ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email
 1. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με ευθύνη των Περιφερειών και των αρμοδίων Υπηρεσιών μέσω της συμπλήρωσης των αντίστοιχων ηλεκτρονικών φύλλων αξιολόγησης του ΠΣΚΕ και ξεκινά άμεσα μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φυσικών φακέλων των αιτήσεων.
 2. Τα ηλεκτρονικά φύλλα αξιολόγησης περιέχουν όλα τα απαραίτητα σημεία ελέγχου ώστε μαζί με τους διενεργούμενους από το ΠΣΚΕ ηλεκτρονικούς διασταυρωτικούς ελέγχους να επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος της επιλεξιμότητας της αίτησης, ο υπολογισμός της βαθμολογίας και ο καθορισμός της οικονομικής στήριξης.
 3. Οι ανωτέρω αξιολογήσεις διενεργούνται από αξιολογητές της οικείας ΔΑΟΚ, ΠΕ γεωτεχνικούς ή ΤΕ Γεωπονίας.
 4. Οι αξιολογητές, που ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη η οποία αναρτάται στο Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, υποχρεούνται να λάβουν γνώση του θεσμικού πλαισίου του μέτρου.
 5. Οι αξιολογητές έχουν πρόσβαση στο ΠΣΚΕ και συνεπώς στα στοιχεία των υποψηφίων. Για το λόγο αυτό μέσω υποβολής κατάλληλης υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να δηλώνεται από μέρους τους η τήρηση της εχεμύθειας καθώς και ότι σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων δεν θα προβαίνουν στην αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης με ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών.
 6. Στην αξιολόγηση εξετάζεται το ηλεκτρονικό αίτημα στήριξης όπως αυτό συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του φακέλου.
 7. Αρχικά ελέγχεται η εμπρόθεσμη υποβολή, η πληρότητα και η συμμόρφωση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
 8. Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής και προσδιορίζεται το ποσό και ποσοστό στήριξης.
 9. Η απόρριψη ή/και μεταβολή των αιτούμενων ή μέρους αυτών, αιτιολογείται πλήρως από τον αξιολογητή και καταγράφεται στο πόρισμα αξιολόγησης με σχετικές αναφορές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Πορίσματα αξιολόγησης που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν θεωρούνται πλήρη και κατά συνέπεια η σχετική διαδικασία αξιολόγησης δεν έχει ολοκληρωθεί.
 10. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε κατάλληλο φύλλο διοικητικού ελέγχου, στο ΠΣΚΕ και διαβιβάζονται στη αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή για την εξέτασή τους.
 11. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους. Μέλη δύναται να είναι κατά προτεραιότητα υπάλληλοι - γεωτεχνικοί, οικονομικοί και μηχανικοί των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη. Ως εισηγητές στη Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζονται οι αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως αξιολογητές της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία γνωμοδότησης που αφορά τη συγκεκριμένη αίτηση.
 12. Το έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αφορά κυρίως στα εξής:
  • 12.1. Τον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας αξιολόγησης,
   12.2. Την επικύρωση ή τροποποίηση του πορίσματος του εισηγητή,
   12.3. Τη σύνταξη φύλλου γνωμοδότησης για κάθε αίτημα ενίσχυσης στο οποίο καταγράφεται το πόρισμα του ελέγχου. Εφόσον υπάρχουν απορρίψεις επενδύσεων, περικοπές επενδύσεων, απόρριψη του αιτήματος, ή τυχόν ειδικοί όροι που πρέπει να τηρήσει ο υποψήφιος επενδυτής, αυτοί καταγράφονται με σαφή αναφορά στη νομική τους βάση.
   12.4. Τη διαβίβαση στη ΔΑΟΠ του ανωτέρω πρακτικού (12.3) και των αιτήσεων ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων αξιολόγησης και των πρακτικών των γνωμοδοτικών.

 13. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και με βάση το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, οι ΔΑΟΠ συντάσσουν στο ΠΣΚΕ Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στον οποίο παρουσιάζονται οι παραδεκτές και μη παραδεκτές αιτήσεις. Οι παραδεκτές αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Στον πίνακα επισημαίνονται:
  • 13.1. Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη και εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, των οποίων ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης δεν υπερβαίνει αθροιστικά τον αντίστοιχο της πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη τυχόν ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί στην πρόσκληση (Πίνακας Δικαιούχων).
   13.2. Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης (Πίνακας Επιλαχόντων).
   13.3. Οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (Πίνακας Απορριπτόμενων).
   13.4. Το οικονομικό αντικείμενο των αιτήσεων, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το διοικητικό έλεγχο.

 14. Ο ανωτέρω πίνακας συνοδεύεται από σαφείς πληροφορίες για την πρόσβαση των αιτούντων στο αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτό απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, για τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, καθώς και τον τρόπο, τον τόπο και τις προθεσμίες υποβολής της εν λόγω προσφυγής.
 15. Ο ανωτέρω πίνακας κοινοποιείται στις ΔΑΟΚ, αναρτάται στο «Διαύγεια» και δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση των αιτούντων. Αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ, του ΥΠΑΑΤ και στις σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών με ευθύνη των ΔΑΟΠ.
 16. Με ευθύνη των οικείων ΔΑΟΚ, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο ΠΣΚΕ, ενημέρωση σχετικά με την ανάρτηση του πίνακα και τον ΑΔΑ του στο «Διαύγεια».
 17. Ο έλεγχος των ενδικοφανών προσφυγών διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 23.
 18. Ο προϋπολογισμός του Πίνακα δικαιούχων μετά την εξέταση των ενστάσεων δύναται να υπερβαίνει το 100% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης σε επίπεδο Περιφέρειας αλλά όχι το 110% αυτού.
Στο Άρθρο 20 : Αξιολόγηση αιτήσεων στήριξης, στο σημείο 3 προτείνουμε :

Να δύναται η δυνατότητα χρησιμοποίησης επιπλέον και εξωτερικών αξιολογητών.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.

Στατιστικά

 1. Σύνολο Αναρτήσεων: 113
 2. Σύνολο Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 77
 3. Σύνολο Μη Ολοκληρωμένων Αναρτήσεων: 36
 4. Τελευταίο Μέλος: Κακαγιάννης Νικόλαος
Συνδεδεμένοι Χρήστες

Οι Διαβουλεύσεις μου

34 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
0 Σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2017

Αναζήτηση Ανάρτησης

Τελευταίες Αναρτήσεις

Άρθρο 11 - Περιφερειακή Διάρθρωση
Περιφερειακές Ενότητες 1.Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμ...
241 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 14 - Διάκριση οργανικών θέσεων
1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννι...
119 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 10 - Κεντρική Υπηρεσία – Επιχειρησιακοί Στόχ
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές μονάδ...
103 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 2 - Νομική μορφή – Έδρα
1. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος συστ...
157 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
Άρθρο 1 - Ορισμοί
Είναι χρήσιμο στην αρχή του νομοσχεδίου να υπάρχει εννοιολογικός προσδιορισμός τ...
168 Επισκέψεις
0 Ψήφοι
σχολιασμοί
Αναρτήθηκε την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Δημοφιλείς Διαβουλεύσεις

Οι περισσότερο σχολιασμένες

Τελευταίοι Σχολιασμοί

Επισκέπτες

Σήμερα7
Εχθές82
Αυτή την εβδομάδα278
Αυτόν το μήνα1323
Σύνολο681106

Ποιος είναι Online

1
Online

14 Δεκεμβρίου 2017

Συνδεσεις

Πρόγραμμα Διάυγεια | Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων open gov gr data gov gr

Πληροφορίες


1540 Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών 


Ο τηλεφωνικός αριθμός "1540" αποτελεί σύστημα, αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και προσφέρει υπηρεσίες αυτοματοποιημένης απάντησης.

Επικοινωνία

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα |

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000 |  

Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540 και το emailinfo@minagric.gr |

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,

Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: