ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Λεπτομερειες εφαρμογης της Παρεμβασης Π3-77-1.1 « Συσταση Ομαδων και Οργανωσεων Παραγωγων » στον τομεα της Γεωργιας του Στρατηγικου σχεδιου Κοινης Αγροτικης Πολιτικης της Ελλαδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027
  3. Τετάρτη, 19 Ιουλιου 2023
  4.  Εγγραφή μέσω email

ΑΡΘΡΟ 17

Αποφάσεις ανάκλησης – απένταξης

1. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας εκτέλεσης ή τήρησης των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης, γίνεται ανάκληση πράξης – απένταξη σύμφωνα με τη διαδικασία  όπως περιγράφεται στο ΣΔΕ και  ισχύει κάθε φορά. Η ανάκληση – απένταξη της πράξης προβλέπεται ειδικότερα στις εξής περιπτώσεις:

1.1 Ανάκληση πράξης με αίτημα του δικαιούχου: Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, μέσω υποβολής αιτήματος, σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Καν (ΕΕ) 2022/1173, στο οποίο αναλύονται οι λόγοι αδυναμίας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τους όρους ένταξής της. Το αίτημα ανάκλησης, συνοδευόμενο με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της Ομάδας Παραγωγών / Οργάνωσης Παραγωγών στον ΕΦ.

1.2 Απένταξη από τον ΕΦ:

  • Όταν κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας υλοποίησης της πράξης διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τους συμβατικούς όρους της Απόφασης Ένταξης.
  • Ύστερα από διαπιστωμένη απάτη με βάση απόφαση αρμόδιας δικαστικής αρχής.
  • Εφόσον έχει τεθεί η πράξη σε καθεστώς επιτήρησης και ο δικαιούχος δεν έχει συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας με τις οδηγίες προειδοποιητικής επιστολής που του έχει αποσταλεί.

2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, ο ΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4914/2022, θέτει την πράξη σε καθεστώς επιτήρησης με αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο δικαιούχο στην οποία προσδιορίζονται οι αποκλίσεις και καθορίζονται διορθωτικά μέτρα και περίοδος συμμόρφωσης ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου με αυτά ή σε κάθε άλλη περίπτωση, ο ΕΦ εισηγείται την ανάκληση της ένταξης της πράξης ή της τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης.

3. Η σχετική Απόφαση Ανάκλησης-Απένταξης της πράξης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. Το σχέδιο της απόφασης Ανάκλησης – Απένταξης δύναται να παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα.

4. Στην περίπτωση που για την συγκεκριμένη πράξη, έχει καταβληθεί πληρωμή, τότε γίνεται ανάκτηση του ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 Καν (ΕΕ) 640/2014.

5. Με ευθύνη του ΕΦ η απόφαση ανάκλησης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται ατομικά στο δικαιούχο.

6. Ισχύουν τα εξής:

6.1 Οι Αποφάσεις Ανάκλησης και Απένταξης καταχωρίζονται στο ΟΠΣΚΑΠ από τον ΕΦ.
6.2 Με ευθύνη του ΕΦ η Απόφαση Ανάκλησης και Απένταξης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.