ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοσελίδας
 2. Λεπτομέρειες εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠAA της Ελλάδας 2014-2020
 3. Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
 4.  Εγγραφή μέσω email

Δείτε εδώ το Παράρτημα 1

Γιάννης Χοτζακιάνης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο πεδίο 1.2.α του άρθρου 3 αναφέρεται ότι ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης της πιστοποιημένης παραγωγής θα είναι το αντίγραφο του σχετικού εγγράφου του πιστοποιητικού οργανισμού. Θα ήταν καλό να αποσαφηνιστεί εάν θεωρείται πιστοποιημένη: α) παραγωγή που απλώς έχει ενταχθεί στο σύστημα πχ. της βιολογικής γεωργίας και υπάρχει η σχετική σύμβαση με τον φορέα πιστοποίησης και β) παραγωγή που βρίσκεται στο μεταβατικό στάδιο ή στάδιο προσαρμογής αλλά απαιτείται επιπλέον χρόνος για την πιστοποίησή της ως βιολογική, ωστόσο διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης από τον πιστοποιητικό οργανισμό.
Επίσης, στο πεδίο 5.1.α γίνεται αναφορά στις Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ) χωρίς ωστόσο αυτές να προσδιορίζονται πουθενά, όπως συμβαίνει με τους συντελεστές τυπικής απόδοσης.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 5 του παραρτήματος Ι αναφέρεται η τεκμηρίωση των κριτηρίων για τη βαθμολογία των σχεδίων βελτίωσης που υποβάλλονται από συλλογικά σχήματα. Οι παρατηρήσεις είναι οι παρακάτω:
Μοριοδοτείται ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας του φορέα σε τομείς προτεραιότητας:
- Δεν αναφέρεται πουθενά στις προτεραιότητες του άρθρου της υπό διαβούλευση απόφασης και δεν αποτελεί προτεραιότητα σύμφωνα με το κριτήριο 1.1 ο τομέας της πτηνοτροφίας όσον αφορά το προσανατολισμό της εκμετάλλευσης
- Μοριοδοτοτούνται ενώσεις συλλογικών σχημάτων (π.χ. ΕΑΣ) εκτός των α’ – βάθμιων φορέων.

Προτείνουμε να μη ισχύσει ο περιορισμός αλλά να συμπεριλαμβάνονται κανονικά οι α-βάθμιοι φορείς, είτε να συμπεριληφθεί ο τομέας της πτηνοτροφίας στους τομείς προτεραιότητας, διότι σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κριτήρια Α' βάθμιοι συνεταιρισμοί στο κλάδο της πτηνοτροφίας εξαιρούνται από το σύνολο των κριτηρίων βαθμολογίας και μειονεκτούν σημαντικά (25%) έναντι των υπολοίπων κλάδων και συλλογικών σχημάτων.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Ο κλάδος της πτηνοτροφίας είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της περιοχής της Ηπείρου. Σήμερα ο κλάδος δέχεται μεγάλο ανταγωνισμό από χώρες τις Ε.Ε. που έχουν ενταχθεί τα τελευταία χρόνια, όπως Βουλγαρία, Πολωνία και Ρουμανία.
Για να παραμείνει ανταγωνιστικός ο κλάδος θα πρέπει οι πτηνοτροφικές μονάδες:
- Να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος
- Το μέγεθός τους να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας
- Να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει μέσω του Μέτρου 4.1 να διευκολύνεται η ένταξή τους στις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3, κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμένη απόφαση διότι:
- Δεν μοριοδοτούνται καθόλου εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση άνω των 40.000,00 €. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η πλειοψηφία των πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
- Δεν αναφέρεται πουθενά στις προτεραιότητες του άρθρου 2, παράγραφος 1 του Παραρτήματος 1 της υπό διαβούλευση απόφασης και δεν αποτελεί προτεραιότητα σύμφωνα με το κριτήριο 1.1.1 όσον αφορά το προσανατολισμό της εκμετάλλευσης

Προτείνουμε τη μοριοδότηση μονάδων με Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης από 25.001 € και άνω σε όρους τυπικής απόδοσης (αντί 25.001 έως 40.000 €) καθώς και να ενταχθεί ο κλάδος της πτηνοτροφίας στους κλάδους προτεραιότητας.
Πιστεύω πως στο παράρτημα 1 - βαθμολογία , και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 - παράγραφος 3 (δυναμική της εκμετάλλευσης) Α/Α 3.2 θά έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο της γεωργίας άνω των 41 ετών και έχουν κάνει έναρξη το 2017 , έτσι ώστε να βοηθηθούν για το νέο ξεκίνημα στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Ξυλογιάννη Βασιλική Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 2 ,Α1: Παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (σελ 53)
Προτείνεται η προσθήκη :”… καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή και η παραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων.»
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - Χρήστος Καρατζάς Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 5 του παραρτήματος Ι αναφέρεται η τεκμηρίωση των κριτηρίων για τη βαθμολογία των σχεδίων βελτίωσης που υποβάλλονται από συλλογικά σχήματα. Οι παρατηρήσεις είναι οι παρακάτω:

 • Στο πεδίο 1.1ε γίνεται αναφορά σε ΕΑΣ που έχουν πλέον καταργηθεί. Πρέπει να διευκρινιστεί αν το νομικό σχήμα των ΑΕΣ περιλαμβάνεται στην κατηγορία αυτή.


 • Στο πεδίο 1.3α αναφέρεται ότι το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του φορέα από το οποίο προκύπτει ότι είναι βιολογικής κατεύθυνσης. Η δήλωση στο καταστατικό δεν έχει καμιά αξία και μπορεί να γίνει με απλή τροποποίηση στο Ειρηνοδικείο. Θα πρέπει να εξετάζεται είτε η πιστοποίηση των μελών του συλλογικού σχήματος από πιστοποιητικό φορέα είτε η ένταξη των μελών του σχήματος στο μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες".


 • Στο πεδίο 1.3β αναφέρεται ότι το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του φορέα από το οποίο προκύπτει ότι είναι παραγωγικής κατεύθυνσης ΠΟΠ/ΠΓΕ. Κανένα καταστατικό συλλογικού φορέα δεν αναφέρει στους σκοπούς του την παραγωγή ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων. Το ορθότερο έγγραφο τεκμηρίωσης θα ήταν η εγγραφή στο Μητρώο των Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων του Agrocert και η ύπαρξη ενεργούς σύμβασης για την έγκριση του δικαιώματος χρήσης της ονομασίας ΠΟΠ/ΠΓΕ.


 • Στο πεδίο 3.1α για την τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής θα πρέπει να προστεθεί για τα συλλογικά σχήματα η χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών και λοιπών διαθέσιμων κεφαλαίων στην τεκμηρίωσή τους.


 • Στο πεδίο 3.1θ ως δικαιολογητικό αναγνώρισης να περιλαμβάνεται η απόφαση αναγνώρισης του συλλογικού σχήματος από την αρμόδια επιτροπή αναγνώρισης της ΔΑΟΚ.


Στον πίνακα 1.4 στο 6.Συσκευαστήρια να προστεθεί η χρήση μεγάλων κιβωτίων (bins) αποθήκευσης και διακίνισης οπωροκηπευτικών.

Στο πίνακα 1.5.1 να προστεθούν:

 • θεριζοαλωνιστική μηχανή με ειδικό αισθητήρα για χαρτογράφηση της παραγωγής και της υγρασίας των σπόρων


 • Αισθητήρες εδάφους και εξατμισοδιαπνοής
Αγροτικός Σύλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράρτημα 1 – Βαθμολογία
Σελ. 56 3.2.
Από τους Νέους Αγρότες που εγκαταστάθηκαν μετά το 2014 βαθμολογούνται μόνο όσοι είχαν τις προϋποθέσεις να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών του 2016. Οσοι έκαναν έναρξη το 2015, όσοι σπούδαζαν, όσοι είχαν ασκήσει στο παρελθόν παροδικά γεωργική δραστηριότητα, όσων ο σύζυγος έκανε δήλωση καλλιέργειας κλπ. δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση πρόγραμμα. Δεν υπάρχει όμως διαφορά όσον αφορά την δυναμική του αγρότη αυτού σχετικά με τους στόχους των Σχεδίων Βελτίωσης. Επομένως να καταργηθεί η βαθμολόγηση :
Eχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο μέτρο 6.1 η οποία έχει καταταχθεί στους πίνακες των δικαιούχων ή των επιλαχόντων
και να αντικαθίσταται με
Είναι κάτω των 40 ετών και εγκαταστάθηκε στην γεωργία από το 2014 και μετά.
Αγροτικος Συλλογος Ζωϊκής Παραγωγής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Παράρτημα 1 – Βαθμολογία
Σελ. 53 και σελ 54 1.1.
Να συμπληρωθεί στο 1. (προσανατολισμός της εκμετάλλευσης) η βοοτροφία για παραγωγή κρέατος.
Η Ελλάδα είναι ελλειμματική στην παραγωγή βόειου κρέατος και υπάρχουν πολλοί αγρότες, κυρίως νέοι, που θέλουν ν’ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα. Οι πεδινές εκτάσεις της περιοχής μας ενδείκνυνται για την παραγωγή ζωοτροφών. Παραδοσιακά, οι παραγωγοί έχουν και χωράφια και ζώα. Αυτό σημαίνει ότι δεν εμπλέκεται το εμπόριο ζωοτροφών εξασφαλίζοντας την σωστή εκτροφή χωρίς προβλήματα ρευστότητας. Η υπεραξία της παραγωγής ζωοτροφών μπορεί να καρπώνεται από την ίδια εκμετάλλευση.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Εγγεγραμμένος Χρήστης
Στον Πίνακα 1.5.1, στην Ενότητα «Θερμοκήπια» να προστεθούν:

Τύπος: Αυτόματος Πάγκος υδρονέφωσης
Συνοπτική Περιγραφή: για την επιταχυνόμενο πολλαπλασιασμό υποκειμένων.
Το σύστημα θα αποτελείται από :
• Διαφανή κατασκευή
• Σύστημα υδεονέφωσης χωρίς θέρμανση (υπέρηχοι)
• Αισθητήρια θερμοκρασίας και υγρασίας
• Ψηφιακός ελεγκτής και καταγραφικό
• Wireless τεχνολογία, για λήψη μετρήσεων και προγραμματισμό απομακρυσμένα

Τύπος: Ηλιόθερμα
Συνοπτική Περιγραφή: Για την παραγωγή ενέργειας, για τη θέρμανση, ψύξη και άλλες ενεργειακές ανάγκες του θερμοκηπίου. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται από :
• Ηλιακό κάτοπτρο με tracking του ήλιου σε έναν άξονα
• Σύστημα κυκλοφορίας του υπέρθερμου μέσου
• Σύστημα μετατροπής και αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας (πχ, συσκευές ζεόλιθου)
• Εναλλάκτες θερμότητας
• Συνοδοί αυτοματισμοί και τηλεμετρία
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Εγγεγραμμένος Χρήστης
Στον Πίνακα 1.5.1 Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη Φυτική Παραγωγή, δεν περιλαμβάνεται σχεδόν τίποτα για τη υποστήριξη της ευφυούς γεωργίας, Φυτική παραγωγής (μείωση κόστους παραγωγής, αύξηση απόδοσης, προστασία περιβάλλοντος κτλ).
Επίσης δεν ενσωματώνει καμία από τις νέες τεχνικές, μετάδοσης και λήψης πληροφορίας, που αρχίζουν να γίνονται σχεδόν καθημερινότητα στον γεωργικό τομέα, σε όλο τον κόσμο (wireless συστήματα με τεχνικές ΝΒ, ΙοΤ, κτλ).

Προτείνω την προσθήκη του παρακάτω ένθετου στον πίνακα 1.5.1

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ευφυής Γεωργία

Μικρά – Φορητά, διαγνωστικά εργαστήρια τύπου Βαλίτσας

[Επί τόπου διενέργεια, βασικών μετρήσεων, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων εδάφους, όπως, pH, Νιτρικά, Φωσφορικά, Ασβέστιο, οργανική ουσία, διηθητικότητα, συμπιεστότητα, εδαφική υγρασία, κτλ.
Επί τόπου διενέργεια βασικών μετρήσεων. παραμέτρων αρδευτικού νερού, όπως pH, αγωγιμότητας, αλάτων, κτλ.
Επί τόπου διενέργεια βασικών μετρήσεων, για τον έλεγχο λίπανσης, όπως NDVI, Νιτρικά, Φωσφορικά, Ασβέστιο, κτλ.
Μικροόργανα για την εποπτεία της καλλιέργειας, όπως φορητό μικροσκόπια, διαθλασίμετρα, κτλ.
Wireless μετάδοση δεδομένων και λήψη οδηγιών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και την χρήση τεχνικών ΙοΤ. ]

Αγρομετεωρολογικά συστήματα:

Τα συστήματα αυτά μπορούν να καλύπτουν από μικρές περιοχές μερικών δεκάδων στρεμμάτων έως και περιοχές εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων
Μπορούν να υπολογίζουν και να προτείνουν με ακρίβεια :
• Απαιτούμενη ποσότητα νερού για άρδευση
• Ψεκασμούς για καταπολέμηση μυκητολογικών εχθρών καλλιεργειών
• Ψεκασμούς για την καταπολέμηση εντόμων
Η χρήση αυτών των συστημάτων, μπορεί να επιφέρει μείωση κόστους παραγωγής από τουλάχιστον 25%

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από :
• Μετεωρολογικά αισθητήρια, για την Θερμοκρασία αέρα, Υγρασία αέρα, Ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, Υγρασία φύλλου, Ηλιακή ακτινοβολία, Ύψος βροχής, Υγρασία εδάφους, Αγωγιμότητας εδάφους, Θερμοκρασία εδάφους
• Wireless μετάδοση των δεδομένων
• Λογισμικά λήψης, επεξεργασίας δεδομένων και αποστολής οδηγιών στους καλλιεργητές

Διατάξεις αυτοματοποίησης άρδευσης:

Οι διατάξεις αυτές μπορούν να υπολογίζουν αυτόματα τις ανάγκες σε νερό της καλλιέργειας, βάση της υδατικής κατάστασης του εδάφους και των κλιματικών συνθηκών και αυτόματα να ελέγχουν βάνες άρδευσης.
Μια τέτοια διάταξη αποτελείται από :
• Μετεωρολογικό σταθμό
• Αριθμό wireless αισθητήριων υγρασίας εδάφους
• Αριθμό wireless βανών
• Λογισμικό επεξεργασίας και ελέγχου
Λασκαράκης Κώστας (ΔΑΟΚ Ξάνθης) Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Στο άρθρο 3, πεδίο 1.2.α. ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης ορίζεται το αντίγραφο του σχετικού εγγράφου του πιστοποιητικού οργανισμού.
Επειδή πολλά φυσικά πρόσωπα έχουν πιστοποίηση μέσω των οργανώσεων τους να προστεθεί ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης και το σχετικό έγγραφο του πιστοποιητικού οργανισμού της οργάνωσης στην οποία ανήκουν με το συνημμένο παράρτημα στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των πιστοποιημένων παραγωγών και τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν εντάξει.
ΔΟΥΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Σελ. 54 (πινάκας βαθμολογίας 1.1) Από εδώ προκύπτει ότι πριμοδοτούνται βαθμολογικά οι μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις, καταδικάζοντας στην ουσία τους ‘παλιούς’ αγρότες με ‘μεγάλες’ εκμεταλλεύσεις (με ποια λογική; ότι μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν ;;;). Θα ήταν εκτιμώ πολύ πιο δίκαιο να υπάρχουν δύο κλίμακες βαθμολογίας , μία για εκμεταλλεύσεις από 8.000 – 15.000€ τυπική απόδοση και μία για εκμεταλλεύσεις από 15.000€ και άνω.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Εγγεγραμμένος Χρήστης
Στον Πίνακα 1.5.1
να προστεθεί Ενότητα «Αξιολόγηση γεωργικών πρακτικών και διαχείρισης αγρού»

Σε αυτήν την ενότητα να προστεθεί:
Τύπος: Διαγνωστική Εργαλειοθήκη Πεδίου

Συνοπτική Περιγραφή:

Εργαλειοθήκη που αποτελείται από μία σειρά αισθητήρων μετρήσεων πεδίου και σύστημα αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.
Αποτελείται από
1. Αισθητήρες μέτρησης εδαφικών παραμέτρων στο πεδίο και παραμέτρων βλάστησης (pH, EC, TDS, ρυθμός διήθησης, αναπνοή εδάφους, διαπερατότητα εδάφους, μηχανική σύσταση, οργανική ουσία, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά, θερμοκρασία εδάφους υγρασία εδάφους, NDVI φύλλου, PRI φύλλου)
2. Σύστημα επικοινωνίας των αισθητηρίων με συσκευή αποθήκευσης δεδομένων (κινητό, tablet, υπολογιστής)
3. Εφαρμογές μεταφοράς των δεδομένων σε κεντρική βάση.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Εγγεγραμμένος Χρήστης
Στον Πίνακα 1.5.1, στην Ενότητα «Θερμοκήπια» να προστεθεί:

Τύπος: Παραβολικά κάτοπτρα

Συνοπτική Περιγραφή: Τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο. Δυνατότητα άμεσης χρήσης αλλά και αποθήκευσης αυτής με τεχνολογίες μικρού κόστους. Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε πρωτογενή (θερμοκήπια) αλλά και δευτερογενή τομέα (ξηραντήρια).
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πίνακας 1.1 : Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων σε επιμέρους κριτήρια για τη Δράση 4.1.1.

Προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές:

1. Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ . 1.1 . Αξιολογείται και βαθμολογείται ο προσανατολισμός της παραγωγικής
δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ.
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας ( Τ.Α ) που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και την παραγωγή ζωοτροφών ή/και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης ( > 50 % ) αντί >60%
Η Παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης προκύπτει από τον κλάδο παραγωγής από τον οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας ( εκφρασμένη ως τυπική απόδοση ) της εκμετάλλευσης.
( Βλ. σχετικά Πρόσκληση Υπομέτρου 6.1.).


2. Οικονομικό μέγεθος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ . 2.1. Αξιολογείται και βαθμολογείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης ( Τ.Α. )

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ.
.........
εδάφιο 3. : Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης από 25.001 € και άνω σε όρους τυπικής απόδοσης ( αντί 25.001 έως 40.000 € )

ΚΡΙΤΗΡΙΟ . 2.2. Αξιολογείται και βαθμολογείται η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης, με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων και βαθμολογούνται οι προτάσεις που προσαρμόζονται καλύτερα στ ο υφιστάμενο οικονομικό μέγεθος για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων , ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς.
( Βλ. σχετικά επενδυτικές δραστηριότητες/περιοχές εστίασης και ενωσιακές προτεραιότητες ( Περιοχές εστίασης 2α, 4β και 4γ του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ ) 1305/2013 ).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εδάφιο 1. Εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα μεταξύ 8.000 ευρώ και 25.000 ευρώ και ύψους αιτούμενων επενδύσεων έως τις 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου αποδεκτού κατωφλίου τουλάχιστον κατά 10% της παραγωγικής δυναμικότητας ( τυπική απόδοση) σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
( Βλ. σχετικά Πρόσκληση Υπομέτρου 6.1 - συνάρτηση με τον ποσοτικό στόχο που τίθεται στην εν λόγω πρόσκληση).

Εδάφιο 2. : Εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα β). πάνω από 25.000 ευρώ και ύψους αιτούμενων επενδύσεων έως τις 500.000 ευρώ με την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου αποδεκτού κατωφλίου τουλάχιστον κατά το διπλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας ( τυπική απόδοση), σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
( αντί β) . πάνω από 15.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν το 4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας ).

3. Δυναμική της εκμετάλλευσης
Κριτήριο 3.2 Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυναμική του δικαιούχου (βαθμολογείται ένα κριτήριο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Εδάφιο 3.: Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:
- Φυσικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω των 5 ετών.
Απαλοιφή της ηλικίας μέχρι 45 ετών
- Νομικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω των 5 ετών

7. Εισαγωγή/χρήση καινοτομίας
Κριτήριο 7.1: Αξιολογείται και βαθμολογείται η ενσωμάτωση καινοτομίας στην εκμετάλλευση
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
Ποσοστό (%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των
αιτούμενων επενδύσεων. Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 20%
βαθμολογείται με 100 μόρια και τα μόρια μειώνονται γραμμικά έως
ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια.

Παρατήρηση: Στον πίνακα 1.5.2. Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται καινοτόμες στη ζωική παραγωγή, να προστεθούν :
11. αυτόματη ταινία διανομής της τροφής στο στάβλο.
12.αυτόματο αλμεκτικό συγκρότημα ( πέραν του ρομποτικού ).
13. υδροπονικός θάλαμος παραγωγής φύτρου.
14. αυτοκαθαριζόμενη μηχανή γαλουχίας.
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πίνακας 1.5.2 : Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται καινοτόμες στη ζωϊκή παραγωγή.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί :
……………………………………………..
11. αυτόματη ταινία διανομής της τροφής στο στάβλο.
12.αυτόματο αλμεκτικό συγκρότημα ( πέραν του ρομποτικού ).
13. υδροπονικός θάλαμος παραγωγής φύτρου.
14. αυτοκαθαριζόμενη μηχανή γαλουχίας.
ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Πίνακας 1.1 : Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων σε επιμέρους κριτήρια για τη Δράση 4.1.1.

Προτείνονται οι παρακάτω αλλαγές :


1. Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.

1.1Αξιολογείται και βαθμολογείται ο
προσανατολισμός της παραγωγικής
δυναμικότητας της υφιστάμενης
εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας


Ανάλυση τιμών-κατάστασης κριτηρίου
Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας ( Τ.Α ) που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και την παραγωγή ζωοτροφών ή/και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης ( > 50 % ) αντί >60% .

Η Παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης προκύπτει από τον κλάδο παραγωγής από τον οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας ( εκφρασμένη ως τυπική απόδοση ) της εκμετάλλευσης.
( Βλ. σχετικά Πρόσκληση Υπομέτρου 6.1.).

2. Οικονομικό μέγεθος.

2.1. Αξιολογείται και βαθμολογείται το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης ( Τ.Α. )

Ανάλυση τιμών-κατάστασης κριτηρίου
.....
3η περίπτωση :
Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης από 25.001 € και άνω σε όρους τυπικής απόδοσης ( αντί 25.001 έως 40.000 € ).

Η Παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης προκύπτει από τον κλάδο παραγωγής από τον οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής δυναμικότητας ( εκφρασμένη ως τυπική απόδοση ) της εκμετάλλευσης.
( Βλ. σχετικά Πρόσκληση Υπομέτρου 6.1.).

2.2. Αξιολογείται και βαθμολογείται η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης, με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων και βαθμολογούνται οι προτάσεις που προσαρμόζονται καλύτερα στ ο υφιστάμενο οικονομικό μέγεθος για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων , ώστε να εκσυγχρονιστούν και να προσαρμοστούν γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς. ( Βλ. σχετικά επενδυτικές δραστηριότητες/περιοχές εστίασης και ενωσιακές προτεραιότητες ( Περιοχές εστίασης 2α, 4β και 4γ του άρθρου 5 του Καν. (ΕΕ ) 1305/2013 ).

Ανάλυση τιμών-κατάστασης κριτηρίου

1η περίπτωση :
Εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα μεταξύ 8.000 ευρώ και 25.000 ευρώ και ύψους αιτούμενων επενδύσεων έως τις 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου αποδεκτού κατωφλίου τουλάχιστον κατά 10% της παραγωγικής δυναμικότητας ( τυπική απόδοση) σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
( Βλ. σχετικά Πρόσκληση Υπομέτρου 6.1 - συνάρτηση με τον ποσοτικό στόχο που τίθεται στην εν λόγω πρόσκληση ).

2η περίπτωση :

Εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα β). πάνω από 25.000 ευρώ και ύψους αιτούμενων επενδύσεων έως τις 500.000 ευρώ με την προϋπόθεση επίτευξης ελάχιστου αποδεκτού κατωφλίου τουλάχιστον κατά το διπλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας ( τυπική απόδοση), σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. ( αντί β) . πάνω από 15.000 € που το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν το 4πλάσιο της παραγωγικής δυναμικότητας ).

3. Δυναμική της εκμετάλλευσης

3.2. Αξιολογείται και βαθμολογείται η δυναμική του δικαιούχου (βαθμολογείται ένα κριτήριο)

Ανάλυση τιμών-κατάστασης κριτηρίου
......
3η περίπτωση
Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:
- Φυσικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω των 5 ετών.
Απαλοιφή της ηλικίας μέχρι 45 ετών
- Νομικά Πρόσωπα: εμπειρία άνω των 5 ετών

7. Εισαγωγή/χρήση
καινοτομίας


7.1. Αξιολογείται και βαθμολογείται η ενσωμάτωση καινοτομίας στην εκμετάλλευση

Ανάλυση τιμών-κατάστασης κριτηρίου

Ποσοστό (%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των
αιτούμενων επενδύσεων. Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 20%
βαθμολογείται με 100 μόρια και τα μόρια μειώνονται γραμμικά έως
ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια.

Παρατήρηση :
Στον πίνακα 1.5.2. Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται καινοτόμες στη ζωική παραγωγή, να προστεθούν :

11. αυτόματη ταινία διανομής της τροφής στο στάβλο. 12.αυτόματο αλμεκτικό συγκρότημα ( πέραν του ρομποτικού ). 13. υδροπονικός θάλαμος παραγωγής φύτρου. 14. αυτοκαθαριζόμενη μηχανή γαλουχίας.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.