιορισμοί στο ύψος του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού.
           1.3.1. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο                      4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για τις τρεις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή                           φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.
         1.3.2. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο                     4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για τις τρεις δράσεις του υπομέτρου τα 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση όπου                                συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μία αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

Κουτζάς Αλέξανδρος(Γεωπόνος Μελετητής) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σε επενδυτικά σχέδια που προβλέπουν την κατασκευή κτιριακών τα 200.000 ευρώ δεν επαρκούν για την κατασκευή αυτών, και η προυπόθεση του 25% της τυπικής απόδοσης δεν είναι εφικτή στην πλειονότητα των εκμεταλλέυσεων, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Οι πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα διάθεσης των αποβλήτων τους (κοπριά πτηνοτροφείων). Η αξιοποίηση των αποβλήτων από τον καθένα ξεχωριστά είναι αδύνατη. Η αξιοποίηση μπορεί να γίνει μόνο από συλλογικούς φορείς όπως οι συνεταιρισμοί.
Ο συνεταιρισμός μας έχει 500 μέλη ως παραγωγούς για να αξιοποιήσει τα απόβλητα και να τα μετατρέψει σε οργανοχουμικό λίπασμα. Ειδικά για επενδύσεις μεγάλων συνεταιρισμών, οι οποίοι καλύπτουν ανάγκες των παραγωγών - μελών τους, ο προϋπολογισμός των 500.000,00 €, που αποτελεί το ανώτατο επιλέξιμο ποσό, δεν δύναται να καλύψει τις ανάγκες για τη δημιουργία μιας βιώσιμης μονάδας.

Προτείνουμε να ισχύσουν τα επιλέξιμα όρια προϋπολογιμού που υπάρχουν για συλλογικούς φορείς που εντάσσονται στη Δράση 4.1.1.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στα Σχέδια Βελτίωσης φυτικής παραγωγής που περιλαμβάνουν επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής (αύξηση προστιθέμενης αξίας) με ανέγερση κτιρίων και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (διαλογητήριο -
συσκευαστήριο - ψυκτικά μηχανήματα και περονοφόρο μεταφοράς-κλαρκ), το ύψος του προβλεπόμενου προϋπολογισμού των 200.000 ευρώ είναι ανεπαρκές. Προτείνεται η πρόβλεψη διακριτού προϋπολογισμού για την κατηγορία αυτή των Σχ.Β. με ύψος προϋπολογισμού τα 300.000 ευρώ.
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πάγια αρχή σε επενδυτικούς σχεδιασμούς και στην προκειμένη περίπτωση σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων ( Σχέδια Βελτίωσης ) αποτελεί η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών ή/ και η ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και κατά συνέπεια η βελτίωση της οικονομικής θέσης αυτών, μέσω της αύξησης της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητάς τους σε όρους τυπικής απόδοσης ( Τ.Α. ).

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα των περιοχών εστίασης και των επενδυτικών και ενωσιακών προτεραιοτήτων προς επίτευξη των εθνικών επιλογών, όπως αυτές διατυπώνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ ) 2014 – 2020 της χώρας μας, θα ήταν ορθότερο να επαναδιατυπωθούν αφενός το άρθρο 15 « Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης » αφετέρου σχετικές παράμετροι του Πίνακα 1.1 « Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων σε επιμέρους κριτήρια για τη Δράση 4.1.1.», καθόσον με τη υπάρχουσα διατύπωση στο υπό διαβούλευση κείμενο δημιουργεί εμπόδια και τεχνητούς αποκλεισμούς σε μεγάλη μερίδα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με αποτέλεσμα την απόρριψή τους από την εν λόγω δράση, αν και στις προθέσεις είναι να βελτιώσουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων, ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς ( Περιοχή εστίασης 2Α : Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις περιφέρειες. ).

Η πρότασή μας είναι:

Άρθρο 15. –
1. Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης


1.1. Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», μη συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ανέρχεται για την Προγραμματική Περίοδο:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ, με την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου αποδεκτού κατωφλίου τουλάχιστον κατά 10% της παραγωγικής δυναμικότητας τους ( τυπική απόδοση ) στη μελλοντική κατάσταση προγραμματισμού, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

( Σημείωση : Βλ. σχετικά πρόσκληση Υπομέτρου 6.1/ Νέοι Γεωργοί – συνάρτηση με τον ποσοτικό στόχο που τίθεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και τον διαχωρισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με την παραγωγική τους δυναμικότητα σε τρεις κατηγορίες ).

Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει:

α.1.) έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου αποδεκτού κατωφλίου τουλάχιστον κατά το διπλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας ( τυπική απόδοση), σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

β.) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση αύξησης του κύκλου εργασιών τους ( της παραγωγικής δυναμικότητας) στη μελλοντική κατάσταση προγραμματισμού, τουλάχιστον κατά 10%, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

β.1.) Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και το 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση αύξησης του κύκλου εργασιών τους ( της παραγωγικής δυναμικότητας) στη μελλοντική κατάσταση προγραμματισμού, τουλάχιστον κατά 25%, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Σημειώνεται ότι νεοσύστατα συλλογικά σχήματα ( που συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης ), δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση του κύκλου εργασιών τους ( της παραγωγικής δυναμικότητας) στη μελλοντική κατάσταση προγραμματισμού, ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%, σε σχέση με τον μέσο όρο της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών του συλλογικού σχήματος του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

1.2. Στο πλαίσιο της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, για την Προγραμματική Περίοδο:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 150.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση αύξησης του κύκλου εργασιών τους ( της παραγωγικής δυναμικότητας) στη μελλοντική κατάσταση προγραμματισμού, τουλάχιστον κατά 25%, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Σημειώνεται ότι νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

1.3. Περιορισμοί στο ύψος του ανώτατου επιλέξιμου προϋπολογισμού.

1.3.1. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για τις τρεις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

1.3.2. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για τις τρεις δράσεις του υπομέτρου τα 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση όπου συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μία αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

Η λογική της εκ των προτέρων αναμόρφωσης της υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης ως προς το μέγεθος της παραγωγικής της δυναμικότητας, που συναρτάται από το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων, αμφιβόλου αρχικής εκτίμησης, προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί το ύψος επένδυσης αυτής και να τύχει της προβλεπόμενης ενίσχυσης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην επενδυτική πρόθεση του υποψήφιου επενδυτή – γεωργού, που επενδύει στην εκμετάλλευσή του με βάση στοιχεία που επιφορτίζεται στην υφιστάμενη ( αρχική κατάσταση ) , χωρίς εν πολλοίς να αποτελούν υπόστρωμα τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδιασμού με αναπτυξιακή προοπτική στη μελλοντική κατάσταση, όπου και οι επενδυτικές επιλογές καθίστανται περισσότερο σαφείς.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις δικαιούχων γεωργών είτε είναι νέοι της τελευταίας πενταετίας, είτε είναι παλιοί έχουν διαμορφωμένη υφιστάμενη κατάσταση τόσο από τα υποβληθέντα Επιχειρηματικά τους Σχέδια , όσο και από τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης ( ΟΣΔΕ ) που ήδη έχουν υποβάλει, για την αναμόρφωση της οποίας απαιτείται η επίλυση σοβαρών θεμάτων ( π.χ. εξεύρεση νέων εκτάσεων για αναδιάρθρωση , επέκταση, μετεγκατάσταση, δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης, επίλυση θεμάτων δασικής νομοθεσίας, επίλυση πολεοδομικών θεμάτων, ρευστότητα για επενδύσεις- δανειοδότηση , κ.ά. )που αποτελούν στοιχεία αναφοράς μιας μελλοντικής κατάστασης και κατά συνέπεια ενός τεκμηριωμένου μελλοντικού σχεδιασμού για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.

Συμπερασματικά :

1.Η σκοπιμότητα των επενδύσεων και η προσαρμογή τους στην παραγωγική κατεύθυνση και ικανότητα της εκμετάλλευσης ή στις συνθήκες και στις δραστηριότητες των μελών του συλλογικού σχήματος πρέπει να τεκμηριώνεται κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
2. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει υποχρεωτικά αναφορά στο υφιστάμενο σύστημα παραγωγής ή
παραγωγική διαδικασία καθώς και σύγκρισή τους με το μελλοντικό και παραθέτει στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και η προσαρμογή της δυναμικότητας ή του μεγέθους ή της ποσότητας της επένδυσης στην παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης.

Τα ανωτέρω συνηγορούν στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και της δυναμικότητας των επενδύσεων στη μελλοντική κατάσταση ( βλ. σχετικά άρθρο 14 του κειμένου διαβούλευσης ) και είναι αντίθετα προς το σκεπτικό του άρθρου 15 για το οποίο προτείνουμε την αναμόρφωσή του.
Χατζησταματίου Αριστοτέλης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη στο σημείο 1.1 α) να μπορεί να αγγίζει τις 300000€ εξετάζοντας την τυπική απόδοση στη δήλωση ΟΣΔΕ τηςμελλοντικής κατάστασης και όχι του 2017.(ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)
1.1 α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει: α) έως και τις 300.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβληθεί κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού β) έως και τις 500.000 ευρώ στις περιπτώσεις επενδύσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή θερμοκηπίων όλων των τύπων, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβληθεί κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

ΠΡΟΤΕΊΝΩ
Για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να γίνει χωρίς προϋποθέσεις 300.000 ευρώ. Διότι οι 200.000 ευρώ δεν φτάνουν να εξοπλιστεί πλήρως η νέα σταβλική εγκατάσταση και να γίνουν και τα κτιριακά. Από τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης οι σταβλικές εγκαταστάσεις άγγιζαν τις 300.000 ευρώ.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 1087
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 173
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 914
 4. Τελευταίο Μέλος: Διαχειριστής Ιστοτόπου
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα8
Εχθές540
Αυτή την εβδομάδα2891
Αυτόν το μήνα11234
Σύνολο1482718

Ποιος είναι Online

2
Online

20 Ιουλιου 2024

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: