ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
  3. Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022
  4.  Εγγραφή μέσω email

15. Τελικές διατάξεις

α) Μετά από εισήγηση του ΦΥ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων καθορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης. Με ίδια ή όμοια
απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς και οι διαδικασίες ελέγχου της αίτησης πληρωμής και της καταβολής
της ενίσχυσης.
β) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα εξής παραρτήματα:
Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών ένταξης
Παράρτημα ΙΙ: Πρότυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Παράρτημα IV: Αίτηση χρηματοδότησης
Παράρτημα V: Λίστα δικαιολογητικών αιτήματος πληρωμής
Παράρτημα VI: Εξόφληση δαπανών επενδυτικού σχεδίου
Παράρτημα VΙΙ: Πίνακας Κυρώσεων
Παράρτημα VIII: Επιλέξιμοι ΚΑΔΔεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.