ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
 2. Καθορισμος των αναγκαιων συμπληρωματικων μετρων για την εφαρμογη των Καν(ΕΕ) 1308/2013 ,Καν(ΕΕ) 2021/2115 και Καν(ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπης στον τομεα των οπωροκηπευτικων
 3. Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2023
 4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 7: ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Μια οργάνωση παραγωγών λαμβάνει ενίσχυση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων:

 • έως τις 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, όσον αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος·
 • με τη μορφή προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3α του ΚΑΝ (ΕΕ) 2021/2116 και το άρθρο 15(α) του ΚΑΝ 2022/127·
 • με τη μορφή μερικής πληρωμής.

Οι ΟΠ υποβάλλουν αίτηση πληρωμής, που μπορεί να αφορά και αίτηση προκαταβολής σε παρέμβαση που προβλέπεται, μέσω του ΟΠΣΚΕ.

 • Προκαταβολές:

Οι ΟΠ υποβάλλουν αίτηση μέσω ΟΠΣΚΕ στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας κατά τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Σεπτέμβριο για προκαταβολή τμήματος της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη δαπάνη δεδομένου έτους για την τετράμηνη περίοδο που αρχίζει το μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Η εν λόγω Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καταχωρίζει το αποτέλεσμα του ελέγχου της στο ΟΠΣΚΕ και διαβιβάζει εντός 10 ημερών στον ΟΠΕΚΕΠΕ την αίτηση πληρωμής της ΟΠ/ΕΟΠ.

Οι προκαταβολές καταβάλλονται στην ενδιαφερόμενη ΟΠ/ΕΟΠ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον όρο ότι:

α. Έχει συσταθεί εγγύηση ίση με το 110% του αιτούμενου ποσού της προκαταβολής όπως προβλέπεται στον κανονισμό 2220/85.

β. Το αιτούμενο συνολικό ποσό των προκαταβολών δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει αρχικά εγκριθεί για το συγκεκριμένο έτος.

γ. Έχουν καταβληθεί οι οικονομικές εισφορές στο επιχειρησιακό ταμείο για το ύψος της ενίσχυσης.

δ. Προκειμένου να υποβληθεί αίτημα 2ης προκαταβολής θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης εξόφληση της πρώτης.

ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα επιχειρησιακά προγράμματα ή σοβαρών παρατυπιών η εγγύηση καταπίπτει, με την επιφύλαξη επιβολής άλλων διοικητικών κυρώσεων οι οποίες αποφασίζονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του κεφαλαίου V του Καν(ΕΕ)2017/891. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης άλλων απαιτήσεων, η εγγύηση καταπίπτει κατ’ αναλογία της σοβαρότητας της διαπραχθείσας παρατυπίας.

στ. Οι αιτήσεις αποδέσμευσης των εγγυήσεων μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια του έτους του υπό εξέλιξη προγράμματος, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως τιμολόγια και έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η πληρωμή.

 • Μερικές πληρωμές Οι ΟΠ/ΕΟΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση μέσω ΟΠΣΚΕ στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, για καταβολή μέρους της ενίσχυσης (μερική πληρωμή) που αντιστοιχεί στα ήδη δαπανηθέντα ποσά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οι αιτήσεις για μερική πληρωμή είναι δυνατόν να υποβάλλονται οποτεδήποτε, αλλά κατά ανώτατο τρεις φορές κάθε έτος.

Το ελάχιστο ποσό για το οποίο οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορούν να αιτηθούν μερικές πληρωμές είναι 30.000€.

Το συνολικό ποσό των πληρωμών με βάση τις αιτήσεις για την καταβολή μέρους της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του ποσού που έχει εγκριθεί ή των πραγματικών δαπανών για ένα συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μικρότερο.

Εξόφληση

α) Οι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλουν μέσω ΟΠΣΚΕ στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση πληρωμής ή εξόφλησης υπολοίπου για κάθε ΕΠ, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται εκείνου για το οποίο ζητείται η πληρωμή. Οι ΔΑΟΚ καταχωρίζουν το αποτέλεσμα ελέγχου τους στο ΟΠΣΚΕ και το διαβιβάζουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την 30ή Μαΐου του ίδιου έτους.

β) Οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορεί να υποβάλλουν μέσω ΟΠΣΚΕ αίτηση πληρωμής για δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης του ΕΠ, για λόγους που δεν εξαρτώνται από αυτές, και εφόσον πληρούνται και οι λοιποί όροι. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΟΠ/ΕΟΠ καταθέτουν στις ΔΑΟΚ σχετική αίτηση και τεκμηρίωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης. Τα στοιχεία για τις προγραμματισμένες δαπάνες και η τεκμηρίωση της αδυναμίας εξόφλησης εντός του έτους υλοποίησης κατατίθενται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μέχρι 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται αυτού για το οποίο είχαν προγραμματιστεί οι σχετικές δαπάνες. Οι ΔΑΟΚ αξιολογούν τις ανωτέρω γνωστοποιήσεις και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τη σχετική δαπάνη, καταχωρίζουν το αποτέλεσμα ελέγχου τους στο ΟΠΣΚΕ και κοινοποιούν την απόφασή τους στο ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται μέχρι την 30η Απριλίου και τα πρόσθετα δικαιολογητικά κατατίθενται στη ΔΑΟΚ μέχρι την 10η Μαΐου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη δεν θεωρείται επιλέξιμη. Αν δεν υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση παράτασης οι εν λόγω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους και οι αιτήσεις πληρωμής από τις ΔΑΟΚ μπορεί να υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως την 30ή Ιουνίου του έτους αυτού.

γ) Εάν οι αιτήσεις πληρωμής της παρ. 1 υποβληθούν μετά τις 15 Φεβρουαρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται της υλοποίησης, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης, εκτός εξαιρετικών και δεόντως δικαιολογημένων περιπτώσεων και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι και έχει τηρηθεί το χρονικό όριο για την πληρωμή.

δ) Οι ΕΟΠ μπορεί να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής εξ ονόματος και για λογαριασμό των μελών τους που είναι αναγνωρισμένες ΟΠ σύμφωνα με την παρ. 5 του  ίδιου άρθρου. Οι ΟΠ είναι οι τελικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης.

ε) Οι αιτήσεις πληρωμής ή εξόφλησης συνοδεύονται από δικαιολογητικά στα οποία εμφαίνονται όσα ορίζονται  και η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του ΕΠ.

Με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιγραφούν οι διαδικασίες πληρωμής και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι δικαιούχοι δύναται να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία των αιτήσεων πληρωμής τους.

ΜΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Α.Α. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αποδεκτός Σχολιασμός Pending Moderation
Επισκέπτης
Άρθρο 7
Στην παράγραφο «Στις περιπτώσεις αυτές οι ΟΠ/ΕΟΠ καταθέτουν στις ΔΑΟΚ σχετική αίτηση και τεκμηρίωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης. Τα στοιχεία για τις προγραμματισμένες δαπάνες και η τεκμηρίωση της αδυναμίας εξόφλησης εντός του έτους υλοποίησης κατατίθενται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ μέχρι 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται αυτού για το οποίο είχαν προγραμματιστεί οι σχετικές δαπάνες» : προτείνεται να κατατίθεται η αίτηση και η σχετική τεκμηρίωση στις ΔΑΟΚ το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου καθώς μέχρι το διάστημα αυτό υπάρχει επαρκής «εικόνα» για την αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης των δράσεων (φυσικό ή και οικονομικό αντικείμενο) ενώ μέχρι 15 Φεβρουαρίου θα μπορούσαν να προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία που τυχόν ζητηθούν από τις ΔΑΟΚ.
 • Σελίδα :
 • 1


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Υποβολή του Σχολιασμού σας
Μοιραστείτε Τοποθεσία

Η κοινοποίηση της τρέχουσας τοποθεσίας σας, ενώ δημοσιεύετε μια νέα ανάρτησης συζήτησης, επιτρέπουν στους θεατές να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκεστε.

Γεωγραφικό πλάτος:
Γεωγραφικό μήκος:
Captcha
Για να προστατεύσουμε τον ιστότοπό μας από τα bots και τα μη εξουσιοδοτημένα σενάρια, θα πρέπει να εισαγάγετε τους παρακάτω κωδικούς captcha πριν δημοσιεύσετε την ανάρτησης συζήτησης σας.