ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΑΤ

Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  1. Διαχειριστής Ιστοτόπου
  2. Καθορισμος των τυπων και των τεχνικων προδιαγραφων κατασκευης θερμοκηπιων και θαλαμων καλλιεργειας μανιταριων καθως και θερμοκηπιων και θαλαμων θερμοκηπιακου τυπου φαρμακευτικης κανναβης και διαδικασια εγκρισης και ελεγχου αυτων
  3. Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
  4.  Εγγραφή μέσω email

Άρθρο 14

Διαδικασία Έγκρισης Τύπου Θερμοκηπίου ή Θαλάμου  
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
           

1. Για την εγκατάσταση θερμοκηπίου ή θαλάμου, απαιτείται η έγκριση τύπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής της παρούσας απόφασης.

2. Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας ΠΕ αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του υπό έγκριση  θερμοκηπίου ή θαλάμου στο εξής Φ.Μ,  ο  οποίος θα συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων  και με αριθμημένες σελίδες.  Ο Φ. Μ   κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα,  σε έντυπη  και ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb ή αποστολή pdf αρχείων μέσω e mail) και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή  στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (ΥΠΑΑΤ)

3. Ο Φ Μ περιλαμβάνει 2 υποφακέλους ως εξής :
α) Ο πρώτος υποφάκελος  υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά στοιχεία :
αα) τον τύπο,
ββ) το είδος καλλιέργειας,
γγ) το σχήμα, τις διαστάσεις και τις επαναλήψεις της Β.Κ.Μ,
δδ) το υλικό κάλυψης του σκελετού του θερμοκηπίου ή θαλάμου (περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κάλυψης των θερμοκηπίων, όπως διαπερατότητα σε ηλιακή και θερμική ακτινοβολία, πάχος και μηχανική αντοχή, ο αριθμός των στρώσεων του υλικού κλπ)
εε) τον εξοπλισμό του με τις αντίστοιχες μελέτες τους.
στ) τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών κάλυψης του θερμοκηπίου ή θαλάμου.
β)  Ο δεύτερος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από  μηχανικό  και περιέχει τα κάτωθι  τεχνικά στοιχεία:
αα) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού,
ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων αποτελεσμάτων,.
γγ) όλα τα τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες-αξονομετρικά,κλπ) συγκεντρωμένα-σχεδιασμένα  σε ένα φύλλο χαρτιού μεγέθους έως Α0 , διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι μεγέθους Α4 .Η όψη του διπλωμένου χαρτιού ( που θα περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα μεγέθους Α4 (   Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος),
δδ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος,.
εε) αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του θερμοκηπίου ή θαλάμου.
Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.

4. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.

5. Ο έλεγχος του ΦΜ ασκείται από κλιμάκιο ελέγχου, στο εξής κλιμάκιο ελέγχου ΦΜ, που αποτελείται από ένα υπάλληλο γεωπόνο της ΔΑΟΚ της οικείας ΠΕ και ένα υπάλληλο πολιτικό μηχανικό της Υπηρεσίας δόμησης της οικείας ΠΕ και συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη . Αν το κλιμάκιο ελέγχου ΦΜ διαπιστώσει ότι ο ΦΜ δεν είναι πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να υποβάλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα οποία δεν αφορούν σε βασικά στοιχεία της αίτησης. Αν τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή ο ΦΜ δεν είναι σύμφωνος  με τις διατάξεις της παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται από τους Προϊστάμενους της ΔΑΟΚ και της Υπηρεσίας Δόμησης της οικείας ΠΕ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου του ΦΜ και η σχετική απορριπτική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα, στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και στην Δ/νση  Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών.
Αν ο ΦΜ  είναι πλήρης και σύμφωνος με τις διατάξεις της παρούσας, εκδίδεται από κοινού από τους Προϊσταμένους της ΔΑΟΚ και της Υπηρεσία Δόμησης της οικείας ΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου ΦΜ, η  έγκριση τύπου του θερμοκηπίου ή θαλάμου  σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος .
Η έγκριση τύπου θερμοκηπίου ή θαλάμου ισχύει για  δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της.

6. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο θερμοκηπίων και θαλάμων στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκρίσεις θερμοκηπίων και θαλάμων. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την τεχνική ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη του Μητρώου, η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής είναι αρμόδια για την  τήρηση και διαχείριση του μητρώου και οι ΔΑΟΚ των ΠΕ είναι αρμόδιες για την ενημέρωση του μητρώου με την καταχώριση σε αυτό όλων των εγκρίσεων τύπου θερμοκηπίων και θαλάμων ύστερα από την έκδοσή τους. Το Μητρώο θερμοκηπίων και θαλάμων αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ  και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής πεδία: κατασκευαστές ή ιδιώτες που έχουν πάρει έγκριση τύπου (επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας των κατασκευαστών),στοιχεία κατασκευής για την οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου (τύπος, στοιχεία ΒΚΜ, όπως πλάτος, μήκος, ύψος υδρορροής, ύψος στύλου ή κορφιά, ύψος κορυφής, υλικό κάλυψης),τον αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ), την τοποθεσία εγκατάστασης του θερμοκηπίου ή θαλάμου (γεωγραφικές συντεταγμένες), το έτος κατασκευής και τα είδη που καλλιεργούνται σε αυτά.Δεν υπάρχουν ακόμα σχολιασμοί για αυτή τη ανάρτηση.
Γίνετε ένας από τους πρώτους που θα κάνετε σχολιασμό σε αυτήν τη ανάρτηση!
Λυπούμαστε, η συζήτηση αυτή την στιγμή είναι κλειδωμένη. Δεν θα είστε σε θέση να δημοσιεύσετε αυτή την στιγμή.