ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Λεπτομερειες εφαρμογης της Παρεμβασης Π3-77-1.1 « Συσταση Ομαδων και Οργανωσεων Παραγωγων » στον τομεα της Γεωργιας του Στρατηγικου σχεδιου Κοινης Αγροτικης Πολιτικης της Ελλαδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027
  3. Τετάρτη, 19 Ιουλιου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

ΑΡΘΡΟ 14

Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής

  1. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής, ενώπιον του ΕΦ, ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του ν.2690/1999, εφεξής «ένσταση» κατά του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση αυτού στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
  2. Με το έγγραφο του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου, που αναρτάται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” γίνεται μνεία της δυνατότητας των ενδιαφερομένων για την υποβολή της ένστασης.
  3. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΟΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στον ΕΦ το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΟΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.
  1. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπάλληλος του ΕΦ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εισηγείται στην Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων επί της ένστασης συντάσσοντας αιτιολογημένο πόρισμα. Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται ότι ο υπάλληλος που λειτούργησε ως αξιολογητής της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης της ένστασης. Οι ενστάσεις εξετάζονται τόσο για λόγους νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης όσο και για λόγους ουσίας. Ο ΕΦ επικαιροποιεί τους Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης εκδίδεται σχετικό έγγραφο ενημέρωσης από τον ΕΦ. Οι επικαιροποιημένοι Πίνακες αναρτώνται στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.


Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.